Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@googlegroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca+subscribe@googlegroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV):
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
644 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Hai, 2019

Thứ Sáu, Feb 22 @ 7:00pm, Lễ Kính Toà Th. Phêrô


(1 bài đọc Thánh Thư, có Kinh Vinh Danh)
Ca Trưởng: Hồng Nhung
Nhạc Công: Sandra
Solo ĐC: C. Thơm

Nhâp Lễ: Ca Nhập Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/NhapLe-KinhToaThanhPheoro.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/LeKinhToaThanhPhero-voice.mp3

Bộ Lễ: Seraphim - có Kinh Vinh Danh

Đáp Ca: Tv-22
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/Tv22-TongToaPhero-hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_Chay4a_ky.mp3
(cho người solo: tập theo các câu xướng bên dưới, cung Gm)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_28a_bich2.mp3

Dâng Lễ: B.139 Tựa Làn Trầm Hương
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/139_TuaLanTramHuong.pdf

Hiệp Lễ: B.238 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/238_BoNgaiConBietTheoAi.pdf

Hoac B.265
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/265_xinbanthemlongtin_mt.pdf

Kết Lễ: Bài Ca Đức Tin
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/BaiCaDucTin-TramThienThu.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/BaiCaDucTin-voice.mp3


Tháng Ba, 2019


(Không hát lễ)


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
644 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng Của Những Năm Trước :

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page