Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@googlegroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca+subscribe@googlegroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV):
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
601 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Tám, 2017

Thứ Hai, Aug 6, Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung, Lễ Kính


(có 3 bài đọc như Chúa Nhật)
Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: Sandra
Solo ĐC: Mimi

Nhâp Lễ: Lễ Chúa Hiển Dung
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/LeChuaBienHinh-0806-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/LeChuaHienDung.mp3

hoặc
Nhâp Lễ: B.78 Hồn Tôi Ơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/078_HonToiOi_kl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-96
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv96_chuabienhinh_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv96_ps7c_bich.mp3

Dâng Lễ: B.103 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/103_XinDangLen_hoangvu.pdf

Hiệp Lễ: B.206 Tình Ngài Sưởi Ấm
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/206_TinhNgaiSuoiAm.pdf

Kết Lễ: B.325 Nguồn Cậy Trông
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/325_NguonCayTrong.pdf


Thứ Sáu, Aug 10 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Lôrensô PT, Tử Đạo


(Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân hát)

Thứ Hai, Aug 14 @ 7:00pm, Lễ Vọng Đức Mẹ LT


(Ca Đoàn Fiat hát )

Thứ Sáu, Aug 24 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Batôlômêô TĐ


Ca Trưởng:
Nhạc Công: Sandra
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: B.76 Hãy Đến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/076_HayDen_nl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv-144 (đọc)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv144_ThBartolomeo_hvh.pdf

Dâng Lễ: B.114 Dâng Người
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/114_DangNguoi.pdf

Hiệp Lễ: B.272 Từ Bây Giờ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/272_TuBayGio.pdf

Kết Lễ: B.284 Trong An Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/284_TrongAnBinh.pdf

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
601 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng Của Những Năm Trước :

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page