VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Câu Ðầu.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Câu Ðầu Bài Hát (td: Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
38 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Câu Ðầu Tựa Ðề Tác Giả
Lời con, tiếng ca dịu dang... Chúc Khen Danh Me Hải Ánh
Lậy Nữ Vương rất thánh Mân Côi Lạy Nữ Vương Mân Côi Nguyễn Bang Hanh
Lòng mừng vui 25 Năm Một Tình Yêu Trần Thế
Lạy Thiên Chúa Đấng giàu lòng xót thương Bài Ca Đức Tin Trầm Thiên Thu
Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Thế Thông
Lòng hân hoan tiến lên bàn thánh Người Bàn Thánh Và Hồi Tưởng Miên Ly
Lòng hân hoan vui sướng Bên Cung Lòng Chúa Lữ Hành
Lạy Chúa tiếng con kêu Ca Nhập Lễ - Chay II Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa nhân từ Ca Nhập Lễ - Lễ Cầu Hồn hvh
Lạy Chúa Ngài một niềm thương xót chúng sinh Ca Nhập Lễ - Lễ Tro Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài Ca Nhập Lễ (Vọng 1) Trần Văn Huyến
Lạy Chúa nhân từ Cầu Xin Hiệp Nhất Trầm Thiên Thu
Lời xưa chiều hôm tiệc ly Chính Mình Máu Chúa Tri Văn Vinh
Lạy Chúa Chúa đã tác thành vạn vật Chúa Công Bình Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa uy linh Chúa Công Minh Trầm Thiên Thu
38 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38