Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Tuần Thánh & Phục Sinh
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chúa Nhật Lễ Lá

Không có Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh

NL: Rước Lá
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/040_RuocLa.pdf
BL: Seraphim
DC: Tv.21
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv21_LeLa_hvh.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv21_lela_bich.mp3
DL: Nếu Có Thể (hát 1 bè)
https://www.calendi.com/baihat/chay/neucothe.pdf
HL: Con Đường Chúa Đi Qua
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/025_ConDuongChuaDaDiQua.pdf
KL: Mẹ Nhân Loại
http://thanhlinhchoir.com/baihat/chay/60_MeNhanLoai.pdf


Thứ Năm Tuần Thánh

- Có Xông Hương
- Không có Nghi thức Rửa Chân


Thứ Sáu Tuần ThánhThứ Bảy - Vọng Phục Sinh


Chúa Nhật Phục Sinh


HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Jun 14 (Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa)


Chủ Đề: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

May 31 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)


Chủ Đề: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các Bài Đọc

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

May 3 (Chúa Nhật Phục Sinh 4-A)


(Chủ đề: Chúa là mục tử - Ngày cầu cho ơn gọi)

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page