Bấm vào Link Ngày/Giờ để ghi danh
Username:
Password:
(Dành riêng cho Webmaster)

Ghi Danh Cầu Nguyện 24/24 - Khoá 8 Nữ - Dallas


Ngày/Giờ Người Ghi Danh
001. Thursday 5:00pm - 5:30pm Hy Vọng, Vân & Tâm
002. Thursday 5:30pm - 6:00pm Huệ Liên
003. Thursday 6:00pm - 6:30pm Luyến Công
004. Thursday 6:30pm - 7:00pm Le Nguyen, Hoang Pham
005. Thursday 7:00pm - 7:30pm Bảo và SG, Khanh Hà
006. Thursday 7:30pm - 8:00pm Minh Q Nguyễn
007. Thursday 8:00pm - 8:30pm Minh Q Nguyễn
008. Thursday 8:30pm - 9:00pm Minh Q Nguyễn
009. Thursday 9:00pm - 9:30pm Rose Hoang, Kim Anh
010. Thursday 9:30pm - 10:00pm Lieu Lai
011. Thursday 10:00pm - 10:30pm Mỹ Tiên
012. Thursday 10:30pm - 11:00pm Tuyet Ma
013. Thursday 11:00pm - 11:30pm Thieng Hoang
014. Thursday 11:30pm - 12:00am Nguyễn Khanh/ Mai Luong
015. Friday 12:00am - 12:30am Thơ Lý, Hiếu Nguyễn
016. Friday 12:30am - 1:00am Annie, Huệ Nguyễn
017. Friday 1:00am - 1:30am Kim Ánh
018. Friday 1:30am - 2:00am Thinh Doan
019. Friday 2:00am - 2:30am H. Nhung
020. Friday 2:30am - 3:00am Hương Phạm
021. Friday 3:00am - 3:30am Hồng Loan
022. Friday 3:30am - 4:00am Xuân Kỷ
023. Friday 4:00am - 4:30am Mỹ
024. Friday 4:30am - 5:00am Mỹ
025. Friday 5:00am - 5:30am Quyên
026. Friday 5:30am - 6:00am Jarell
027. Friday 6:00am - 6:30am Khanh Hà, Thu Nga
028. Friday 6:30am - 7:00am Lê Dũng
029. Friday 7:00am - 7:30am Luyến Cong
030. Friday 7:30am - 8:00am Uyen Chu
031. Friday 8:00am - 8:30am Phong Do
032. Friday 8:30am - 9:00am Quan, Huệ Liên
033. Friday 9:00am - 9:30am Kim Anh
034. Friday 9:30am - 10:00am Minh Q Nguyễn
035. Friday 10:00am - 10:30am Minh Q Nguyễn
036. Friday 10:30am - 11:00am Tuyet Ma
037. Friday 11:00am - 11:30am Thanh Tung
038. Friday 11:30am - 12:00pm Rose Hoang
039. Friday 12:00pm - 12:30pm Thanh Thuỷ Bùi
040. Friday 12:30pm - 1:00pm FX Vũ Bùi
041. Friday 1:00pm - 1:30pm Ông bà Thới
042. Friday 1:30pm - 2:00pm Rose Hoang (Austin)
043. Friday 2:00pm - 2:30pm Rose Hoang (Austin)
044. Friday 2:30pm - 3:00pm Rose Hoang ( Austin)
045. Friday 3:00pm - 3:30pm Hồng Loan
046. Friday 3:30pm - 4:00pm Hiền Phạm
047. Friday 4:00pm - 4:30pm Thanh Thuy Bui
048. Friday 4:30pm - 5:00pm Hải
049. Friday 5:00pm - 5:30pm Quyên
050. Friday 5:30pm - 6:00pm Thanh Hoa Dinh (Austin)
051. Friday 6:00pm - 6:30pm Thanh Hoa Dinh (Austin)
052. Friday 6:30pm - 7:00pm Nam Nguyễn
053. Friday 7:00pm - 7:30pm Bảo VÀ SG
054. Friday 7:30pm - 8:00pm
055. Friday 8:00pm - 8:30pm Chuong Van
056. Friday 8:30pm - 9:00pm Rose Hoàng (Austin)
057. Friday 9:00pm - 9:30pm Vi Huynh, Kim Liên
058. Friday 9:30pm - 10:00pm Lieu Lai
059. Friday 10:00pm - 10:30pm Mỹ Tiên
060. Friday 10:30pm - 11:00pm Hải
061. Friday 11:00pm - 11:30pm Hoàng Huỳnh/ Mai Luong
062. Friday 11:30pm - 12:00am Nguyễn Khanh, Pháp Trâm
063. Saturday 12:00am - 12:30am Thơ Lý, Hiếu Nguyễn
064. Saturday 12:30am - 1:00am Annie
065. Saturday 1:00am - 1:30am Thanh Thuỷ Bùi & H. Nhung
066. Saturday 1:30am - 2:00am H. Nhung
067. Saturday 2:00am - 2:30am Bích Vân
068. Saturday 2:30am - 3:00am Bích Vân
069. Saturday 3:00am - 3:30am Hiền Phạm
070. Saturday 3:30am - 4:00am Xuân Kỷ
071. Saturday 4:00am - 4:30am Mỹ
072. Saturday 4:30am - 5:00am Mỹ
073. Saturday 5:00am - 5:30am Jarell
074. Saturday 5:30am - 6:00am Thu Nga
075. Saturday 6:00am - 6:30am Lê Dũng
076. Saturday 6:30am - 7:00am Khanh Hà
077. Saturday 7:00am - 7:30am Tich Vo
078. Saturday 7:30am - 8:00am Tich Vo
079. Saturday 8:00am - 8:30am Phong Do, Vân & Tâm
080. Saturday 8:30am - 9:00am Quan, Huệ Liên
081. Saturday 9:00am - 9:30am SG
082. Saturday 9:30am - 10:00am Tram Anh
083. Saturday 10:00am - 10:30am Uyen Chu
084. Saturday 10:30am - 11:00am Mai Đinh
085. Saturday 11:00am - 11:30am Dâng Phạm (Austin)
086. Saturday 11:30am - 12:00pm Dâng Phạm (Austin)
087. Saturday 12:000m - 12:30pm Thinh Doan
088. Saturday 12:30pm - 1:00pm FX Vũ Bùi
089. Saturday 1:00pm - 1:30pm Ông bà Thới
090. Saturday 1:30pm - 2:00pm Thanh Tung
091. Saturday 2:00pm - 2:30pm Minh Q Nguyễn
092. Saturday 2:30pm - 3:00pm Minh Q Nguyễn
093. Saturday 3:00pm - 3:30pm Phuong Dung
094. Saturday 3:30pm - 4:00pm Phuong Dung
095. Saturday 4:00pm - 4:30pm Huệ Liên
096. Saturday 4:30pm - 5:00pm Rose Hoang (Austin TX)
097. Saturday 5:00pm - 5:30pm Tram Anh
098. Saturday 5:30pm - 6:00pm Thu Nga
099. Saturday 6:00pm - 6:30pm Rose Hoàng (Austin)
100. Saturday 6:30pm - 7:00pm Bích Vân
101. Saturday 7:00pm - 7:30pm Le Nguyen
102. Saturday 7:30pm - 8:00pm Luyến Công
103. Saturday 8:00pm - 8:30pm Lynda-Vân
104. Saturday 8:30pm - 9:00pm Kim Anh
105. Saturday 9:00pm - 9:30pm Khanh Hà
106. Saturday 9:30pm - 10:00pm Lieu Lai
107. Saturday 10:00pm - 10:30pm Mỹ Tiên
108. Saturday 10:30pm - 11:00pm Hải, Vân & Tâm
109. Saturday 11:00pm - 11:30pm Vi Huynh, Hoàng Huỳnh, Kim Liên
110. Saturday 11:30pm - 12:00am Nguyễn Khanh/ Mai Luong
111. Sunday 12:00am - 12:30am Thơ Lý, Hiếu Nguyễn, Nam
112. Sunday 12:30am - 1:00am Huệ Liên
113. Sunday 1:00am - 1:30am Thanh Thuy Bui & H. Nhung
114. Sunday 1:30am - 2:00am H. Nhung
115. Sunday 2:00am - 2:30am Bích Vân
116. Sunday 2:30am - 3:00am Hương Phạm
117. Sunday 3:00am - 3:30am Hong Ly
118. Sunday 3:30am - 4:00am Xuân Kỷ
119. Sunday 4:00am - 4:30am Mai Luong
120. Sunday 4:30am - 5:00am Rose Hoàng ( Austin)
121. Sunday 5:00am - 5:30am Jarell
122. Sunday 5:30am - 6:00am Thu Nga
123. Sunday 6:00am - 6:30am Lê Dũng
124. Sunday 6:30am - 7:00am Thúy Nga
125. Sunday 7:00am - 7:30am Lam Nguyen
126. Sunday 7:30am - 8:00am Uyen Chu
127. Sunday 8:00am - 8:30am Phong Do, Kim Anh
128. Sunday 8:30am - 9:00am Lynda-Vân
129. Sunday 9:00am - 9:30am Thanh Tung
130. Sunday 9:30am - 10:00am Tram Anh
131. Sunday 10:00am - 10:30am Annie
132. Sunday 10:30am - 11:00am Thanh Thuy Bui
133. Sunday 11:00am - 11:30am Bao Luong
134. Sunday 11:30am - 12:00pm Katie Vũ
135. Sunday 12:00pm - 12:30pm SG, Quan
136. Sunday 12:30pm - 1:00pm Quan
137. Sunday 1:00pm - 1:30pm Ông bà Thới
138. Sunday 1:30pm - 2:00pm Thinh Doan
139. Sunday 2:00pm - 2:30pm H. Nhung
140. Sunday 2:30pm - 3:00pm Pháp Trâm
141. Sunday 3:00pm - 3:30pm Vân & Tâm
142. Sunday 3:30pm - 4:00pm Hue Lien
143. Sunday 4:00pm - 4:30pm Bao Luong
144. Sunday 4:30pm - 5:00pm