Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@yahoogroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca-subscribe@yahoogroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV): Ủy Viên Thánh Nhạc
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
596 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 4, 2018

Monday, April 2 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Ca Trưởng:
Nhạc Công: chị Hằng
Nhập Lễ: B.49 Nào Ta Hãy Mừng Vui
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/049_NaoTayHayMungVui.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ 15
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: Vì Chúa Đã Sống Lại
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ViChuaDaSongLai.pdf

Kết Lễ: B.52 Chúa Phục Sinh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/052_ChuaPhucSinh_kl.pdf

Tuesday, April 3 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Ca Trưởng:
Nhạc Công: E Thiên An
Nhập Lễ: B.60 Ngày Thiên Chúa Tạo Thành
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/060_NgayThienChuaTaoThanh.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.107 Lời Dâng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/107_LoiDang_F.pdf

Hiệp Lễ: Chúa Sống Lại Rồi
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/chuasonglairoi.pdf

Kết Lễ: Chúa Đã Sống Lại
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/ChuaDaSongLai_pa.pdf

Wednesday, April 4 @ 7:00pm (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Ca Trưởng:
Nhạc Công: E Thiên An
Nhập Lễ: B.51 Con Hãy Nhớ Rằng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/051_ConHayNhoRang.pdf

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: TBD

Dâng Lễ: B.115 Chẳng Biết Lấy Gì
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/115_ChangBietLayGi_tt.pdf

Hiệp Lễ: Chiên Lễ Vượt Qua
http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/Chienlevuotqua_cm.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ChienLeVuotQua-cm.mp3

Kết Lễ: B.52 Chúa Phục Sinh
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/052_ChuaPhucSinh_kl.pdf


Wed, April 25 @ 7:00pm (Lễ Kính Thánh Marcô Thánh Sử)

Ca Trưởng:
Nhạc Công:
Nhập Lễ: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-LeThanhSu-hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDiRaoGiangTinMung-hvh.mp3

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: Tv88
TBD

Dâng Lễ: B.215 Bài Ca Dâng Hiến
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/215_BaiCaDangHien.pdf

Hiệp Lễ: B.152 Chứng Nhân Tình Yêu
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/152_ChungNhanTinhYeu.pdf

Kết Lễ: B.274 Đem Tin Mừng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/274_DemTinMung.pdf

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
596 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng:

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page