Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lá»… An Táng
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Năm, Dec 29, 2016 @ 10:00am, Lễ An Táng Ông Đôminicô Bùi Quang Huấn

Ca Trưởng: hvh, Bích Vân
Nhạc Công: Bé Thiên An
Solo ĐC: Anh Hoài

Ca Nhâp Lễ: Niềm Hy Vọng Hằng Sống
(anh Lâm solo PK)
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/NiemHyVongHangSong.pdf

Bộ Lễ:Bộ Lễ Cầu Hồn (không có Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh)
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/BoLeCauHon_myson-hvh.pdf

Đáp Ca: Tv22
https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv22_chay4a_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv22_Chay4a_ky.mp3

Alleluia: Alleluia
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/03_Alleluia_AnTang.pdf

Dâng Lễ: Lòng Thương Xót Cha
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotCha_hvh.pdf
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeAnTang-021316-DL-LongThuongXotCha.mp3

Mầu Nhiệm Đức Tin: Mẫu 3
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Alleluia_MNDT3_Amen.pdf

Hiệp Lễ: Lòng Thương Xót Chúa 5
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotChua5_nc.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotChua5.mp3

Làm Phép Xác: Chúa Là Nguồn Ánh Sáng
(chị Nhung solo PK)
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaLaNguonAnhSang.pdf
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeAnTang-021316-ChuaLaNguonAnhSang.mp3

Kết Lễ: Nguồn Vui Ơn Thánh
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/39_NguoVuiOnThanh.pdf

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lễ Mai Táng

NL: 072 Cửa Công Chính
https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/072_CuaCongChinh.pdf

Bộ Lễ: Seraphim

Đáp Ca & Alleluia: Đọc

DL: 106 Xin Dâng Lên
https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/106_XinDangLen.pdf

HL: 196 Hồn Con Mong Ngài
https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/196_HonConMongNgai.pdf

KL tới nhà Bình An:182 Chúa Là Mục Tử
https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/182_ChuaLaMucTu.pdf
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lễ Đưa Chân - Bố của chị Liễu và anh Lâm

NL: F.43 Lễ Cầu Hồn
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeCauHon_hvh.pdf

Bộ Lễ: Cầu Hồn
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/BoLeCauHon_myson-hvh.pdf

Đáp Ca: F.11 .Tv142
https://www.calendi.com/baihat/dapca2/Tv142_CauHon_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv142_CauHon_Bich.mp3

Alleluia: F.12
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Alleluia_CauHonAnTang.pdf

DL: F.48 Dâng Lễ Cầu Hồn
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/DangLeCauHon_hvh.pdf

HL: F.24 Hãy Tiếp Nhận Con
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/HayTiepNhanCon_hl-hvh.pdf

KL: F.57 Trung Kiên Chờ Mẹ
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/TrungKienChoMe.pdfGo to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lễ An Táng Thân Phụ của Ngọc

Ca Nhâp Lễ: F1 Niềm Hy Vọng Hằng Sống
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/NiemHyVongHangSong.pdf
Bè Trầm: https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/NiemHyVongHangSong_low.mp3

Bộ Lễ:Bộ Lễ Cầu Hồn (không có Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh)
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/BoLeCauHon_myson-hvh.pdf

Đáp Ca: Tv22
https://www.calendi.com/baihat/dapca2/Tv41_CauHon_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv41_CauHon_Bich.mp3

Alleluia: Alleluia
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/03_Alleluia_AnTang.pdf

Dâng Lễ: F47 Lòng Thương Xót Cha
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotCha_hvh.pdf
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotCha_.mp3

Mầu Nhiệm Đức Tin: Mẫu 3
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Alleluia_MNDT3_Amen.pdf

Hiệp Lễ: F50 Bên Lòng Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/50-51BenLongChua_ngoclinh.pdf

Làm Phép Xác: F28 Ký Thác Hồn Con
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/KyThacHonCon_hvh.pdf
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/KyThacHonCon_Ky_.mp3

Kết Lễ: F39 Nguồn Vui Ơn Thánh
https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/39_NguoVuiOnThanh.pdfGo to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
LỄ AN TÁNG Mẹ Chị Alice(Feb 24)
Ca Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/CaNhapLe_AnTang.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeAnTang-021316-NhapLẹmp3

Đáp Ca: Tv-22
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaChanNuoiToi_Cm_duythien.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaChanNuoiToi_DuyThien_CDTamBien.mp3

Câu Xướng trước PA: Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/CauXuong-MuaChay-LinhHon.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeAnTang-021316-CauXuong.mp3

Dâng Lễ: Lòng Thương Xót Cha
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotCha_hvh.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeAnTang-021316ĐL-LongThuongXotChạmp3

Hiệp Lễ: Hy Lễ Cuối Cùng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/HyLeCuoiCung_ad.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/HyLeCuoiCung_ad.mp3

Nghi Thức Tiễn Biệt: Chúa Là Ánh Sáng (back up)
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaLaNguonAnhSang.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaLaNguonAnhSang_Bich.mp3

Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/216_KinhHoaBinh_Fm.pdf

Bộ Lễ Seraphim (Không hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh)

Mn-dt 3

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
LỄ AN TÁNG (Feb 08)
Bà Cố Teresa Trần Thị Huệ

Ca Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/CaNhapLe_AnTang.pdf

Đáp Ca: Tv-102
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Tv102_ChuaTuBi_hvh.pdf

Alleluia: Alleluia Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Alleluia_AnTang.pdf

Dâng Lễ: Lòng Thương Xót Cha
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LongThuongXotCha_hvh.pdf

Hiệp Lễ: Bên Lòng Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/50-51BenLongChua_ngoclinh.pdf

Nghi Thức Tiễn Biệt: Chúa Là Ánh Sáng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaLaNguonAnhSang.pdf

KL: Chúa Gọi Con Về Nhà
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaGoiConVeNha_px.pdf

Bộ Lễ Cầu Hồn
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/40_BoLeCauHon.pdf

Mnđt 3

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
BOOKLETS

Ca Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_CaNhapLe_AnTang_s.pdf

Đáp Ca: Tv-41
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/Tv41_Booklet.pdf

Alleluia: Alleluia Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_Alleluia_AnTang.pdf

Dâng Lễ: Lòng Thương Xót Cha
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaGoiConVeNha_px_s.pdf

MNĐT & AMEN: Mầu Nhiệm Đức Tin & Amen
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_Mndt3_Amen_cdt.pdf

Hiệp Lễ: Hướng Về Chúa
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_HuongVeChua_3be.pdf

KL: Nguồn Vui Ơn Thánh
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_NguonVuiOnThanh_.pdf


BOOKLETS LỄ AN TÁNG (Feb 08)
Bà Cố Teresa Trần Thị Huệ

Ca Nhập Lễ: Ca Nhập Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_CaNhapLe_AnTang_s.pdf

Đáp Ca: Tv-102
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_Tv102.pdf

Alleluia: Alleluia Lễ An Táng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_Alleluia_AnTang.pdf

Dâng Lễ: Lòng Thương Xót Cha
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaGoiConVeNha_px_s.pdf

MNĐT & AMEN: Mầu Nhiệm Đức Tin & Amen
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_Mndt3_Amen_cdt.pdf

Hiệp Lễ: Bên Lòng Chúa
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_BenLongChua_NgocLinh.pdf

Nghi Thức Tiễn Biệt: Chúa Là Ánh Sáng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/s_ChuaLaNguonAnhSang.pdf

KL: Chúa Gọi Con Về Nhà
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/ChuaGoiConVeNha_px_s.pdf
Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lễ Đưa Chân Bà Cố Teresa Trần Thị Huệ

NL F.43: https://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeCauHon_hvh.pdf

BL: https://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/BoLeCauHon_myson-hvh.pdf

ĐC F.53 (2): https://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv22_chay4a_hvh2.pdf

DL: https://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/48_DangLeCauHon_hvh.pdf

HL: https://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/52_LongThuongXotChua5_nc.pdf

KL 376: http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/376_ViDanhChua.pdfGo to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lễ Đưa Chân - Chị Phạm Vân

NL: F.43 Lễ Cầu Hồn
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/LeCauHon_hvh.pdf

Bộ Lễ: Seraphim

Đáp Ca: F.56 Tv-41
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv41_CauHon_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv41_CauHon_Bich.mp3

DL: F.48 Dâng Lễ Cầu Hồn
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/DangLeCauHon_hvh.pdf

HL: F.14 Hy Lễ Cuối Cùng
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/HyLeCuoiCung_ad.pdf

KL: B.373 Từ Chốn Tối Tăm
http://thanhlinhchoir.com/baihat/linhhon/TuChonToiTam.pdf

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
806 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Lễ Đưa Chân của Cha Tưởng

NL: http://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/17_HuongNhinChua.pdf

BL: http://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/BoLeCauHon_myson-hvh.pdf

ĐC: http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv26_LinhHon_bich2.mp3

DL: http://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/48_DangLeCauHon_hvh.pdf

HL: http://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/52_LongThuongXotChua5_nc.pdf

KL: http://thanhlinhchoir.com/baihat/Folder_linhhon/36_TrungKienChoMe.pdf


Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page