Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@googlegroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca+subscribe@googlegroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV):
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
611 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 11, 2018

Thứ Sáu, Nov 30 @ 7:00pm, Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ


(chỉ có 1 bài đọc Thánh Thư)
Ca Trưởng: Nhung
Nhạc Công:
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: Thánh Tông Đồ (câu PK: Xưa kia Andrê Tông Đồ....)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-TramThienThu.pdf

Bộ Lễ: TBD (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv18 (TBD)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv18_TongDo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv18PheroPhaolo-Mimi_.mp3

Dâng Lễ: B.133 Nguyện Dâng Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/133_NguyenDangChua.pdf

Hiệp Lễ: B.185 Niềm Xác Tín Của Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/185_NiemXacTinCua.pdf

Kết Lễ: Hãy Đi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/HayDi-AnhTuan.mp3


Tháng 12, 2018

Thứ Tư, Dec 12 @ 7:00pm, Lễ Đức Mẹ Guadalupê


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng:
Nhạc Công:
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: B.314 Mẹ Tuyệt Mỹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/314_MeTuyetMy_kl.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: GDT13
http://www.catruong.com/baihat/dapca/GDT13_ducme_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/miss/2007/dapca_melavinhdụmp3

Dâng Lễ: B.103 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/103_XinDangLen_hoangvu.pdf

Hiệp Lễ: B.315 Linh Hồn Tôi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/315_LinhHonToi_F_kl.pdf

Kết Lễ: B.307 Dâng Mẹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/307_DangMe.pdf


Thứ Tư, Dec 26 @ 7:00pm, Lễ Thánh Têphanô


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng:
Nhạc Công:
Solo ĐC: N/A

Nhâp Lễ: F.59 Ca Nhập Lễ Thánh Têphanô
http://www.catruong.com/baihat/noel/ThanhTephano_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTephano_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv30

Dâng Lễ: B.106 Xin Dâng Lên
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/106_XinDangLen.pdf

Hiệp Lễ: B.016 Mùa Đông Năm Ấy
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/016_MuaDongNamAy.pdf

Kết Lễ: B.18 Loài Người Ơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/018_LoaiNguoiOi.pdf


Thứ Năm, Dec 27 @ 7:00pm, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
(Ca đoàn John Vianney hát lễ)

Nhâp Lễ: F.56 Thánh Tông Đồ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThanhTongDo-TramThienThu.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv96
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv96_ThanhGioanTD_hvh.pdf

Dâng Lễ: B.103

Hiệp Lễ: B.15

Kết Lễ: B.14 Hang Belem
http://www.catruong.com/baihat/noel/HangBelem-HL-1trang.pdf


Thứ Năm, Dec 28 @ 7:00pm, Lễ Các Thánh Anh Hài


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng:
Nhạc Công:
Solo ĐC:

Nhâp Lễ: F.60 Ca Nhập Lễ Các Thánh Anh Hài
http://www.catruong.com/baihat/noel/CacThanhAnhHai_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/CacThanhAnhHai_.mp3

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: Tv123
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv123_anhhai_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv123_anhhai_bich.mp3

Dâng Lễ: B.123 Dâng Lễ (15)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/123_DangLe15_p.pdf

Hiệp Lễ: B.13 Tiếng Hát Thiên Thần
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/013_TiengHatThienThan-hoangdiep.pdf

Kết Lễ: B.17 Chúa Thương Chúng Ta
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/017_ChuaThuongChungTa_2be.pdf
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
611 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng Của Những Năm Trước :

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page