Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ca Trưởng Notes
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Đây là một vài điều cần chú ý cho các Ca Trưởng Phụ Tá:
 1. Đáp Ca Bag: Trong bịch này để những tài liệu sau đây:
  • Đáp Ca
  • Giấy Trắng và Bút Lông để viết Ca Mục cho Thánh Lễ
  • Folder có Bộ Lễ dành cho Ca Trưởng và Bộ Lễ dành cho Ca đoàn (khi hát BL Seraphim thì không cần, khi hát BL Ca Lên Đi 2 thì chỉ có bè Basso và Alto cần)
  • Choir Info Sheet: Nếu có ai xin vô Ca đoàn thì đưa cho họ

 2. Báo cho người Đệm Đàn biết sẽ hát Bộ Lễ gì, Câu Alleluia là gì, Mầu Nhiệm Đức Tin gì và Amen gì (nếu có thay đổi).
 3. Khi hát Đáp Ca thì câu Đáp hát 2 lần để cộng đoàn cùng hát.
 4. Nếu hát Đám Cưới thì liên lạc để biết có Lời Nguyện Giáo Dân hay không.

Links:
Ca Mục: http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=184
This page:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=206

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page