Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lá»… CTTĐVN - Tạ Æ n (Thankgiving)
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lễ CTTĐVN - Tạ Ơn 2022


Chương trình tổ chức của giáo xứ là 9:00am rước kiệu quanh bãi đậu xe và 10:00am Thánh lễ

Đồng phục: Nữ, quần áo dài trắng; Nam, Suits, tie đen.
Tổng Dượt: Tối Thứ Ba & Thứ Tư, November 22, 23
Ngày hát lễ: Ôn hát @ 8:00am trong nhà thờ

Ghi Danh (Đã Hết Hạn)
http://www.calendi.com/giaoxu/thanksgiving/

Ca Mục Lễ Các Thánh Tử Đạo & Thanksgiving, November 24 - 2022

Bộ Lễ: F.2 Seraphim

Rước Ảnh CTTĐVN Vào Nhà Thờ: F.31 Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
http://www.calendi.com/baihat/cacthanh/tudao/tiengnhacoaihung.pdf
YOUTUBE: https://youtu.be/wgmwzFBipBk


NL: F.36 Những Giọt Máu Đào (không hát Uu... ở PK và không hát CODA)
Bài Hát: http://dinh.dk/pdf/nhunggiotmaudao-dch.pdf https://calendi.com/baihat/dapca/Is12_VongPS5_hvh2.pdf

YOUTUBE: https://youtu.be/gPmI5wEVGyE (Cm)
Bè SOPRANO & PK: Xin Nghe Link Youtube ở trên
Bè ALTO: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/NhungGiotMauDao_dch_alt_.mp3
Bè NAM (TENOR & BASS): https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/NhungGiotMauDao_dch_nam_.mp3


ĐC: F.19 Tv125
http://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv125_CacThanhTuDao_hvh2.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv125_TuDao_bich2.mp3

TL: F.38 Cảm Tạ Ơn Chúa
Bài Hát: http://thanhlinhchoir.com/baihat/taon/CamTaOnChua_TranThe.pdf
Bè Nữ: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/CamTaOnChua_TT_Nu_.mp3
Bè Tenor: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/CamTaOnChua_TT_Ten_.mp3
Bè Bass: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/CamTaOnChua_TT_Bas_.mp3

HL1 (2 người hát lúc Ca Đoàn rước Lễ): Cát Biển Sao Trời
http://thanhlinhchoir.com/baihat/taon/catbiensaotroi_px.pdf

HL2: F.20 Bài Ca Ngàn Trùng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/baicangatrung.pdf
Bè Sop: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/BaiCaNganTrung_beSop.mp3
Bè Alto: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/BaiCaNganTrung-bealto_.mp3
Bè Nam: https://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/BaiCaNganTrung_beNam.mp3

YOUTUBE: https://youtu.be/0UN0sii7AR0

KL: F.6 Tán Tụng Hồng Ân
http://www.calendi.com/baihat/hopxuong/tantunghongan.pdf
https://youtu.be/5KCswzSWPH8

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page