Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: hoanca@yahoogroups.com

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin làm 2 bước sau đây:
1. Send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: hoanca-subscribe@yahoogroups.com
2. Sau khi gởi email, ghi danh ở link sau đây: http://www.calendi.com/giaoxu/specialteam/default.asp

Ca Mục Hát Lễ của Nhom
Trang này là Ca Mục của nhóm chúng ta, xin anh chị em Bookmark lấy để tiện dùng. Khi Bookmark thì sửa cái tên (Name) thành: Nhóm Tổng Hợp.
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV): Ủy Viên Thánh Nhạc
Hoàng Viết Hùng, hungdallas@gmail.com, 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
572 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng:

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
572 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng Sáu, 2017

Thứ Sáu @ 7:00pm, June 23, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng


Ca Trưởng: C Hồng Nhung
Nhạc Công: C Hằng
Solo ĐC: C Bích

Nhâp Lễ: B.179 Chúa Là Tình Yêu
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/179_ChuaLaTinhYeu_tn.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.64 Tv-102
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv102_LeThanhTamA_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv102_LeThanhTamA_Bich2.mp3

Dâng Lễ: B.220 Tâm Tình Hiến Dâng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/220_TamTinhHienDang.pdf

Hiệp Lễ: B.218 Trong Trái Tim Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/218_TrongTraiTimChua_Gm_px.pdf

Kết Lễ: F65 Thánh Tâm Chúa Giêsu
http://www.catruong.com/baihat/thanhthe_thanhtam/LayTraiTimChua-ThanhTamChua-LTXC.pdf


Thứ Bảy @ 8:00am, June 24, Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng


Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: a Tín
Solo ĐC: c Mimi

Nhâp Lễ: F.1 Ngày Vui Gioan Chào Đời
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/gioan/NgayVuiGioanChaoDoi.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.25 Tv-138
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv138_Gioan_Bich2.mp3

Dâng Lễ: B.129 Kinh Dâng Lễ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/129_KinhDangLe_Bb_vanchi.pdf

Hiệp Lễ: F.24 Con Chỉ là Tạo Vật
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/ConChiLaTaoVat_px-ht.pdf

Kết Lễ: F.44 Thắp Sáng Lên Trong Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/nhomtonghop/ThapSangTrongCon_th.pdf


Thứ Ba @ 7:00pm, June 27, Lễ Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Ca Trưởng: C Hồng Nhung
Nhạc Công: Thiên An
Solo ĐC: C. Anh

Nhâp Lễ: B.73 Dâng Lễ Với Mẹ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/073_DangLeVoiMe.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh?)

Đáp Ca: (Folder Blue 47) GĐT-13 Mẹ Là Vinh Dự
http://www.catruong.com/baihat/dapca/GDT13_ducme_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/miss/2007/dapca_melavinhdu_.mp3

Dâng Lễ: B.109 Lễ Dâng 2
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/109_LeDang2.pdf

Hiệp Lễ: B.222 Tình Ngài Yêu
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/222_TinhNgaiYeuCon.pdf

Kết Lễ: B.322 Chút Tình Con Thơ
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/322_ChutTinhConTho.pdf


Thứ Tư @ 7:00pm, June 28, Lễ Vọng Thánh Phêrô và Phaolô, Lễ Trọng


Ca Trưởng: C Hồng Nhung
Nhạc Công:
Solo ĐC: c Mimi

Nhâp Lễ: F.6 Thánh Phêrô & Phaolô
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/PheroPhaolo2_hvh.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.40 Tv-18b
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv18b_LeVong_PheroPhaolo_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv18%20Phero%20Phaolo%20-%20Mimi_.mp3

Dâng Lễ: F.23 Lời Kinh Yêu Thương
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LoiKinhYeuThuong_cmt.pdf

Hiệp Lễ: B.201 Từ Rất Xa Khơi
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/201_TuRatXaKhoi_F_dvh.pdf

Kết Lễ: F.8 Cầu Cho Giáo Hội
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/CauChoGiaoHoi.pdf


Thứ Năm @ 7:00pm, June 29, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Lễ Trọng (Quan Thầy Cha Xứ)


Ca Trưởng: C Hồng Nhung
Nhạc Công:
Solo ĐC: C Bích

Nhâp Lễ: F.6 Thánh Phêrô & Phaolô
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/PheroPhaolo2_hvh.pdf

Bộ Lễ:Ca Lên Đi 2 (có Kinh Vinh Danh)

Đáp Ca: F.26 Tv-33 (Cần print riêng cho Đàn, Solo và Ca Trưởng)
http://catruong.com/baihat/dapca/Tv33_PheoroPhaolo_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv33_PheroPhaolo_.mp3

Dâng Lễ: F.23 Lời Kinh Yêu Thương
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LoiKinhYeuThuong_cmt.pdf

Hiệp Lễ: F.14 Tình Chúa Thương Con
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/others/TInhChuaThuongCon_BaoLaTInhChua.pdf

Kết Lễ: F.8 Cầu Cho Giáo Hội
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/cacthanh/CauChoGiaoHoi.pdf
Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page