Website Close Down

Kính thưa quí vị,

Khoảng 1995, website catruong.com, sau đó là calendi.com được thành lập với mục đích là cung cấp tài liệu Thánh Nhạc và bài hát cho các Ca đoàn đây đó, đặc biệt là các Ca đoàn ở Hải Ngoại, hoàn toàn vô vị lợi, để các Ca đoàn sử dụng tôn vinh Thiên Chúa, trong hoàn cảnh xa quê hương.

Nay các Websites tương tự đã có rất nhiều trên internet, chứa đựng nhiều bài hát hơn và có thể chính xác hơn; hơn nữa, Giáo Hội Việt Nam cũng đang mong muốn chỉnh đốn lại Thánh Nhạc, sao cho đúng với những gì Phụng Vụ đòi hỏi. Việc xem xét lại hằng ngàn những bài hát đã đăng trên websites cũng rất khó khăn phức tạp.

Chúng tôi xin cám ơn các Nhạc sĩ, các Ca Trưởng và các bạn bè đây đó đã khích lệ, đóng góp bài vở và công sức cho Website trong thời gian qua.

Chúng tôi cũng xin lỗi mọi người nếu việc làm này gây khó khăn và bất tiện cho quí vị.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Trân trọng
Webmaster