Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ca Mục Đại Há»™i Emmaus
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Ca Mục Đại Hội Emmaus IX

HoangHung

(214) 289-9581
808 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Monday, Oct 17 @ 6:00pm, Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô thành Antiokia, Giám Mục Tử Đạo


Đức Cha Greg Kelly Chủ Tế

Bộ Lễ - Mass Setting: Mass of Christ The Savior - không có Kinh Vinh Danh

Kinh Thương Xót:
PDF http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/MOCTS_KTX_.pdf

Kinh Thánh Thánh Thánh:
PDF http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/MOCTS_THANH_.pdf

Mầu Nhiệm Đức Tin:
PDF http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/MOCTS_MNDT_.pdf

Amen và CTCL
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/MOCTS_Ame_CTC_.pdf

Nhâp Lễ - Entrance Hymn: Alleluia Sing to Jesus
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/Alleluia-Sing-To-Jesus-Hyfrydol-F-Major.pdf

Đáp Ca - Psalm: Tv-33
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/Tv33_LeChungCacThanhTuDao_hvh.pdf

Tiến Lễ - Offertory: Chinh Nhờ Ngài (Nguyễn Duy)
https://www.calendi.com/baihat/hieple_canguyen/chinhnhongai_nd.pdf

Hiệp Lễ - Communion Hymn: Be Not Afraid
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/Be%20Not%20Afraid.pdf

Suy Niệm - Meditation Hymn: Con Đã Chọn Ngài
https://www.calendi.com/baihat/tanhien/ConDaChonNgai.pdf

Kết Lễ - Sending Forth Hymn: O Spirit All Embracing
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/60-5010-OSpirit_Congregation.pdf


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
808 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tuesday, Oct 18 @ 11:15am, Lễ Kính Thánh Luca Thánh Sử.


Đức Cha Kevin Vann Chủ Tế

Bộ Lễ - Mass Setting: Mass of Christ The Savior (có Kinh Vinh Danh)
Kinh Thương Xót, Thánh Thánh Thánh, MNĐT, Amen và Kinh Chiên Thiên Chúa: như của Monday

Kinh Vinh Danh:
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/bole/MOCTS_KVD_.pdf

Nhâp Lễ - Entrance Hymn: O God Beyond All Praising
http://thanhlinhchoir.com/baihat/others/O%20God%20Beyond%20All%20Praising.pdf

Đáp Ca - Psalm: Tv-144 (Psalm 145)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/Tv144_Luca2_hvh.pdf

Tiến Lễ - Offertory: Lễ Dâng 2 (Thu Hương)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/109_LeDang2.pdf

Hiệp Lễ - Communion Hymn: Here I Am Lord
https://www.calendi.com/baihat/tanhien/HERE%20I%20AM%20LORD.pdf

Suy Niệm - Meditation Hymn: Dấu Ấn Tình Yêu
https://www.calendi.com/baihat/tanhien/DauAnTinhYeu_ad.pdf

Kết Lễ - Sending Forth Hymn: The Church's One Foundation
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/The-Churchs-One-Foundation-D-Major.pdf


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
808 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Wednesday, Oct 19 @ 6:00pm - Lễ Nhớ Th John de Brebeuf & Isaac Jogues Tử Đạo


Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành Chủ Tế


Tập Hát: Wednesday, Oct 12 @ 8pm tại nhà thờ


Bộ Lễ - Mass Setting: Ca Lên Đi 2 (không có Kinh Vinh Danh)

Nhâp Lễ - Entrance Hymn: Hát Lên Bài Ca (Kim Long)
https://www.calendi.com/baihat/nhaple/hatlenbaica.pdf

Đáp Ca - Psalm: Tv-125 (Psalm 126)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/Tv125_LeChungThanhTuDao_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv125_TuDao_bich2.mp3

Tiến Lễ - Offertory: Dâng Niềm Cảm Mến
https://www.calendi.com/baihat/dangle/dangniemcammen_px.pdf

Hiệp Lễ - Communion Hymn: Chúa Chăn Nuôi Tôi (Phanxicô)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/ChuaChanNuoiToi_phanxico.pdf

Suy Niệm - Meditation Hymn: Con Biết Lấy Gì (Hương Vĩnh)
https://www.calendi.com/baihat/tanhien/BietLayGi2_huongvinh.pdf

Kết Lễ - Sending Forth Hymn: Ra Về An Bình
https://www.calendi.com/baihat/ketle/RaVeAnBinh_NgocLinh.pdf


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
808 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thursday, Oct 20 @ 11:00am


Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành Chủ Tế

Lưu ý: Tập hát Oct 04 tại phòng Giêrado 103 @ 8:00pm khoảng 30 phút)


Bộ Lễ - Mass Setting: Ca Lên Đi 2 (không có Kinh Vinh Danh)

Nhâp Lễ - Entrance Hymn: Hãy Đến Tung Hô Chúa
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/077_HayDenTungHoChua.pdf

Đáp Ca - Psalm: Tv-32 (Psalm 33)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/Tv32_ThuNam_Sau29TN_NamChan2_hvh.pdf

Tiến Lễ - Offertory: Tạ Ơn Trời
https://calendi.com/baihat/hieple_canguyen/taontroi_px.pdf

Hiệp Lễ - Communion Hymn: Chúa Là Gia Nghiệp
https://www.calendi.com/baihat/hieple_canguyen/chualagianghiep_hn.pdf

Suy Niệm - Meditation Hymn: Chúa Đã Chọn Con (dành cho solo)
http://thanhlinhchoir.com/baihat/tanhien/ChuaDaChonCon_HaMy_.pdf

Kết Lễ - Sending Forth Hymn: Tán Tụng Hồng Ân
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/TanTungHongAn_1page_.pdf

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page