Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@yahoogroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca-subscribe@yahoogroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV): Ủy Viên Thánh Nhạc
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
588 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng:

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
588 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 1, 2018

Thứ Hai, Jan 08 @ 7:00pm, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: Chị Nhung
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: Trên Sông Giodan
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/TrenSongGiodan_hvh.pdf

Bộ Lễ:Seraphim (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv28
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv28_ccpr_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv28_ChuaChiuPhepRua2_Anh.mp3

Dâng Lễ: B.129 Kinh Dâng Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/129_kinhdangle_vchi.pdf

Hiệp Lễ: B.188 Xin Tri Ân
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/188_XinTriAn_F_tt.pdf

Kết Lễ: B.284 Trong An Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/284_TrongAnBinh.pdf
Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page