Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@yahoogroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca-subscribe@yahoogroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV): Ủy Viên Thánh Nhạc
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 12, 2016

Thứ Hai, Dec 12 @ 7:00pm, Lễ Đức Mẹ Guadalupê


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: Chị Nhung
Nhạc Công: Anh Tín
Solo ĐC: Anh Lâm

Nhâp Lễ: B.314 Mẹ Tuyệt Mỹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/314_MeTuyetMy_kl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: GDT13
http://www.catruong.com/baihat/dapca/GDT13_ducme_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/miss/2007/dapca_melavinhdu.mp3

Dâng Lễ: B.103 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/103_XinDangLen_hoangvu.pdf

Hiệp Lễ: B.315 Linh Hồn Tôi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/315_LinhHonToi_F_kl.pdf

Kết Lễ: B.307 Dâng Mẹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/307_DangMe.pdf


Thứ Hai, Dec 26 @ 7:00pm, Lễ Thánh Têphanô


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: chị Hằng
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: F.59 Ca Nhập Lễ Thánh Têphanô
http://www.catruong.com/baihat/noel/ThanhTephano_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTephano_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv30

Dâng Lễ: B.106 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/106_XinDangLen.pdf

Hiệp Lễ: B.016 Mùa Đông Năm Ấy
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/016_MuaDongNamAy.pdf

Kết Lễ: B.18 Loài Người Ơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/018_LoaiNguoiOi.pdf


Thứ Ba, Dec 27 @ 7:00pm, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: chị Minh Thảo
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: Thánh Tông Đồ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-TramThienThu.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv96

Dâng Lễ: B.125 Dâng Niềm Cảm Mến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/125_DangNiemCamMen.pdf

Hiệp Lễ: B.233 Xin Dạy Con Yêu Ngài
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/233_XinDayConYeuNgai.pdf

Kết Lễ: B.14 Hang Belem
http://www.catruong.com/baihat/noel/HangBelem-HL-1trang.pdf


Thứ Tư, Dec 28 @ 7:00pm, Lễ Các Thánh Anh Hài


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: chị Minh Thảo
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: chị Hạnh Thảo

Nhâp Lễ: F.60 Ca Nhập Lễ Các Thánh Anh Hài
http://www.catruong.com/baihat/noel/CacThanhAnhHai_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/CacThanhAnhHai_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv123
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv123_anhhai_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv123_anhhai_bich.mp3

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ (15)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: B.13 Tiếng Hát Thiên Thần
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/013_TiengHatThienThan-hoangdiep.pdf

Kết Lễ: B.17 Chúa Thương Chúng Ta
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/017_ChuaThuongChungTa_2be.pdf


Thứ Sáu, Dec 30 @ 7:00pm, Lễ Thánh Gia
(Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình hát lễ)
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 11, 2016

Thứ Hai, Oct 31 @ 7:00pm, Lễ Vọng, Lễ Các Thánh


(Lễ Trọng và Buộc, có 2 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: anh Tín
Solo ĐC: anh Lâm

Nhâp Lễ: 342 Mừng Các Thánh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/342_MungCacThanh_hd.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Đáp Ca: Tv23
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv23_CacThanh_hvh2.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv23_CacThanh_bich2.mp3

Dâng Lễ: B.139 Tựa Là Trầm Hương
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/139_TuaLanTramHuong.pdf

Hiệp Lễ: B.147 Đồng Cỏ Tươi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/147_DongCoTuoi.pdf

Kết Lễ: B.343 Ca Mừng Các Thánh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/343_CaMungCacThanh_hc.pdf


Thứ Tư, Nov 02 @ 7:00am, Lễ Linh Hồn


(có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: chị Kim Ngọc
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: F.43 Lễ Cầu Hồn
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/CaNhapLeCauHon.pdf

Bộ Lễ:Cầu Hồn (Không có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Đáp Ca: Tv22
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/tv22_clh_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_clh_tutrinh.mp3

Dâng Lễ: F.48 Dâng Lễ Cầu Hồn
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/DangLeCauHon_hvh.pdf

Hiệp Lễ: F.19 Hướng Về Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/193_HuongVeChua_2be.pdf

Kết Lễ: F.20 Từ Chốn Luyện Hình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/372_TuChonLuyenHinh.pdf


Thứ Tư, Nov 09 @ 7:00pm, Lễ Cung Hiến Thánh Đường Lateranô


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: chị Hằng
Solo ĐC: N/A (Đọc)

Nhâp Lễ: B.96 Về Đây Hỡi Người
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/vedayhoinguoi.pdf

Hoặc B.89 Tôi Mừng Vui
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/089_ToiMungVui.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv45
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv45_Laterano_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv45_Laterano_ky_.mp3

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ (15)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: B.196 Hồn Con Mong Ngài
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/196_HonConMongNgai.pdf

Kết Lễ: B.346 Lạy Thánh Giuse
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/346_LayThanhGiuse.pdf


Thứ Tư, Nov 30 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: Thánh Tông Đồ (câu PK: Xưa kia Andrê Tông Đồ....)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-TramThienThu.pdf

Bộ Lễ: TBD (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv18 (TBD)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv18_TongDo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv18PheroPhaolo-Mimi_.mp3

Dâng Lễ: B.133 Nguyện Dâng Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/133_NguyenDangChua.pdf

Hiệp Lễ: B.185 Niềm Xác Tín Của Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/185_NiemXacTinCua.pdf

Kết Lễ: Hãy Đi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.mp3


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Mười, 2016

Thứ Ba, Oct 18 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Sử Luca


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: chị Thảo
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-LeThanhSu-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv144 (Đọc)

Dâng Lễ: B.134 Thân Lúa Miến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/134_ThanLuaMien.pdf

Hiệp Lễ: B.171 Người Đã Cất Bước
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/171_NguoiDaCatBuoc.pdf

Kết Lễ: Hãy Đi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.mp3


Thứ Sáu, Oct 28 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Simon và Jude Tông Đồ


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: chị Hằng
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: Thánh Tông Đồ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-TramThienThu.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-SimonGiuda_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv18 (TBD)
Nếu hát thì dùng như Lễ Thánh Matthew (Sep 21)

Dâng Lễ: B.134 Thân Lúa Miến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/134_ThanLuaMien.pdf

Hiệp Lễ: B.179 Chúa Là Tình Yêu
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/chualatinhyeu_tn.pdf

Kết Lễ: B.274 Đem Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/274_DemTinMung.pdf
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Chín, 2016

Thứ Năm, Sep 08 @ 7:00pm, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ


(Ca Đoàn John Vianey hát lễ)


Thứ Tư, Sep 14 @ 7:00pm, Lễ Suy Tôn Thánh Giá


(Vào ngày thường nên chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: chị Bích

Nhâp Lễ: F.57 Vinh Dự Của Chúng Ta
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_blue/57-VinhDuCuaChungTa.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/VinhDuCuaChungTa-HoangKim.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.58, Tv-77
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_blue/58-Tv77-SuyTonThanhGia.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv77_sttg_Anh.mp3

Câu Xướng Trước Phúc Âm:
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/CauXuong_LeSuyTonThanhGia_.mp3

Dâng Lễ: B.130 Lễ Vật Giao Hoà
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/130_LeVatGiaoHoa_nk.pdf

Hiệp Lễ: F.60 Thánh Giá Nguồn Cứu Độ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_blue/60-ThanhGiaNguonOnCuuDo.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhGiaNguonCuuDo-KimAn.mp3

Kết Lễ: F.35 Thắp Sáng Lên Trong Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/ThapSangLen_th.pdf


Thứ Tư, Sep 21 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Mattheo Tông Đồ


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: chị Hằng
Solo ĐC: chị Thảo

Nhâp Lễ: F.48 Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.mp3

Bộ Lễ: Seraphim (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.40 Tv-18
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv18_TongDo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv18PheroPhaolo-Mimi_.mp3

Dâng Lễ: B.103 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/103_XinDangLen_hoangvu.pdf

Hiệp Lễ: F.31 (B.233) Xin Dạy Con Yêu Ngài
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/233_XinDayConYeuNgai.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/XinDayConYeuNgai_.mp3

Kết Lễ: B.274 Đem Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/274_DemTinMung.pdf


Thứ Năm, Sep 29 @ 7:00pm, Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần


(Ca Đoàn John Vianey hát lễ)


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Tám, 2016

Thứ Hai, Aug 01 @ 7:00pm, Lễ Th Anphongsô, Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: anh Tín
Solo ĐC: anh Phạm Lâm

Nhâp Lễ: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.mp3

hoặc
B.90 Thần Khí Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/290_ThanKhiChua_tl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (không có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-116
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/Tv116_chuchan_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv116_21c_bich.mp3

Dâng Lễ: B.134 Thân Lúa Miến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/134_ThanLuaMien.pdf

Hiệp Lễ: B.171 Người Đã Cất Bước
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/171_NguoiDaCatBuoc.pdf

Kết Lễ: Salve Regina
http://www.catruong.com/baihat/ducme/SalveRegina.pdf


Thứ Bảy, Aug 06 @ 8:00am, Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung, Lễ Kính


(có 3 bài đọc như Chúa Nhật)
Ca Trưởng: anh Lâm
Nhạc Công: chị Hằng
Solo ĐC: anh Lâm

Nhâp Lễ: B.78 Hồn Tôi Ơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/078_HonToiOi_kl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-96
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv96_chuabienhinh_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv96_ps7c_bich.mp3

Dâng Lễ: B.103 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/103_XinDangLen_hoangvu.pdf

Hiệp Lễ: B.206 Tình Ngài Sưởi Ấm
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/206_TinhNgaiSuoiAm.pdf

Kết Lễ: B.325 Nguồn Cậy Trông
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/325_NguonCayTrong.pdf


Thứ Tư, Aug 10 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Lôrensô PT, Tử Đạo


Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: Nguyễn Tín
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: B.63 Ca Lên Đi 3
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/063_CaLenDi3.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-111

Dâng Lễ: B.106 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/106_XinDangLen.pdf

Hiệp Lễ: B.143 Chúa Sẽ Đền Bù
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/143_ChuaSeDenBu.pdf
hoặc
B. 351 Bài Ca Ngàn Trùng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/351_BaiCaNganTrung_kl.pdf

Kết Lễ: B.343 Ca Mừng Các Thánh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/343_CaMungCacThanh_hc.pdf


Thứ Hai, Aug 15 @ 7:00pm, Lễ Đức Mẹ LT


(3 bài đọc như Chúa Nhật)

Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: chị Ngọc
Solo ĐC: anh Lâm

Nhâp Lễ: F.20 Mẹ Lên Trời (Triệu Hà)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/Melentroi_th.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.19 Tv-44
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv44_mlt_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv44_mlt_nhung.mp3

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: B.315 Linh Hồn Tôi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/315_LinhHonToi_kl.pdf

Kết Lễ: F.22 Mẹ Về Trời
http://www.catruong.com/baihat/ducme/mevetroi__mt.pdf


Thứ Tư, Aug 24 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Batôlômêô TĐ


Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: Nguyễn Tín
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: B.76 Hãy Đến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/076_HayDen_nl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-144 (đọc)

Dâng Lễ: B.114 Dâng Người
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/114_DangNguoi.pdf

Hiệp Lễ: B.272 Từ Bây Giờ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/272_TuBayGio.pdf

Kết Lễ: B.284 Trong An Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/284_TrongAnBinh.pdf

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Bảy, 2016

Thứ Sáu, July 22 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Maria Madalena


Thứ Hai, July 25 @ 7:00pm, Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, Lễ Kính


Ca Trưởng: chị Nhung
Nhạc Công: Nguyễn Tín
Solo ĐC: anh Lâm

Nhâp Lễ: Lễ Thánh Giacôbê
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/LeThanhGiacobe.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/LeThanhGiacobe_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-125
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/Tv125-ThanhGiacobe.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv125_TuDao_bich2.mp3

Dâng Lễ: B.215 Bài Ca Dâng Hiến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/215_BaiCaDangHien.pdf

Hiệp Lễ: B.232 Theo Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/232_TheoChua.pdf

Kết Lễ: B.280 Ra Về An Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/280_RaVeAnBinh_nl.pdf

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Sáu, 2016

Thứ Sáu, June 24, Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng


Ca Trưởng: anh Hoàng Hùng
Nhạc Công: anh Nguyễn Tín
Solo ĐC: chị Ngọc Bích

Nhâp Lễ: Ngày Vui Gioan Chào Đời
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/gioan/NgayVuiGioanChaoDoi.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-138
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_Bich2.mp3

Dâng Lễ: B.129 Kinh Dâng Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/129_KinhDangLe_Bb_vanchi.pdf

Hiệp Lễ: F.24 Con Chỉ là Tạo Vật
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/ConChiLaTaoVat_px-ht.pdf

Kết Lễ: Thắp Sáng Lên Trong Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThapSangTrongCon_th.pdf


Thứ Hai, June 27, Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Ca Trưởng: c Nhung
Nhạc Công: a Tín
Solo ĐC: a Lâm

Nhâp Lễ: B.73 Dâng Lễ Với Mẹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/073_DangLeVoiMe.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: (Folder Blue 47) GĐT-13 Mẹ Là Vinh Dự
http://www.catruong.com/baihat/dapca/GDT13_ducme_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/miss/2007/dapca_melavinhdu_.mp3

Dâng Lễ: B.109 Lễ Dâng 2
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/109_LeDang2.pdf

Hiệp Lễ: B.222 Tình Ngài Yêu
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/222_TinhNgaiYeuCon.pdf

Kết Lễ: B.322 Chút Tình Con Thơ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/322_ChutTinhConTho.pdf


Thứ Ba, June 28, Lễ Vọng Thánh Phêrô và Phaolô


Ca Trưởng: a Hùng
Nhạc Công: a Tín
Solo ĐC: c Bích

Nhâp Lễ: F.6 Thánh Phêrô & Phaolô
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/PheroPhaolo2_hvh.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-18b
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv18b_LeVong_PheroPhaolo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv18%20Phero%20Phaolo%20-%20Mimi_.mp3

Dâng Lễ: F.23 Lời Kinh Yêu Thương
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LoiKinhYeuThuong_cmt.pdf

Hiệp Lễ: B.201 Từ Rất Xa Khơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/201_TuRatXaKhoi_F_dvh.pdf

Kết Lễ: F.8 Cầu Cho Giáo Hội
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/CauChoGiaoHoi.pdf


Thứ Tư, June 29, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô


Ca Trưởng: a Hùng
Nhạc Công: a Tín
Solo ĐC: c Thảo

Nhâp Lễ: F.6 Thánh Phêrô & Phaolô
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/PheroPhaolo2_hvh.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-33
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv33_PheoroPhaolo_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv33_PheroPhaolo_.mp3

Dâng Lễ: F.23 Lời Kinh Yêu Thương
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LoiKinhYeuThuong_cmt.pdf

Hiệp Lễ: F.14 Tình Chúa Thương Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/TInhChuaThuongCon_BaoLaTInhChua.pdf

Kết Lễ: F.8 Cầu Cho Giáo Hội
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/CauChoGiaoHoi.pdfGo to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Năm, 2016


Tuesday, May 3 @ 7:00pm (Lễ Kính Thánh Philiphê và Giacôbê Tông Đồ)


Ca Trưởng: C. Minh Thảo
Nhạc Công: C. Hằng

Nhập Lễ: B.92 Vang Tiếng Ngợi Khen
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/092_VangTiengNgoiKhen.pdf

Bộ Lễ: Ca Lên Đi 2

Đáp Ca: Tv18b
TBD

Dâng Lễ: B.125 Dâng Niềm Cảm Mến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/125_DangNiemCamMen.pdf

Hiệp Lễ: B.192 Tin Hay Không Tin
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/192_TinHayKhongTin_NguyenLy.pdf

Kết Lễ: B.274 Đem Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/274_DemTinMung.


Saturday, May 14 @ 8:00am (Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ)


Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: bé Thiên An

Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ Thánh Matthia
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/CaNhapLe-ThanhMatthia-KhongPhaiCacConChonThay.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/LeThanhMatthia_.mp3

Bộ Lễ: Seraphim
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/Seraphim.pdf
MNĐT3: http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/mndt_thuongnien.pdf

Dâng Lễ: B.136 Tiến Dâng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/136_TienDang.pdf

Hiệp Lễ: B.216 Kinh Hoà Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/216_KinhHoaBinh.pdf

Kết Lễ: B.311 Lời Mẹ Nhắn Nhủ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/311_LoiMeNhanNhu.pdf


Tuesday, May 31 @ 7:00pm (Lễ Kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Isave)


Ca Trưởng: chị Minh Thảo
Nhạc Công: bé Thiên An

Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ Mẹ Thăm Viếng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/LeDucMeThamVieng.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/LeDucMeThamVieng.mp3

Bộ Lễ: CLĐ2 (hát Kinh Vinh Danh)

Dâng Lễ: B.215 Bài Ca Dâng Hiến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/215_BaiCaDangHien.pdf

Hiệp Lễ: B.306 Ca Ngợi Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/306_CaNgoiChua_vh.pdf

Kết Lễ: B.321 Tháng Đức Mẹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/321_ThangDucMe.pdf
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Tư, 2017

Monday, April 18 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)


Ca Trưởng: (C Vũ Nhung)
Nhạc Công: (C Hà Hương)

Nhập Lễ: B.49 Nào Ta Hãy Mừng Vui
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/049_NaoTayHayMungVui.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ 15
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: Vì Chúa Đã Sống Lại
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ViChuaDaSongLai.pdf

Kết Lễ: B.52 Chúa Phục Sinh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/052_ChuaPhucSinh_kl.pdf


Tuesday, April 18 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)


Ca Trưởng: (C Minh Thảo)
Nhạc Công: (C Hoàng Hằng)

Nhập Lễ: B.60 Ngày Thiên Chúa Tạo Thành
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/060_NgayThienChuaTaoThanh.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.107 Lời Dâng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/107_LoiDang_F.pdf

Hiệp Lễ: Chúa Sống Lại Rồi
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/chuasonglairoi.pdf

Kết Lễ: Chúa Đã Sống Lại
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaDaSongLai_pa.pdf


Wednesday, April 19 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)


Ca Trưởng: (C Vũ Nhung)
Nhạc Công: (C Hoàng Hằng)

Nhập Lễ: B.51 Con Hãy Nhớ Rằng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/051_ConHayNhoRang.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.115 Chẳng Biết Lấy Gì
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/115_ChangBietLayGi_tt.pdf

Hiệp Lễ: Chiên Lễ Vượt Qua
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/Chienlevuotqua_cm.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ChienLeVuotQua-cm.mp3

Kết Lễ: B.346 Lạy Thánh Giuse
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/346_LayThanhGiuse.pdf

Tuesday, April 25 @ 7:00pm (Lễ Kính Thánh Marcô Thánh Sử)


Ca Trưởng: (A Phạm Lâm)
Nhạc Công: (C Hà Hương)

Nhập Lễ: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-LeThanhSu-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.mp3

Bộ Lễ: Seraphim

Đáp Ca: Tv88
TBD

Dâng Lễ: B.215 Bài Ca Dâng Hiến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/215_BaiCaDangHien.pdf

Hiệp Lễ: B.152 Chứng Nhân Tình Yêu
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/152_ChungNhanTinhYeu.pdf

Kết Lễ: B.274 Đem Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/274_DemTinMung.pdf


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Ba, 2017

Monday, March 20 (Lễ Thánh Cả Giuse)

(Hát chung với Ca đoàn Thánh Linh)
Ca Trưởng: A Hoàng Hùng
Nhạc Công: A Nguyễn Tín
Solo Đáp Ca: C Ngọc Bích


Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
555 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 1, 2017

Thứ Hai, Jan 09 @ 7:00pm, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: Chị Nhung
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: Chị Thảo

Nhâp Lễ: Trên Sông Giodan
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/TrenSongGiodan_hvh.pdf

Bộ Lễ:Seraphim (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv28
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv28_ccpr_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv28_ChuaChiuPhepRua2_Anh.mp3

Dâng Lễ: B.129 Kinh Dâng Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/129_kinhdangle_vchi.pdf

Hiệp Lễ: B.188 Xin Tri Ân
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/188_XinTriAn_F_tt.pdf

Kết Lễ: B.284 Trong An Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/284_TrongAnBinh.pdf


Thứ Tư, Jan 25 @ 7:00pm, Lễ Thánh Phaolô Trở Lại


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: Hồng Nhung
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: Đặng Liên

Nhâp Lễ: Lễ Thánh Phaolô
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cursillo/LeThanhPhaoLo_hvh.pdf

Bộ Lễ:Seraphim (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_LeThanhPhaoLo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv116_21c_bich.mp3

Dâng Lễ: B.115 Chẳng Biết Lấy Gì
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/115_ChangBietLayGi_tt.pdf

Hiệp Lễ: B.171 Người Đã Cất Bước
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/171_NguoiDaCatBuoc.pdf

Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con
http://www.catruong.com/baihat/ketle/ThaSangTrongCon_th.pdf

Tháng Hai, 2017

Thứ Năm, Feb 02 @ 7:00pm, Lễ Nến (Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh

Vì là Thứ Năm nên Ca đoàn John Vianney hát lễ

(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng:
Nhạc Công:
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: Ngài Đến (Lời Cầu Nửa Đêm)
http://www.catruong.com/baihat/noel/LoiCauNuaDem1_tt.pdf

Bộ Lễ:Seraphim (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv23
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv23_LeNen_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv23_LeNen_ky.mp3

Dâng Lễ: B.115 Chẳng Biết Lấy Gì
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/115_ChangBietLayGi_tt.pdf

Hiệp Lễ: B.169 Chúa Yêu Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/169_ChuaYeuCon.pdf

Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con
http://www.catruong.com/baihat/ketle/ThaSangTrongCon_th.pdf


Thứ Tư, Feb 22, Lễ Kính Tông Toà Thánh Phêrô


Ca Trưởng: (C Vũ Nhung)
Nhạc Công: (C Hoàng Hằng)
Solo ĐC: (C Hạnh Thảo)

Nhâp Lễ: Ca Nhập Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/NhapLe-KinhToaThanhPheoro.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/LeKinhToaThanhPhero-voice.mp3

Đáp Ca: Tv-22
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/Tv22-TongToaPhero-hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_Chay4a_ky.mp3
(cho người solo: tập theo các câu xướng bên dưới, cung Gm)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_28a_bich2.mp3

Dâng Lễ: B.139 Tựa Làn Trầm Hương
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/139_TuaLanTramHuong.pdf

Hiệp Lễ: B.238 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/238_BoNgaiConBietTheoAi.pdf

Hoac B.265
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/265_xinbanthemlongtin_mt.pdf

Kết Lễ: Bài Ca Đức Tin
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/BaiCaDucTin-TramThienThu.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/BaiCaDucTin-voice.mp3


Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page