Mùa Vọng | Giáng Sinh

[Mùa Thường Niên năm A] [Năm B][Năm C] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]


Update 12/03/09 by HH

Mùa Vọng
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm

(Dec 08)

- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ngọc Cẩn) 
- Tv97 (Minh Tâm)
- Tv97 (hvh)
- Tv97 (VTA) Câu Ðáp 
- Tv97 (Hoàng Kim)
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97  Alleluia (Liên Bình Định)

- Tv97 (Xuân Minh)
Alleluia (Tung hô Tin Mừng) - Tung hô Tin Mừng Các Chúa Nhật Mùa Vọng (Ðỗ Vy hạ)
- Tung hô Tin Mừng  Mùa Vọng
- Tung hô Tin Mừng Mùa Vọng (tch)
Vọng CN I / Năm A

 

- Tv121 (Xuân Thảo)
- Tv121 (Hoàng Kim)
- Tv121 (Kim Long)   MIDI 
- Tv121 (Nguyễn Chánh)
- Tv121 (Hải Triều)
- Tv121 (Ngọc Cẩn)
- Tv121 (Martinô)
- Tv121 (Vũ Thành An)
- Tv121 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv121 (hvh) (Câu Đáp va Alleluia)
- Tv121 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv121 (tch)
- Tv121   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv121 (Xuân Minh)
Vọng CN II / Năm A

 

- Tv71 Triều Ðại Người (Phương Anh)   MIDI
- Tv71 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv71 (Hải Triều)
- Tv71 (Mi Trầm)
- Tv71 (Kim Long)
- Tv71(Quốc Vinh)
- Tv71 (Trần Đại Phước)
- Tv71 (Tiến Linh)
- Tv71 (Xuân Thảo)
- Tv71 (Ngọc Cẩn)
- Tv71 (Martinô)
- Tv71 (Vũ Thành An)
- Tv71 (hvh)

- Tv71 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv71 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv71 (tch)
- Tv71 (Liên Bình Định)
- Tv71   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv71 (Xuân Minh)
Vọng CN III / Năm A

 

- Tv145 Xin Hãy Ðến   MIDI (Phương Anh)
- Tv145 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Kim Long)
- Tv145 (Vũ Thành An)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (hvh)

- Tv145 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv145 (tch)
- Tv145   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv145 (Xuân Minh)
Vọng CN IV / Năm A

 

- Tv23 (Chúa Ngự Vào)   MIDI (Martinô)
- Tv23 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv23 (Kim Long)
- Tv23 (Xuân Thảo)
- Tv23 (Hải Triều)
- Tv23 (Ngọc Cẩn)
- Tv23 (Nguyên Hữu)
- Tv23 (Vũ Thành An)
- Tv23 (hvh)

- Tv23 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv23 (tch)
- Tv23 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv23   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv23 (Xuân Minh)
Vọng CN I / Năm B
(như CN IV/ Năm C)
Tv79, 2ac vaø 3b, 15-16, 18-19
 
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79 (Minh Tâm)
- Tv79 (hvh)
- Tv79 (Nguyễn Duy)
- Tv79 Xin Hồi Phục (Hải Triều)
- Tv79 Xin Phục Hồi Chúng Con (Tiến Linh)
- Tv79 Xin Phục Hồi Dân Ngài
- Is 12 (Hãy Nhảy Mừng) & Tv79 (Xin Phục Hồi - Mi Trầm)
- Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Xuân Thảo) 
- Tv79 (Thái Nguyên)
- Tv79 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv79   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv79 (Xuân Minh)
Vọng CN II / Năm B
(như Chúa Nhật 19A)
 
Tv84 (Như Chúa Nhật 19, năm A)
- Tv84 (Ðỗ Vy Hạ)  
- Tv84 (hvh)
- Tv84 (Thái Nguyên)
- Tv84 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv84   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv84 (Xuân Minh)

- Tv84 (Ngọc Cẩn)
Vọng CN III / Năm B

 

- Magnificat (Hoàng Kim)
- Magnificat (Tiến Linh)
- Thánh Ca Magnificat2 (Tiến Linh)
- Magnificat3 (Tiến Linh)
- Thánh Ca Ngợi Khen (Xuân Thảo)
- Linh Hồn Tôi (Kim Long)
- Mừng Vui Lên (Martinô)
- Tôi Hớn Hở Vui Mừng (Hải Triều)
- Tôi Mừng Rỡ (Martinô)
- Magnificat
- Lc1 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Vui Mừng Trong Chúa (Nguyễn Duy) 
- Magnificat (hvh)
- Magnificat (Thái Nguyên)
- Lc1 (Mi Giáng)   MIDI
- Magnificat (Liên Bình Định)
- Lc1 (Xuân Minh)
- Lc1_2 (Xuân Minh)
- Lc1   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
Vọng CN IV / Năm B

 

(Một số bài từ CN-12A)
- Tv88 (Vũ Thành An)
- Tv88 (Xuân Thảo)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv88a (Xuân Thảo) 
- Tv88 (hvh)
- Tv88 (Thái Nguyên) 
- Alleluia (Cao Minh Thắng)

- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv88 (Xuân Minh)
- Tv88   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
Vọng CN I / Năm C

(Nov 29, 09)

- Tv24 (dvh)
- Tv24 Hướng Tâm Hồn Lên & Hãy Tỉnh Thức 
- Tv24 (Kim Long)
- Tv24 (Hoàng Kim)
- Tv24 (Thiên Lan)
- Tv24 (Tiến Linh)
- Tv24 (Minh Tâm)
- Tv24 (hvh) 
- Tv24 (VTA)
- Tv24 (Thái Nguyên) 
- Tv24 (Ngọc Cẩn) 
- Tv24 (Xuân Minh)

- Tv24 (Mi Giáng)   MIDI
Vọng CN II / Năm C

(Dec 06, 09)

- Tv125 Chúa Ðối Xử Ðại Lượng (Mi Trầm)
- Tv125 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv125 (Ngọc Cẩn)
- Tv125 (Kim Long)
- Tv125 (Hải Triều)
- Tv125 (Minh Tâm)
- Tv125 (hvh)
- Tv125 (Vũ Thành An)
- Tv125 (Thái Nguyên)
- Tv125 (Nguyễn Duy) 
- Tv125 (Xuân Minh)
- Tv125 (Liên Bình Định)
- Tv125 (Mi Giáng)   MIDI
Vọng CN III / Năm C

(Dec 13, 09)

- Is12 (dvh)
- Is 12 (Hãy Nhảy Mừng) (Mi Trầm)
- Is12 (Kim Long)
- Is12 (Xuân Thảo)
- Is12 (Martinô)
- Is12 (Minh Tâm)
- Is12 (hvh)
- Is12 (VTA) 
- Is12 (Thái Nguyên)
- Is12 (Xuân Minh)

- Is12 (Mi Giáng)   MIDI
Vọng CN IV / Năm C

(Dec 20, 09)

- Tv79 (Xin Phục Hồi) (VĐA)
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79 (Minh Tâm)
- Tv79 (Nguyễn Duy)
- Tv79 Xin Hồi Phục (Hải Triều)
- Tv79 Xin Phục Hồi Chúng Con (TL)
- Tv79 Xin Phục Hồi Dân Ngài
- Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Xuân Thảo) 
- Tv79 (hvh) 
- Tv79 (Martinô)
- Tv79 (VTA)
- Tv79 (Thái Nguyên)
- Tv79 (Xuân Minh) 
- Tv79 (Mi Giáng)   MIDI

Giáng Sinh

Alleluia Mùa Giáng Sinh - All Mùa Giáng Sinh (Xuân Thảo)
- Alleluia Lễ Ðêm và Lễ Ngày (Ðỗ Vy Hạ) 
- Alleluia Lễ Ðêm và Sáng (Ngọc Cẩn)

- Alleluia Giáng Sinh (tch)
Lễ Vọng Giáng Sinh - Tv88a (Xuân Thảo) 
- Tv88 (hvh)
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
(Như Chúa Nhật Thứ  IV Mùa Vọng, năm B)
Lễ Ðêm Giáng Sinh - Tv95 Hôm Nay (Hải Triều)
- Tv95 (Kim Long)
- Tv95 & Alleluia (Cát Minh)
- Tv95 & Alleluia (Hoàng Kim)
- Tv95 (Xuân Thảo)
- Tv95 (VTA)
- Tv95 (Martino)
- Tv95 (Ngọc Cẩn)
- Tv95 (Nguyễn Chánh)
- Alleluia Một Tin Mừng 1 (Viết Chung)
- Alleluia Một Tin Mừng 2 (Viết Chung) - Midi
- All Lễ Ðêm GS (Thế Thông)
- Alleluia (Trần Ðại Phước)  
- Tv95 (hvh)
- Tv95 (Thái Nguyên) 
- Tv95 Người Ngự Đến 
- Tv95 4be (Xuân Minh)
- Tv95 3be (Xuân Minh)
- Alleluia (Xuân Minh)
- Tv95 1 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv95 2 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Alleluia (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv95 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv95   Alleluia (Liên Bình Định)

- Tv95   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
-
Alleluia   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
Lễ Rạng Ðông - Tv96 (Ngọc Côn)
- Tv96 (Xuân Thảo) 
- Tv96 (Kim Long)
- Tv96 (Hải Triều)
- Tv96 (Ngọc Cẩn)
- Tv96 (hvh)
- Tv96 (Vũ Thành An)
- Tv96 (Thái Nguyên)
- Tv96 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv96 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv96   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
Lễ Ngày - Tv97 Ðã Thấy Ơn Cứu Ðộ (Ngọc Cẩn)
- Tv97a (Xuân Thảo)
- Tv97 (hvh)
- Tv97 (Kim Long) 
- Tv97 (Tiến Linh)  
- Tv97 (Hải Triều) 
- Tv97 (Thy Yên)
- Tv97 (Martinô)
- Alleluia Ngày Thánh 1 (Viết Chung) - Midi
- Alleluia Ngày Thánh 2 (Viết Chung)
- Alle Lễ Ngày (Ngọc Cẩn)
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI

- Tv97   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
-
Alleluia   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv97 (Xuân Minh)
Lễ Thánh Gia Thất

(Dec 27, 09)

- Ðáp Ca Tv127 như CN-33A
- Alle Lễ Thánh Gia (Cát Minh) 
- Tv127 (Thái Nguyên) 
- Tv127 (hvh)
- Tv127 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv127 (Mi Giáng)  MIDI

- Tv127   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv127 (Liên Bình Định)
Lễ Các Thánh Anh Hài - Tv123 (Kim Long)
- Tv123 (Tiến Linh)
- Tv123 (hvh)
- Tv123  (Mi Giáng)  MIDI
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Jan 01) - Tv66 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv66 (Xuân Thảo)
- Tv66 (Kim Long)
- Tv66 (Martinô)
- Tv66 (Ngọc Cẩn)
- Tv66 (hvh)
- Alleluia (hvh) 
- Tv66 (Thái Nguyên)
- Tv66 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv66 (Mi Giáng)  MIDI

- Tv66 (Xuân Minh)
CN 1 Giáng Sinh - Tv147 (Thái Nguyên)
- Tv147 (Mi Giáng)  MIDI
Lễ Hiển Linh (Ba Vua)

(Jan 06, 10)

- Tv71 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv71(Xuân Thảo) 
- Tv71 (Kim Long)
- Tv71 (Ngọc Cẩn)
- Tv71 (Martinô)
- Tv71 (hvh)  
- Tv71 (Thái Nguyên)
- Tv71 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv71   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Alleluia   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv71 (Xuân Minh)

[Mùa Thường Niên năm A] [Năm B][Năm C] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

fake oakleys fake oakleys fake oakley sunglasses fake oakley sunglasses replica oakley sunglasses replica oakley sunglasses burberry outlet mulberry outlet cheap oakleys