Thánh Vịnh Đáp Ca

[Mùa Thường Niên]  [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]


Mùa Chay & Tuần Thánh

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Câu Xướng Mùa Chay
& Tuần Thánh
- Câu Xướng Mùa Chay (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tung Hô (Trần Công Hoán)
- Câu Xướng (Trần Công Hoán) 
- Câu Tung Hô trước Câu Xướng (Trần Cồng Hoán)
- Câu Xướng (Lm Xuân Thảo) 
- Câu Xướng Mùa Chay - Năm B (Cao Thanh Hoàng)  MIDI
Thứ Tư Lễ Tro
(Năm A + B + C)
(Feb 21, 2007)
- Tv50 Đáp Ca   (Đỗ Vy Hạ)
- Tv50 & Câu Xướng (Vũ Thành An)
- Tv50 Chúa Ơi! Xin Ngài Xót Thương (Hoàng Kim)
- Tv50 Xin Dủ Lòng Thương (Hải Triều)
- Thánh Vịnh 50 (Xuân Thảo)  Midi 
- Tv50 Xin Chúa Xót Thương (Hải Triều) 
- Tv50 (hvh) 
  Câu Xướng
- Tv50 (Trần Ðại Phước)
- Tv50 (Xuân Minh) 
- Tv50 (Thái Nguyên) 
- Tv50 (Cao Minh Thắng)
- Tv50 (Martino)
- Tv50 (Ngọc Cẩn)

- Tv50 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv50 Lê Đăng Ngôn
- Tv50   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Chúa Nhật I Mùa Chay
Năm A
- Tv 50 (Giống như Thứ Tư Lễ Tro)
- Các Câu Xướng Mùa Chay (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv50 (hvh)
- Tv50 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv50 (Xuân Minh)
Chúa Nhật I Mùa Chay
Năm B
- Tv24 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv24 (Hoàng Kim), dùng Ðiệp Ca 3
- Tv24 (Hải Triều), dùng câu Ðáp 2 
- Tv24 (Kim Long), dùng câu Ðáp 4
- Tv24 (Thiên Lan), dùng câu Ðáp 4
- Tv24 (Tiến Linh), dùng câu Ðáp 5
- Tv24 (Trịnh Hữu, Mi Trầm) 
- Tv24 (hvh) 
- Tv24 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv24 (Thái Nguyên) 
- Tv24 (Xuân Minh)
- Tv24 (Ngọc Cẩn)
- Tv24 (Martinô) 
- Tv24 (Cao Minh Thắng)

- Tv24 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv24   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Chúa Nhật I Mùa Chay
Năm C
Feb 25, 2007
- Tv90 (Hải Triều)
- Tv90 (Kim Long)
- Tv90 Xin Hãy Ở Cùng Con
- Tv90 (hvh)
- Tv90 (Ðinh Công Huỳnh) 
- Tv90 (Vũ Thành An) 
- Tv90 (Lm Thái Nguyên) 
- Tv90 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv90 (Trần Ðại Phước) 
- Tv90 (Xuân Minh)
- Tv90 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv90 (Ngọc Cẩn)
Chúa Nhật II Mùa Chay
Năm A
- Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Trần Đại Phước)
- Tv32 Trái Đất Này
- Tv32 (Kim Long) 
- Câu Xướng (bài bên dưới)

- Tv32 (hvh)
- Tv32 (Xuân Minh)
- Tv32 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv32   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Chúa Nhật II  Mùa Chay
Năm B
- Tv115 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv115 Tôi Sẽ Tiến Ði
- Tv115 (Hoàng Kim)
- Tv115 (Xuân Thảo) 
- Tv115 (Vũ Thành An) 
- Tv115 (hvh) 
- Tv115 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv115 (Thái Nguyên) 
- Tv115 (Xuân Minh) 
- Tv115 (Kim Long) 
- Tv115 (Ngọc Cẩn) 
- Tv115 (Cao Minh Thắng)

- Tv115 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv115   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Chúa Nhật II Mùa Chay
Năm C
Mar 4, 2007
- Tv26a (Kim Long)
- Tv26b (Kim Long) 
- Tv26 (Hoàng Kim)
- Tv26 (Hải Triều)
- Tv26 (Mi Trầm)
- Tv26 (Mi Trầm)
- Tv26 (hvh)
- Tv26 (VTA)
- Tv26 (Ngọc Cẩn) 
- Tv26 (Thái Nguyên) 
- Tv26 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv26 (Trần Ðại Phước) 
- Tv26 (Xuân Minh)
- Tv26 (Mi Giáng)   MIDI
Chúa Nhật III Mùa Chay
Năm A
- Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 Đừng Cứng Lòng
- Tv94 (Kim Long) 
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Tv94 (hvh)
- Tv94 (Xuân Minh)

- Tv94 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv94   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv94 (Ngọc Cẩn)
Chúa Nhật III Mùa Chay
Năm B
- Tv18 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18 (Kim Long) 
- Tv18 (Kim Long)
- Tv18 (Kim Long), all
- Tv18 Lời Chúa Là Sự Sống
- Tv18 Lời Trường Sinh (Viết Chung)
- Tv18 (hvh)
- Tv18 (Xuân Thảo) 
- Tv18 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv18 (Thái Nguyên) 
- Tv18 (Xuân Minh) 
- Tv18 (Ngọc Cẩn)
- Tv18 (Martinô) 
- Tv18 (Cao Minh Thắng)

- Tv18 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv18   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv18 (Trần Công Hoán)
- Tv18 (Ngọc Cẩn)
Chúa Nhật III Mùa Chay
Năm C
Mar 11, 2007
- Tv102
- Tv102 (Kim Long) 
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 (Viết Chung)
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
- Tv102 (Martinô)
- Tv102 (hvh)
- Tv102 (Vũ Thành An) 
- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Năm A
- Tv22 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv22 Chúa Chiên Lành (Viết Chung)
- Tv22 Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi (Hoàng Kim)
Tv22 Có Chúa Chăn Dắt (Hải Triều)
- Tv22 Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân) 
- Tv22 (Kim Long)
- Tv22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Kim Long) 
- Tv22 (Trần Ðại Phước)

- Tv22 (hvh)
- Câu Xướng (hvh)
- Tv22 (Xuân Minh)
- Tv22 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv22   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv22 (Ngọc Cẩn)
Chúa Nhật IVMùa Chay
Năm B
- Tv136 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv136 (Kim Long) 
- Tv136 (Xuân Thảo)
- Tv136 (Hải Triều)
- Tv136 (Mi Trầm)
- Tv136 (Hoàng Kim)
- Tv136 (Martinô)
- Tv136 (Tiến Linh) 
- Tv136 (hvh)
- Tv136 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv136 (Thái Nguyên) 
- Tv136 (Xuân Minh) 
- Tv136 (Ngọc Cẩn) 
- Tv136 (Martinô) 
- Tv136 (Cao Minh Thắng)

- Tv136 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv136   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv136 (Trần Công Hoán)
Chúa Nhật IV Mùa Chay
Năm C
Mar 18, 2007
- Tv33 (Kim Long
-
Tv33 (Thái Nguyên)
- Tv33 (Nhọc Cẩn)
- Tv33 (Ngọc Kôn)
- Tv33 (hvh) 
- Tv33 (Mi Trầm)
- Tv33 (dùng câu 1, 2 và 3) Hải Triều
- Tv33 (dùng câu 1, 2 và 3) Elizabeth Kim Nguyễn
- Tv33 (dùng câu 1, 2 và 3) Hoàng Kim 
- Tv33 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv33 (Xuân Minh)
- Tv33 (Mi Giáng)   MIDI
Chúa Nhật V Mùa Chay
Năm A
- Tv129 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv129 (Kim Long)
- Tv129 (Xuân Thảo)
- Tv129 Ngước Mắt Lên (Kim Long) 
- Tv129 (hvh) Câu Xướng (hvh)
- Tv129 (Xuân Minh) 
- Tv129 (Ngọc Cẩn)
- Tv129 (Hải Triều)

- Tv129 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv129   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Chúa Nhật V Mùa Chay
Năm B
- Tv50 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv50 (Vũ Thành An)
- Tv50 (Tiến Linh)
- Tv50 (Xuân Thảo) 
- Tv50 Lời Cầu Tội Nhân (Ân Ðức) 
- Tv50 Trái Tim Tinh Tuyền (Mi Trầm) 
- Tv50 (Linh Giang) 
- Tv50 (hvh) 
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv50 (Thái Nguyên) 
- Tv50 (Xuân Minh) 
- Tv50 (Kim Long)
- Tv50 (Martino) 
- Tv50 (Ngọc Cẩn) 
- Tv50 (Cao Minh Thắng)

- Tv50 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv50 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv50   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv50 (Trần Công Hoán)
Chúa Nhật V Mùa Chay
Năm C
Mar 25, 2007
- Tv125 (Thái Nguyên)
- Tv125 (hvh) 
- Tv125 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv125 (Xuân Minh)
- Tv125 (Mi Giáng)   MIDI
- Giống như Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm C

- Tv125 (Ngọc Cẩn)
 
Lễ Lá
(April 1, 2007)
- Ðáp Ca Lễ Lá (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv21 Chúa Ơi Sao Bỏ Con (Hải Triều)
- Tv21 Lạy Chúa COn Thờ (Hải Triều)
- Tv21 Sao Chúa Bỏ Tôi (Kim Long)
- Tv21 Sao Chúa Bỏ Con (Kim Long)
- Tv21 Sao Cha Đành Im Lặng (Cao Huy Hoàng) 
- Tv21 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv21 Chúa Trời (Hoàng Kim)
- Tv21 (hvh)
- Tv21  và Câu Xướng (Xuân Minh)
- Tv21 (Tiến Linh)
- Tv21 (Quốc Vinh)
- Tv21 (Xuân Thảo)
- Câu Xướng (Xuân Thảo)
- Câu Xướng (Đỗ Vy Hạ)
- Câu Xướng (bài 2)  
- Tv21 (Thái Nguyên)  
- Tv21 (Ngọc Cẩn)
- Tv21 (Martinô)  
- Tv21 (Lễ Lá)
- Tv21 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv21Thiên Chúa Con Thờ ((Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv21 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv21   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
Thứ Hai Tuần Thánh - Tv26 (Có thể dùng CN Thường Niên 3A)
- Tv26 (hvh)
- Tv26 (Mi Giáng)   MIDI
Thứ Ba Tuần Thánh - (Tv70 Như của Chúa Nhật TN-4C)
- Tv70 (Kim Long)
- Tv70 Nơi Con Nương Ẩn 
- Tv70 (hvh)
- Tv70 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv70 (Xuân Minh)
Thứ Tư Tuần Thánh - Tv68 (Như Thường Niên 12A) 
- Tv68 (hvh)
- Tv68 (Mi Giáng)   MIDI
Thứ Năm TT: Lễ Dầu - Ðáp Ca Lễ Dầu (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv88 Con Muốn Ca Tụng (Kim Long) 
- Tv88 (Xuân Thảo)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 Con Sẽ Ngợi Ca (Hải Triều)
- Tv88 (Vũ Thành An) 
- Tv88 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv88 (hvh) 
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv88 (Xuân Minh)
Thú Năm TT: Lễ Tiệc Ly - Ðáp Ca Lễ Tiệc Ly (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv115 Khi Nâng Chén Tạ Ơn (Cát Minh)
- Tv115 Khi Nâng Chén (Cát Minh)
- Tv115 Những Hạt Kinh Cảm Tạ (Văn Chi)
- Tv115 (Vũ Thành An) 
- Tv115 (hvh) 
- Tv115 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv115 (Thái Nguyên) 
- Tv115 (Kim Long) 
- Tv115 (Ngọc Cẩn) 
- Tv115 (Martinô)
-
Tv115 (Xuân Thảo) 
- Tv115 (Cao Minh Thắng)

- Tv115 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv115   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv115 & Câu Xướng (Xuân Minh)
Thứ Sáu Tuần Thánh - Ðáp Ca Thứ Sáu Tuần Thánh (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv30 Lạy Cha Con Xin Phó Thác (Hải Triều)
- Tv30 Con Xin Phó Thác (Thành Tâm) 
- Tv30 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv30 Phó Thác (Nguyễn Duy) 
- Tv30 (Xuân Thảo)
- Tv30 (hvh) 
- Tv30 (Ngọc Linh)
- Tv30 (Thái Nguyên) 
- Tv30 (Kim Long)
- Tv30 (Ngọc Cẩn)
- Tv30 (Martinô)
- Tv30 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv30   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv30 và Câu Xướng (Xuân Minh)

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Sya_up.gif (206 bytes) Up

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys