Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lịch Trình Hát Lá»… Các Ca Đoàn
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lễ Ngày Thường @ 7:00pm

 • Thứ Hai: Hát cộng đồng
 • Thứ Ba: Hát cộng đồng
 • Thứ Tư: Hát cộng đồng
 • Thứ Năm: CĐ John Vianney
 • Thứ Sáu Đầu Tháng: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
 • Thứ Sáu, tuần thứ hai: Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Lễ Chúa Nhật

 • 6:00pm Thứ Bảy - CĐ Fiat
 • 7:30am - CĐ Thánh Linh
 • 10:00am - CĐ Thanh Linh
 • 12:00noon First Sunday - CĐ Thiếu Nhi Emmanuel
 • 12:00noon - CĐ Trinh Vương
 • 5:00pm - CĐ Augustinô

Lễ Trọng & Buộc vào Ngày Thường

 • CĐ FIAT: Hát lễ buổi sáng (9:00AM)
 • CĐ Thánh Linh: Hát lễ chiều (7:00PM)
 • CĐ Augustinô: Hát lễ 9:00PM

Lễ Quan Thầy

 • CĐ FIAT: Lễ Đức Mẹ Được Truyền Tin, Lễ Trọng
 • CĐ Thánh Linh: Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Chúa Nhật)
 • CĐ Trinh Vương: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Dec 8), Lễ Trọng & Buộc
 • CĐ Augustinô: Lễ Thánh Augustinô (Aug 28), Lễ Nhớ
 • CĐ Thiếu Nhi Emmanuel: Chúa Nhật IV Mùa Vọng và 2 ngày đặc biệt: Thứ Năm Tuần Thánh, và Lễ Mình & Máu Thánh Chúa
 • Hội Liên Minh Thánh Tâm: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lịch Trình Tập Hát và Phòng Tập Hát

 1. CĐ Fiat: Thứ Sáu 8 - 10pm, Anphong 115
 2. CĐ Thiếu Nhi Emmanuel: Thứ Sáu 6 - 8pm, Anphong 132
 3. CĐ John Vianney: Thứ Sáu 8pm - 9:30pm, Anphong 132
 4. CĐ Thánh Linh: Thứ Sáu 8pm - 10pm, Gierado 103
 5. CĐ Trinh Vương: Thứ Sáu 8pm - 10pm, Gierado 101
 6. CĐ Augustinô: Chúa Nhật, trước và sau lễ, Gierado 103

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lịch Trình Hát Lễ Đặc Biệt 2015 - 2016

http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=251
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Liên Lạc Các Ca Đoàn

 1. Ca Đoàn Augustinô:
  • Ca Trưởng: anh Phạm Đức, 214-534-4362, loanpham1@tx.rr.com
  • Đoàn Trưởng:
  • Đoàn Phó:

 2. Ca Đoàn Fiat:
 3. Ca Đoàn Emmanuel:
  • Ca Trưởng: chị Hoàng Khả Mi, 214-207-8548. mimihoang@yahoo.com
  • Đoàn Trưởng: N/A
  • Đoàn Phó: N/A

 4. Ca Đoàn John Vianney:
 5. Ca Đoàn Thánh Linh:
 6. Ca Đoàn Trinh Vương:
Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page