Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lá»… Tạ Æ n
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Tạ Ơn 50 năm Thành Hôn
NL: SH-195 Hồng Ân Chúa Bao La
ĐC: Tv33
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv33_taon_honphoi_chay_hvh.pdf
DL: SH-252 Lời Thiêng
HL: SH-224 Tạ Ơn Trời
KL: SH-205 Tán Tụng Hồng Ân (câu 1)


HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lễ Tất Niên

NL: B.98 Về Nơi Đây
ĐC: (Tv112 Nguyện Danh Chúa được chúc tụng bây giờ và cho đến muôn đời)
DL: B.115 Chẳng Biết Lấy Gì (B.156 Cảm Mến Tình Ngài)
HL: B.224 Tạ ơn Trời (205 Tán Tụng Hồng Ân)
KL: B.300 Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ (B.332 Tiếng Lòng Cảm Mến)

Friday, Jan 27 (Lễ Tất Niên)

Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: chị Ngọc
Solo Đáp Ca: Ngọc Anh

Năm 2017, cha xứ cử hành Lễ Giao Thừa vào 30 Tết chứ không phải lễ Tất Niên Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page