Print Page | Close Window

Nh?c si Th? Thông và ... Dáng Xua !

Printed from: Thanh-Nhac Forum
Topic URL: http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2897
Printed on: 02/17/20

Topic:


Topic author: Trantrungtruc
Subject: Nh?c si Th? Thông và ... Dáng Xua !
Posted on: 09/16/07 16:55
Message:

Nh?c si Th? Thông: "Khi cây tâm h?n n? hoa..."


Anh ch? em m?n,

T́nh c? d?c du?c bài vi?t này trong gia trang c?a anh Nam v? nh?c si Th? Thông . Xin m?i anh ch? em cùng d?c d? t?i ḿnh có d?p h?i nh?c si Th? Thông m?t vài théc méc .
http://www.dinh.dk/diendan/viewtopic.php?p=597&sid=69b4413bc6b6372635d774605ebc2879

Xin du?c phép trích l?i nguyên van m?t s? do?n d? chúng ta ti?n d?p tham kh?o:

PV: Đu?c bi?t d?n nhu m?t nh?c si vi?t nhi?u bài thánh ca khá thành công. Trong mùa Noel nam nay, anh có th? gi?i thi?u cho d?c gi? Sóng Nh?c m?t vài sáng tác mà anh th?c s? tâm d?c?


Trong kho?ng 300 bài tôi dă vi?t th́ ph?n l?n là nh?c l?. Thánh ca chi?m m?t s? lu?ng khiêm t?n trong s? dó, nhung thú v? là h?u h?t các bài tôi r?t ung ư. B?i nó là quá tŕnh chiêm nghi?m c?a c?m xúc tâm h?n ḿnh. Ví d? nhu hai bài: Noel Đêm H?ng Phúc, H?t Mua Thánh Ân... du?c dông d?o khán thính gi? yêu thích và hát vào d?p Noel. Hai album c?a tôi dă du?c phát hành là: Tâm t́nh khúc 1Tâm t́nh khúc 2 .

PV: Co duyên nào dua anh d?n v?i nh?c thánh ca? Chiêm nghi?m cơi Đ?i d? vi?t nh?c Đ?o anh thu?ng g?p nh?ng thu?n l?i, khó khan ǵ?


T? nh? tôi dă sinh ho?t trong ca doàn, nh?ng giai di?u thánh ca du?ng nhu luôn mê ho?c tôi. Th?t ra nh?ng b?n thánh ca và nh?ng bài hát trong d?p l? giáng sinh r?t hay, dă di sâu vào tâm th?c c?a m?i ngu?i. Vi?t th? lo?i này không khó nhung d? vi?t hay, gây ?n tu?ng sâu s?c th́ r?t khó. May m?n c?a tôi là có ngu?i b?n d?i - ca tru?ng Khuong Hu?, luôn d?ng hành, chia x? và thông c?m. Giúp tôi r?t nhi?u khi sáng tác.

PV: H́nh nhu ngoài "nh?c Đ?o" anh cung có nhi?u ca khúc "nh?c Đ?i" du?c các b?n tr? yêu thích ?


V?i tôi, Đ?o và Đ?i luôn song hành, cân b?ng v?i nhau. Nh?c si sáng tác b?ng tâm h?n nên vi?t th? lo?i nào cung c?n ph?i "thang hoa". Ngoài nh?ng bài hát l?, tôi v?n có nh?ng ca khúc r?t d?i: Dáng Xua (Minh Quân th? hi?n trong chuong tŕnh Giai Đi?u T́nh Yêu), Cu?i Đu?ng Quên L?i (Song Giang), Ng?u H?ng Quan H? (ph? tho Truong Nam Huong)... các bài hát này dă thu CD, VCD, du?c phát thu?ng xuyên trên HTV7 và trong các chuong tŕnh ca nh?c. "


Khi d?c xong bài ph?ng v?n ng?n ng?i này, tôi không kh?i ng?c nhiên g?n té xu?ng d?t v́ anh Th? Thông v?i mái tóc dài b?ng b?nh phiêu lăng dó l?i có "nh?ng ca khúc r?t d?i" du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n nhu Dáng XuaCu?i Đu?ng Quên L?i. Hèn chi anh b?o, cha Giám Đ?c ch?ng vi?n dă có l?n phê b́nh anh là ngu?i thích "hu?ng ngo?i" . Lúc d?u tôi tu?ng là anh mu?n nói d?n chuy?n cha nói là anh Th? Thông thích di ... ngo?i qu?c t? sau nam 1975 ???? B?i th? tôi c? nghi là nh?ng bài hát anh sáng tác "Cùng m? ra khoi" hay "M?t d?i di măi " là có ?ư dó . Ai dè !!!

V́ quá ṭ ṃ, tôi cung t́m ra du?c bài hát Dáng Xua này trên Youtube . Xin m?i các b?n nghe th? qua ti?ng hát c?a Minh Quân
http://www.youtube.com/watch?v=7JeTU5Es2JU

Nh? bài hát này, Minh Quân dă du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n và cung là m?t trong nh?ng ca khúc du?c l?t vào gi?i ca khúc du?c yêu thích nh?t c?a Làn Sóng Xanh .

Bài hát có l?i chép r?ng:

Dáng Xua


Tôi v?n t́m hoài trong k? ni?m bu?n
...
Di văng ngày xua ?y cùng nam tháng măi xa trôi
Nh?ng chi?u don côi ch?t b?ng vui khi em t́m t?i
Ôi làm sao không nh? ni?m h?nh phúc có nhau trong d?i
Yêu m?t ngu?i yêu măi m?t d?i gi? nhu cánh chim xa v?i
....


Xin dành nh?ng théc méc l?i cho các b?n d? h?i thêm v? Nh?c Si Th? Thông . Riêng tôi v?n c̣n dang ... digest câu nói c?a anh Th? Thông : "V?i tôi, Đ?o và Đ?i luôn song hành, cân b?ng v?i nhau. Nh?c si sáng tác b?ng tâm h?n nên vi?t th? lo?i nào cung c?n ph?i "thang hoa".

Anh Bách Vi?t ? ,

"Yêu m?t ngu?i yêu măi m?t d?i gi? nhu cánh chim xa v?i"


Tho c?a anh, em th?y vi?t c̣n ... li?u m?ng, (?ư quên , vi?t l?n ) ... lăng m?ng hon anh Th? Thông r?t nhi?u . Th?t dó ! Nhung ḿnh cung ph?i nh?n anh ... tu xu?t Th? Thông này cung ... dáo d? th?t!


Tr?n Trùng Tr?c

Replies:


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/16/07 22:58
Message:

Bác Tr?n Trùng Tr?c và các Bác trong Di?n dàn thân m?n
TT ph?i công nhân Bác 3T này "t?c m?ch" và gi?i "searh" thi?t!.
TT không mu?n m?n dàm nhi?u v? v?n d? này v́ Forum này là dành d? cho Thánh C? Nhung Bác 3T có ư h?i th́ TT cung xin nói qua loa dôi chút v? th?c m?c c?a Bác .
Đ?i v?i TT, gi?a Đ?o và Đ?i không có s? khác bi?t l?n l?m Có chang ch? là nh?ng bài nh?c Đ?o không hát ? ngoài d?i du?c ,và ngu?c l?i nh?ng bài nh?c Đ?i không th? dem vào nhà th? mà hát .
Nên khi vi?t 1 bài nh?c Đao. TT cung d?t h?t tâm h?n vào ư tu?ng ng?u h?ng c?a bài nh?c coi nhu 1 món quà dành cho Thiên Ch?a nên khi có ngu?i h?i TT "Bài nh?c Đ?o nào mà anh ung ư nh?t?" TT dă tr? l?i"Bài nào khi TT vi?t ra th́ cung d?u ung ư c? Có chang là do c?m nh?n c?a m?i ngu?i mà cho là bài hát này hay ,bài hát kia d? ".
Đ?i v?i nh?c d?i cung th?, TT vi?t không nhi?u, ch? g?n 20 bài, nhung m?i bài d? là nh?ng RUNG Đ?NG S?NG trong cu?c s?ng t?m b? noi tr?n gian n?y Nên nh?ng c?m nghi c?a TT cung r?t th?t và r?t d?i thu?ng .
Nên s? di TT dùng t?"thang hoa" là ng? ư nói t?i di?u dó .
V́ nhu các Bác bi?t ,V?i hi?n tr?ng nh?c tr? t?i Vi?t nam bây gi? dang "l?m phát" tác ph?m và ca si, nh?c si . L?i l? vi?t ...nhu van nói ...., ngô nghê và dáng s? vô cùng . Gi?i sáng tác c? tu?i b?n ḿnh nhu Qu?c Dung ,Vu Hoàng, Vy nh?t T?o ...dang t?m ...ng? yên .
Bài "Dáng xua" TT vi?t dă r?t lâu r?i_kho?ng trên 10 nam). Vi?t v? m?i t́nh d?u dă m?t .(Bà xă là m?i t́nh th? 2_H́ h́ , Nên bà ?y có nghe th́ cung ch?p nh?n thôi v́ ngu?i ?y dă không c̣n n?a).
Thôi nhé! Vài ḍng tâm s? cùng các Bác . Chúc các Bác ngày d?u tu?n nhi?u ni?m vui .

(Bài trên Youtub du?c thu t? bu?i tŕnh di?n các tác ph?m du?c ua thích t?i sân kh?u Lan Anh nên ch?t lu?ng âm thanh nghe r?t kém .N?u Forum cho phép, TT s? g?i bài hát này t?i các Bác v?i âm thanh chu?n h?n À! N?u Bác nào có Album c?a ca si Minh Tuy?t cung có th? nghe cô ta hát bài này dó )
M?n thuong
TT

Reply author: petalthethong
Replied on: 09/16/07 23:29
Message:

G?i Các Bác bài"Dáng Xua" do ca si Minh Quân hát trong Album " Bu?c Phiêu b?ng"
TT

Download Attachment: dangxua.mp3
1414.77 KB


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 09/17/07 06:56
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong


Đ?i v?i TT, gi?a Đ?o và Đ?i không có s? khác bi?t l?n l?m Có chang ch? là nh?ng bài nh?c Đ?o không hát ? ngoài d?i du?c ,và ngu?c l?i nh?ng bài nh?c Đ?i không th? dem vào nhà th? mà hát .

Nên khi vi?t 1 bài nh?c Đao. TT cung d?t h?t tâm h?n vào ư tu?ng ng?u h?ng c?a bài nh?c coi nhu 1 món quà dành cho Thiên Ch?a nên khi có ngu?i h?i TT "Bài nh?c Đ?o nào mà anh ung ư nh?t?" TT dă tr? l?i"Bài nào khi TT vi?t ra th́ cung d?u ung ư c? Có chang là do c?m nh?n c?a m?i ngu?i mà cho là bài hát này hay ,bài hát kia d? ".

Đ?i v?i nh?c d?i cung th?, TT vi?t không nhi?u, ch? g?n 20 bài, nhung m?i bài d? là nh?ng RUNG Đ?NG S?NG trong cu?c s?ng t?m b? noi tr?n gian n?y Nên nh?ng c?m nghi c?a TT cung r?t th?t và r?t d?i thu?ng .
Nên s? di TT dùng t? "thang hoa" là ng? ư nói t?i di?u dó .

M?n thuong
TTAnh Th? Thông quí m?n,

Em cung hoi run khi post nh?ng câu h?i ...l?c d? di quá xa Thánh nh?c trong forum này . Nhung t?i v́ trong chi?u hu?ng chia sé và h?c h?i kinh nghi?m sáng tác, em m?i dánh b?o th? d?t v?n d? làm sao anh có th? cho "cây tâm h?n n? hoa " d?p nhu th? .

Ai mà ch?ng có k? ni?m . Dù ch? là m?t dáng xua ho?c là m?t du?ng di quên l?i ... v? . Nhung cái em ph?c anh là làm sao "s?ng d?o gi?a d?i" d? mà anh có th? "c?a Cesar tr? v? cho Cesar và c?a Thiên Chúa tr? v? cho Thiên Chúa" d?n hoàn h?o nhu th? !

Bây gi? em m?i "c?m" du?c hon khi hát nh?ng bài ch? d? v? ngu?i con hoang dàng do anh sáng tác.

Nghe cái bài này nhi?u l?n nó b? ... nh?p tâm anh ? ! T? nhiên em cung dâm bu?n lây v́ ... dáng xua không bi?t ? dâu cung t? nhiên ùn ùn kéo v? nhu ... ḍi n? v?y. Thôi em ph?i t?t máy .

"Xin cho con quên di bao nhiêu gian truân ngày bu?n dua t?i ..."


Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/17/07 12:33
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

....
Đ?i v?i TT, gi?a Đ?o và Đ?i không có s? khác bi?t l?n l?m Có chang ch? là nh?ng bài nh?c Đ?o không hát ? ngoài d?i du?c ,và ngu?c l?i nh?ng bài nh?c Đ?i không th? dem vào nhà th? mà hát .
Nên khi vi?t 1 bài nh?c Đao. TT cung d?t h?t tâm h?n vào ư tu?ng ng?u h?ng c?a bài nh?c coi nhu 1 món quà dành cho Thiên Ch?a nên khi có ngu?i h?i TT "Bài nh?c Đ?o nào mà anh ung ư nh?t?" TT dă tr? l?i"Bài nào khi TT vi?t ra th́ cung d?u ung ư c? Có chang là do c?m nh?n c?a m?i ngu?i mà cho là bài hát này hay ,bài hát kia d? ".
Đ?i v?i nh?c d?i cung th?, TT vi?t không nhi?u, ch? g?n 20 bài, nhung m?i bài d? là nh?ng RUNG Đ?NG S?NG trong cu?c s?ng t?m b? noi tr?n gian n?y Nên nh?ng c?m nghi c?a TT cung r?t th?t và r?t d?i thu?ng . .......
Thôi nhé! Vài ḍng tâm s? cùng các Bác . Chúc các Bác ngày d?u tu?n nhi?u ni?m vui .


M?n thuong
TTXin chào anh Th? Thông và t?t c? ,

T́nh c? lang thang trên dây, g?p ngay anh TT nên ph?i tóm ngay , v́ ḿnh cung thu?c lo?i nhi?u chuy?n l?m .

Tru?c tiên xin g?i các b?n các links có liên h? t?i nh?c si TT d? mu?n hoa cúng Ph?t, làm quà ra m?t nhe :

http://khuccamta.net/forums/showthread.php?t=595

http://www.thanhnhacngaynay.net/forum/viewtopic.php?t=18Đ?c dâu dó anh b?n Batê TTT có nói là anh ?y dă solo bài hát T́nh Yêu Thiên Chúa trong d?p l? cu?i c?a chính anh ?y . R?i m?i dây d?c trên báo Trái tim Đ?c M? c?a chi ḍng Đ?ng Công USA s? tháng 8/ 2007 ( ??? s? check l?i sau) , có 1 bài vi?t r?t c?m d?ng v? các b?nh nhân Sida do các n? tu dang san sóc ? Saigon VN, anh b?n b?nh nhân trong giai do?n cu?i cu?c d?i cung hát bài TYTC c?a anh TT d? ng?i ca và t? l?i v?i Thiên Chúa và anh em. Ôi sao th?m thi?t , d? thuong, và chân th?t bi?t bao . Không bi?t anh TT nghi sao khi nghe ngu?i ta hát b?n này trong nh?ng lúc h?nh phúc nh?t, cung nhu den t?i nh?t c?a cu?c d?i h? ?

C̣n vài câu h?i n?a n?u NS TT không ng?i k? ṭ ṃ này .

Thân .


Reply author: maitran2020
Replied on: 09/17/07 15:03
Message:

Xin gi?i thi?u thêm:

Dáng Xua do Minh Tuy?t hát:
http://www.benxua.com/Music/Default.aspx?AlbumID=556

Dáng Xua do Luong Tùng Quang hát:
http://www.benxua.com/Music/Default.aspx?AlbumID=433quote:
Originally posted by petalthethong[...]


À! N?u Bác nào có Album c?a ca si Minh Tuy?t cung có th? nghe cô ta hát bài này dó )


[...]Reply author: petalthethong
Replied on: 09/17/07 23:08
Message:

Anh Ti?n Cao r?t thân m?n,
Ḿnh th?t s? xúc d?ng khinghe anh k? có 1 b?nh nhân vào lúc cu?i cu?c d?i dă hát bài TYTC do ḿnh và Đ́nh Di?n(Fanxicô) sáng t?c M?i dây mà dă 30 nam r?i Ḿnh và Fanxicô sáng tác bài này khi c̣n là sinh viên h?c chung v?i nh?u Trua trua d?p xe v? nhà th? ngă 6 h?c ḥa âm cha Ti?n D?ng Trong bài là nh?ng tâm t́nh r?t th?c c?a tu?i tr? dôi mu?i Nh?ng suy tu v? T́nh yêu Chúa d́u d?t cu?c d?i c?a b?n ḿnh (v́ m?i gi?i phóng 75 xong mà . R?t hoang mang). Ḿnh nh? bài hát này du?c Ca doàn Thái Ḥa (Đ?c L? 161_Yên Đ? .Ḿnh t?p hát ? dó 1976-1978) hát l?n d?u tiên_Ḿnh sol?, Hu?nh ng?c Xinh dánh nh?p). Fanxicô khi dó ? trong Ca doàn v?i minh. Gi?i tr? k? dó di l? r?t d?ng D?ng t? trên l?u xu?ng t?i c?u thang (v́ l? trên l?u_ di tr? là không c̣n ch?). Lâu lâu ḿnh di dây dó v?n nghe ngu?i ta hát bài n?y Lúc L? T? on, Thánh hi?n, Đám cu?i, và c? dám tang n?aCác ban kèn c? thi nhau th?i M?t vài noi có th? ngu?i ta hát sai nhung anh em ḿnh v?n vui v́ nh? on Chúa bài hát này dă du?c nhi?u ngu?i dón nhân . Bây gi? bài hát ?y không c̣n là c?a ḿnh mà là c?a c?ng d?ng dân Chúa r?i .Nói nhu Cao Huy hoàng ).
Xin cám on các ban. Cám on t?t c? nh?ng ai dă cùng chúng tôi hát lên khúc ca T́nh yêu Thiên chúa dù ? b?t c? noi dâu hay trong hoàn c?nh nào .
Cám on b?n Mai Tr?n dă cho ḿnh nghe Luong Tùng Quang hát Dáng xua c?a ḿh.Không có b?n ḿnh hoàn toàn ko bi?t d?y
M?t l?n n?a Xin c?m on, c?m on.
TT


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 09/18/07 06:46
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Cám on b?n Mai Tr?n dă cho ḿnh nghe Luong Tùng Quang hát Dáng xua c?a ḿnh. Không có b?n ḿnh hoàn toàn ko bi?t d?y .
M?t l?n n?a Xin c?m on, c?m on.
TTV?y n?u Luong Tùng Quang ph?i tr? ti?n lai xân, anh nh? chia cho Mai Tr?n chút huê h?ng nhé . Và Mai Tr?n cung ph?i nh? d?n ... k? "t?c m?ch" này d?y !!!!!

Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/18/07 07:09
Message:

Hi hi,
Kh? n?i LTQ có thèm d?m x?a ǵ d?n k? này , không thèm h?i t?i ch? nói chi lai-xân . C? Minh Tuy?t cung...r?a
Thôi dành ch?p nh?n v?y.
TT


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/18/07 11:21
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Anh Ti?n Cao r?t thân m?n,
Ḿnh th?t s? xúc d?ng khinghe anh k? có 1 b?nh nhân vào lúc cu?i cu?c d?i dă hát bài TYTC do ḿnh và Đ́nh Di?n(Fanxicô) sáng t?c M?i dây mà dă 30 nam r?i Ḿnh và Fanxicô sáng tác bài này khi c̣n là sinh viên h?c chung v?i nh?u Trua trua d?p xe v? nhà th? ngă 6 h?c ḥa âm cha Ti?n D?ng Trong bài là nh?ng tâm t́nh r?t th?c c?a tu?i tr? dôi mu?i Nh?ng suy tu v? T́nh yêu Chúa d́u d?t cu?c d?i c?a b?n ḿnh (v́ m?i gi?i phóng 75 xong mà . R?t hoang mang). Ḿnh nh? bài hát này du?c Ca doàn Thái Ḥa (Đ?c L? 161_Yên Đ? .Ḿnh t?p hát ? dó 1976-1978) hát l?n d?u tiên_Ḿnh sol?, Hu?nh ng?c Xinh dánh nh?p). Fanxicô khi dó ? trong Ca doàn v?i minh. Gi?i tr? k? dó di l? r?t d?ng D?ng t? trên l?u xu?ng t?i c?u thang (v́ l? trên l?u_ di tr? là không c̣n ch?). Lâu lâu ḿnh di dây dó v?n nghe ngu?i ta hát bài n?y Lúc L? T? on, Thánh hi?n, Đám cu?i, và c? dám tang n?aCác ban kèn c? thi nhau th?i M?t vài noi có th? ngu?i ta hát sai nhung anh em ḿnh v?n vui v́ nh? on Chúa bài hát này dă du?c nhi?u ngu?i dón nhân . Bây gi? bài hát ?y không c̣n là c?a ḿnh mà là c?a c?ng d?ng dân Chúa r?i .Nói nhu Cao Huy hoàng ).
Xin cám on các ban. Cám on t?t c? nh?ng ai dă cùng chúng tôi hát lên khúc ca T́nh yêu Thiên chúa dù ? b?t c? noi dâu hay trong hoàn c?nh nào .
.......
TTXin chào anh Th? Thông và t?t c? ,

Vâng th?i gian qua l? quá , 30 nam r?i ....h?i dó tôi nh? hon anh vài tu?i nhung cung hoang mang, lo s? nhu các anh v?y . Tôi cung hát ? nhà th? Đ?c l? , Ḍng Tên, du?ng Yên d? Saigon, ch? nh? là ca doàn tr? Đ?c l? do anh Vân là catru?ng , lúc dó c̣n có các cadoàn l?n n?i ti?ng khác nhu Ư Nhă, Cung Tri?u ( tuy?t v?i ).....Sau dó nhà th? b? t?ch thu, các cadoàn b? dánh ch?y te tua .

Thông thu?ng các bài nh?c tr? b?o phát b?o tàn nhung th?t l? bài "T́nh Yêu Thiên Chúa" s?ng th?t dài, 30 nam r?i mà các cadoàn h?i ngo?i v?n c̣n hát 1 cách say mê , và c̣n in dài dài trong các sách hát c?a c?ng d?ng dân Chúa . Nói không ngoa dó là 1 trong các bài hát tiêu bi?u và b?t h? c?a thánh ca vào d?i vào nh?ng nam 1980 ... Bài hát r?t tâm t́nh, tr? trung hay c? l?i l?n nh?c .

Sau dó tôi th?y có 1 s? chuy?n hu?ng chang , anh Phanxico th́ chuyên v? các giai di?u dân t?c ( nhu Chung khúc tr?u cau ....) , riêng anh th́ các bài hát hoà âm ngày càng phong phú , d? s? và ngút ngàn tâm s?,... sâu l?ng, hoài ni?m ....

Cách dây kho?ng 2 nam, 1 ngu?i b?n catru?ng ? Cali g?i cho tôi 1 CD thánh ca không t?a d?, không xu?t x? ...nhung nghe xong là tôi r?t thích, nghe di nghe l?i ( c̣n burn ra g?i t?ng cho nhi?u b?n khác n?a , sorry ) , sau này l?n ṃ t́m ki?m m?i bi?t dó là "CD Hoà Khúc T? On" c?a cadoàn Sao Mai do ch? Khuong Hu? bà xă anh di?u khi?n . Anh có th? phát hành các CD ra h?i ngo?i, nhu nhi?u nh?c si thánh ca trong nu?c dă làm, d? chúng tôi có co h?i thu?ng th?c tr?n v?n các tác ph?m chính g?c c?a 2 anh ch? du?c không ?Anh cung có th? cho anh ch? em bên này xin ít bài hát hoà âm nhi?u bè , r?t hay ...nhu bài M?c t? ca ???( Ch?n nào th?o nguyên xanh ngát ....), Gi? nào Chúa d?n g?i con v? ...., Xin 1 l?n n?a Ngài oi ...và 1 bài tôi m?i t́m th?y du?i link sau, Noel Đêm th?n thánh ( r?t hay và thích h?p cho mùa X mas )....v́ trong Thánh nh?c ngày nay ch? có các bài pdf don di?u 1, 2 bè thôi . Xin nhi?u quá , hoi m?c c? thôi l? th́ li?u c? d?m an xôi v?y .

http://nhacdao.com/song.php?music_id=356 Noel Đêm th?n thánh - Cadoàn Sao Mai .

Chúc anh ch? và gia d́nh luôn b́nh an, m?nh kho? tràn d?y h?ng ân Thiên Chúa ....và nhi?u c?m h?ng d? c?ng hi?n cho Đ?i cho Đ?o nh?ng bài hát hay và chân th?t .

Thân .

TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/19/07 01:13
Message:

Anh Ti?n Cao thân m?n,
M?i ngu?i tuy cùng h?c m?t Th?y nhung v?n d?ng có khác nhau . Đi?n h́nh nhu tôi và Fanxicô ,dúng là Fanxicô di theo chi?u hu?ng ca khúc nh? nhàng, d?m ch?t dân c? .Đó là nét riêng c?a Fanxicô, c̣n tôi, m?t th?i gian r?t dài cung di theo m?ng nh?c tr? vào d?i v́ nh?ng bài ca khúc này thu?ng tôi vi?t r?t nhanh khi có c?m xúc .Bây gi? l?n tu?i hon, sáng tác m?t bài lâu hon v́ có l? "càng thêm tu?i càng thêm khôn" hon ch?ng ? H́ h́ ... Nói vui th? thôi ch? TT bây gi? th?i gian có nhi?u hon tru?c nên có th? trau chu?t cho b?n nh?c c?a ḿnh hon . Nên anh th?y là trong kho?ng th?i gian g?n dây TT vi?t thiên v? h?p xu?ng nhi?u . Cu?i nam r?i, TT có ra 1 CD 10 bài h?p xu?ng TT (Ḥakhúc t? on 2 )do ca doàn SaoMai hát .(Bà xă TT di?u khi?n .Bà ?y h?c Th?y H?i Linh t? tru?c 1975 cùng l?p v?i Cha Xuân Th?o ).
TT chua bao gi? nghi ḿnh s? bán CD c?a ḿnh c? .Ch? cho, t?ng , bi?u thôi . V́ ti?n làm CD h?u h?t là do Quư v? ân nhân giúp ...Sau này khi không c̣n ti?n th́ tính s?u Chúa lo...Hi ...hi...
N?u anh Ti?n Cao thích h?p xu?ng th́ t? t? ḿnh s? post lên cho anh.
Hôm nay, g?i d?n anh bài "Noel dêm h?ng phúc" và 1 bài m?i vi?t M?ng Tân Linh M?c c?a ông Thày h?c tr? Bài "Thánh Ư Ngài")
Chào thân ái trong t́nh yêu Chúa Kitô .

Download Attachment: noeldemthanthanh.pdf
54.14 KB

Download Attachment: Noeldemthanthanh.enc
39.8 KB

Download Attachment: thanh y ngai_hx.enc
82.36 KB

Download Attachment: thanh y ngai_hx.mid
37.1 KB

Download Attachment: thanhyngai.pdf
147.09 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/19/07 11:26
Message:

Cám on anh Th? Thông và ch? Khuong Hu? r?t nhi?u, dă cho chúng tôi thu?ng th?c các bài thánh ca h?p xu?ng r?t hay . Ti?c quá , không có co h?i d? mua CD c?a anh ch? , thôi dành t? t? collect trên net v?y . Tôi không dám thuy?t ph?c anh ch? phát hành CD dâu, nhung có l? do b?n tính khiêm t?n c?a ngu?i VN ḿnh nên bi?t bao các sáng tác b?t h? , ho?c nh?ng tu li?u quư giá v? thánh nh?c VN b? mai m?t , ho?c tam sao th?t b?n , v́ ai cung không dám nói v? ḿnh ho?c th?y c?a ḿnh, ho?c ch? cho dam ba ngu?i bi?t . ? bên USA th́ h? khác ḿnh l?m , có cái ǵ hay là h? xin b?n quy?n, sau dó phát hành công khai cho m?i ngu?i cùng có d?p mua v? d? thu?ng th?c , tham kh?o ho?c gi? làm tu li?u .

Cám on b?n bè, hi?n nay tôi cung suu t?m du?c so so kho?ng 200 CD - DVD thánh ca c?a m?i Nh?c si ( t? lính m?i t?i các b?c ti?n b?i nhu Th?y H?i linh, Nh?c su Ngô Duy Linh, NS Hùng Lân, LM Kim Long .....)nh? dó ḿnh càng bi?t on h? v?i bao tran tr? d? c?ng hi?n cho giáo h?i nh?ng bài thánh ca tuy?t v?i . Cung t? on Chúa, nh? có các phuong ti?n thông tin hi?n d?i, giúp anh em ḿnh g?n gui nhau hon d? chia x? nh?ng tu li?u quư giá v? thánh nh?c VN . N?u tôi doán không l?m trong chuong tŕnh TV Dâng Chúa Đ?i Con - c?a LM Nh?c si Nguy?n Van Tuyên và 1 s? anh ch? ? Garden Grove, California phát hành hàng tu?n, b?n nh?c hi?u chính th?c c?a h? d?u chuong tŕnh nghe r?t quen : A ...á ...à ...oi ...gi? nào Chúa d?n g?i con v? v?i Ngài Chúa oi... ( gi?ng y chang b?n hát trong CD c?a anh ch? tôi dang có, sorry v́ CD không có tên, không b́a nên ch?ng bi?t ai là tác gi?, tên bài là ǵ ). B?n hoà âm nghe r?t dă , không bi?t nguyên do nào cha Tuyên l?i dùng b?n hát c?a anh ch? v?y .Nh?c si Khuong Hu?Thân .

TIEN CAO


Reply author: nam
Replied on: 09/19/07 14:19
Message:

Anh tiencao xem file PDF này s? th?y bài này là m?t sáng tác c?a cha Tuyên, nhung khi th?c hi?n CD th́ ns. Th? Thông ph?i âm ra d? ca doàn tŕnh bày thêm phong phú hon. V́ th? trong chuong tŕnh Dâng Chúa Đ?i Con cha Tuyên có l? m?i ch?n bài này d? phát thanh.

http://www.dinh.dk/pdf/gionaoChuaden.pdf


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/19/07 17:51
Message:

quote:
Originally posted by nam

Anh tiencao xem file PDF này s? th?y bài này là m?t sáng tác c?a cha Tuyên, nhung khi th?c hi?n CD th́ ns. Th? Thông ph?i âm ra d? ca doàn tŕnh bày thêm phong phú hon. V́ th? trong chuong tŕnh Dâng Chúa Đ?i Con cha Tuyên có l? m?i ch?n bài này d? phát thanh.

http://www.dinh.dk/pdf/gionaoChuaden.pdf

Cám on Nam nhi?u, nhanh nhu di?n x?t có bài ngay . Đi?u Ti?n hoi "t?c m?ch" , là cha Nguy?n Van Tuyên sáng tác c? m?y tram bài, ra h́nh nhu hai muoi m?y CD thánh ca n?a, mà t?i sao Ngài l?i ch?n bài này làm nh?c hi?u v?i vài gịng nh?c hoà âm d?u tiên .....

Riêng ḿnh, nghe trong CD tr?n v?n bài do nh?c si Th? Thông hoà âm l?i , và cadoàn Sao Mai du?i bàn tay " phù phép " diêu luy?n c?a ch? Khuong Hu? di?u khi?n m?i c?m du?c cái " phê " d?n r?n ngu?i c?a bài hát . Đúng là 3 kh?i óc nh?p l?i th́ thành núi cao . Cám on Cha Tuyên , anh ch? ... , sorry bên M? ph?i d?i l?i, ch? Khuong Hu? tru?c r?i m?i t?i anh Th? Thông ...hi..hi ..., và các b?n trong cadoàn Sao Mai nhi?u l?m ....dă c?ng hi?n nh?ng bài hát th?t hay .

Trong CD này ngoài nh?ng bài trên c̣n Ca khúc m?t tr?i ( NS H?i Linh), Nuong v?i ti?ng b?n t́nh oi ....( LM Kim Long) ,Alleluia_Ngài là Thiên Chúa (G.F.Handel), Ave Maria ....th?t là tuy?t .

Thôi xin chào t?t c?, ḿnh rút lui d? nhu?ng ch? cho các b?n khác, ba hoa nhi?u quá r?i .


Reply author: maitran2020
Replied on: 09/20/07 09:08
Message:


Nghe anh Ti?n qu?ng cáo CD anh Ti?n có mà... b?t thèm! Toàn nh?ng tác ph?m b?t h? không à. Anh Ti?n có cách nào chia s? ho?c ch? cách cho Mai di t́m CD dó d? ... nghe ké không ??

Mai


quote:
Originally posted by tiencao05


[...]

Riêng ḿnh, nghe trong CD tr?n v?n bài do nh?c si Th? Thông hoà âm l?i , và cadoàn Sao Mai du?i bàn tay " phù phép " diêu luy?n c?a ch? Khuong Hu? di?u khi?n m?i c?m du?c cái " phê " d?n r?n ngu?i c?a bài hát . Đúng là 3 kh?i óc nh?p l?i th́ thành núi cao . Cám on Cha Tuyên , anh ch? ... , sorry bên M? ph?i d?i l?i, ch? Khuong Hu? tru?c r?i m?i t?i anh Th? Thông ...hi..hi ..., và các b?n trong cadoàn Sao Mai nhi?u l?m ....dă c?ng hi?n nh?ng bài hát th?t hay .

Trong CD này ngoài nh?ng bài trên c̣n Ca khúc m?t tr?i ( NS H?i Linh), Nuong v?i ti?ng b?n t́nh oi ....( LM Kim Long) ,Alleluia_Ngài là Thiên Chúa (G.F.Handel), Ave Maria ....th?t là tuy?t .

Thôi xin chào t?t c?, ḿnh rút lui d? nhu?ng ch? cho các b?n khác, ba hoa nhi?u quá r?i .Reply author: petalthethong
Replied on: 09/20/07 09:40
Message:

Chào Bác Ti?n Cao và các Bác trong di?n d?n
Nghe Bác Ti?n Cao ca ng?i CD "Ḥa Khúc T? On 1" mà ḷng ḿnh th?y nhu..."?m "l?i. V́ th?i bu?i hi?n nay ki?m du?c ngu?i bi?t nghe h?p xu?ng c?c hi?m .Bác ca ng?i quá d?y .Làm ǵ mà "bàn tay phù phép". Nghe ghê quá Bác ? !.Bác ph?i nói là Bàn tay phù phép c?a Chúa Thánh Linh tác d?ng lên Th? Thông và Khuong Hu? th́ dúng hon . H́ h́ ....
Bác có th? li?n h? v?i anh b?n ḿnh hi?n dang ? Cali. Bác cho d?a ch?, anh b?n s? burn cho Bác CD"Ḥa Khúc T? on 2" g?m 10 bài hát h?p xu?ng c?a TT m?i thu Tru?c T?t nam r?i .
Cha Tuyên r?t thân thi?t v?i TTKH v́ Ngài là ngu?i cùng quê huong Gia Ki?m v?i TTKH.
Đây là d?a ch? c?a anh b?n ḿnh:
phuong_khong2003@yahoo.com
Chúa Bác Ti?n và các Bác s?c kh?e d? ph?c vu.


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 09/20/07 11:25
Message:

Bài Tho g?i TTKH (Th? Thông - Khuong Hu?)Hai CD "Ḥa Khúc T? On" (*)

Tôi nh? l?i ngu?i dă b?o tôi,
Th? Thông - Khuong Hu? ? xa xôi .
"Hoà Khúc T? On" không th? g?i .
Đ?n các b?n thân d? nghe choi .

Ngu?i ?y b?n anh s? b? phi?n,
Email t?i này s? nhu diên,
Đia m?t, dia hai burn m?t ngh?
Cu?c phí shipping cung kh?m ... ti?n .

N?u bi?t r?ng anh dă có ḷng,
Tr?i oi ch? l? l?i xin không .
Copy lâu l?m dam ch?c dia,
V?a t?n CD l?i m?t công .

Thôi xin d? ngh? anh th? này,
M?i ngày anh post m?t bài hay .
Ang Co thêm n?a PDF
Chú thích t?ng bài ch? nào hay .

T?i này thu r?i, thu l?i thu
CD anh post h?t bao gi?
M?i ngu?i thu h?t nghe cho dă,
Đ? công ngu?i ?y d? m?t gi? .


Tr?n Trùng Tr?c
(*) Nhái l?i bài tho "Hai S?c Hoa Ti Gôn" c?a TTKH th? thi?t


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/20/07 18:21
Message:

Bác Trantrungtruc và các Bác thân m?n ,
Nghe xong bài tho c?a Bác , TT v?i thông báo cho anh b?n stop ngay vi?c burn CD r?i . Hih? .
Hôm nay, g?i các Bác bài "Hi?n l? TY" v?i ti?ng dàn tranh c?a Ngh? s? ND H?i Phu?ng .
M?i các Bác nghe theo du?ng link du?i dây :
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3940

Download Attachment: Hienletinhyeu_new.enc
31.46 KB


Reply author: phamvanthong
Replied on: 09/21/07 05:09
Message:

C?m on anh Th? Thông và ca doàn Sao Mai v?i bài Hi?n L? T́nh Yêu ,hy v?ng r?i dây m?i ngày t?i này s? có thêm nhi?u bài nhu th? (nh?t là nh?ng bài có anh SOLO) .
THÂN CHÀO

fava


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/21/07 10:34
Message:

Chào anh ch? TT&KH và các b?n ,

Đă tính rút lui, nhung vài ngu?i b?n m?i g?i email nh? h?i giùm nên xin phép tr? l?i tán dóc :

Anh ch? ngoài tài sáng tác - tŕnh di?n, nghe nói c̣n r?t có ḷng, là 1 trong s? nh?ng ngu?i tiên phong hy sinh th?i gian, ti?n b?c, công s?c ra t?n mi?n Trung, ho?c d?t B?c xa xôi d? giúp d? dào t?o catru?ng cho các giáo ph?n . V?y anh ch? có th? cho nghe ké nh?ng k? ni?m khó quên dó , cùng v?i nh?ng nh?n xét khái quát v? n?n thánh nh?c hi?n nay ? B?c Vi?t du?c không ? ( Theo tôi du?c nghe k? l?i : Giáo h?i B?c Vi?t ph?i nói r?t kiên cu?ng, nhung cung r?t dáng thuong, dă ch?u bao thua thi?t so v?i mi?n Nam, và thánh nh?c - c? th? là các ca doàn ch?c cung không ngo?i l? ...h?u nhu ch? c? t?n t?i hon là phát tri?n , di?u này không bi?t có dúng ? ) Chúng ta có th? giúp ǵ cho n?n thánh nh?c ? nh?ng noi xa xôi dó ?

Cám on anh ch? tru?c .
Thân .

TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/21/07 22:34
Message:

Bác Ti?n Cao và các Bác trong forum thân m?n ,
Th?t dúng nhu th?, GH Mi?n B?c ch?u r?t nhi?u thi?t tḥi so v?i Mi?n Nam .
Tr?i dài t? 1954 t?i ngày Gi?i phóng Mi?n Nam 1975 , các ca doàn h?u nhu m?t tiêu v́ các Thánh l? r?t hi?m khi du?c c? hành .
T?i 1975 - 1985 là giai do?n ph?c h?i tuy có hoi ch?m . Các Đ?c Cha g?i các Thày và Các D́ vào Nam tu h?c và không quên d?n:" Nh? h?c thêm môn nh?c ". TTKH cung dă t?ng d?y m?y Thày và m?y D́ Phát Di?m nhu Thày Khoa , Đ?o ,d́ Dâng ...v...v..
T? 1985-2000, các Thày du?c g?i vào nhi?u , giai d?an này các ca doàn dă du?c thành l?p nhung v?n phôi thai , manh mún v́ s? lu?ng Thày và D́ vào Nam h?c ch? y?u là TU ch? không du?c dành nhi?u th?i gian d? h?c nh?c nên l?y dâu nhân s? d? v? B?c hu?ng d?n l?i .
Măi t? nam 2000 t?i dây , các Ṭa GM m?i m?i các Thày trong Nam ra B?c hu?n luy?n thu?ng là d?p Hè (tháng 6,7,8). TTKH cung du?c m?i ra d?y . Nhi?u nh?t là t?i Phát Di?m , k? t?i Thanh Hóa, Hà n?i, Nam Đ?nh, B?c Ninh..chua k? t?i Hu? nam nào cung ra trong nh?ng d?p d?c biêt.
Các ca dạn ngoài này r?t .....dói NH?C . Hôm Đ?c T?ng Ki?t m?i hai v? ch?ng ra B?c Ninh d?y nhac , nhà tôi có thua" Tŕnh D?c Cha, v?y chúng con s? d?y ǵ ?" Đ?c T?ng nói : "Cái ǵ v? nh?c là d?y du?c " .
Nói th? d? các Bác th?y s? thi?u th?n nhân l?c, thi?u d? th? t? sách hát, tài liêu.....và thi?u ti?n nua(Các Bác tin không, 1 ngu?i ngoài dó ch? c?u ki?m du?c 1 ngày 10 ngàn d?ng VN là s?ng du?c r?i_ mà không pah? ai cung ki?m du?c ) .
K? Hè v?a qua, du?i cái nóng c?a Mùa Hè 38-41 d? C (ngày t?m 4-5 l?n mà v?n th?y nóng), Bà xă tôi d?y sáng 4 ti?ng, chi?u 4 ti?ng, t?i 2 ti?ng cho Ca doàn mà các em v?n con d?n t?n pḥng d? h?i b?i Ṭa GM cho các em n?i trú , an ng? t?i Toa trong su?t th?i gian h?c 3 tu?n .
Thành qu? th?y rơ v́ n? l?c c?a các ?m .

Nói v? n?n Thánh nh?c ngoài B?c th́ 1001 chuy?n d? k? . Không th? nói h?t duoc. Nên các Bác th?y t? 1975 t?i nay, có Nh?c si nào ngoài B?c vi?t nh?c không, hay ch? toàn Mi?n Nam, có chang là t? phát vi?t m?y bài r?i di vào quên lăng .
Vài gịng kính các Bác tu?ng . Xin c?u nguy?n nhi?u cho GH Mi?n B?c . Xin c?u nguy?n cho nhi?u t?m ḷng r?ng m? v?i n?n Thánh Nh?c Mi?n B?c v?y .
Kính
TTKH


Download Attachment: DSC01356.JPG
149.55 KB

Download Attachment: DSC01386.JPG
122.67 KB

Download Attachment: DSC01403.JPG
143.01 KB

Download Attachment: DSC09160_resize.JPG
174.71 KB

Download Attachment: DSC09229_resize.JPG
142.9 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/21/07 22:45
Message:

Hôm nay m?i các Bác nghe "Chúa là S?c M?nh" ( ư TV 59).
TT
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3935

Download Attachment: chualasucmanh_TV59.enc
33.98 KB

Download Attachment: chualasucmanh_TV59.pdf
109.43 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/22/07 10:04
Message:

G?i các Bác 1 Bài Dâng l? âm hu?ng Tây phuong v?i ti?ng hát c?a ca doàn Sao Mai Xuân L?c .
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4731
TT


Download Attachment: saomai 1.JPG
176.8 KB

Download Attachment: saomai 2.JPG
145.07 KB

Download Attachment: saomai 3.jpg
153.66 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/22/07 10:06
Message:Download Attachment: HyLeTinhYeu.pdf
82.34 KB

Download Attachment: HyLeTinhYeu.enc
27.3 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/22/07 10:41
Message:

[quote]Originally posted by maitran2020


Nghe anh Ti?n qu?ng cáo CD anh Ti?n có mà... b?t thèm! Toàn nh?ng tác ph?m b?t h? không à. Anh Ti?n có cách nào chia s? ho?c ch? cách cho Mai di t́m CD dó d? ... nghe ké không ??

Mai


[quote][i]


Xin chào Mai Tr?n và t?t c? ,

Ḿnh dă liên h? v?i anh Th? Thông , và tác gi? r?t vui ḷng , hào phóng chia x? t?t c? m?i bài hát trong CD 1 - H?p xu?ng Hoà Khúc t? on - Cadoàn Sao Mai- Xuân L?c , VN ...., v?i m?i ngu?i. ( "C?a Chúa Dâng Chúa " - Nguyên van l?i nói c?a anh Th? Thông ) Các b?n vào link du?i dây s? có d?y d? 22 bài h?p xu?ng c?a cadoàn SaoMai. Bài nào chua có , xin t? t? kiên nh?n, ti?p t?c gơ c?a ch?c tác gi? s? m? cho ....hi..hi .... Thanks a lot anh ch? TTKH và cadoàn SaoMai :

http://thanhcavietnam.org/ThanhCaVN/index.php#Singer,176,1

CD #1 này g?m 12 bài , danh m?c nhu sau , ( khi th?y * , ḿnh không bi?t tên bài hát ) :

1-Ave Maria
2-Ca khúc m?t tr?i ( H?i Linh)
3-*Đoàn con c?t cao l?i chúc t?ng .....
4-M?c t? ca ( Th? Thông )
5-M?u nhi?m c?a t́nh thuong ( LM Xuân Ly Bang- LM Kim Long)
6-*M? oi gi? dây doàn con kính dâng m? .....
7-Gi? nào Chúa d?n ( LM Nguy?n Van Tuyên - Th? Thông )
8-Khúc hát mùa xuân ( LM Xuân Ly Bang- LM Kim Long)
9-*L?y m? Lavang chúng con thi?t tha kh?n c?u .....
10-*Xin 1 l?n n?a Ngài oi
11-*Giêsu Kitô Xin hăy c?t gi? l?y .....
12-Alleluia ( Ngài là Thiên Chúa quy?n phép .....) ( G.F. Handel )

---------------------------------------------------------

Cung c?m on anh Th? Thông dă chia x? nh?ng tâm t́nh r?t th?c và sâu s?c v? n?n thánh nh?c c?a giáo h?i mi?n B?c VN . Xin ti?p t?c c?u nguy?n cho giáo h?i VN và nh?ng ngu?i thành tâm thi?n chí dang hy sinh xây d?ng , dóng góp cho giáo h?i M? ? noi quê nhà .

Thân .

TIEN CAO


Reply author: H?i Đang
Replied on: 09/22/07 10:46
Message:


C?m on các bài hát c?a anh Th? Thông du?c tŕnh bày b?i Ca doàn Sao mai
Vâng ! th?c s? chuyên nghi?p ,h?t s?c tâm t́nh và r?t THÁNH NH?C
R?t mong du?c dón nh?n các tác ph?m ti?p theo c?a anh .

2007 S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: maitran2020
Replied on: 09/22/07 22:27
Message:

Xin c?m on anh TienCao dă c?t công xin phép tác gi?, và ch? d?n cho m?i ngu?i du?c thu?ng th?c nh?ng tác ph?m b?t h? do ca doàn Sao Mai - Xuân L?c tŕnh bày. Cung xin c?m on NS Th? Thông dă hào phóng chia s?.

Hôm th? sáu v?a qua khi di lang thang vào thanhnhacvietnam.org d? thu?ng th?c bài Hi?n L? T́nh Yêu mà NS Th? Thông m?i chia s?, l?n theo t?t c? các bài hát mà ca doàn Sao Mai - Xuân L?c dă thu thanh, Mai cung du?c thu?ng th?c m?t vài bài mà anh TienCao dă d? c?p trong CD Ḥa Khúc T? On I. Th?y có bài m?i du?c uploaded trong ngày nên Mai cung doán ng? ng? r?ng nh?ng bài khác cung dang và s? du?c upload lên.

Mai chua k?p thu?ng th?c h?t m?i bài, nhung sau khi du?c nghe nh?ng bài... ch?n d?i th́ qu? th?t ph?i khâm ph?c kh? nang c?a ca doàn Sao Mai quá s?c (c? ca doàn l?n ca tru?ng). T? nh?ng bài hát m?i mang d?m nét quê huong c?a NS Th? Thông nhu bài Hi?n L? T́nh Yêu du?c hát r?t tâm t́nh, d?n nh?ng bài classic d? s? c?a van hóa Tây Phuong nhu bài Hallelujah c?a Handel, ch?m răi nhung r?t ch?c ch?n, t?t c? dă bu?c Mai ph?i nghe di nghe l?i nhi?u l?n m?i bài. Kh? nang nhu th?, không bi?t ca doàn bên Mai ph?i tu luy?n h?t bao nhiêu... ki?p m?i có du?c N?u nhu các ca tru?ng c?a ca doàn SaoMai không có "bàn tay phù phép" th́ ch?c là ca doàn Sao Mai du?c Chúa Thánh Th?n ... cung l?m, ít ra là cung hon ca doàn x? Mai r?i

Xin chúc m?ng ca doàn Sao Mai Xuân L?c, và xin Chúa luôn chúc lành cho nh?ng công vi?c c?a NS TT-KH và ca doàn Sao Mai dă, dang và s? làm.

Thân m?n,

Mai

ps. Hôm nay con... cóc này d?t nhiên m? mi?ng phát bi?u ư ki?n ư c̣, ch?c ngày mai tr?i s? mua


quote:
Originally posted by tiencao05

[...] Ḿnh dă liên h? v?i anh Th? Thông , và tác gi? r?t vui ḷng , hào phóng chia x? t?t c? m?i bài hát trong CD 1 - H?p xu?ng Hoà Khúc t? on - Cadoàn Sao Mai- Xuân L?c , VN ...., v?i m?i ngu?i. ( "C?a Chúa Dâng Chúa " - Nguyên van l?i nói c?a anh Th? Thông ) Các b?n vào link du?i dây s? có d?y d? 22 bài h?p xu?ng c?a cadoàn SaoMai. [...]
TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/22/07 23:36
Message:

Cám on t?t c? các b?n dă hu?ng ?ng cùng v?i Ca doàn Sao Mai d? chúc t?ng Ch?a Th?c s? th́ các em trong Ca doàn không ph?i là có gi?ng ca xu?t s?c l?m dâu .Nhung v́ ? trong Ca doàn lâu nam v?i nhau (l?p gia d́nh r?i v?n hát ) nên gi?ng ca có khá hon . Ch? các em toàn là lao d?ng n?ng không à ! Làm nông nghi?p , r?y cà phê ,d?i chu?i ....r?t v?t v? . M?t tu?n t?p h?p v?i nhau 1 l?n . Nhung v́ t́nh yêu Thánh nh?c và ư mu?n ph?c v? nên du?c nhi?u ngu?i thuong thôi ...
Ti?n dây, ḿnh cung xin ch́nh s?a l?i tên các bài hát trong CD H̉A KHÚC T? ON 1 .

1-Ave Maria ( F.Schubert)
2-Khúc ca m?t tr?i ( H?i Linh)
3-L?i ca nghuy?n c?u (Vu Di)
4-M?c t? ca ( Th? Thông )
5-M?u nhi?m t́nh thuong ( Tho LM Xuân Ly Bang- Nh?c LM Kim Long)
6-Tr?m huong dâng M? (Th? Thông - Khuong Hu? )
7-Gi? nào Chúa d?n ( Nh?c và L?i :LM Nguy?n Van Tuyên - Th? Thông ḥa âm )
8-Khúc hát mùa xuân ( Tho LM Xuân Ly Bang-Nh?c LM Kim Long)
9-Cùng M? ra khoi (Th? Thông)
10-Xin m?t l?n n?a ( Nh?c và L?i :LM Nguy?n Van Tuyên - Th? Thông ḥa âm )
11-D́u d?t d?i con ( Th? Thông)
12-Halleluia ! (G.F.Handel)
------------------------.
Ḿnh s? xem trong thanhcavietnam bài nào chua có s? post lên h?t .
Xin cám on quư anh ch?
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/22/07 23:46
Message:

Sau dây là 10 bài TH? THÔNG trong CD"H̉A KHUC T? ON 2"
1-Xuân yêu d?i(Th? Thông )
2-Ch? m?t Chúa thôi (Th? Thông-Khuong Hu?)
3-Hy l? T́nh Yêu (Th? Thông )
4-Ngu?i con hoang (Th? Thông )
5-Chúa là s?c m?nh (Th? Thông)
6-D?c M? Su?i An B́nh (nh?c Th? Thông , tho Lm Đ? xuân Qu? )
7-Hi?n l? T́nh Yêu (nh?c Th? Thông , L?i Miên Ly )
8-Nh́n lên Thánh Giá (Th? Thông)
9-Noel Đêm Th?n Thánh (Th? Thông)
10-Đu?ng lên Thiên Qu?c (Th? Thông)
-----------------------------------------------------------------
và c̣n 1 CD Bonus c?a Ca doàn Sao Mai ḿnh s? post du?ng link nay mai . ( N?u b?n nào collect chua d? xin c? email cho ḿnh, ḿnh s? g?i ( petalthethong@gmail.com)
Chúc các b?n vui
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/23/07 00:20
Message:

Sau dây là du?ng link c?a 10 bài trong "Ḥa Khúc T? On 2" .
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3952
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4730
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4731
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3945
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3935
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4729
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3940
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3946
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3947
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4707
TT


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 09/23/07 17:07
Message:

Anh Th? Thông, ch? Khuong Hu? và Ca Đoàn Sao Mai kính m?n,

Có m?t di?m em th?c m?c là anh có kho?ng m?t ch?c bài nh?c vi?t chung v?i Miên Ly . Nh?c Th? Thông và l?i c?a Miên Ly . Và ca doàn Sao Mai tŕnh bày nh?ng bài này cung khá nhi?u trong hai CD .

1) Miên Ly là ai ? Anh có th? gi?i thi?u v?i di?n dàn du?c không ? Em nghe nói là Miên Ly không c̣n n?a . Xin anh cho bi?t hoàn c?nh nào anh dă quen bi?t Miên Ly và anh dă sáng tác nh?c nhu th? nào khi so?n nh?c chung v?i Miên Ly .

2) M?t nh?n xét khác em th?y là nh?ng gịng nh?c và l?i r?t "quy?n" nhau và r?t có "h?n" . Ch?ng h?n nhu bài "Hi?n L? T́nh Yêu" . Em xin du?c b́nh lu?n dôi chút d? chia s? nh?ng c?m nghi c?a em v? bài này v?i anh ch? em, khi em nghe ca doàn Sao Mai tŕnh di?n .

Xin anh ch? em nghe bài hát ? dây: http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3940 nh́n ḍng nh?c và theo dơi l?i c?a Miên Ly:

"Đ?n vàng vang di?u nh?c cung ti?n
Con d?n ti?n dâng t́nh yêu .
Ti?n dâng u?c mo và xác h?n
Nguy?n nhu l? dâng toàn thiêu .
Xin nh?n t́nh con nh? bé
Xin hi?p cùng v?i ru?u bánh
Nhu chi?u ti?c ly ngày xua
Nên c?a l? m?ng khen Chúa Tr?i .

C?a l? góp v? dâng Chúa,
là bao su?ng vui dau bu?n
Dâng u?c v?ng mai sau,
Dâng tháng ngày dă qua .
Nguy?n dâng lên c? cu?c d?i,
c̣n dang rong ru?i gian tr?n.
Nguy?n Chúa thuong nh?n l? con dâng .
Nguy?n Chúa ban nhi?u Thánh Ân ."


L?i l? và tu tu?ng r?t m?c m?c, không có sáo ng?, không trích nhi?u Thánh Kinh, nhung ta có th? h́nh dung dây là nh?ng tâm t́nh c?a các tr? tho ch?y g?n bên Chúa, ho?c c?a bà góa ch? có m?t d?ng xu dâng hi?n . Ḍng nh?c cung r?t don so, không có s? c?u k? c?a m?t bài h?p xu?ng ch? dành riêng cho các ca doàn tài gi?i hùng h?u . Nhung cái âm hu?ng c?a cung di?u và ti?ng dàn tranh cho ta m?t h́nh ?nh r?t là tâm t́nh c?a nh?ng ngu?i con Chúa . Đó là tâm t́nh c?a nh?ng ngu?i Vi?t Nam nghèo hèn don so, ch?t phát r?t h?p cho c? c?ng doàn cùng hát . N?u ta dùng m?t ki?u nói d?y ... th?n h?c th́ bài hát này th?c s? dă có m?t nét d?c thù c?a s? h?i nh?p van hóa Vi?t Nam vào ph?ng v? . Ta có th? h́nh dung bài hát này s? du?c r?t nhi?u c?ng doàn Vi?t Nam trên th? gi?i dùng trong nh?ng ngày l? tr?ng có ph?n vu ph?ng v? c? truy?n lúc dâng c?a l?.

C?m d?ng nh?t là c? hai câu ti?u khúc di vào ph?n di?p khúc r?t là d?u dàng . Xin dan c? .

Ti?u khúc d?u tiên b?t d?u t? ch? : "Xin nh?n t́nh con nh? bé ..." ḍng nh?c du?c ca doàn Sao Mai tŕnh di?n có gi?ng n? di t? nh?, th́ th?m và d?n d?n dâng cao , dang khi dó bè nam d?m thêm v?i m?t âm vang tham th?m cho d?n c? hai bè k?t h?p l?i thành m?t cao di?m "nên c?a l? m?ng khen Chúa Tr?i" . Ho?c câu hai s? là "dem t́nh Chúa vào tim m?i ngu?i " .

Ph?i chang dó chính là c?t t?y c?a chính gi?i ran Chúa mà c? hai tác gi? Th? Thông và Miên Ly dă gói tr?n du?c trong bài ca dâng l? tuy?t v?i này . C?a l? chúng ta dâng lên Chúa là ǵ ? Thua là nh?ng "su?ng vui dau bu?n" là nh?ng "u?c v?ng mai sau", là nh?ng "tháng ngày dă qua" . Ch? có v?y thôi Chúa ? ! V́ Chúa bi?t con:

"ch? là thân ph?n mong manh,
sao dám ti?n dâng t́nh yêu .
Chính Cha dă kêu g?i con v?
d? con bu?c di cùng Cha . "


V́ Chúa dă kêu g?i con, nên con m?i dám tr? v? . Chúa bi?t con t?i l?i không x?ng dáng d?n d?n vàng c?a Chúa . N?u anh ch? em d? ?ư k? khi bè nam và bè n? hát t? ch? "C?a l? góp v? dâng Chúa" , hai bè r?t b? túc cho nhau cho d?n b?n ch? c?a bè n? "u?c v?ng mai sau" ḥa v?i b?n ch? c?a bè nam "bu?n và thuong dau". Ḍng nh?c c? hai bè t? nhiên có m?t d?u l?ng "r?t an ti?n" và ca doàn di?n t? "r?t tuy?t chiêu", ? ch? không ph?i d? ... ngh? l?y hoi mà là mu?n dua ta d?n m?t tâm t́nh thi?t tha hon c?a nh?ng ?ư tu?ng: là không nh?ng chúng con dâng lên Chúa nh?ng "tháng ngày dă qua" (Ngài oi có th?u ) d? xin Chúa "xí xóa" mà con c̣n mu?n ch?c an "dâng lên c? cu?c d?i c̣n dang rong ru?i gian tr?n" d? "xin Chúa thuong nh?n l? con dâng . Nguy?n Chúa ban nhi?u Thánh ân ." M?t l?n n?a sau nh?ng ch? "con dâng" có d?u l?ng nhu mu?n di?n t? tâm t́nh c?a ngu?i con nh? bé dang níu l?y áo c?a Chúa van nài : xin Chúa ban "nhi?u" Thánh Ân . Ít quá không d? dâu, ph?i th?t nhi?u co, Chúa oi !

Ki?u "nhơng nh?o r?t d? thuong" này ta cung th?y trong bài "Tr?m Huong Dâng M?" c?a anh Th? Thông và ch? Khuong Hu? sáng tác chung, v?i nh?ng câu:

"Nhung xin M? hăy thuong ch? che .
Thuong con nhi?u thuong hoài M? nghe !"

(Umm ! không bi?t cái ki?u nhơng nh?o này ai bày d?u !!!) http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3950

Bài hát "Hi?n L? T́nh Yêu" này mu?n nghe hoài nghe măi. V́ nó r?t d? hát và r?t tâm t́nh, r?t c?m d?ng, r?t d? ... nh?p tâm . Em doán ch?c bài hát này s? di sâu vào ḷng nh?ng ngu?i con Vi?t Nam ? kh?p noi trên trái d?t này, mu?n cùng hi?p nhau dâng l?i ca chúa t?ng Thiên Chúa, d?c bi?t trong ph?n dâng l? m?i l?n tham d? Thánh L? .

Chúng ta cung r?t may là du?c nghe ca doàn Sao Mai hát, do chính "ngu?i nhà" c?a tác gi? t?p d?t nên dă di?n t? dúng ?ư nghi c?a anh Th? Thông và Miên Ly .

Vài ?ư ki?n thô thi?n .


Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/23/07 21:17
Message:

Bác Trantrungtruc và các Bác trong di?n dàn thân m?n ,
Nói v? vi?t nh?c hay sáng tác , thu?ng th́ tôi r?t ít khi d? c?p t?i v?n d? này , nh?t là v?i Nh?c Nhà Đ?o . V́ công vi?c không h? don gi?n : ca t? có h?p v?i Tín lư và Ph?ng v? không ? Nét nh?c có h?p v?i các nghi l? khi c? hành các Nghi th?c trong Ph?ng v? không ?
Cách dây kho?ng m?y nam , trong m?t cu?c h?p Thánh nh?c t?i Tp H? chí Minh , có 1 nh?c si tr? nêu lên th?c m?c là Trong bài "T́nh Yêu Thiên Chúa" có câu:"T́nh yêu Thiên Chúa nhu trang nhu sao" là không hop. T́nh yêu Chúa mà ch? ví v?i trang sao th́ làm sao mà ch?p nh?n du?c . Nh?c si tr? dó không bi?t r?ng dó ch? là cách ví von r?t Vietnam nhu ví t́nh M? nhu gịng sông, t́nh Cha cao nhu núi Thai...Đ?i v?i chúng tôi, khi tu?i d?i c̣n dôi muoi, dêm n?m dơi m?t trông lên tr?i cao, nh́n b?u tr?i sâu tham th?m ,l?p lánh v?i muôn vàn tinh tú ; vu tr? th?t bao la r?ng l?n, con ngu?i s? măi măi không th? khám phá h?t du?c công tŕnh tuy?t m? c?a Ngài...Nh?ng khi dó, chúng tôi th?y con ngu?i ḿnh th?t nh? nhoi, m?ng manh nên chúng tôi nghi t?i T́nh yêu Thiên Chúa nhu trang nhu sao là v?y Đă có v? d? ngh? d?i thành : TYTC dua con lên cao nhu trang nhu s?o Nhung Đ́nh Di?n (Fanxicô ) và tôi d?u không th? nghe du?c v?i gịng nh?c ??i ca t? dó . Nhung cung r?t may m?n là bài TYTC không du?c các v? ki?m duy?t cho vào DANH M?C CÁC BÀI HÁT C?M TRONG PH?NG V? . n?u không th́ nó s? du?c hát t? C?A NHÀ TH? HÁT RA r?i .
Nói th? d? các Bác th?y du?c cái khó c?a ngu?i vi?t Thánh C? Tôi nh? khi tôi vi?t bài " Tuy?t v?i Ngu?i N? Thánh Th? " . V́ ḷng tôn kính Đ?c M? , nên d?i ư trong dó có câu : M? là su?i ngu?n Thánh Ân . R?t may m?n là khi tôi làm b?t c? 1 b?n nh?c m?i nào, tôi d?u g?i cho r?t nhi?u Linh M?c và các Nh?c si lăo thành góp ư .Các Ngài b?o:" Ch? có Chúa là Ngu?ng Thánh Ân , M? ch? là MÁNG chuy?n muôn ân thôi . C̣n nhi?u và r?t nhi?u di?u khác n?a mà không ti?n nói ra ? dây .
L?i nói v? Miên Ly khi anh Tr?n Trùng Tr?c h?i .
Anh Miên Ly là anh b?n thân v?i tôi t? khi bu?c chân di tu noi Ch?ng vi?n Phaolô Xuân L?c . Sau ghi?i phóng , anh và tôi d?u xu?t tu nhung l?i du?c cái may m?n là ? g?n nhau (Gia Ki?m ). Anh có bi?t tài v? làm tho r?t hay . Lâu lâu cung vi?t nh?c d?o n?a . Anh v?n thu?ng làm L?i cho tôi r?t nhi?u bài (trên du?i 20 bài ), nh?t là các Văn hoa Dâng Kính Đ?c M? . Câu h?i mà anh Trantrungtruc h?i cung là câu mà R?T NHI?U NGU?I dă t?ng h?i tôi . "Sao mà 1 ngu?i vi?t nh?c , 1 ngu?i vi?t l?i nhung không nh́n vào Nh?c b?n th́ không th? nghi là 2 ngu?i " .
Thua các Bác , thu?ng khi tôi vi?t 1 b?n nh?c d?o, tôi s? là ngu?i vi?t câu 1 và ĐK . Miên Ly s? là ngu?i vi?t các TK c̣n l?i + vi?c r?t quan tr?ng là s?a l?i ư t? cho câu 1 và ĐK. M?i khi dua b?n th?o nh?c cho Miên Ly, anh coi và nghi?n ng?m r?t k? ư tu?ng tôi dă g?i ư t? TK 1 và DK r?i m?i vi?t ti?p .
Trong d?i da s? các b?n nh?c mà Miên Ly d?t l?i cho tôi , thu?ng là r?t lăng m?n nhung trong khuôn kh? . Ti?c là anh dă không c̣n n?a t? 6 nam n?y .Thú th?c v?i các b?n là m?t m?t mát r?t l?n d?i v?i t?i
V́ n?u d? d?t l?i cho b?n nh?c , tôi s? ch?n Miên Ly . Sau khi Miên Ly m?t di , tôi không nh? ai khác d? vi?t ti?p Ph?n L?i cho ḿnh n?a .
Cám on nh?ng ư nghi c?a anh Trantrungtruc v? bài " Hi?n L? T́nh Yêu ". Ḿnh không dám nghi ḿnh là 1 ngu?i sáng tác , mà ch? dám nói nhu thày H?i Linh : "Con ch? là SÀNG T?C thôi . Đ?ng T?o Hóa m?i là Ngu?i sáng tác m?i th? . Con ch? là cánh tay, là công c? c?a Ngài ".
Nói d?n vi?c vi?t Nh?c Đ?o ,tuy tôi sáng tác không du?c nhi?u l?m, v?n c̣n ph?i h?c h?i kinh nghi?m t? nhi?u v?, m?c dù có nh?ng v? có tu?i d?i tr? hon tôi nhi?u .Nhung khi du?c trao d?i ,ti?p xúc v?i m?t s? B?n Tr? có Ư hu?ng vi?t Thánh C? , tôi cung m?o mu?i nói v?i Các b?n :
1) Trang b? cho ḿnh m?t ki?n th?c Tín Lư , ḷng yêu Chúa , M?, yêu Giáo H?i .
2) M?t tâm h?n khiêm cung, bi?t nghe nh?ng l?i góp ư chân t́nh .
Ch? nhu v?y m?i có th? làm nên nh?ng bài Thánh Ca hay và h?p Ph?ng v? du?c .
Nói dai, nói dài là nói D?I . Ch? xin m?t vài c?m nghi g?i t?i các b?n, nh?ng ngu?i yêu m?n Thánh ca ,h?t ḷng v́ Thánh ca .
G?i t?i các b?n bài hát " XIN THÁNH HI?N CON ". Đây là bài hát cu?i cùng Miên Ly vi?t l?i cho tôi tru?c khi anh m?t .Bài hát nói v? n?i khát khao có du?c "Nh?ng Đ?ng Chan Chiên Lành " và ni?m xác tín c?a K? du?c ch?n là "Ngu?i Chan Chiên "
Xin chào toàn th? các b?n.
TT

Download Attachment: XinThanhHienCon.enc
23.76 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/23/07 21:28
Message:

G?i các Bác du?ng link c?a 'H̉A KHÚC T? ON 1"

1-Ave Maria ( F.Schubert)
2-Khúc ca m?t tr?i ( H?i Linh)
3-L?i ca nghuy?n c?u (Vu Di)
4-M?c t? ca ( Th? Thông )
5-M?u nhi?m t́nh thuong ( Tho LM Xuân Ly Bang- Nh?c LM Kim Long)
6-Tr?m huong dâng M? (Th? Thông - Khuong Hu? )
7-Gi? nào Chúa d?n ( Nh?c và L?i :LM Nguy?n Van Tuyên - Th? Thông ḥa âm )
8-Khúc hát mùa xuân ( Tho LM Xuân Ly Bang-Nh?c LM Kim Long)
9-Cùng M? ra khoi (Th? Thông)
10-Xin m?t l?n n?a ( Nh?c và L?i :LM Nguy?n Van Tuyên - Th? Thông ḥa âm )
11-D́u d?t d?i con ( Th? Thông)
12-Halleluia ! (G.F.Handel)

( T?t c? d?u theo th? t? trên )

http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4755
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3942
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4754
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3944
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4756
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3950
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,2653
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4753
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3948
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3951
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3901 http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3939


Reply author: tranthe
Replied on: 09/24/07 13:16
Message:

Anh th? Thông m?n,
Tôi m?i tham gia v?i nhóm ca tru?ng không lâu. Th?y anh em r?t vui và c?i m?, nên h?u nhu ngày nào dù b?n cách m?y cung vào tham. M?i giúp cha x? lo t? ch?c m?ng l? 25 nam thành l?p giáo x? VN ? thành ph? munich hôm 16.09. Nay m?i vào l?c l?i trong di?n dàn. R?t thích thú d?c nh?ng tâm t́nh c?a anh. Đúng là ngh? si, bái ph?c và r?t m?n m?. Tôi cung h?c hoà âm cùng th?y v?i anh là cha Ti?n Dung, nhung không lănh h?i du?c nhi?u nhu anh dâu. Anh dă h?c ? TCV Xuân L?c h?? kho?ng th?i gian nào v?y? Tôi cung có chú em k? h?c ? dó, c̣n tôi th́ dân Phú Cu?ng, l?p d?u tiên (1968-1974).
Th?y anh vi?t nh?c và ca doàn Sao Mai hát mà thèm. Cái su?ng c?a anh ? quê nhà là có ca doàn v?i nh?ng gi?ng ca l?c l?a và t?p luy?n k? lu?ng hát, c̣n b?n này ? x? ngu?i, ca doàn r?t u là ô h?p, ai mu?n vào ca doàn cung du?c h?t. Anh bi?t có ngu?i c̣n d? ngh? v?i tôi ph?i t? ch?c sinh ho?t vui choi nhi?u th́ m?i gi? du?c nhi?u ca viên! Tôi th́ luôn nh?c nh? ACE hát là d? th? phu?ng Thiên Chúa, và giúp giáo dân c?u nguy?n s?t s?ng hon, ai nghi t?i d?i sau c?a ḿnh th́ tham gia, c̣n không th́ c? ? nhà ng?! Nhu trên có nói v?i anh, GX m?i t? ch?c l? 25 nam, t́m măi m?t bài hát thích h?p cho ca doàn hát mà t́m không ra, nên m?i vi?t m?t bài 4 bè, r?t don gi?n nhung hôm v?a r?i hát xong du?c nghe r?t nhi?u du âm d?p. Ḿnh có dua vào dây chia s? v?i ACE và ch? MyHoang dă giúp s?a ch?a v? kư âm v?i Encore r?t nhi?u. Anh xem ? m?c Bài hát Chia s?/bài hát m?i v? l? 25 nam : http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2859
M?i anh xem d? th?y tâm t́nh c?a anh ch? em luu l?c x? ngu?i sinh ho?t thánh ca nhu th? nào.
L?i dài ḍng van t? quá r?i! Hy v?ng s? h?c h?i và chia s? nhi?u noi anh.
m?n
TranThe
[/quote]


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/24/07 21:00
Message:

Chào B?n Tr?n Th? ,
R?t ti?c ḿnh ? Vietnam không có Font VPS d? có th? d?c du?c Ti?ng Vi?t trong Tác Ph?m c?a b?n mà góp ư .
Ḿnh m?i xem so so tác ph?m c?a ban. Nét nh?c th?t là nh? nhàng và lôi cu?n .
Ḿnh ch? xin phép G?I Ư v? h?p âm x? d?ng ch? "Thiên Chúa th?t BAO LA " ? ngay câu d?u + H?P ÂM ? GIAI K?T CU?I BÀI .
V́ ḿnh m?i coi, nên ch? phát hi?n th?y m?y l?i trong chuy?n d?ch quăng 5 và 8. Ḿnh dă khoanh tṛn nh?ng ch? dó . B?n xem l?i nhé!.
R?t d?ng c?m v?i nh?ng tâm t́nh c?a b?n . Hy v?ng du?c nghe b?n chia x? nhi?u hon d? có th? khích l? , giúp d? nhau trong T́nh Yêu Thánh Nh?c .
M?n thuong
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/24/07 21:04
Message:

Sorry anh Tr?n Th?, ḿnh quên attach fil?
Ban năy quên tr? l?i anh . Ḿnh h?c ? Xuân l?c t? 1969-1975 . L?p th? 4 c?a Ch?ng vi?n XL
TT

Download Attachment: 25namHongAn.enc
34 KB


Reply author: van
Replied on: 09/24/07 22:23
Message:

Đ?i Sang PDF d? Anh TT d? d?c

Download Attachment: 25NamHongAnpdf.pdf
78.7 KB
Van


Reply author: H?i Đang
Replied on: 09/25/07 00:40
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Chào B?n Tr?n Th? ,
R?t ti?c ḿnh ? Vietnam không có Font VPS d? có th? d?c du?c Ti?ng Vi?t trong Tác Ph?m c?a b?n mà góp ư .....

TT
Chào anh Th? Thông
Ḿnh v?a g?i anh b? VPSFONTS .
V?y anh vào h?p thu Bui The Thong" <petalthethong@gmail.com>
Đ? nh?n nhé !
Chúc s?c kh?e - ni?m vui

2007 S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 05:57
Message:

R?t cám on anh Hai Dang va ban Van dă giúp TT có th? d?c du?c l?i c?a bài "25 nam Hong An ".
B?n Tr?n Th? oi.
Ḿnh xin post lên nh?ng G?I Ư c?a ḿnh v? nh?c và ca t? .Nh?ng ch? g?ch du?i là ḿnh g?i ư cho dúng v?i âm v?n .C̣n v? nh?c th́ ḿnh không khoanh tṛn n?a .

Đây hoàn toàn ch? là G?I Ư . Tác gi? có th? THEO và cung có th? KHÔNG THEO .
Thân m?n trong T́nh Yêu Thánh Nh?c
TT

Download Attachment: 25namHongAn.pdf
131.96 KB

Download Attachment: 25namHongAn.enc
35.63 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 06:07
Message:

Sorry, xin anh Tr?n Th? xem file attach này
TT

Download Attachment: 25namHongAn.enc
35.63 KB

Download Attachment: 25namHongAn.pdf
132.16 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 06:12
Message:

L?i ph?i Sorry anh Tr?n Th? r?i . Lúc coi l?i th́ là b?n cu . Th?t chua già dă l?m c?m . Hihi
Xin anh coi b?n này .
TT

Download Attachment: 25namHongAn.pdf
132.12 KB

Download Attachment: 25namHongAn.enc
35.01 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 06:26
Message:

Xin kính g?i Quư Anh Ch? Em du?ng link c?a m?t s? bài mà Ca doàn Sao Mai hát trong d?p T?n Phong Giám M?c Đ?c Cha Đaminh Nguy?n Chu Trinh, Giám M?c GP Xuân L?c .
Cám on Cha Thái Nguyên dă cho phép con post lên 2 bài c?a Ch?
(V́ CD m?i thu .Chua bán du?c bao nhiêu . Hi hi)
TT
1. T́nh yêu Thiên Chúa _Lm.Kim Long
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4771
2. T?t c? V́ T́nh Yêu Đ?c Kitô_Lm. Kim Long
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4770
3. Giao U?c_Ánh Đang, Nguy?n d?a Đàng
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3937
4. Tôn vinh Ba Ngôi _Charles Gounod_Hùng Lân
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3949)
5. V́ T́nh yêu Đ?c Kitô_Lm.Ân Đ?c
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4772
6. L?i T́nh T? _ Lm.Ân Đ?c
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3943)
7. Đ?i Tin yêu_Lm.Thái Nguyên
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4768
8. Dâng nén huong ḷng _Th? Thông
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4708
9. T́nh thuong Chúa_Lm.Thái Nguyên
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4773
10. Alleluia!Hăy chan d?t_Bi?n Đ?c
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4767
11. H?ng ân Thiên Chúa _H?i Linh
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3941)
12.Ngu Bái 3_Th? Thông
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4709
13.Omnia propter admorem Christi_P KIM
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4769


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 06:29
Message:

Chào các anh ch? em trong For?m
Sau dây là du?ng link c?a nh?ng bài Ca doàn Sao Mai hát th?m
M?t s? bài du?c hát trong d?p T?n Phong GM t?i Gp Xuân L?c ( Đ?c Cha Đaminh Nguy?n chu Trinh )
Con xin cám on Cha Thái Nguyên dă cho phép post lên 2 bài Cd Sao Mai hát c?a Cha . V́ CD m?i hoàn thành, chua tung ra th? tru?ng .)
TT
1. T́nh yêu Thiên Chúa _Lm.Kim Long
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4771
2. T?t c? V́ T́nh Yêu Đ?c Kitô_Lm. Kim Long
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4770
3. Giao U?c_Ánh Đang, Nguy?n d?a Đàng
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3937
4. Tôn vinh Ba Ngôi _Charles Gounod_Hùng Lân
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3949)
5. V́ T́nh yêu Đ?c Kitô_Lm.Ân Đ?c
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4772
6. L?i T́nh T? _ Lm.Ân Đ?c
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3943)
7. Đ?i Tin yêu_Lm.Thái Nguyên
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4768
8. Dâng nén huong ḷng _Th? Thông
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4708
9. T́nh thuong Chúa_Lm.Thái Nguyên
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4773
10. Alleluia!Hăy chan d?t_Bi?n Đ?c
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4767
11. H?ng ân Thiên Chúa _H?i Linh
(http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3941)
12.Ngu Bái 3_Th? Thông
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4709
13.Omnia propter admorem Christi_P KIM
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,4769
The Thong


Reply author: maitran2020
Replied on: 09/25/07 09:14
Message:

Xin m?n phép nh?c NS Th? Thông m?t chút xíu nhé. NS có th? edit post c?a ḿnh b?ng cách nh?n chu?t lên cái icon có h́nh t? gi?y và cây bút ch́ d? s?a l?i bài dă post. NS tha h? s?a t?i s?a lui bao nhiêu l?n cung du?c, không c?n ph?i post làm nhi?u l?n d? s?a, l?i m?t công ph?i Sorry

Xin Chúa chúc lành cho NS.

Mai

quote:
Originally posted by petalthethong

L?i ph?i Sorry anh Tr?n Th? r?i . Lúc coi l?i th́ là b?n cu . Th?t chua già dă l?m c?m . Hihi


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 09:54
Message:

Xin cám on b?n Mai Tr?n,
Đúng là ḿnh " hai lúa ". D? v?y mà không bi?t làm .
Ph?i g?i ḿnh là "ba lúa " m?i dúng .
C?m on
TT


Reply author: tranthe
Replied on: 09/25/07 13:38
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
Cu?i cùng cung g?p du?c ngu?i cùng cái dam mê mà không tính toán. R?t c?m d?ng th?y anh cham sóc cho d?a con cho ra d?i v?i vàng, v?i vàng t?i d? 2 quăng 5 song song mà cung nh́n không ra! May là không ph?i bài thi, ch? n?u không là cha Ti?n Dung cho an c?c r?i! Anh ḥa âm l?i nghe nó phong phú hon nhi?u, l?i anh s?a cung ch?i chu?t l?m! Cám on nhi?u nghe anh Th? Thông! Đă h?c h?i c?a anh nhi?u l?m d?y. Anh cho n?t dô thang tru?c khi chuy?n qua Dm nghe r?t hoa m?! Đon gi?n nhung tác d?ng nhi?u l?m! Ch? ti?c là dă hát bài này m?t hôm 16.09 r?i, nhung ch?c ch?n các ACE khác v?n có th? c?n t?i. Đ? ngh? ghi thêm ph?n tác gi? "Ḥa âm: Th? Thông" có du?c không anh?
Anh bi?t cái kh? c?a các ca doàn bên này là ca viên r?t h?n h?p, mà th́ gi? d? t?p d?t l?i ít oi, lư do v́ ? cách nhau xa, ch? không quây qu?n trong m?t giáo x? nhu ? quê nhà, nên t?p m?t bài h?p xu?ng nhu ca doàn Sao Mai hát th́ qu? th?t "làm sao dám mo r?ng có". Thu?ng th́ ch? hát bài cao l?m là 2 bè, c̣n không 4 bè th́ nhu anh th?y bài "25 nam H?ng Ân" dâu có nhi?u bi?n th? dâu, nh?c r?t don gi?n và gi?ng nhau nhi?u. N?u không phi?n anh th́ th?nh tho?ng ḿnh s? nh? anh g?t dua giùm nh?ng c?m h?ng d?o d?i c?a ḿnh.
m?n chào trong t́nh yêu Thánh Nh?c,
TranThe


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/25/07 22:16
Message:

Anh Tr?n Th? thân m?n ,
Anh d?ng nghi ng?i nhi?u . Ch? có chút xíu mà anh d? tên ḿnh vào làm ǵ . M?c dích cung ch? là nh?ng góp ư chân t́nh d? tôn nét d?p c?a bài hát anh vi?t thôi ?y mà . R?t vui khi tác gi? "nh?t trí " v?i nh?ng g?i ư c?a TT . Vâng! L?n sau n?u anh có tác ph?m d?o hay d?i ǵ c?n TT góp ư xin c? vi?c ...
M?n chào
TT


Reply author: tranthe
Replied on: 09/26/07 15:46
Message:

Anh Th? Thông m?n,
Tru?c h?t ph?i thành th?t thán ph?c anh, anh có m?t tâm h?n ngh? si chân chính. Ngh? thu?t v? ngh? thu?t và v? Thiên Chúa mà thôi.
Sau dó mu?n h?i anh v? ca doàn Sao Mai m?t tí nhé. Ca doàn Sao mai quy t? ACE trong cùng 1 giáo x? hay t?ng h?p mà hát hay tuy?t?
Sau dó nh? anh xem bài "Thu?n V? Thu?n Ch?ng" ḿnh vi?t t?ng bà xă h?i k? ni?m 10 nam dám cu?i. Anh cho ư ki?n c? nh?c l?n l?i nhé. Ḿnh c̣n m?t s? bài d?o d?i lo?n xa ng?u mà ph?i ki?m và vi?t l?i dàng hoàng dă, r?i s? chia s? v?i anh. Thú th?t v?i anh ḿnh vi?t nh?c t? h?i c̣n trong TCV, vi?t xong r?i hát cho b?n bè nghe, xong r?i quên di. Bây gi? nghi l?i Chúa cho ḿnh m?t tí kh? nang mà không x? d?ng và sinh l?i nhi?u th́ ch?c là không hay. H?i dang h?c ? ĐHTH Sàig̣n khoa Đ?a ch?t(1975-1979) ḿnh có ph? nh?c bài tho "Mai anh di r?i"(mai anh di r?i bé có bu?n không...), sau này có Ph?m m?nh Đ?t xin thâu bang và nói s? g?i cho 1 cu?n, mà r?t c?c cung ch?ng th?y.
L?i dài ḍng v? cái tôi dáng ghét n?a r?i!
Chúc anh và gia d́nh m?i s? t?t d?p.
thân m?n trong t́nh yêu âm nh?c.
TranThe


Download Attachment: ThuanVoThuanChong.enc
15.78 KB

Download Attachment: ThuanVoThuanChong.pdf
44.9 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/26/07 22:15
Message:

Anh Tr?n Th? thân,
Thu?ng ngu?i ta r?t ít khi ch?u dem d?a con c?a ḿnh cho ngu?i ta “x? th?t, l?t da”(nói theo ngôn t? c?a Ns. Đ?ng ng?c ?n), nhung anh d? m? ḷng ra nhu th? th́ TT dây cung xin s?n sàng gíup anh m?t tay nhé!.
Xin tác gi? cung nh? cho là TT ch? d? ngh? thôi, c̣n vi?c ch?p thu?n hay không là Tùy Tác Gi? d?y.
-BÈ CAO :ch? ch? “thu?n” n?u d? n?t Do s? b? l?i âm ;hát s? ra “thu?n “. N?u bè ph? n?m ? du?i th́ “t?m ch?p nh?n du?c. Nên s?a thành “la”. Tuong t? , n?t láy ? ch?”thu?n” ? câu du?i d?i thành “Mi” d? tránh l?i trên. Ch? ch? “sâu” nên thêm bè vào n?t” Fa tṛn” nghe cho d?y d?n. Bè ph? ch? “cùng” d? n?t “Sol” nghe không du?c d?p l?m. Đ? ngh? s?a thành “La”, nghe l?i h?p v?i cung di?u dân t?c hon.
-BÈ CHÍNH :
C?u 1: ch? ch? “cách” d? ngh? d?i thành Re móc don_Do móc don. Nghe s? m?m m?i và d? hát hon.Tuong t? , ch? ch? “m?y”, d? ngh? d?i thành “Sol moc_La moc”.
Đ? ngh? s?a ch? “chân tay”, v́ s? hát nghe ra”ch?n tay”. T?m s?a thành” nhu m?t xác thân”.Cung d? ngh? s?a thành “Sol móc_La moc” nghe s? quy?n ru và d? hát hon nhi?u .
Câu 2 : Nguyên t?c th́ trong 1 câu không nên xài l?i 2 t?, nên ch? ḷng nên thay b?ng ch? khác d? tránh s? nhàm chán. M?c dù nó du?c cái v?n là “ong”.N?u không nên thay ch? “s?n” b?ng ch? “nh?c” cho h?p v?i âm hát hon ( v́ d?u n?ng h?p hon d?u huy?n.). C? câu này ḿnh d? ngh? s?a thành “ Thu?n v? thu?n ch?ng, t́nh s? măi b?n lâu. Dù gian nan dăi d?u,t́nh yêu măi th?m n?ng. N?ng mua không nh?c ḷng”.
Câu” Thu?n v? thu?n ch?ng t́nh cung s? già theo” nghe phu phàng quá! Hihi .V? l?i nó cung không thu?n tai và h?p lư v? tu tu?ng. Nên s?a thành :Thu?n v? thu?n ch?ng d?i s? măi ni?m vui. Ch? nhà nghe s? vui hon d?y.
Đ? ngh? s?a ch? ch? :Nhu h́nh v?i bóng, nhu cành v?i cây” thành n?t láy cho duyên dáng hon. ( Re-Mi; Do-Re).
Thân chào
TT


Download Attachment: ThuanVoThuanChong.pdf
44.9 KB

Download Attachment: ThuanVoThuanChong.enc
16.46 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 09/27/07 12:27
Message:

Anh Th? Thông thân,
Cám on anh r?t nhi?u dă b? th́ gi? d? "x? th?t l?t da". Cái ǵ cung th? m?t ngu?i nh́n th́ không th?y rơ, nhung ngu?i th? hai xem vào th́ s? th?y hay d? ngay. nh?t là m?t bài hát vi?t xong r?i anh s? hát di hát l?i d? ch?i chu?t, nhung kh? n?i, hát m?t h?i nghe t?t c? d?u xuôi tai c?!
H?u nhu t?t c? d? ngh? c?a anh ḿnh d?u d?ng ư, ngo?i tr? nh?ng ph?n sau:
- Câu d?u tiên 2 bè b? l?i 2 quăng 5 //
- Câu "Thu?n v? thu?n ch?ng, t́nh cung s? già theo" m?i nghe th́ nó chu?ng làm sao ?y! Nhung có nhu v?y nó m?i g?i ṭ ṃ: T?i sao t́nh l?i già theo? N?u nghi xa hon m?t tí n?a th́ ta s? th?y: V? ch?ng có thu?n ḥa th́ m?i s?ng vui v? v?i nhau lâu dài du?c, và nhu v?y có nghia là T́nh cung s?ng lâu dài, mà s?ng lâu dài th́ là già ch? c̣n ǵ n?a! Ch? n?u không là t́nh ch?t non, ba b?a dă kéo nhau ra ṭa.
Không bi?t chia s? nh?c l?n th?n v?i anh nhu th? này có làm ACE khó ch?u không, n?u có th́ xin thôi và ch? thu riêng cho anh Th? Thông thôi!
m?n chào anh trong t́nh yêu ngh? thu?t.
TranThe


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/27/07 20:56
Message:

Anh Tr?n Th? kính,
Câu 1 b? l?i quăng 5 ch? nào mà ḿnh nh́n măi chua r? .Hihi..
Ch?p nh?n theo di?n ư c?a tác gi? ? câu 2 nhé !
Nhung ḿnh cung xin ch?nh l?i chút xíu theo attach kèm theo dây .
Bài này anh nên x? d?ng nh?p C ch? thích h?p hon v?i ti?t di?u c?a nó .
Ḿnh cung xin phép ch?nh l?i tí bè ? câu 1 .
TT

Download Attachment: 25namHongAn.enc
35.01 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 09/28/07 12:53
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
Anh 3T l?i nh? dua anh em ḿnh qua l?u khác! K?, ? dâu cung th? thôi! Nói choi ch? cám on 3T nhi?u nghe, có noi riêng r? d? chia s? âm nh?c v?i ACE, nh?t là du?c anh Th? Thông không qu?n ng?i "g?t dua" dùm. G?i là "g?t dua" cho nó nh? nhàng m?t tí ch? "x? th?t, l?t da" nghe nó dă man làm sao ?y! Ph?i không anh TT?
Tru?c h?t xin l?i anh dă quên bài v? h?t tr?i, nên m?i nói anh s?a 2 quăng 5//. H?i năy m?i có ngu?i mách dùm, và l?c sách coi l?i m?i th?y ḿnh sai! hihi! Thú th?t v?i anh, dă lâu l?m r?i vi?t nh?c mà ch?ng d? ư t?i lu?t l? hoà âm n?a! ch? nghe xuôi tai là du?c. H?i xua lúc h?c cha Ti?n Dung, cha cung có nói v? sau khi vi?t nh?c, th́ không nên g̣ bó theo lu?t l? quá mà m?t di v? t? nhiên. Ngoài ra ḿnh coi sách l?i th?y ngay c? J.S.Bach và Mozart cung hoà âm 2 quăng 5// d?y(Wiener Sonatine Nr.4, Minuetto)! B?i v?y ai mu?n n?i ti?ng nhu J.S.Bach th́ c? xài quăng 5,8// nhi?u vào! Hihi! Nói choi thôi d?y nhé ACE!
Anh nói "nh?p C ch?" nghia là ǵ? Và anh s?a tí bè ? câu m?t bài nào v?y?
Chúc anh và gia quy?n m?t cu?i tu?n vui v? và thánh thi?n.
m?n,
TranThe


Reply author: H?i Đang
Replied on: 09/28/07 18:20
Message:

Chào anh Tranthe

Theo ḿnh hi?u anh Th? Thông nói nh?p "C ch?"
( Ch? C có du?ng ch? ? gi?a ) T?c là nh?p 2/2 d?y !

2007 S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: Ngoc Oanh
Replied on: 09/29/07 00:50
Message:

Xin chào quư anh ch?,

Chân thành cám on anh TranTrungTruc dă gi?i thi?u anh Th? Thông d?n v?i di?n dàn. Nh? v?y mà chúng ta dă có du?c nhi?u bài hát hay và nh?ng thông tin h?u ích!

Xin chào m?ng anh Th? Thông gia nh?p ph?. Có anh làm c? làng thêm sinh d?ng và tuoi màu h?n ra! May cho em gái v?a b?t d?u du?c ngh? 2 tu?n l? nên có gi? 'nghi?n ng?m' nh?ng sáng tác c?a anh.

Xin cho Ng?c Oanh nói nh? chuy?n ngoài l? chút xíu: H?i nh? giáo x? c?a Ng?c Oanh dă hát bài 'T́nh Yêu Thiên Chúa' c?a anh. Không nh? ai dâu dó có già chuy?n nói nh?m là hai tác gi? c?a bài hát này là m?t n? tu và m?t thày ḍng, g?p nhau và cùng vi?t bài hát này r?i sau dó cùng r? nhau xu?t ḍng và l?y nhau... Chúa oi nh? có trang này nên m?i bi?t du?c anh 'Th? Thông và ch? Khuong Hu? th?t' d?y!

Chân thành cám on và mong du?c d?c thêm nhi?u sáng tác c?a anh n?a.

Anh Trantrungtruc oi Ng?c Oanh có d? ngh? nho nh?: Anh mà in ?n nh?ng bài tho trên thành t?p và xu?t b?n th́ ch?c ch?n là 'Hai S?c Hoa Ti Gôn' kia s? v? vu?n li?n! Cu?i t? năy t?i gi?! Nh? m?y bài tho dó mà Ng?c Oanh cung tr? thêm du?c vài cái xuân :-)

Xin h?n g?p l?i.

Trong tinh th?n thánh nh?c,

Ng?c Oanh


Reply author: tiencao05
Replied on: 09/29/07 01:09
Message:

Xin chào anh TT và t?t c? ,

M?y hôm nay b? .... homesick nên du?i s?c, ch?y không k?p ... anh TT và các b?n, nghe em gái x? Kangaroo bàn v? thiên t́nh s? TYTC c?a anh th?t lâm ly , huy?n ?o quá.

Ư quên bao gi? anh m?i tính cho anh em nghe th? B? L? m?i dây, du?c nghe ké vài do?n r?t hay, d?c bi?t là Kinh thuong xót và L?y chiên Thiên Chúa ( luy?n láy dă l?m ) . Khác h?n v?i các bài h?p xu?ng d? s?, BL này th?t thanh thoát, nh? nhàng, d?u dàng và uy?n chuy?n ( 1 di?n m?o khác r?t d? thuong c?a TT ) .

Thân .

TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/29/07 04:45
Message:

Xin Chào toàn th? các b?n noi Vùng Đ?t M?i .
Hi hi . Nghe câu h?i c?a Ng?c Oanh "hay" quá nên ph?i v?i tr? l?i .
S? th?c th́ Bà xă TT cung là Bà Ḍng(nói theo ki?u các c? ) . Sau Gi?i Phóng bà ?y cung xu?t tu nên chúng tôi g?p nhau và t? ch? d?ng c?m trong lănh v?c Âm nh?c nên m?n nhau và yêu nhau …lúc nào không bi?t. V́ th?i gian này, KH(Khuong Hu?_Bà xă ) v?n thu?ng xuyên ghé Thày H?i Linh ? du?ng Bà H?t ( nhà cô Chín ) d? tham Thày nên tôi cung có nhi?u d?p g?p g? hon.
Chúng tôi l?p gia d́nh cu?i nam 1978 ( qua nam là tṛn 30 nam r?i d?y). Đu?c 3 cháu. Cháu trai d?u dă l?p gia d́nh , TTKH m?i có cháu n?i du?c 2 tu?n nay. C̣n l?i 2 cô con gái: 1 d?a là Phóng viên kiêm thi si,van si ( trang Web c?a nó sau dây. N?u ti?n m?i các Bác ghé tham www.khuongha.vnaz.info ), c̣n 1 d?a hi?n m?i h?c l?p 9.
Th?c s? th́ KH vi?t nh?c r?t ít k? t? khi l?y TT. Cô ?y b?o b?n vi?c gia d́nh, ch?ng con. V?i l?i l?y lư do là có TT vi?t r?i nên không vi?t n?a. M?i dây TT d?ng viên măi cô ?y m?i vi?t cho Báo Thánh nh?c Ngày Nay trong T?p Thanh Ca Th? H? M?i m?y bài Thánh V?nh. C? ?y có vi?t chung v?i TT m?y bài hát mà ch?c Quư Bác và các anh chi dă nghe. C̣n v? vi?c vi?t bài TYTC th́ …NO . Bài này TT và Fanxico vi?t chung v?i nhau t? nam 1977 khi c̣n h?c Đ?i H?c và h?c Cha Ti?n Dung . Ch?c ngu?i ta th?y ông Thày xu?t l?y Bà Ḍng tu xu?t nên th?i ph?ng câu chuy?n cho…lâm li bi dát th? thôi ph?i không anh Ti?n Cao ?
Bà xă tôi tuy ít vi?t nh?c nhung r?t hào h?ng trong vi?c di?u khi?n Ca doàn .V́ công vi?c này g?n li?n v?i bà ?y t? nam 1974 r?i . Th?i gian v?a qua thành l?p Ca doàn Sao Mai. Các em ṇng c?t là ? Giáo x? Gia Yên. Sau này có thêm m?t s? ? các Giáo x? khác trong Giáo ph?n tham gia khi có nh?ng d?p l? l?n nhu Khánh Thành Nhà th?_ Truy?n D?u_Thêm S?c ? nh?ng x? vùng sâu vùng xa, Truy?n ch?c Linh M?c.v....v….. Nên TTKH hay g?i là Ca doàn Sao Mai Giáo Ph?n Xuân L?c là v?y.
Bà xă thuy nam nay dă 51 tu?i nhung s?c làm vi?c c̣n r?t …sung. T? 10 nam nay ,bà ?y di d?y nhi?u noi hon TT( t? Hu?_Saigon_Hanoi_Nam Đ?nh_Thanh Hóa _Ninh B́nh Phát Di?m ch? nào cung di). TT ? nhà …gà tr?ng nuôi con thui.
Vài l?i b?c b?ch cùng Các Bác tu?ng.
C̣n v? B? L?, TT dang g?i di Imprimatur noi Ṭa GM Xuân L?c, Khi nào xong s? post lên gi?i thi?u cùng Các Bác. B? l? này TT vi?t R?T ĐON GI?N. Ch? y?u là dành cho Công doàn v?i` cung di?u mang hoi hu?ng Dân t?c m?t tí. Cao d? v?a ph?i. V?i bài nhi?u bè, c?ng doàn n?u không có ngu?i ch? c?n hát bè chính là d? . TT cung dang g?i di t?i nhi?u Nh?c si, thân h?u d? nh? góp ư cho B? L? này.
Anh Tr?n Th? oi! Tính tr? l?i anh v? nh?p C ch? th́ Bác H?i Đang dă mau m?n tr? l?i thay cho TT r?i. Anh xem l?i bài TT m?i post lên hôm qua nhé!
Cám on anh Tr?n Trùng Tr?c( anh b?n Fanxicô c?a tui d?t tên anh là Tr?n Trung Tr?c , có h? v?i Đinh Đ́nh Đinh d?y ) dă cho tôi du?c khai truong noi Vùng Đ?t m?i này d? chúng ta có noi giúp nhau trong Lănh v?c Thánh nh?c .
Tôi dang liên h? v?i Lm Ns. Thái Nguyên , Ns H?i Tri?u, Ns. Fanxicô . Các Bác và Quư ACE s? có d?p g?p m?t h?t t?t c? dó.
Thân chào trong t́nh yêu Đ?c Kitô
TTKHReply author: NgocLan
Replied on: 09/30/07 18:28
Message:

Nghe chuy?n t́nh TTKH c?a bác Th? Thông và cô Khuong Hu? nghe có v? t́nh quá . Chuy?n này có happy ending, c̣n chuy?n t́nh c?a TTKH trong van chuong sao nó thê th?m quá .

Xin chúc m?ng bác Th? Thông du?c lên ch?c ... ông hon hai tu?n r?i . Bao gi? bác vi?t bài "T́nh ông cho cháu" dây .

Ng?c Lan


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/30/07 21:22
Message:

Chào Ng?c Lan,
Cám on nh?ng l?i chúc t?t d?p c?a em dành cho v? ch?ng ḿnh . S? th?c th́ khi 2 d?a có cùng s? thích âm nh?c và cùng d?u "tu ra " nên có s? thông c?m nhau hon trong cu?c s?ng .
H́ h? V?y là Ng?c Lan dă nghe bài " T́nh Cha cho con " c?a ḿnh r?i .Bài dó vi?t cách nay dă 16 nam , ngày Thày (ba ḿnh ) m?t . Khi dó qu? th?c r?t h?t h?ng . Ph?i m?t m?t th?i gian khá lâu m?i l?y l?i du?c cân b?ng trong cu?c s?ng .
Bài " T́nh ông cho cháu " th́ ....."Hăy d?i d?y ". H́ hi...
Nh?n anh Tr?n Th? . Sorry anh, hôm n? ḿnh attach l?n bài .Ḿnh mu?n nói t?i bài "Thu?n v? thu?n ch?ng " dó .
Thân m?n trong t́nh yêu Đ?c Kitô .
TT

Download Attachment: ThuanVoThuanChong.enc
16.36 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/30/07 23:38
Message:

CÁC BÁC VÀ CÁC ANH CH? trong di?n dàn thân m?n ,
Nghe Nh?c H?p xu?ng hoài r?i ...
Ch? c̣n m?t ít ngày n?a là d?n L? Mân Côi , TT kính g?i t?i Quư Bác và các anh ch? 1 bài ca nh? nhàng , vui vui khi du?c s?ng trong T́nh Yêu c?a M? .
Bài hát này do ca si Di?u Hi?n hát , nhóm bè Hoa Gi?y ph? h?a .
TRONG T̀NH YÊU M?

Download Attachment: trongtinhyeume.pdf
56.31 KB

Download Attachment: TrongtinhyeuMe.enc
17.19 KB

Download Attachment: trong tinh yeu Me.mp3
1623.99 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 10/01/07 08:56
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

.... 1 bài ca nh? nhàng , vui vui khi du?c s?ng trong T́nh Yêu c?a M? ....
Cám on anh Th? Thông th?t nhi?u

À ! Chilienba dang chúc m?ng Gia d́nh anh TT d?y :
http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2937

2007 S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: chilienba
Replied on: 10/05/07 00:30
Message:

Bác TTKH và các bác oi,

Hôm nay không ng? du?c, l?c web c?a Khuongha-vnaz-inf, d?c r?t hay! Xin cám on bác TTKH r?t nhi?u dă chia s? v?i ph? ! Th?t dúng là cha nào con n?y : Cha gi?i nh?c th́ con gi?i tho ! Các bác có gi? d?ng "miss" nhé !

T? bi?t là t? dang h?u chuy?n v?i bác TT nhung không hi?u t?i sao t? l?i thích g?i bác TT b?ng TTKH ? Ph?i chang v́ b?n ch? TTKH g?i l?i cho t? nhà thi si TTKH n?i ti?ng v?i bài tho "Hoa s?c Ti-gôn" hay là ǵ dó mà t? r?t thích ...bây gi? th́ quên h?t r?i ... h́ h́ ....

clb


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/05/07 03:36
Message:

TT xin kính g?i Các Bác Thánh V?nh 78 có th? hát Dâng L? trong Thánh L? Mùng Kính Các Thánh T? Đ?o Vi?t Nam .
Ph?n Intro hoi b? dài . Tùy nghi Các Bác có th? "c?t ph?t " nó di cung du?c (no star where!).
(Bài này có dang trong Thánh Ca Th? H? m?i s? 2 , nhung ph?n ĐK và TK vi?t r?t don so cho Công doàn và Ca doàn hát d?i dáp)
Thân m?n
TTKH

Download Attachment: TV 78 - New Score.enc
39.54 KB

Download Attachment: TV 78.pdf
120.7 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/05/07 03:42
Message:

Và dây cung là 1 b?n Nh?c Dâng L? . Bài này nh? nhàng nhung sâu l?ng . Chuy?n t?i tâm t́nh c?a con tho nh? M? hi?n d?t d́u ti?n dâng L? v?t lên Chúa . . .

Download Attachment: Tutaythiensu.pdf
111.22 KB

Download Attachment: Tutaythiensu_bandemdan.enc
35.38 KB
TTKH


Reply author: bachviet
Replied on: 10/05/07 11:37
Message:

Chào anh Th? Thông,

Bài này em quá khoái, em dă t?p cho cd và hát kho?ng 2 tháng tru?c, và tháng sau, cho cd phang thêm m?t l?n n?a, b?i em c? khoái cái ki?u "T? Tay Thiên S?" c?a anh l?m, h́ h́...em v? du?c trong forum này, mà h́nh nhu là do anh Cao Thanh Hoàng ḥa âm th́ ph?i. Nghe quá phê anh ?.
M?y b?a tru?c du?c ? c?nh nhà anh, r?i t? khi nhà bác Batê, g?i don t?i nhà nu?c xin nhà anh thuyên chuy?n h? kh?u sang c?t này, em dă th?m hát..."ngh́n trùng xa cách, ngu?i dă di r?i, c̣n ǵ dâu n?a mà"...dám m? l?i!
Ch?ng ph?i là em "th?y sang b?t quàng làm h?" dâu, nhung nhà anh v?i nhà em là...h? hàng d?y anh Th? Thông ?. Có l? anh quên r?i, thôi th́, em s? m? cu?n Gia Ph? ra mà d?c l?i cho anh nghe nhé:
"T? r?t xa khoi...th́...Anh em ta cùng m? cha, nh? chuy?n cu trong tích xua khi th? gian c̣n mù m?, khi th? gian c̣n l? d?...Xua khi xua M? d? ra tram cái tr?ng, sinh lu con, tram d?a con cùng... h? hàng...
R?i 50 d?a theo Cha lên núi, 50 c̣n l?i theo M? xu?ng bi?n, và trong s? 50 xu?ng bi?n dó có kho?ng ch?ng m?t n?a, t?i bi?n ch?ng ch?u d?ng mà l?i c̣n ngon tr?n...vu?t biên luôn anh ?, h́ h́...Em thu?c trong doàn ngu?i...di t?n chi?n thu?t dó, nên l?t qua bên cái t? l?nh vi d?i Canada này, c̣n anh th́ theo Cha lên núi, nên...k?t l?i d?y, h́ h́...

?y d?y, chuy?n...gịng h? nhà ta b?t d?u là nhu r?a. Nói ṿng vo ch?ng qua nói thi?t, em có n?u m?y tô ḿ gói, lúc chay lúc m?n, nêm n?m ch? ra sao, b?i c? d?i chua du?c th?y bà chi ch? cách n?u, mà ch? h?c lóm, tr?m nh́n và lu?m sách v? dánh v?n i-t?...d?i khái...s? nghi?p n?u ḿ c?a nhà em ch? có th?! Th? nên em kh?n kho?n (van nài) anh d?ng chân gió b?i, phi thân qua bên mái l?u tranh nghèo nàn c?a em, nêm n?m giùm cho em m?y tô ḿ, thêm th?t, b?t ng?t, dua, giá, chanh, du?ng...cho em h?c ngh?, d?ng ra d?i m? nhà hàng ki?m s?ng qua th?i bu?i lo?n ly này anh nhé?

Em th́ r?t...d? thuong, c? d?i ch? dám gi?n ai (ngay c? lúc gi?n v?, mà cung không dám nói m?t l?i d?y), b?i th? m?i l?i anh nói ra, th́ s? nhu...t? mă nan truy d?i v?i nhà em. Nói thi?t, anh c? qua phang b?a ch? d?n nhà em ít chiêu th?c, em s? ḷng ghi t?c d?, bi?t on anh lam l?m. Em cung nh? anh Cao Thanh Hoàng, anh Tr?n Đ?i Phu?c..anh tùm lum anh...nhung anh CTH th́ b?o r?ng "v́ cà lam nên h?ng thích nói nhi?u, ngu?i chi dâu mà ít l?i! C̣n anh Tr?n Đ?i Phu?c th́ l?i quá b?n r?n, anh B́nh Nhiêu L?c, th́ ch?c c̣n dang di dào...kênh chua v?, b?i th?y vào có m?t b?n r?i bye tham th?m chi?u trôi...th?t ch? bi?t nh? ai ch? giúp!
Th? d?y, "L?i quê góp nh?t dông dài"
Xin anh x́ t?p cho bài No Star Where!

Em hi?n nhu... ma-so, h?a s? ch?ng bao gi? dám gi?n s?ng, mà ngu?c l?i s? c̣n bi?t on lam l?m!
C̣n n?u nhu anh chua ch?u xu?ng núi...y?m bùa, th́ em s? b?t chu?c nhà bác Batê làm...Th?nh Nguy?n Thu, g?i t?i...b? trên c?a anh luôn d?y (h́nh nhu là ch? Khuong Hu? th́ ph?i), h́ h́...

Kính

Duc


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 10/05/07 12:18
Message:

Th?y anh H?ng Th?t Công Bách Vi?t di hành kh?t t?n ... H? Nai Gia Ki?m mà em th?y t?i nghi?p, thuong làm sao dâu á ! Su Ph? Th? Thông ... phang cho anh ?y m?t phát di.

( Ch? "phang" c?a anh Bách Vi?t dùng nó có nghia khác ch? không nhu là ti?ng c?a m?y bà B?c K? H? Nai dùng dâu !)Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: bachviet
Replied on: 10/05/07 12:39
Message:

Bác Batê à,

Nhà em mà làm sao du?c nhu lăo H?ng Th?t Công (tuy có nh?u v?i lăo dam b?n, h́ h́...) Lăo h?i nhà em, c? sao nhà nguoi c̣n tr? mà m?c áo l?m túi th?? Em m?i tr? l?i r?ng:
-Gi?i oi ch?m tiêu nhu ti?n b?i, mà c̣n bày d?t di...an xin! Áo nhi?u túi, không có nghia là ch?c s?c cao trong Cái Bang an mày c?a ti?n b?i, nhung mà là khi di an xin, th́ ph?i mang aó nhi?u túi, nh? có ai quá r?ng lu?ng cho bà h?t m?i th?, n?u túi ít, th́ l?y chi mà d?ng?
Lăo g?t d?u khen ph?i, r?i...nh?u ti?p, h́ h́...

T?i H? Nai, Gia Ki?m c̣n g?n chán bác ?, nh?t là di an xin b?ng internet, th?i bu?i...hi tech mà l?.
Mà "phang" có nghia là phang d?y bác ?, nghia là phang ngang, phang d?c, phang nghiêng, phang xéo, phang b?a...m?i th? phang d?u là ḍng h? Phang (Ch? Ph?m cùng v?i ch? Phang m?t v?n), h́ h́...
C?m on nhà bác dă m? l?i...nan n? giùm, h́ h́...

Duc


Reply author: LouisLong
Replied on: 10/05/07 12:54
Message:

n?u v?y m?n phép bác bachviet cho phép em ru?c bác Th? Thông ghé qua http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2766&whichpage=3#10506 ...."phang" 1 chút cho em h?c h?i ké luôn
Louislong


Reply author: bachviet
Replied on: 10/05/07 14:10
Message:

Ái chà,

Nhu th? là g?n tr?n b? dám hi?n huynh c?a nhà em dă ph? d?n bàn...nh?u s?n! Th? c̣n chi n?a mà anh Th? Thông không...sang ngang qua, phang cho ít g?y...d? d?i ch? nh?? Nhà em dă s?n sàng gh? sofa d?t dèn d?i..."dánh" d?y, h́ h́...

V?i c? ḷng mong mua rào!

Duc


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 10/05/07 17:41
Message:

quote:
Originally posted by bachviet

Bác Batê à,

Mà "phang" có nghia là phang d?y bác ?, nghia là phang ngang, phang d?c, phang nghiêng, phang xéo, phang b?a...m?i th? phang d?u là ḍng h? Phang (Ch? Ph?m cùng v?i ch? Phang m?t v?n), h́ h́...
DucKhông dâu bác Bách Vi?t oi ? M?y bà ? H? Nai mà "phang" cho bác th?t theo nhu ki?u nói c?a h? th́ có ... c? Vơ Lâm Ngu Bá cung không ch?ng n?i dâu . Em c̣n nh? cái th?i t?m ? ... tr?n ? Ngă Ba Ông T?, dân các xóm d?o di cu lúc dó tranh d?u xu?ng du?ng, ch? có hô m?t ti?ng là trong kho?ng kh?c các bà dă t? H? Nai kéo lên ùn ?t r?i. Nào là g?y . Nào là mă t?u . Nào là dao phay . V?a ch?y m?y bà ?y v?a la to :" Đâu, d?a nào gi?i mu?n phang th́ bà phang cho này ! Bà mà túm du?c á ! bà s? xé xác nó , bà s? phanh thây, bà s? d?p d?p nhu con tép, bà bà ..." Không bi?t bác dă xem cái video ǵ dó mà có tên d?i khái là "Ông m?t gà bà m?t v?t" do H?ng Vân dóng chua ? ?y H?ng Vân ch?i nghe dă ... khoái cái tai r?i . M?y bà B?c K? H? Nai phang c̣n ... dă hon n?a . Đúng di?u . Đúng gi?ng . Đúng tông lên xu?ng dàng hoàng d?y bác ? .

?y v́ t́nh hàng xóm em ch? warning bác tru?c v?y thôi ! Em ch? ng?i là anh Th? Thông hi?u ch? "phang" nhu v?y, nên c? n?, l?i không mu?n vào giúp anh, th́ công anh ch? cung t?i nghi?p l?m .

Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: bachviet
Replied on: 10/05/07 18:09
Message:

Nhà em c?m on nhà anh dă nh?c nh?, em dân Trung K?, nên "phang" th́ r?t nh? nhàng, h?i nh? nhà em b? ba em phang hoài và v?n l?n ch? ch?ng...d?t. N?u mà "phang" nhu nhà anh nói th́...r? th?t! Nhà em ch?c du s?c ch?u, nhung th? th́ anh Th? Thông ch? dám, h́ h́...
Thôi th́ anh qua phang ki?u nào cung du?c, mi?n d?ng phang ki?u m?y bà th?...r? ki?u...H? Lai là OK th?y th?y, h́ h́...

Duc


Reply author: hoangmusic
Replied on: 10/05/07 18:57
Message:

"Bài này em quá khoái, em dă t?p cho cd và hát kho?ng 2 tháng tru?c, và tháng sau, cho cd phang thêm m?t l?n n?a, b?i em c? khoái cái ki?u "T? Tay Thiên S?" c?a anh l?m, h́ h́...em v? du?c trong forum này, mà h́nh nhu là do anh Cao Thanh Hoàng ḥa âm th́ ph?i. Nghe quá phê anh ?."

Anh Bách Vi?t thân m?n, bài T? tay Thiên S? không ph?i do tôi ḥa âm dâu, mà c? theo thu?ng t́nh c?a anh Th? Thông th́ khi vi?t m?t bài nào, anh thu?ng g?i tru?c cho b?n bè có ư ki?n, khi nh?n du?c bài h?p xu?ng này tôi th?y hay quá nên m?o mu?n vi?t thêm m?t tí ti giai di?u intro và m?t tí ti giai di?u cho ph?n d?m r?i g?i l?i anh ?y , anh ?y khen là hay r?i phát tri?n thành m?t bài d?i h?p xu?ng v?i ph?n d?m dàn tuy?t v?i làm tôi c?m th?y r?t vui su?ng. Anh nói v?y làm tôi th?y áy náy , du?c vi?t thêm m?t tí ti cho anh Th? Thông là tôi th?y hănh di?n l?m r?i , dám dâu nh?n di?u nói trên - Thân m?n . CTH


Reply author: bachviet
Replied on: 10/05/07 19:49
Message:

H́ h́, anh Hoàng ?,

Th? th́ nhà em sorry t?i luôn c? hai anh, b?i v́ anh post lên, em nghe khoái quá x?n xác dem xu?ng di t?p hát cho cd li?n, nên c? tu?ng ph?n hoà âm là do anh ...phang! h́ h́...
Sau khi download bài anh post, em có qua bên TNNN t́m bài c?a anh TT, th́ th?y bài bên ?y ch? có 2 bè (nên em tu?ng là anh so?n d?y), và cung th?y bài 2 bè v?i bài 4 bè có khác m?t n?t nh?c noi bè chính ? noi PK, ch?" Chúa oi thuong nh?n ...", em d?nh h?i, nhung ch? dám,h́ h́...

Duc


Reply author: hoangmusic
Replied on: 10/05/07 19:59
Message:

quote:
Originally posted by bachviet

H́ h́, anh Hoàng ?,

Th? th́ nhà em sorry t?i luôn c? hai anh, b?i v́ anh post lên, em nghe khoái quá x?n xác dem xu?ng di t?p hát cho cd li?n, nên c? tu?ng ph?n hoà âm là do anh ...phang! h́ h́...
Sau khi download bài anh post, em có qua bên TNNN t́m bài c?a anh TT, th́ th?y bài bên ?y ch? có 2 bè (nên em tu?ng là anh so?n d?y), và cung th?y bài 2 bè v?i bài 4 bè có khác m?t n?t nh?c noi bè chính ? noi PK, ch?" Chúa oi thuong nh?n ...", em d?nh h?i, nhung ch? dám,h́ h́...

Duc


Anh Th? Thông vi?t r?t nhi?u - thu?ng ch? hai bè - (h?u h?t các bài c?a anh tôi d?u có) - r?i sau dó anh m?i t? t? xem xét l?i bài nào c?n ḥa âm h?p xu?ng và ph?i khí nên có th? bài bên TNNN là bài cu chua du?c ch?nh s?a d?y thôi . Đi?u dó thu?ng x?y ra , nhu tôi dôi khi post m?t bài lên ít lâu sau th?y chua v?a ư, s?a l?i m?t tí r?i l?i post lai Thân m?n - CTH


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/06/07 20:36
Message:

Các b?n trong Form thân m?n ,
Th? theo l?i yêu c?u c?a Bác trantrungtruc , TT xin post l?i m?y bài hát .
Thân m?n trong T́nh Yêu Đ?c Kitô .
TT

Download Attachment: Chieunhebuong.enc
64.43 KB

Download Attachment: Chieunhebuong.pdf
189.06 KB

Download Attachment: mua hong an_.pdf
263.26 KB

Download Attachment: Thanhvinh 103_dapca.pdf
204.88 KB

Download Attachment: Thanhvinh 103_dapcamong3tetnamA.enc
68.54 KB

Download Attachment: mua hong an.enc
142.97 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/11/07 04:54
Message:

G?i Các B?n 1 bài m?i vi?t : CAO C? THAY (Thánh V?nh 47 )
TT

Download Attachment: cao ca thay.enc
27.59 KB

Download Attachment: cao ca thay.pdf
78.67 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 10/11/07 14:44
Message:

Anh Th? Thông oi!
Đang ki?m nh?c Noen cho ca doàn, thích bài "Noen dêm Th?n Thánh" c?a anh l?m, hay tuy?t, nhung kh? n?i ca doàn ḿnh không d? tŕnh d? hát, anh có nh?ng bài don gi?n hon m?t tí không? post lên cho nh? v?i!
TranThe


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/11/07 20:38
Message:

Anh Tr?n Th? m?n ,
Theo yêu c?u c?a anh,TT post lên dây m?y bài hát V?ng GS va GS nhé!
M?y bài này làm dă lâu . Có nhi?u ch? mu?n s?a l?i nhung ....ngu?i ta quen m?t r?i . V?i l?i , cung là m?t d?u ?n cho m?t th?i trai tr? ..... Hi hi...
Bài "Đêm nay" c?a anh v?y là "?n " theo ư ḿnh . C?u mong có nhi?u ngu?i góp ư ki?n n?a cho bài nh?c ngày càng hay hon .
TT

Download Attachment: Hatmuathanhan.enc
16.44 KB

Download Attachment: hatmua.pdf
43.18 KB
nghe ? dây : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3903


Download Attachment: onthieng.pdf
59.66 KB

Download Attachment: Onthiengchuatroi.enc
17.29 KB
nghe ? dây :http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3917


Download Attachment: Noeldemhongphuc.enc
17.51 KB

Download Attachment: noendemhongphuc.pdf
38.8 KB
nghe ? dây :http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3915


Download Attachment: noiniem.pdf
44.5 KB

Download Attachment: Noiniemdemnoel.enc
18.14 KB
nghe ? dây :http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3916
Thân m?n
TT


Reply author: tranthe
Replied on: 10/12/07 12:05
Message:

Nghe th́ bi?t ngay là sáng tác lúc c̣n tr?, sung s?c quá ch?ng!
Cám on anh nhi?u nhé!
Thân m?n
TranThe


Reply author: tiencao05
Replied on: 10/19/07 18:39
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Xin Chào toàn th? các b?n noi Vùng Đ?t M?i .
-----------------------------------------------------------
.................................................................. Bà xă tôi tuy ít vi?t nh?c nhung r?t hào h?ng trong vi?c di?u khi?n Ca doàn .V́ công vi?c này g?n li?n v?i bà ?y t? nam 1974 r?i . Th?i gian v?a qua thành l?p Ca doàn Sao Mai. Các em ṇng c?t là ? Giáo x? Gia Yên. Sau này có thêm m?t s? ? các Giáo x? khác trong Giáo ph?n tham gia khi có nh?ng d?p l? l?n nhu Khánh Thành Nhà th?_ Truy?n D?u_Thêm S?c ? nh?ng x? vùng sâu vùng xa, Truy?n ch?c Linh M?c.v....v….. Nên TTKH hay g?i là Ca doàn Sao Mai Giáo Ph?n Xuân L?c là v?y.
..............................................

Tôi dang liên h? v?i Lm Ns. Thái Nguyên , Ns H?i Tri?u, Ns. Fanxicô . Các Bác và Quư ACE s? có d?p g?p m?t h?t t?t c? dó.
Thân chào trong t́nh yêu Đ?c Kitô
TTKHXin chào anh Th? Thông và t?t c? ,

T?i qua du?c 1 ngu?i b?n thuong t́nh cho coi ké DVD k? ni?m 50 nam vi?t thánh nh?c c?a cha Kim Long t?i Saigon ,.... tuy?t v?i , r?t ư nghia , 1 b?a d?i ti?c th?nh so?n v?i các bài h?p xu?ng b?t h? .......báo h?i th?c t?i g?n 5 gi? sáng m?i di ng? . Trong dó anh Th? Thông có solo 2 bài nghe nh?c nh?i quá , do 2 ch? catru?ng dánh nh?p r?t có h?n , có ph?i ch? H?i Tri?u và ch? Khuong Hu? không anh ? Anh có th? k? so so và cho bi?t c?m tu?ng v? ngày hôm dó chang ?

C?m d?ng nh?t là h́nh ?nh thiên h? m?c áo mua ng?i thu?ng th?c các cadoàn hát , và bài hát b?t h? sau cùng " Kinh hoà b́nh " v?i kho?ng vài ngàn ngu?i n?n sáng lung linh cùng h?p xu?ng ch?ng c?n t?p d?t , catru?ng , bè bi?t , ban nh?c ǵ h?t .

C̣n l?i h?n m?i các Nh?c si khác tham gia di?n dàn t?i dâu r?i anh. Bà con ch? dài c? r?i ....hi..hi .....

Thân .

TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/23/07 00:14
Message:

Anh Ti?n Cao thân m?n,
Sorry v́ s? ch?m tr? tr? l?i anh v? Đêm Thánh Ca c?a B? Kim Long.
Nói v? dêm Thánh Ca này th́ qu? th?c là Đêm “vô ti?n khoán h?u” t?i Vi?t Nam t? tru?c 1975 cho t?i nay. V́ có lúc trên sân kh?u quy t? c? hon 1 ngàn Ca viên c?a Các ca doàn tham d? hát m?y bài B? KL di?u khi?n .
Đêm di?n này dă du?c chu?n b? t? g?n 1 nam tru?c . H?p m?y b?n g?m có Đ?c Cha Vu duy Th?ng, Cha Nguy?n Duy, Cha Kh?m và b?n tép riu h?c tṛ b?n ḿnh: Fanxicô, H?i Tri?u,Ng?c Linh, Anh Tu?n. Đ?c Toàn, TTKH.
B? phân cho Ca doàn Sao Mai hát 2 bài v?i Ca doàn Vu?t qua(nhà th? chính ṭa SG) “ Khúc hát Mùa Xuân” và “Ngày v?” và ph?i d? 100 ngu?i m?i hát.
Th? là Ph?c Sinh xong lan ra t?p. Đu?c 3 tu?n dích thân B? xu?ng Gia Ki?m ki?m tra . B? g?t gù :” Chúng nó thu?c bài_Hát t?t”(V́ khi t?p hát ḿnh v?n khuyên t?t c? ca viên d?u ph?i c? g?ng thu?c bài d? có th? “th?m” bài hát và nh́n ngu?i di?u khi?n).
Đ?o Di?n Sâm d? ngh? có 1 dêm T?ng di?n t?p , t?c là dêm tru?c ngày chính th?c.
Ca doàn Sao Mai thuê xe xu?ng th́ tr?i mua nhu trút nu?c su?t t? 6 g chi?u t?i dêm. Bu?i T?ng di?n v́ th? không th?c hi?n du?c. Ch? trông nh? vào on Chúa .
Thú th?c dêm dó ḿnh th?y thuong B? KL vô cùng. Th?y B? ng?i gi?a hàng gh? mênh mông v?i 1 cái ô trên d?u . Ḿnh c?m nh?n d??c n?i ni?m c?a B? lúc này. Ḿnh có ti?n t?i ng?i c?nh nhung không h? dám d? d?ng t?i tr?i mua…
Sáng s?m hôm sau, tr?i v?n mua, và mua su?t ngày nhu trút nu?c xu?ng.
Ḿnh có di?n tho?i h?i b? v? Đêm di?n . B? b?o : Nhi?u ngu?i g?i ư cho B?` thuê dù che, nhung B? không d?ng ư. N?u là ư Chúa th́ không mua ho?c ch? t?nh mua m?i di?n.
Mà qu? th?c ON CHÚA. Đúng 6 gi? mua lác dác r?i ng?ng h?n. Đêm di?n thành công ngoài s?c tu?ng tu?ng. Sau này B? m?i b?o” Tao có c?u nguy?n v?i Chúa : L?y Chúa, con ph?c v? Chúa bao nhiêu nam r?i , nay con ch? xin Chúa CÓ 1 ĐÊM thôi. “ Th? mà Chúa nh?n l?i d?y các Bác ?!
Nói nhi?u cung th? thôi, các Bác và các anh ch? có th? truy c?p vào Vietcatholic d? xem nh?ng bài vi?t v? Đêm Thánh Ca này k? hon.
TT du?c phân cho Solo 2 bài :”T? Muôn Thu? “ và “Khúc Hát Mùa Xuân”( cám on anh Ti?n Cao dă có l?i khen). Bà xă ḿnh ( m?c áo dài)di?u khi?n bài “Khúc Hát Mùa Xuân d?y_C̣n bài kia là 1 cô ca tru?ng(m?c d? tây) quên tên r?i di?u khi?n.
Th?t dúng nhu anh TC nghi: Phút c?m d?ng nh?t là khi dèn di?n du?c t?t h?t . T?t c? d?t n?n trên tay và cùng ca vang bài “KINH H̉A B̀NH”. Vi?t m?y gịng này ḿnh v?n c̣n c?m giác r?n r?n c?a th?i kh?c ?y….
Thôi, chào các Bác nhé! Chúc các Bác măi măi yêu m?n Thánh Ca và nh?t là Nh?c Kim Long.

(TT không bi?t dán h́nh vào trong trang này , nên phi?n các Bác coi file att?ch h́nh ?nh "d? t? ru?t " cùng B? KL hát bài "? l?i v?i con".B? hát c̣n " sung " l?m .
t? trái qua ph?i:
Th? Thông,Fanxicô,Anh Tu?n,H?i Tri?u, Khuong Hu?( d?ng dàng sau B? KL), Nguy?n Duy, Ng?c Linh, Đ?c Toàn.

C̣n n?u Bác nào mu?n coi nhi?u h́nh ?nh hon th́ xin vào dây:
http://vietcatholicnews.com/News/Html/43918.htm
M?n chào các Bác trong t́nh yêu Thánh nh?c
TTKH


Download Attachment: KL70515KL4.jpg
32.15 KB
(Vi?c m?i các nh?c s? tham gia Di?n dàn này, Bác c? h?i anh trantrungtruc . TT dă trao d?y d? d?a ch? email và sdt c?a các v? này r?i )


Reply author: tiencao05
Replied on: 10/23/07 01:44
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

(TT không bi?t dán h́nh vào trong trang này , nên phi?n các Bác coi file att?ch h́nh ?nh "d? t? ru?t " cùng B? KL hát bài "? l?i v?i con".B? hát c̣n " sung " l?m .
t? trái qua ph?i:
Th? Thông,Fanxicô,Anh Tu?n,H?i Tri?u, Khuong Hu?( d?ng dàng sau B? KL), Nguy?n Duy, Ng?c Linh, Đ?c Toàn.

C̣n n?u Bác nào mu?n coi nhi?u h́nh ?nh hon th́ xin vào dây:
http://vietcatholicnews.com/News/Html/43918.htm
M?n chào các Bác trong t́nh yêu Thánh nh?c
TTKH


Download Attachment: KL70515KL4.jpg
32.15 KB
(Vi?c m?i các nh?c s? tham gia Di?n dàn này, Bác c? h?i anh trantrungtruc . TT dă trao d?y d? d?a ch? email và sdt c?a các v? này r?i )
Cám on anh Th? Thông r?t nhi?u, qu? th?t có l? r?t c?m d?ng khi du?c nghe l?i nh?ng bài hát b?t t? nhu Kinh Hoà B́nh , T? muôn thu? ...( ḿnh ch? xem trong DVD mà c̣n có c?m giác ngây ng?t, r?n c? ngu?i " run nhu run th?n t? th?y long nhan " n?a , hu?ng h? chi du?c hoà ḿnh vào dêm thánh ca này nhu anh ch? TTKH th́ c̣n ph?i nói ) .

Nhu Đ?c Cha Nguy?n - Van - Hoà , Đ?c Cha Vu - Duy - Th?ng , LM Ti?n L?c, nhà tho lăo thành Đ́nh B?ng....có phát bi?u d?i khái : dêm thánh nh?c này ch? y?u không ph?i d? vinh danh 1 cá nhân, mà nhu 1 cái m?c d? thúc d?y n?n sinh ho?t thánh nh?c VN , và tôn vinh ng?i ca Thiên Chúa ....Tôi nghi chính v́ ư th?c du?c nhu v?y mà c? ngh́n caviên, ba Đ?c Cha ( NV Hoà, VD Th?ng , và Tr?n Đ́nh T? ), ba b?n tram LM tu si , và ít nh?t kho?ng 3,4 ngh́n giáo dân m?i ch?u ng?i d?i mua ( tuy dă b?t d?n ) su?t 4 , 5 ti?ng d? tham d? dêm thánh nh?c này .

Xin phép anh cho ḿnh post l?i m?y t?m h́nh anh d? c?p ? trên nhe . Đúng r?i , 2 ch? dánh nh?p xu?t th?n d?u m?c áo dài, màu xám den dó là ch? H?i Tri?u ( gi? nh?p bài T? muôn thu? ) , lúc dó ch? H?i Tri?u quay xu?ng khán gi? d? dánh nh?p chung cho c? c?ng doàn , c̣n ch? Khuong Hu? ( m?c áo g?m , nhung d? tím ǵ dó th́ gi? nh?p bài sau ). Bà xă ḿnh mù t?t v? nh?c mà c̣n ph?i nói : 2 ch? này dánh nh?p d?p quá , nhung sao gi?ng m?y bà so quá v?y !!! C̣n ch? catru?ng kia th́ m?c d? tây màu nâu d? ǵ dó dánh cung có nét l?m . V́ h? không gi?i thi?u cadoàn, ca tru?ng, ngu?i solo, ban nh?c .... nên c? ph?i doán ṃ .

Th? Thông,Fanxicô,Anh Tu?n,H?i Tri?u, Khuong Hu?( d?ng dàng sau LM Kim Long ), LM Nguy?n Duy, Ng?c Linh, Đ?c Toàn
Th? Thông, Đ?c Toàn ? , LM Kim Long, Khuong Hu?
Khuong Hu?, LM Nguy?n Duy, Ng?c Linh, Đ?c Toàn
LM Nguy?n Kh?m, ĐGM NV Hoà, ĐGM TĐ T?, LM Kim Long , LM T?ng d?i di?n giáo ph?n Saig̣n .
Cadoàn t?ng h?p và LM Kim Long
" L?y Chúa t? nhân xin cho con bi?t m?n yêu và ph?ng s? Chúa trong m?i ngu?i ....."


Reply author: chilienba
Replied on: 10/23/07 09:30
Message:

Cám on TTKH dă h?i kư l?i m?t dêm Thánh nh?c :"vô ti?n khoán h?u" và ch? t?ch b? TT c?a ph? TC v?i nh?ng chú thích rơ ràng làm cho ḿnh tu?ng tu?ng nhu dang d?ng gi?a tr?i v?i c?ng doàn VN, tay c?m n?n c̣n mi?ng th́ hát:".... L?y Chúa, xin hăy d?y con, t́m yêu m?n ngu?i hon du?c ngu?i m?n yêu...."

clb


Reply author: tiencao05
Replied on: 10/23/07 10:01
Message:

quote:
Originally posted by chilienba

Cám on TTKH dă h?i kư l?i m?t dêm Thánh nh?c :"vô ti?n khoán h?u" và ch? t?ch b? TT c?a ph? TC v?i nh?ng chú thích rơ ràng làm cho ḿnh tu?ng tu?ng nhu dang d?ng gi?a tr?i v?i c?ng doàn VN, tay c?m n?n c̣n mi?ng th́ hát:".... L?y Chúa, xin hăy d?y con, t́m yêu m?n ngu?i hon du?c ngu?i m?n yêu...."

clbCh? Liên thân quư oi,

Ch? cám on anh ch? TTKH là dúng r?i, c̣n em ch? xin làm " th?ng mơ " ( chi?ng làng, chi?ng nu?c ....) , lu?m l?t tin t?c cho các anh ch? em là t?t r?i . Nói thi?t em khoái làm " mơ làng " hon b? thông tin v?a hè ǵ dó mà ch? phong cho em ..

Anh ch? em ḿnh ? xa quê huong, nên du?c các thông tin chính xác c?a ngu?i trong cu?c v? thánh nh?c nhu anh Th? Thông là r?t quư . Cám on nhi?u t?t c? nh?ng ai c̣n tha thi?t và yêu quư thánh nh?c VN .

Xin g?i thêm vài t?m h́nh d? ch? coi nhe . Thân .
Đ?c Cha Tr?n Đ́nh T? ( Phú Cu?ng), Đ?c Cha Nguy?n Van Hoà ( Nha Trang, nguyên ch? t?ch HĐGM VN nam 2006 ), Đ?c Cha Bùi Van Đ?c ( M? Tho ).

Đ?c cha Tr?n Đ́nh T? ( Phú Cu?ng ) , LM Kim Long, LM T?ng d?i di?n Saigon...
LM Nguy?n Kh?m ( ph? trách trung tâm m?c v? Saigon), Đ?c Cha Nguy?n Van Hoà ( Nha Trang, ch? t?ch u? ban thánh nh?c hi?n nay 2007-2010 )
LM Kim Long, nhà th? Đ́nh B?ng
"Ông Th?n tài, luôn ban phát ni?m tin , s? yêu d?i, và tr? trung - LM Ti?n L?c ", LM Kim Long
Cadoàn Liên tu si Nam N? ....." Chúa không l?m khi Ngài d?ng nên con ...."
Reply author: petalthethong
Replied on: 10/23/07 20:41
Message:

Mùa V?ng dă g?n k? . G?i t?i Quư v? b?n "XIN Đ? SUONG MAI" (H?P XU?NG 4 BÈ D? GI?NG ) do Th? Thông và B́nh Nhiêu L?c m?i vi?t v?i ph?n d?m dàn .
B?n Ph?i trí cho Dàn nh?c s? post lên sau .
TTDownload Attachment: Xindosuongmai.mid
23.63 KB

Download Attachment: Xindosuongmai.enc
64.54 KB

Download Attachment: Xindosuongmai.pdf
118.19 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 10/23/07 20:51
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Mùa V?ng dă g?n k? . G?i t?i Quư v? b?n "XIN Đ? SUONG MAI" (H?P XU?NG 4 BÈ D? GI?NG ) do Th? Thông và B́nh Nhiêu L?c m?i vi?t v?i ph?n d?m dàn .
B?n Ph?i trí cho Dàn nh?c s? post lên sau .
TTCám on anh Th? Thông và B́nh nhiêu L?c , dang ch? B?n Ph?i trí cho Dàn nh?c c?a các anh .


2007 S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: chilienba
Replied on: 10/24/07 10:56
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Mùa V?ng dă g?n k? . G?i t?i Quư v? b?n "XIN Đ? SUONG MAI" (H?P XU?NG 4 BÈ D? GI?NG ) do Th? Thông và B́nh Nhiêu L?c m?i vi?t v?i ph?n d?m dàn .
B?n Ph?i trí cho Dàn nh?c s? post lên sau .
TTDownload Attachment: Xindosuongmai.mid
23.63 KB

Download Attachment: Xindosuongmai.enc
64.54 KB

Download Attachment: Xindosuongmai.pdf
118.19 KB
Bác TTKH và BNL oi,

N?u không có chi khó khan th́ xin kèm thêm mp3 v?i d? ACE du?c thu?ng th?c gi?ng oanh vàng c?a các bác v?a là nh?c si l?i là ca si nhé .
Xin d?c bi?t cám on bác TT dă thêm mp3 c?a bài " Cung t? dêm nay" T? nghe di r?i nghe l?i m?i khi ra tham ph?

clb


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/24/07 18:53
Message:

Chilienba thân m?n ,
Lư do chua thu v́ chua có ....money dó mà . Thu âm cho ca doàn hát t?n kém l?m .M?t ngày n?u bài khó ch? thu du?c 1 b?n trong khi n?u thu ca si hát nh?c nh? th́ có th? thu du?c 5 b?n . Chilienba hăy d?i d?n.. .Mùa V?ng nam sau v?y . Thu mp3 b?ng computer th́ gi?ng ḿnh dă d? nghe c̣n d? hon n?a nên TTKH không thu . Không dám nh?n ḿnh là ca si dâu . Ch? v́ ít ... money nên " không có chó b?t mèo an......." Hi h?
B?n Van m?n , s? post lên m?t s? bài dâng hoa cho b?n . Có di?u là ch?t lu?ng âm thanh và ngu?i hát do thu dă lâu nên cung không du?c d?t l?m .
M?n chào
TTKH


Reply author: tranthe
Replied on: 10/25/07 11:52
Message:

Cám on anh Th? Thông nhi?u cho bài mùa v?ng nhé!
Đang t́m bài th́ anh post lên! Ḥa âm siêu d?ng, nhung không bi?t ca doàn hát có n?i không, ch?c cung nhu anh Ti?n Cao, dành ph?i b?t bè thôi! Cái kh? c?a các ca doàn bên dây là v?y dó anh Th? Thông!
thân m?n trong t́nh yêu Thánh Ca
TranThe


Reply author: phamvanthong
Replied on: 10/25/07 23:05
Message:

Xin chào hai Bác Hai Tê,ḿnh dang mu?n có th?t nhi?u bài ThánhCa Giáng Sinh do hai bác dă sáng tác,n?u có th? du?c,xin hai bác gom h?t t?t c? các links l?i m?t noi d? ACE d? t́m(n?u có MP3 c?a Cadoàn SaoMai tŕnh bày th́ không c̣n ǵ b?ng).
Thân chào trong t́nh yêu Thiên Chúa

fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/26/07 05:24
Message:

quote:
Originally posted by phamvanthong

Xin chào hai Bác Hai Tê,ḿnh dang mu?n có th?t nhi?u bài ThánhCa Giáng Sinh do hai bác dă sáng tác,n?u có th? du?c,xin hai bác gom h?t t?t c? các links l?i m?t noi d? ACE d? t́m(n?u có MP3 c?a Cadoàn SaoMai tŕnh bày th́ không c̣n ǵ b?ng).
Thân chào trong t́nh yêu Thiên Chúa

fava


Chào ngu?i anh em cùng tên Thông v?i ḿnh . Các bài Giáng sinh c?a ḿnh th́ c̣n dang n?m trên gi?y . Chua chui vào pḥng thu du?c nên không ra mp3 du?c .Mong Bác ráng ...ch? nhé . Bây gi? th́ ch? c̣n cách là ...xem thôi .
Anh th? liên h? v?i anh 2T xem sao .
Thân m?n chào anh nhé!
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/26/07 05:29
Message:

quote:
Originally posted by tranthe

Cám on anh Th? Thông nhi?u cho bài mùa v?ng nhé!
Đang t́m bài th́ anh post lên! Ḥa âm siêu d?ng, nhung không bi?t ca doàn hát có n?i không, ch?c cung nhu anh Ti?n Cao, dành ph?i b?t bè thôi! Cái kh? c?a các ca doàn bên dây là v?y dó anh Th? Thông!
thân m?n trong t́nh yêu Thánh Ca
TranTheAnh Tr?n Th? m?n,
Ḿnh dă nghe bài hát c?a anh r?i . Gi?ng thu?c lào mà hát c̣n t?t ra ph?t d?y . Ch? ti?c là không có gi?ng n? . Giá có thêm vào bài nh?c nghe s? tṛn d?y và dúng hon .
Cám on anh dă có nhă ư hát bài "Xin d? suong mai ". Bài này các bè t?p th́ hoi " phê " d?y . Nhung khó mà t?p du?c m?i hay ch? anh Tr?n Th? nh? ? Nói th́ nói v?y thôi, ch? tùy các anh v?i di?u ki?n ca viên s?n có . Hát là TT vui r?i .
Anh Ti?n Cao oi !
TT cung cám on là ca doàn s? hát 2 bài c?a TT vào d?p GS này . Anh c? m?c s?c s?p x?p các ca viên d? hát nhé! Không sao d?u ( no star where ).
M?n chao 2 anh
TT


Reply author: chilienba
Replied on: 10/26/07 10:04
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

quote:
Originally posted by phamvanthong

Xin chào hai Bác Hai Tê,ḿnh dang mu?n có th?t nhi?u bài ThánhCa Giáng Sinh do hai bác dă sáng tác,n?u có th? du?c,xin hai bác gom h?t t?t c? các links l?i m?t noi d? ACE d? t́m(n?u có MP3 c?a Cadoàn SaoMai tŕnh bày th́ không c̣n ǵ b?ng).
Thân chào trong t́nh yêu Thiên Chúa

fava


Chào ngu?i anh em cùng tên Thông v?i ḿnh . Các bài Giáng sinh c?a ḿnh th́ c̣n dang n?m trên gi?y . Chua chui vào pḥng thu du?c nên không ra mp3 du?c .Mong Bác ráng ...ch? nhé . Bây gi? th́ ch? c̣n cách là ...xem thôi .
Anh th? liên h? v?i anh 2T xem sao .
Thân m?n chào anh nhé!
TTBác TTKH, TT, Fava và các bác trong ph? oi:

Cám on bác TT và TTKH dă gi?i thích cho t? bi?t là ph? chua thâu du?c mp3 dâu À th́ ra th? ?
Bây gi? bi?t r?i th́ không ḍi n?a ... ch? d?a c?t mà ch? các bác cho t?i ngày:" tung cánh chim tr?i v? ...mp3" h́ h́ ....

À bác TTKH oi, bác kư tên TT t? c? tu?ng là bác Tr?n Th? thành th? t? ph?i vi?t TTKH , không bi?t ch? Khuong Hu? có phi?n không nh? ?

clb


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/26/07 19:39
Message:

Cám on chilienba dă thông c?m . C? vi?t TTKH cung ch? sao c? . Bà xă ḿnh không th?c m?c ǵ dâu . Hihi..
TTKH


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/27/07 18:48
Message:

G?i anh Van và Các Bác VĂN HOA DÂNG KÍNH Đ?C M? v?i L?i Gi?i thi?u c?a Lm.KHU?T DUY LINH .Ca si hát sai kha khá là nhi?u v́ khi làm CD không có m?t TT . Các Bác ch? nghe làm m?u thôi nhé !
Bác nào mu?n có nh?c n?n xin email riêng cho TT
L?i gi?i thi?u : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5197
Ngu Bái 4 : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5198
Huy?n s? 5 s?c hoa : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5200
Chi?u nh? buông : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5199
M? ngàn hoa : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5203
Dâng M? ṭa cao : http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5202
Hoa thom dâng M? http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5201
TTKH


Reply author: van
Replied on: 10/28/07 19:09
Message:

C?m on Anh Th? Thông Ch. Khuong Hu? , dă b? các bài Dâng Hoa cho m?i ngu?i dùng , Giáng Sinh nam nay Gia Yên có chuong tŕnh cho Giáng Sinh Đ?c bi?t ? Chúc CĐ Sao Mai hát tâm t́nh măi măi
Thân m?n
Van


Reply author: tiencao05
Replied on: 10/29/07 12:26
Message:

quote:
Originally posted by van

C?m on Anh Th? thông Ch. Khuong Hu? , dă b? các bài Dâng Hoa cho m?i Ngu?i dùng , Giáng Sinh Nam nay Gia Yên có Chuong T́nh cho Giáng Sinh Đ?c bi?t ? Chúc CĐ Sao Mai hát tâm t́nh m ăi măi
Thân m?n
VanCám on anh Th? Thông dă r?ng răi chia x? các bài hát . B?n ḿnh dang t?p "Noel dêm th?n thánh",( tuy th?i gian, nhân l?c ,và tài nang thua xa ca doàn Sao Mai , may có b?n mp3 h? tr? , nhung thôi Chúa gieo ḿnh vào dâu th́ ráng sinh hoa k?t trái ? dó, tuy ch? vài h?t lép )....ai cung thích bài này l?m . Anh có th? cho coi ké ph?n intro ho?c b?n t?ng ph? d?m dàn du?c không ?

Thân .

TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/29/07 18:49
Message:

Anh Ti?n Cao thân m?n ,
R?t ti?c th?i gian làm xong CD "Hoa Khúc T? On 2" . Máy tính c?a ḿnh b? virus . Format toàn b? Hard Disk nên d? li?u m?t s?ch . Bây gi? mà ng?i ghi l?i th́ " phê " l?m . C̣n bao nhiêu vi?c ph?i làm .Tháng 12 này 2 v? ch?ng ḿnh s? ph?i ra Hà n?i 2 tu?n cho Đêm K? ni?m 50 nam vi?t Thánh ca c?a Cha Kim Long do Đ?c T?ng Ki?t m?i . B? KL m?i dau bài b?n ngày hôm qu? K? này Noen s?p d?n r?i , không bi?t ph?i làm sao dây ?
Hihi...Thôi th́ dành ch?u v?y thôi anh Ti?n Cao à ! Anh nghe du?c bao nhiêu r?i vi?t ra cho ca doàn hát cung du?c mà . Hát là TT vui l?m r?i . Cám on anh và quư ACE Ca doàn .
TTKH


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/31/07 09:26
Message:

Bác Ti?n Cao và Bác Tr?n Th? thân m?n ,
TT dă b?t bè và vi?t l?i Intro + ghi h?p âm d?y d? c?a bài NOEL ĐÊM TH?N THÁNH r?i . Kính g?i Các Bác .
Nh?n v?i Bác Ti?n Cao . TT m?i nh?n du?c nh?ng DVD và CD sáng nay .
Cam on Bác th?t là nhi?u nhé!
TT

Download Attachment: noel dem than thanh.pdf
62.49 KBDownload Attachment: Noeldemthanthanh_2.enc
41.18 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 10/31/07 14:08
Message:

Cám on Bác Th? Thông r?t là nhi?u nhé!
Nhu th? này th́ hát mà không hay n?a là t?i ca tru?ng d?! Ph?i không Bác Ti?n Cao?
Th? là Noel nam này có bài d?c bi?t. Có xem và nghe qua r?i, ca doàn hát ph?n d?u ch?c ch?n là d?t, ch? s? m?y tru?ng canh cu?i Bác ḥa âm hay nhung hoi l?, nên không bi?t tŕnh d? ACE ca viên có hát t?i noi t?i ch?n không! Ch? nh?t này b?t d?u t?p cho Noel r?i dó.
Ph?n d?o nh?c nghe phê l?m!
M?t l?n n?a cám on anh Th? Thông nhi?u nghe. Chúc anh ch? và gia d́nh m?i s? t?t d?p.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: tranthe
Replied on: 11/01/07 03:43
Message:

Cám on Anh Th? Thông dă ch?nh l?i b?n pdf!
Ngoài ra Anh coi link này cung bài Noel Đêm Th?n Thánh nhung có khác ti?t nh?p dôi ch?(d?u ch?m...) và cách ghi bè Tenor chung v?i Soprano trong 1 hàng nh?c, d?ng c?a n?t nh?c cung y nhu bè Soprano, nên d? gây hi?u l?m Tenor là Soprano l?m. Anh xem có nên di?u ch?nh l?i không!(L? mai m?t có ngu?i nghe ca doàn ḿnh hát l?i chê b?n ḿnh hát sai nh?c c?a Th? Thông th́ b? x?! H́h́...)
http://www.catruong.com/baihat/noel/NoelDemThanThanh_thethong.pdf
Thân m?n,
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/01/07 07:08
Message:

Anh Tr?n Th? m?n ,
Bài mà anh coi trong M?c Bài Hát c?a Catru?ngcom là bài t? lâu l?m r?i Anh d?ng xài b?n này n?a . Ch?c lúc nào ph?i nh? Bác Hoàng vi?t Hùng update các bài nh?c c?a TT thôi .
Anh Tr?n Th? c? xài theo b?n ḿnh post lên m?i nh?t trong Forum này nhé !
Thân m?n
TT

quote:
Originally posted by tranthe

Cám on Anh Th? Thông dă ch?nh l?i b?n pdf!
Ngoài ra Anh coi link này cung bài Noel Đêm Th?n Thánh nhung có khác ti?t nh?p dôi ch?(d?u ch?m...) và cách ghi bè Tenor chung v?i Soprano trong 1 hàng nh?c, d?ng c?a n?t nh?c cung y nhu bè Soprano, nên d? gây hi?u l?m Tenor là Soprano l?m. Anh xem có nên di?u ch?nh l?i không!(L? mai m?t có ngu?i nghe ca doàn ḿnh hát l?i chê b?n ḿnh hát sai nh?c c?a Th? Thông th́ b? x?! H́h́...)
http://www.catruong.com/baihat/noel/NoelDemThanThanh_thethong.pdf
Thân m?n,
TTReply author: tranthe
Replied on: 11/01/07 09:59
Message:

Anh Th? Thông m?n,
di nhiên là x? d?ng b?n m?i nh?t ch?, "có m?i th́ n?i cu ra" mà n?. Nói choi ch? anh ph?i kêu update s?m m?t tí, ch? ḿnh th?y có ca tru?ng h? ch? t́m trong m?c bài hát c?a ca tru?ng mà thôi(h?i d?u ḿnh cung t́m ? dó mà!).
Thân m?n
TT


Reply author: ndh
Replied on: 11/02/07 05:26
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Anh Ti?n Cao thân m?n ,
R?t ti?c th?i gian làm xong CD "Hoa Khúc T? On 2" . Máy tính c?a ḿnh b? virus . Format toàn b? Hard Disk nên d? li?u m?t s?ch . Bây gi? mà ng?i ghi l?i th́ " phê " l?m .


Anh Th? Thông có c̣n b?n d?m dàn c?a bài "Tr?m Huong Dâng M?" không, xin chia s?. N?u không c̣n File trong computer th́ b?n in (scan) cung du?c
Xin cám on tru?c
Thân M?n


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/02/07 22:16
Message:

R?t ti?c ph?i sorry anh r?i v́ nhu dă nói .Máy ḿnh b? virus nên ....ch?ng c̣n chi c? . Ph?i format l?i t? A -Z. Anh cho ḿnh email riêng,ḿnh s? g?i anh b?n nh?c n?n "tr?m huong dâng M? " d? tùy nghi x? d?ng nhé !Post lên dây không ti?n l?m .
Chúc vui
TTKH


Reply author: ndh
Replied on: 11/04/07 17:32
Message:

Cám on anh Th? Thông r?t nhi?u. Xin anh g?i v? : ninhdoanhung@yahoo.com
Thân M?n


Reply author: tiencao05
Replied on: 11/16/07 20:21
Message:

quote:
Originally posted by ndh

Cám on anh Th? Thông r?t nhi?u. Xin anh g?i v? : ninhdoanhung@yahoo.com
Thân M?nHi anh Th? Thông ,

Không ng? anh busy v?y mà v?n nhi?t t́nh giúp m?i ngu?i . Xin m?i các b?n vào " nghe " anh Th? Thông hát trong dêm tho nh?c d?c s?c và nhi?u ư nghia sau dây : ( V́ ? nhi?u noi b? firewall không vào link du?c , nên xin phép copy l?i nhe ) :

http://www.vietcatholic.net/News/Html/48941.htm

Đêm tho Hành Huong c?a thi si Lê Đ́nh B?ng


(VietCatholicNews 13/11/2007)SÀI G̉N -- Đêm 12.11.2007 t?i hoa viên Hi?p Nh?t thu?c Ḍng Chúa C?u Th? dă di?n ra dêm tho gi?i thi?u thi t?p Hành Huong c?a thi si Lê Đ́nh B?ng. R?t nhi?u guong m?t n?i ti?ng hi?n di?n trong dêm tho n?y, tôi nh?n th?y dáng nghiêng nghiêng, g?y g?y c?a cây d?i th? trong làng tho Công Giáo: Đ?c Ong G.Baotixita Lê Xuân Hoa, T?ng Đ?i Di?n Giáo Ph?n Phan Thi?t t?c Thi si Xuân Ly Bang, dù dă hon 80 tu?i d?i v?n c̣n r?t minh m?n ngài dă vu?t du?ng xa t? Phan Thi?t vào, Lm-thi si Trang Th?p T?, Lm- Nh?c si Ti?n L?c, Lm-Ns Xuân Th?o, Lm Vinhson Ph?m Trung Thành, ch? nhà cung là ngu?i t? ch?c, Lm Antôn Nguy?n Ng?c Son thu kư HĐGMVN, Lm Antôn Hà Van Minh d?i di?n Đ?c Giám m?c Phú Cu?ng, m?t s? linh m?c khác và r?t nhi?u nam n? tu si c?a các ḍng tu trong và ngoài giáo ph?n, tôi c̣n th?y nhà nghiên c?u Nguy?n Đ́nh Đ?u, nh?c si Vu Đ?c Sao Bi?n m?t nh?c si n?i ti?ng v?i nh?ng bài hát mang âm hu?ng dân ca Nam B? tuy không cùng tôn giáo nhung là b?n thân v?i thi si Lê Đ́nh B?ng cung d?n tham d?, lăo thi si Bàng Si Nguyên bào d? c?a nhà tho n?i ti?ng Bàng Bá Lân, c̣n nhi?u nh?ng guong m?t nhu thi si-nh?c si Cao Huy Hoàng và nh?c si Luu Van Trung t? Phan Thi?t vào v.v…

Tru?c khi m? d?u chuong tŕnh, Lm-Ns Ti?n L?c dă gi?i thi?u dàn h?p xu?ng c?a các tu sinh Ḍng Chúa C?u Th? v?i bài tru?ng ca Cung Đàn B?c M?nh c?a H?i Linh th?t xu?t s?c và ?n tu?ng.Ns Phanxicô v?i vai tṛ d?n chuong tŕnh dă gi?i thi?u dôi nét v? nhà tho Lê Đ́nh B?ng và m?t s? tác ph?m c?a ông. Anh có nh?ng câu h?i v?i tác gi? nhu: Nhà tho vi?t r?t nhi?u h?u h?t là tho d?o có bao gi? vi?t cho ngu?i b?n d?i bài tho nào chua? Câu tr? l?i c?a thi si: ‘S?n dây tôi cung xung t?i v?i nhà tôi luôn, Em oi! (c? khán pḥng ? lên cu?i v́ phong cách dí d?m này khi ông g?i và cung là m?t cách gi?i thi?u ngu?i b?n d?i c?a ḿnh) anh làm tho nhi?u l?m nhung chua có bài nào dành riêng em m?c dù em dă su?t m?t d?i l?n d?n v́ anh”
Chuong tŕnh du?c chia làm 3 ph?n chính,


1. Gi?i thi?u nhà tho Lê Đ́nh B?ng trong ḍng chung Thi Ca Công Giáo Vi?t Nam
2. G?p g? nhà tho trong m?ng Đ?c Tin Nhà Đ?o
3. Giao luu v?i nhà tho v?i ch? d? Quê Huong


Xen l?n trong m?i ch? d? chia s? là nh?ng bài hát du?c ph? t? tho Lê Đ́nh B?ng c?a nh?ng tác gia: Th? Thông, H? Đang Tín.. d?c bi?t hai nh?c si c?a h?i Van H?c Ngh? Thu?t T?nh B́nh Thu?n: Cao Huy Hoàng, Luu Van Trung v?i bài “Kinh C?u M? Ban Mê” v?i s? tŕnh bày c?a chính m?t trong hai tác gi?, ti?ng hát tr?m ?m c?a ns Luu Van Trung dă khi?n cho khán pḥng r?n ră ti?ng v? tay, cung là v́ anh cung không cùng ni?m tin Kitô giáo nhu chúng ta, nh?c si

Th? Thông v?i hai bài hát do chính anh ph? nh?c: Gi?a Đu?ng Thom và Cho Tôi Làm H?t Mu?i, ca doàn Trùng Duong v?i nh?ng bài hát do nh?c si H? Đang Tín ph? nh?c …Lê Đ́nh B?ng sáng tác tho r?t nhi?u, b?ng phong cách r?t tr? tinh, nh? nhàng h?u h?t là tho d?o hay có chút d?o trong tho t́nh, t? lâu tôi dă có d?p d?c r?t nhi?u tho ông, nh?ng bài tho tôi r?t thích nhu: Tôi Làm Tho Nghia Là Tôi C?u Nguy?n, Kh? H?nh Ca, L?i Kinh Chi?u Emmaus, Bài D? Ngôn Trên Cát, Hành Huong, Hăy Xé Ḷng Đ?ng Xé Ao, B?ng B?nh Bao N?i Nh? v.v… r?t ti?c trong dêm gi?i thi?u tho n?y dă không có m?t bài nào c?a ông du?c d?c hay ngâm lên d? m?i ngu?i du?c thu?ng th?c.
Nhi?u l?i phát bi?u trong ph?n giao luu c?a Đ?c Ong-Thi si Xuân Ly Bang, lm-thi si Trang Th?p T?, ns Vu Đ?c Sao Bi?n, nh?c si-thi si Cao Huy Hoàng (ngu?i ph?c trách Đ?ng Xanh Tho trên m?ng Dung L?c) nhà nghiên c?u Nguy?n Đ́nh Đ?u và nh?t là t? s? c?a chính tác gi? dă làm cho nh?ng ngu?i d?n d? c?m th?y chuong tŕnh có v? n?ng n? m?c dù tên tu?i Lê Đ́nh B?ng và tác ph?m c?a ông du?c nhi?u ngu?i yêu m?n.Chia s? trong dêm tho n?y, nhà tho Lê Đ́nh B?ng dă ng? l?i cám on t?t c? m?i ngu?i d? có du?c thi t?p Hành Huong n?y nh?ng d?n 14 nam tr?i m?i ra m?t b?n yêu tho “ba ch́m, b?y n?i, chín cái lênh dênh!” nhung dù mu?n th́ nh?ng tác ph?m hay c?a nhà tho Lê Đ́nh B?ng cung dă d?n du?c t?n tay c?a m?i ngu?i và ra v? m?t món quà nh? xinh “T? Hành Huong d?n Hành Huong” cung dă du?c ông trân tr?ng trao d?n m?i ngu?i gói ghém tâm t́nh c?a các Đ?ng, B?c khi d?c Hành Huong c?a Lê Đ́nh B?ng.
Kim L?


TIEN CAO


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/16/07 21:40
Message:

Cám on anh Ti?n Cao th?t nhi?u dă thông tin v? Đêm tho HÀNH HUONG .
TT g?i các b?n 2 bài hát "Gi?a du?ng thom " và " Cho tôi làm h?t mu?i " dă hát trong dêm tho anh Lê Đ́nh B?ng .( V́ là dêm tho nên nh?c c? không có nên TT dành ph?i ôm guitar hát d?i )
Th? Thông

Download Attachment: cho toi lam hat muoi.pdf
55.86 KB

Download Attachment: giuaduongthom.pdf
66.42 KB

Download Attachment: cho toi lam hat muoi.enc
19.88 KB

Download Attachment: giuaduongthom.ENC
18.94 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/27/07 20:47
Message:

Kính g?i t?i Quư ACE bài hát " V? BÊN CHÚA " v?i ph?n d?m dàn .
Bài hát mu?n nói lên ni?m vui và an b́nh khi du?c g?n bên Chúa và du?c s?ng v?i Ngài .
Th? Thông

Download Attachment: vebenchua_TT.enc
42.73 KB

Download Attachment: vebenchua_TT.mid
14.37 KB

Download Attachment: vebenchua_TT.pdf
84.79 KB


Reply author: imtuan
Replied on: 11/27/07 23:50
Message:

Cám on anh Th? Thông dă chia s? tác ph?m V? Bên Chúa. Nét nh?c vui tuoi, d?y ni?m tin và d? hát n?a.

Thân m?n,
Tuan.

"Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony."
Gandhi (1869-1948)


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/06/07 21:37
Message:

S?p t?i L? M? Vô Nhi?m ,
Kính g?i t?i Quư ACE bài "M? Vô Nhi?m". Nét nh?c don so d? hát .
Xin M? che ch? cho t?t c? chúng ta c̣n noi duong th? này .
TT

Download Attachment: mevonhiem_1.enc
20.21 KB

Download Attachment: mevonhiem.pdf
52.6 KB
Nghenh?c t?i dây :http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3908


Reply author: ple22
Replied on: 12/07/07 14:14
Message:

Xin phép anh Th? Thông ḿnh post thêm file Sib bài M? Vô Nhi?m

Download Attachment: MeVoNhiem-TheThong.htm
3.28 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/07/07 19:47
Message:

ACE trong Forum thân m?n ,
Hoi l?nh c?a Mùa Giáng Sinh dă d?n r?i . M?i d?p GS chúng ta l?i du?c nghe bi?t bao giai di?u tuy?t v?i c?a nh?ng Nh?c si b?c thày t? Đông sang Tây . Nhung c?m h?ng v? Mùa GS th́ vô t?n . TT không dám vi?t nh?ng bài Noen quá ph?c t?p và c?u k? v́ nh?ng bài này dă quá hay và n?i ti?ng t? r?t lâu r?i . Ch? xin "sàng t?c " 1 do?n khúc ng?n v? Noen v?i ti?t di?u vui tuoi tr? trung ....
Xin gi?i thi?u d?n quư ACE bài NGÀI Đ?N .
(Xin cám on b?n Ple2 dă b? th?i gian chuy?n b?n nh?c M? VÔ NHI?M qua Sibelius )
Th? Thông

Download Attachment: NGAIDEN.enc
69.34 KB

Download Attachment: Ngaiden.pdf
118.16 KB

Download Attachment: NGAIDEN.mid
27.98 KB


Reply author: duysinh
Replied on: 12/08/07 00:23
Message:

Đă lâu nay vào Topic này ch? d? ng?m mà nghe các Bác Cao Th? Vơ Lâm hàn huyên tâm s?, em không tài cán chi nên không dám bàn ra tán vào v?i các Bác - L?c l?i vài cái CD Chú Cao Ti?n g?i cho tháng tru?c, m?i sáng lái xe di làm, và chi?u tr? v?, em nghe di nghe l?i CD c?a ca doàn Sao Mai không bi?t bao nhiêu l?n và th?t s? c?m ph?c 2 ca tru?ng Th? Thông Khuong Hu? và ca viên Sao Mai - U?c mong anh Th? Thông cho xin các music background d? có th? t?p cho ca doàn bên dây các bài hát dó - Sinh r?t thích bài hát Ngu?i M?c T? (không bi?t t?a d?) - Sinh s? v? VN vào 25/12 và hy v?ng có d?p di D?c Mo Gia Ki?m tham anh ch? Thông Hu?, (và c? anh Cao Hoàng n?a) 1 chút d? t? ḷng ngu?ng m? - Đu?c không anh Th? Thông? Bác Bách Vi?t có mu?n nh?n g?i chi không?

Duy Sinh


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/08/07 05:12
Message:

Anh Duy Sinh thân m?n ,
TTKH r?t hân h?nh dón ti?p anh vào d?p Noen này t?i vùng kh? ho c̣ gáy Gia Ki?m . Anh yên trí, n?u có c̣n b?n Background nào TTKH s? g?i t?ng ?nh .Nhung m?t di?u ch?c ch?n là bài M?C T? CA c̣n d?y .
Chúc anh và gia d́nh 1 Mùa GS an lành .
Xin c?u cho nh?u
TT


Reply author: duysinh
Replied on: 12/08/07 08:59
Message:

Cám on anh ch? TTKH - Sinh m?i nh?n du?c 2 CD m?i c?a 2 anh em nhà Dinh Brothers, và dang ti?p t?c nghe 1 vài bài do Sao Mai hát - Mong g?p du?c anh ch?

Duy Sinh


Reply author: bachviet
Replied on: 12/10/07 11:12
Message:

quote:
Originally posted by duysinh
Bác Bách Vi?t có mu?n nh?n g?i chi không?


Hi anh Duy Sinh,
Quá là sung su?ng nh?. L?i du?c v? VN again, ch?c là ? an T?t luôn r?i m?i qua ph?ng? Em bi?t nh?n chi bây gi?, thôi th́ anh d?i di?n cho PM, Stephen Harper và c? xóm nhà lá, nhà l?u... ? Canada mà m? ti?c trà thân m?t ? Ngă Ba Ông T?, d?ng kho?n dăi th?nh so?n cho các quư nhân ? quê nhà, sau dó qua dây báo cáo l?i v?i anh em nhé, càng dông càng vui.
Sau T?t Tây, th́ t?i này s? tranh dành d? hy v?ng book du?c d?t tr?i cho H?i Ng? Thánh Ca k? 3 ? Vancouver vào tháng 8 nhé. S? thông báo ngay, sau khi có campsite, d? bà con book vacation.

Duc


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 12/10/07 11:23
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Anh Duy Sinh thân m?n ,
.....
Xin c?u cho nh?u
TTHa ha anh Bách Vi?t ?, bác Th? Thông dă c?u cho khi g?p anh Duy Sinh là có ... nh?u r?i . Anh em ḿnh ? bên này ch? làm vi?c ... ph?t t? d? thông công thôi .


Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/10/07 11:33
Message:

quote:
Originally posted by bachviet

quote:
Originally posted by duysinh
Bác Bách Vi?t có mu?n nh?n g?i chi không?


Hi anh Duy Sinh,
Quá là sung su?ng nh?. L?i du?c v? VN again, ch?c là ? an T?t luôn r?i m?i qua ph?ng? Em bi?t nh?n chi bây gi?, thôi th́ anh d?i di?n cho PM, Stephen Harper và c? xóm nhà lá, nhà l?u... ? Canada mà m? ti?c trà thân m?t ? Ngă Ba Ông T?, d?ng kho?n dăi th?nh so?n cho các quư nhân ? quê nhà, sau dó qua dây báo cáo l?i v?i anh em nhé, càng dông càng vui.
Sau T?t Tây, th́ t?i này s? tranh dành d? hy v?ng book du?c d?t tr?i cho H?i Ng? Thánh Ca k? 3 ? Vancouver vào tháng 8 nhé. S? thông báo ngay, sau khi có campsite, d? bà con book vacation.

DucBác Duy Sinh oi ?i ,

N?u du?c , có ghé v? ngă 3 ông T? , làm on ch?p giùm vài t?m h́nh các nhà th? m?i Tân Chí Linh , Đa Minh - Ba chuông.... ( quê huong c?a bác TTT, Kha Anh , Nguy?n Anh Vu , dàn em , và nhi?u anh ch? n?a .....trong forum nhe ) . Nghe nói các nhà th? m?i này xây d?ng r?t to l?n , l? , d?p m?t , ph?i h?p truy?n th?ng & hi?n d?i .

Và dăi các bác Th? Thông, Cao thanh Hoàng ,Domi Huy Tr?n, Ng?c Kôn, H?i Nguy?n, cha Thành Tâm, cha Ng H?u Thi?t ( x? Tân Sa Châu ) ....( toàn cu dân g?n Ngă 3 ông T? ) 1 ch?u " C? Tây " d?c s?n ngă 3 M?c t?n cho ng?t ngu ....d? " ?ng h? tinh th?n chi?n si " ph?n nào các bác ?y dă sáng tác mi?t mài cho anh ch? em h?i ngo?i ḿnh hu?ng ké .....he ...he .... Thanks a lot .

Ư quên c̣n bác Ph?m Th? Thông (? x? Nam Hoà ) , bác B́nh nhiêu L?c ( kinh Nhiêu L?c , ông T? )....c̣n quên ai n?a không , di?u này ch?c bác Duy Sinh ph?i d?ng r?p , hay mu?n r?p hát Đ?i L?i ( ngă 3 ông T? ) m?i m?i h?t khách xa g?n ....ha..ha .... Em doán không l?m, khu ngă 3 ông T? và vùng lân c?n có kho?ng 40, 50 nhà th? l?n nh? v?i kho?ng 200 ca doàn .....


Reply author: bachviet
Replied on: 12/10/07 11:37
Message:

quote:
Originally posted by Trantrungtruc

quote:
Originally posted by petalthethong

Anh Duy Sinh thân m?n ,
.....
Xin c?u cho nh?u
TTHa ha anh Bách Vi?t ?, bác Th? Thông dă c?u cho khi g?p anh Duy Sinh là có ... nh?u r?i . Anh em ḿnh ? bên này ch? làm vi?c ... ph?t t? d? thông công thôi .


Tr?n Trùng Tr?c


? nh?, th? mà nhà em không nh́n ra ch? "nh?u" d?y ?n ư kia nh?! Rơ là cao nhân nói chuy?n, h? b?i nghe mù m?, h́ h́...
C̣n nhà bác có mu?n làm vi?c ph?t t? chung không? N?u có, th́ xách v? con qua dây, í quên, là mang v? con, nghe m?i ra ph?n kính tr?ng quư phu nhân, h́ h́... Nhà bác c? vi?c "ph?t" là nhà em s? "t?" li?n li?n, cho t?i khi nào bác h?t dám ph?t, dành tha th? m?i thôi, h́ h́...

Duc


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/10/07 19:17
Message:

Xin chào Bác Cao Ti?n,nhà em cung Thông nhung là Van Thông-Lâm Hu?,ch? không ph?i Th? Thông-Khuong Hu? dâu nhé,(Ư quên c̣n bác Ph?m Th? Thông (? x? Nam Hoà )),Bác mà nh?m l?n nhu th? thí anh Th? Thông r?y em ch?t,mà không riêng ǵ Bác Ti?n dâu cung nhi?u ngu?i nh?m v?y d?y,tru?c dây c? m?i l?n dùng bài c?a anh Th? Thông d? t?p cho ca doàn,nhi?u ng?oi c? tu?ng là c?a ḿnh,làm ḿnh ph?i liên t?c dính chính là Th?Thông_Khuong Hu? ,Nh?c S?_Ca Tru?ng Ca doàn SAOMAI_GIA KI?M,mà khi nói d?n Ca doàn Sao Mai-Gia Ki?m th́ h?u nhu ai cung bi?t(ch? nh?m m?i tên Thông),Ph?i nói r?ng ḿnh r?t thích nét nh?c c?a anh Th? Thông nên ch?n nh?c c?a anh d? t?p r?t nhi?u(c?m on anh Th? Thông).
L?i nói v? chuy?n bác DuySinh,n?u có v? l?i khu ngă ba ông T? th́ gi? dây nhà hàng c? tây m?c lên d?y vi?c ǵ ph?i d?ng r?p cho m?t,c̣n n?a ...các nhà th? m?i xây ? khu Ông T? này noi nào ch?ng có hoa viên d? dăi ti?c h́ h́ ....


fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/10/07 19:26
Message:

Anh Pham van Thong than men,
Cung ten Thong voi nhau thi co chet ?i Lam lan mot chut co la chi..Hih? Anh Thong o Nam Hoa h? ? Thoi gian con o ben Nghia hoa (1977), toi van thuong qua Nam Hoa tap hat voi anh chi em Ca doan cho vui moi dip le lon d?y
Hihi, Nghe cac Bac man dam ve mon"moc ton", TT thay them roi day n? Se don san bung de nhau mot bua ra tro voi cac B?c Se keu Binh Nhieu Loc, Cao thanh Hoang n?a
Vi TT dang o Hanoi cung Ba xa tap hat cho cac Ca doan chuan bi Dem Thanh ca cua Cha Kim LOng nen phai ra phong Net gan d? No lai khong co Font Unicde de danh Tieng Viet nen cac Bac cam phien doc khong dau v?y Ai muon doan chu ra sao thi do?n Hih? Khi ve TT se thuat lai Dem Thanh Ca tren Dat Bac cho cac Bac nghe nhe
Than men trong tinh yeu Chua Kito
TTKH


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/10/07 20:02
Message:


Anh Thê'Thông oi, chuyên. anh ra Hanoi de lo cho dem Thanh Nhac cua Cha KIMLONG trong thang 12 nay thi truoc day tui nay da biet roi,mong cho den"ngay ve" anh se tuong thuat lai dem nhac do,con mon mocton thi o Nhat Tan Ha Noi la so 1 do ? .Noi choi vay thoi chu khi nao ve thi tu GIA KIEM phong xe len day chang la bao xa,hen mot chieu em se khao anh mot chau ngat ngu ben Cu Rieng hi hi hi ....

fava


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/10/07 20:22
Message:

con chuyen nay nua,noi rieng voi anh The Thong thoi nhe',anh noi nam 1977 anh o Nghia Hoa thinh thoang qua Nam Hoa tap hat,thi luc do em c̣n chua bi?t làm d?u thánh giá,chua bi?t d?c kinh l?y cha dâu,lúc dó v?n c̣n là con chiên hoang,ch? m?i t́m du?c du?ng v? nhà (Chúa)t? nam 1980 thôi,nhung ph?i làm con nuôi 2 nam (cung tham gia sinh ho?t và t?p hát cho ca doàn nhung ? bên Tân phu?c)d?n nam 1982 th́ Cha m?i cho làm khai sinh(r?a t?i),th? d?y và t? dó d?n gi? Thánh Ca là nh?p th? anh ? ...

fava


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/10/07 20:39
Message:

quote:
Originally posted by phamvanthong

Xin chào Bác Cao Ti?n,nhà em cung Thông nhung là Van Thông-Lâm Hu?,ch? không ph?i Th? Thông-Khuong Hu? dâu nhé,(Ư quên c̣n bác Ph?m Th? Thông (? x? Nam Hoà )),Bác mà nh?m l?n nhu th? thí anh Th? Thông r?y em ch?t,mà không riêng ǵ Bác Ti?n dâu cung nhi?u ngu?i nh?m v?y d?y,tru?c dây c? m?i l?n dùng bài c?a anh Th? Thông d? t?p cho ca doàn,nhi?u ng?oi c? tu?ng là c?a ḿnh,làm ḿnh ph?i liên t?c dính chính là Th?Thông_Khuong Hu? ,Nh?c S?_Ca Tru?ng Ca doàn SAOMAI_GIA KI?M,mà khi nói d?n Ca doàn Sao Mai-Gia Ki?m th́ h?u nhu ai cung bi?t(ch? nh?m m?i tên Thông),Ph?i nói r?ng ḿnh r?t thích nét nh?c c?a anh Th? Thông nên ch?n nh?c c?a anh d? t?p r?t nhi?u(c?m on anh Th? Thông).
L?i nói v? chuy?n bác DuySinh,n?u có v? l?i khu ngă ba ông T? th́ gi? dây nhà hàng c? tây m?c lên d?y vi?c ǵ ph?i d?ng r?p cho m?t,c̣n n?a ...các nhà th? m?i xây ? khu Ông T? này noi nào ch?ng có hoa viên d? dăi ti?c h́ h́ ....


favaXin chào các bác Thông ,

So Sorry bác Ph?m Van Thông , chua chi mà ḿnh l?n l?n, l?m c?m r?i . Đă g?n 20 nam chua có d?p v? tham l?i ch?n xua , nghe nói d?i khác nhi?u l?m ??? Anh ? x? Nam Hoà không bi?t anh catru?ng Báu ( L?c Hung, Nghia Hoà, Nam Hoà ?? )c̣n sinh ho?t không ? C̣n 2 nhà th? Vinh Son ( c?nh Tân chí Linh ) và Vinh Son ( Nghia Hoà ,noi LM NS Hoàng Kim là cha x? lúc c̣n s?ng ) cung xây m?i l?i r?i ph?i không ?
Anh Th? Thông ? khu ông T? cu có bi?t anh c? nh?c si Mai Khôi - Duong Kh?c Tu?n ( x? Nam Thái ) , cùng x? v?i Nh?c si Ph?m Đ?c Huy?n ....( khu Hoà B́nh, Nam Thái hay An L?c ǵ dó )?? C̣n Sr . Tr?m Huong cung ? M?n thánh giá - khu Ông T? th́ ph?i ???
Thân .

TIEN CAO


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/10/07 21:09
Message:

Chào anh Ti?n Cao .
Ca tru?ng Báu th́ em có bi?t v́ tru?c dây vào kho?ng 80-85 th?nh tho?ng anh ?y có qua giúp ca doàn bên Tân Phu?c nhung t? dó d?n nay em không g?p n?a,t? khi v? l?i Nam Hoà d?n nay có h?i tham ACE v? anh Báu nhung nghe nói lúc này anh ?y b?n r?n chi dó ít sinh ho?t ch? cung không g?p .
Thân chào .

fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/11/07 21:58
Message:

Hello các Bác trong Forum,
T? hôm qua d?n gi? c? l? m? di ki?m 1 quán cà phê Internet t?i Hàn?i ,Hóa ra nó n?m sát bên Nhà th? l?n. Đi b? t? TGM ra có 10 phút. H́ h́….Th? là tha h? lu?t Net.
Anh Ti?n Cao oi,
Duong Kh?c Tu?n r?t thân thi?t v?i TT khi c̣n ? khu Ông T?. Anh ta dă du?c Chúa g?i v? lâu r?i. Dáng ngu?i m?nh kh?nh nhung r?t có tâm h?n d?o h?nh.Đ?c thân vui tính ch? có cái là s?c kh?e r?t …y?u. Anh có m?y sáng tác r?t hay trong Mùa GS .N?i nh?t v?n là bài TUY?T V?I ĐÊM THÁNH. Anh cung có sáng tác chung v?i TTKH bài M? ĐAU THUONG ( có trong m?c Bài hát c?a catruong.com).
Anh Cao ng?c Báu th́ m?y nam nay ḿnh không g?p.Ch? tru?c dây v?n g?p d?u. K? ni?m nh?t là Noen nam 1977, minh và Hoàng B?n,Cao ng?c Báu làm 1 dêm Thánh ca có Thày H?i Linh tham d?. Đă 30 nam r?i mà nghe nhu m?i dây v?y.
Nhi?m v? c?a ḿnh k? này ra Hanoi ch?…t?p hát và t?p hát. Gi?ng hát c?a các ca viên ngoài này cung du?c l?m. Ch?c dân TP cung có khác. Hy v?ng dêm di?n thành công. B? Kim Long m?i kho?ng 4000 ngu?i tham d?, trong dó có r?t nhi?u Gi?ng viên Qu?c Gia Âm Nh?c Hanoi. Đêm di?n s? t? ch?c vào lúc 7 g t?i ngày 18/12 này.
Xin Quư ACE c?u nguy?n nhi?u.
M?c dích c?a Đ?c T?ng Ki?t là mu?n d?y lên Phong trào ca hát h?p xu?ng trong Nhà th? Mi?n B?c, d?c bi?t là Gp Hanoi.
Anh Thông oi,
TT s? d? b?ng d? xoi món M?c t?n Ngă ba ông T? d?y.
TT


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/11/07 23:21
Message:


Xin cám on 2 anh Thông,

Nh? 2 anh Ti?n m?i nh? l?i dúng tên anh catru?ng Cao Ng?c Báu ( Nam Hoà ? ) ,anh Báu thu?c l?p dàn anh cùng th?i v?i anh catru?ng tru?c c?a Ti?n ? x? Tân Chí Linh ( anh Nguy?n Thành Tâm ? ), c? 2 d?u là môn sinh c?a th?y H?i Linh. Ti?n dă theo ca doàn t?ng h?p 2 anh ?y di hát tŕnh di?n thánh ca Noel kh?p khu ông T? ( An L?c , Nam Hoà, Tân Vi?t ....) cho t?i DCCT, Huy?n Si ( hôm th?y HL dánh nh?p bài Ca khúc m?t tr?i l?n d?u tiên )... kho?ng 1980 ? V?y mà g?n 30 nam r?i .

Anh Mai Khôi th́ dúng nhu anh TT nói, hi?n lành, nho nhă , nhung y?u tu?ng , anh MK có cho Ti?n 1 t?p nh?c nh? ( có vi?t chung v?i các anh Th? Thông, Đ́nh Di?n, ti?c quá di vu?t biên m?y l?n b? m?t ) . Nh? mang máng m?y bài sau :

http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2247

Hôm nào anh Th? Thông v? xin ch?p ít t?m h́nh nhà th? l?n Hà N?i và k? chuy?n các ca doàn ? dó cho anh em coi ké nhé . Thanks . Trong DVD Đ?c H?ng Y Sepe T?ng tru?ng B? Truy?n giáo v? tham vi?ng và truy?n ch?c cho 50 tân LM giáo t?nh Hà N?i 12/ 2005 , Ti?n th?y cadoàn Hà N?i hát du?c l?m, các cô r?t duyên dáng dài các ,m?c áo dài ki?u m?i l?ch s? trang nhă , d?c bi?t là H?i Kèn Tây ( nét truy?n th?ng c?a giáo h?i phuong B?c ) xôm t? n?i d́nh n?i dám .

Thân chào t?t c? .

TIEN CAO


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/12/07 07:22
Message:

Xin chào anh TT, Xin chúc Anh ch? công tác t?t ,h?n g?p lai t?i SÀIG̉N,riêng cái kho?ng(... t?n)dó tôi v?n ch? anh d?y . nh? nghen, .

fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/12/07 19:44
Message:

Anh ti?n Cao oi ,
Ca viên ngoài này an m?c c̣n model hon trong nam n?a d?y . Các cô dúng là r?t duyên dáng .(Dân Hanoi mà ). S? ch?p h́nh nhà th? Hanoi và g?i cho các Bác xem .
Thân chào .
TT


Reply author: duysinh
Replied on: 12/13/07 01:38
Message:

Hai anh Ph?m Thông và Th? Thông (c? Cao Thanh Hoàng n?a) oi ?i, cái món "Cây C̣n" dó dó, xin ch? Sinh này v? r?i m?i tính toán nhé - Xin email Sinh ? d?a ch? duysinhnguyen@yahoo.ca cho s? di?n tho?i d? ti?n vi?c liên l?c - Cám on

Duy Sinh


Reply author: phamvanthong
Replied on: 12/13/07 08:08
Message:

Xin kính chào các Bác!
Bác Th? Thông nói th? là v́ Th? Thông ch? ra ph? ban ngày, ch? nam tru?c ḿnh ra HANOI d? l? dêm giáng sinh th́ th?y m?i ngu?i ai cung trùm kín mít,ch? có th?y model modi?t ǵ dâu h́h́ .
Bác Duy Sinh ?i ?i .ch?c ch?n là th? r?i,ch? s? là Bác v? mà l?ng l?ng thôi,ch? t?i này là dân hi?u khách,nh?t là ngu?i c?a ph? ḿnh,t?i này ch? Bác d?y,nh? nhé .


fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/13/07 21:30
Message:

G?i các Bác m?y t?m h́nh ch?p Nhà th? l?n Hà n?i và Đ?i Ch?ng Vi?n Thánh Giuse Hà n?i.
TT


Download Attachment: nt lon HN_1.JPG
89.62 KB

Download Attachment: nt lon HN_2.JPG
116.75 KB

Download Attachment: nt lon HN_3.JPG
80.86 KB

Download Attachment: Dcv Thanh Giuse HN.JPG
207.58 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/13/07 22:37
Message:

Cám on bác Th? Thông r?t nhi?u, không bi?t ra hát ḥ t?i m?nh d?t Ngh́n nam Van hi?n này , bác có h?ng kh?i sáng tác du?c bài nào không . Nhà th? L?n Hà N?i Chính toà r?t d?p và uy nghi , nhung không hi?u sao t?i và cu k? quá ( bác Th? Thông có th? h?i giùm các d?ng b?c ....c?p trên... coi t?i sao không son ph?t, tu b? l?i cho x?ng dáng là noi thánh dô nhà th? phu?ng Thiên Chúa không nh? ? )

M?n phép bác, em post l?i tr?c ti?p h́nh lên cho d? coi , kh?i ph?i download nhé .Nhà th? Chánh toà Thánh Giuse Hà N?i ( quen g?i là nhà th? L?n Hà N?i )Đ?i ch?ng vi?n thánh Giuse Hà N?i

---------------------------------------------------------------------

Du?i dây là chuong tŕnh Đêm Thánh ca ngoài Hà N?i 18 tháng 12 nam 2007 , không bi?t anh ch? TTKH di?u khi?n ph?n nào v?y :

http://www.daichungvienhanoi.vn/#Tin-tuc:314

Chi ti?t n?i dung tin t?c

ĐÊM THÁNH CA M?NG K? NI?M 50 NAM VI?T NH?C C?A LINH M?C NH?C SI KIM LONG T?I TH? ĐÔ HÀ N?I

Nhân d?p m?ng k? ni?m 50 nam vi?t Thánh ca c?a Linh m?c nh?c si Kim Long, và u?c mu?n c? vơ n?n Thánh nh?c trong Giáo ph?n c?a Đ?c T?ng Giám M?c Giuse Ngô Quang Ki?t, ban thánh nh?c c?a T?ng Giáo ph?n Hà n?i s? t? ch?c dêm thánh ca “Ca lên di m?ng Chúa Giáng Sinh” vào t?i 18.12.2007. Chuong tŕnh s? du?c b?t d?u vào lúc 19h t?i Đ?i Ch?ng Vi?n Thánh Giuse Hà n?i- 40 ph? Nhà Chung- Hoàn Ki?m- Hà N?i v?i các ti?t m?c sau :

Khai m?c

1. Hát c?ng doàn “Ca lên di”
2. L?i tuyên b? khai m?c c?a Đ?c T?ng Giuse.
Sau dó giao luu ít phút v?i tác gi?

Ph?n m?t: CA LÊN ĐI

3.H?p xu?ng: Khúc hát mùa xuân (ĐCV Thánh Giuse, Ḍng Phaolô và Ḍng M?n Thánh Giá Hà n?i)
4. H?p xu?ng : B?n T́nh Ca (Ca doàn Giaó x? Nam Đ?nh)
5. Đon ca: T́nh Chúa yêu con (Ca si Hoàng Hi?p)
6. H?p xu?ng : Ngày v? (Ca doàn Vu?t Qua Sài G̣n)
7. Song ca : Chúa không l?m (Ca s? Thanh S? và Tr?n Ng?c)
8. H?p xu?ng : Ca vang su?t d?i (Ca doàn Nhà Th? L?n Hà N?i)
9. Đon ca : Khuôn m?t t́nh yêu (Ca s? Luu Huong Giang)
10. H?p xu?ng : C?m m?n h?ng ân (Ca doàn Giaó x? Thái Hà và các ca doàn)

Ph?n hai: M?NG CHÚA GIÁNG SINH

11. H?p xu?ng : Ṃn m?i (Ca doàn Vu?t Qua Sài G̣n)
12. H?p xu?ng : Giao duyên (Ca doàn Vu?t Qua Sài G̣n)
13. Di?n nguy?n : Trong cánh d?ng be lem (Ḍng M?n Thánh Giá Hà n?i)
14. H?p xu?ng : M?u nhi?m c?a t́nh thuong (Đ?i Ch?ng Vi?n Thánh Giuse Hà N?i)
15. Đon ca : Bên máng c? (Ca s? Di?u Hi?n)
16. H?p xu?ng : Nh?c hoà b́nh (Ḍng M?n Thánh Giá Hà n?i)
17. Đon ca : Noi Be-lem (Ca s? T?n Đ?t)
18. H?p xu?ng : Mùa xuân c?u th? (Ca doàn Giaó x? Hàm Long)
19. H?p xu?ng : V? C?u Tinh (T?t c? các don v? tham gia)

B? m?c

20. L?i b? m?c c?a Đ?c Cha Ch? t?ch ?y ban Thánh nh?c VN/HĐGMVN
21. Hát c?ng doàn: Kinh hoà b́nh

Kính m?i qúy v? d?n tham d? dêm Thánh ca d?c bi?t này, s? hi?n di?n c?a qúy v? là ngu?n d?ng viên khích l? l?n lao cho n?n Thánh nh?c c?a giáo ph?n.
Ban Biên T?p
Đ?i Ch?ng Vi?n Hà N?i

Copyright ? 2006 - 2007 Đ?i Ch?ng Vi?n Hà N?i

Thân .


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/15/07 19:39
Message:

Anh Ti?n Cao thân ,
K? này TTKH không di?u khi?n bài nào c? . T?t c? dành d? cho các ca tru?ng ngoài này . Ho có m?t s? là h?c tṛ c?a TTKH ? nh?ng khóa Ca tru?ng tru?c dó . K? này ra ch? d? g?t dua l?i các bài hát này thôi .
B? KL có di?u khi?n m?y bài .
TTKH


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/15/07 19:49
Message:

Các Bác trong Forum thân m?n ,
Đang ? Hà n?i th́ du?c B́nh Nhiêu L?c g?i cho 1 Món quà Noen r?t quư giá .BNL dă ph?i trí l?i b?n nh?c "NGÀI Đ?N ".B?n nh?c du?c vi?t cho Orchestre nghe r?t " dă ".Xin kính g?i các Bác
TT

Download Attachment: Ngaiden_tongpho.enc
132.03 KB

Download Attachment: Ngaiden_tongpho.mid
45.17 KB

Download Attachment: Ngaiden_tongpho.pdf
206.14 KB

Download Attachment: NGAIDEN_satb.enc
68.27 KB

Download Attachment: NGAIDEN_satb.pdf
67.97 KB


Reply author: AnThanh
Replied on: 12/20/07 03:10
Message:

Thêm m?t chút tin t?c v?:
"ĐÊM THÁNH CA C?A LINH M?C NH?C SU KIM LONG 18.12.2007"

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2007/12/760434/

http://www.daichungvienhanoi.vn/?Opt=Tranganh


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/20/07 10:22
Message:

H́nh d?t 2 anh TT m?i nh?, xin post luôn . V́ ngày mai ḿnh c̣n nhi?u projects trong hăng chua xong ( ch? , x?p ham quưnh hoài ....hic..hic .....):Ca doàn Liên tu si v?i " Khúc hát mùa xuân "
Anh TT và 2 ngu?i d?p x? B?c


Download Attachment: MTGHanoi_Nhac Hoa Binh.jpg
178.59 KB

Download Attachment: hat Kinh Hoa Binh.jpg
149.25 KB

Download Attachment: hat Kinh Hoa Binh _2.jpg
152.74 KB


Download Attachment: Mua Xuan Cuu the-Daichung sinh.jpg
140.96 KB

Download Attachment: Vi cuu tinh.jpg
169.13 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 12/21/07 01:03
Message:

Hi anh Th? Thông ,

M?y vi?c l?t v?t anh nh? xong r?i hen ( nhu post giùm anh m?y t?m h́nh ho?c các bài vi?t v? thánh nh?c mà cái computer hi?n d?i - h?i di?n c?a anh không th? vào các link dó d? d?c du?c ....hic ...hic ....). Nhân mùa giáng sinh xin chúc anh ch? và toàn gia quy?n 1 mùa Giáng sinh h?ng ân và 1 nam m?i may lành, h?nh phu?c .

Du?i dây là h́nh ?nh m?i nh?t c?a anh ch? TTKH v? Đêm thánh nh?c c?a cha Kim Long t?i Hà n?i và các cadoàn do anh TT nh? post giùm :Đ?c Cha Ngân ( m?i th? phong , giáo ph?n Cao B?ng - L?ng Son ) và anh ch? Th? Thông - Khuong Hu? .

Đ?c TGM Hà N?i Ngô Quang Ki?t và anh TT .

Download Attachment: ca truongDuc Toan_TTKH_cha KL.jpg
122.97 KB

Download Attachment: Cd gx Ham Long_Mua xuan cuu the.jpg
190.7 KB

Download Attachment: Cd Nha tho lon HN_Ca vang suot doi.jpg
187.28 KBDownload Attachment: Calen di.jpg
111.42 KB

Download Attachment: cd Nam Dinh_Bai Tinh Ca.jpg
174.76 KB

Download Attachment: DIEN NGUYEN mtg.jpg
108.92 KB


http://www.daichungvienhanoi.vn/#Tin-tuc:319

Tin thêm v? dêm thánh nh?c dó .


Reply author: tranthe
Replied on: 12/27/07 12:28
Message:

Bác Th? Thông oi, bài Noel Đêm Th?n Thánh c?a Bác du?c nhi?u ngu?i khen quá làm bài Cung T? Đêm Nay c?a ḿnh ch́m l?m!!! Ph?n phiên khúc t?i Fá nên không ai hát du?c c?, làm ḿnh l?i ph?i hát solo luôn. Nhung ph?n di?p khúc ca doàn hát khá ch?nh nên nghe dă l?m! Đ?c bi?t nam nay ngu?i VN ? nh?ng vùng ph? c?n cung kéo t?i Munich d? l? khá nhi?u, nhà th? ch?t ních, sau Thánh L? có bán th?c an và van ngh?, chua b?t d?u van ngh? mà th?c an và u?ng dă bán s?ch!
Bác có bài nào 3 bè cho Giáng sinh n?a không? Nh? post som s?m tru?c Noel cho anh em nh? v?i nhé!
Chúc Bác và gia d́nh m?t nam m?i m?i s? may lành.
Thân m?n,
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/28/07 08:48
Message:

Chào Bác Tr?n Th? ,
Tru?c h?t TT ph?i cám on Bác v́ dă hát PK bài " Noel dêm th?n thánh " giùm . Cám on ACE Ca doàn dă hát bài này . Ḿnh v́ tru?c Noel ph?i di B?c nên 21 m?i t?p hát l?i cho Ca doàn . 24 là ph?i hát canh th?c và L? dêm GS. On Chúa m?i s? trót l?t .
Nam sau n?u có bài m?i ḿnh s? g?i ACE s?m tru?c Noel.
Chào thân ái
Chúc c? gia d́nh Bác Tr?n Th? NAM M?I TRÀN Đ?Y THÁNH Đ?C
tt


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/31/07 09:09
Message:

G?i các Bác bài "Chúa Xuân" v?i âm di?u tr? trung yêu d?i.
Hy v?ng tu?n t?i s? có mp3 .
M?n chào
TT


Download Attachment: chua xuan.pdf
60.2 KB

Download Attachment: Chua Xuan.enc
19.07 KB


Reply author: chilienba
Replied on: 01/02/08 20:04
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

G?i các Bác bài "Chúa Xuân" v?i âm di?u tr? trung yêu d?i.
Hy v?ng tu?n t?i s? có mp3 .
M?n chào
TT
Download Attachment: chua xuan.pdf
60.2 KB

Download Attachment: Chua Xuan.enc
19.07 KB


Bác TT oi,

Đang mong ch? mp3 c?a bác d?y ...
Bác s?a sang l?i c?a Chúa Xuân, d?c th́ hay nhung ch? t?i là không bi?t hát làm sao ?
Cám on bác dă chia s? nh?ng sáng tác c?a bác cho ph? ...v́:
" chính lúc cho di là lúc du?c nh?n l?y
chính lúc quên ḿnh là lúc nh?n du?c b?n thân ...." ph?i không bác?

clbReply author: petalthethong
Replied on: 01/03/08 06:10
Message:

Chilienba thân m?n ,
Nam cu dă di d?n vào giai d?an cu?i . Ng?i ng?m l?i bao h?ng ân Chúa ban cho ta trên quăng d?i này .....Ngu?c gịng th?i gian d? t́m th?y T́nh thuong c?a Chúa .... Ngu?c gịng th?i gian d? con măi măi tán t?ng T́nh Thuong c?a Ngài ....
Bài hát m?i c?a TT
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,5997


quote:
Originally posted by chilienba

[quote]Originally posted by petalthethong

G?i các Bác bài "Chúa Xuân" v?i âm di?u tr? trung yêu d?i.
Hy v?ng tu?n t?i s? có mp3 .
M?n chào
TT
Download Attachment: chua xuan.pdf
60.2 KB

Download Attachment: Chua Xuan.enc
19.07 KB
Download Attachment: honganchuamaitheocon.pdf
80.25 KB

Download Attachment: honganchuamaitheocon.enc
20.8 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 01/03/08 16:55
Message:

Vâng,
"Ngu?c gịng th?i gian, d?i con là bao h?ng ân". Nghe bài hát th?m thía t́nh Chúa thuong ta vô cùng, nh?t là các Bác dă t?ng vu?t bi?n v?i nh?ng phuong ti?n th?t don so. Cám on anh Th? Thông v?i âm di?u du?m màu s?c dân ca du duong nh? nhàng rót vào ḷng ngu?i, nh?c là ngu?i. Nam m?i nguy?n xin h?ng ân Chúa luôn măi theo Anh.
Thân m?n,
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/04/08 04:15
Message:

Cám on anh Tr?n Th? v? nh?ng c?m nghi v? bài nh?c c?a ḿnh .Đúng là on Chúa cho chúng ta r?t nhi?u, b?ng nhi?u cách khác nhau mà ta nhi?u khi không bi?t . Ch? nghi Ngài dă cho ta du?c ...làm ngu?i thôi dă c? là m?t h?ng ân l?n lao . Riêng v?i các Bác h?i ngo?i th́ on Chúa ch?c ch?n là ph?i nhi?u g?p b?i r?i . H́ h́ ......
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/08/08 08:22
Message:

Thông tin v? 2CDs do trang Web www.thanhcavietnam.org g?i t?ng ACE trong nu?c :http://thanhcavietnam.org/forum/viewtopic.php?p=2055#2055
Th? Thông


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/15/08 06:45
Message:

Chào ACE trong di?n dàn ,
Đ?i Bác Duy Sinh ghé tham mà ch? hoài ch?ng th?y .Đ? ti?n th? g?i 20 CDs THÁNH CA VI?T NAM Vol1 bi?u các Bác Trantrungtuc,Tiencao,BachViet,Chilienba,Maitran,ple2,tranthe,louislong....
Nhung không g?p du?c Bác Duy Sinh th́ dành ch?u vây.
Hihi
TT


Reply author: tranthe
Replied on: 01/15/08 12:00
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
Cám on Anh r?t nhi?u dă có nhă ư t?ng CD nh?c. C? d? dành d?y nhé! Ch?c là ph?i dích thân ghé nh?n quà c?a Anh m?i du?c.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/15/08 18:31
Message:

V?y là Tr?n Th? s?p v? Vi?t Nam ?
Hân hoan dón chào .
TT


Reply author: hoangmusic
Replied on: 01/15/08 19:56
Message:

không bi?t bác Tr?n Th? có bi?t nh?u c? tây c? ta không nh??


Reply author: tiencao05
Replied on: 01/15/08 20:09
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

V?y là Tr?n Th? s?p v? Vi?t Nam ?
Hân hoan dón chào .
TTHi anh Tr?n Th? ,

N?u anh có ghé anh Th? Thông tham h?i giùm anh ch? em v?i , nhân ti?n anh " ?m giùm c? 20 CD v? dây di " , dàn em s? làm mail man g?i t?i t?n nhà các anh ch? cho . Ư quên, nh? coi ai ? VN th́ d? l?i , ch? không CD c? di du l?ch qua l?i th́ b? hoi tai ....he ...he ....

Thân .

TIEN CAO


Reply author: phamvanthong
Replied on: 01/15/08 22:25
Message:

Chào t?t c? ACE!lâu nay có ai g?p bác DuySinh không nh? ? t? khi bác ?y v? VN là bi?n luôn kh?i ph?,c̣n cái kho?n "?y ?y" mà anh Hoàngmus?c nói dó tôi v?n c̣n n? các bác d?y,v́ d?i măi mà không th?y anh DuySinh dâu c? .

fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/16/08 05:24
Message:

He he,
Các Bác oi ,
Hôm n? hoangmusic có g?i di?n cho Th? Thông xem Duy Sinh có ghé không ? V́ Bác Duy Sinh h?n caothanhhoang di nh?u th?t chó cùng ḿnh +hoangmusic+phamvanthong . Nhung ḿnh tr? l?i là ch?ng th?y tam hoi chàng dâu c? .
Th? là món " m?c t?n " v?n c̣n ....d? ng? . Hihiiiii
TT


Reply author: chilienba
Replied on: 01/16/08 06:55
Message:

Hahahahaha

Hay là bác Duy Sinh say quá rôi... dáp l?n máy bay chang dây ?

Bác TrT mà có d?p th́ c? ôm c? 20 cd qua dây di r?i s? tính li?u sau...c̣n các bác ? x? nhà th́ d? quá mà ...c? l?i réo bác TT n?a

clb


Reply author: phamvanthong
Replied on: 01/16/08 09:56
Message:

Hay là bác Duy sinh b? "l? chó khi?u ki?n Diêm Vuong" c?a su t? M? Hoàng tră dua r?i,ch?c là b? Diêm Vuong x? r?i,b?i hôm làm th?t chó th́ "anh Đ?c n?o d?a, c̣n Duy Sinh th́ di mua ru?u" .H?i su t? M? Hoàng xem sau khi Diêm Vuong xin m?t tô d? th?, th́ x? anh Đ?c và Duy Sinh nhu th? nào ?(mà m?y ngày nay cung không th?y bác Đ?c dâu c? ?),v? này ch?c M? Hoàng rành à nghen .

fava


Reply author: tranthe
Replied on: 01/16/08 12:32
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

V?y là Tr?n Th? s?p v? Vi?t Nam ?
Hân hoan dón chào .
TT


Các Bác thân m?n,
Nói "S?p" th́ không dúng l?m dâu! D? tính t? gi? t?i hè s? v? VN nhung chua ch?c ch?n du?c ngày nào. M?t di?u ch?c ch?n là s? hàn huyên v?i các Bác ? VN bên ly ru?u n?ng, và n?u t?i lúc dó m?y CD c?a anh Th? Thông chua có ai c?m qua dây, th́ ḿnh s? vui ḷng c?m h?t qua cho các Bác.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: tranthe
Replied on: 01/17/08 12:24
Message:

quote:
Originally posted by hoangmusic

không bi?t bác Tr?n Th? có bi?t nh?u c? tây c? ta không nh??


Anh Hoàng thân m?n,
"Nam vô t?u nhu k? vô phong"! C̣n c? tây ho?c c? ta dâu có quan tr?ng, ph?i không Anh?
m?n,
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/17/08 20:36
Message:

G?i ACE nghe truoc CHÚA XUÂN . Đu?ng link 512 s? g?i sau
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,6135
Download Attachment: chua xuan.pdf
60.2 KB

Download Attachment: Chua Xuan.enc
19.07 KB
[/quote]
Bác TT oi,

Đang mong ch? mp3 c?a bác d?y ...
Bác s?a sang l?i c?a Chúa Xuân, d?c th́ hay nhung ch? t?i là không bi?t hát làm sao ?
Cám on bác dă chia s? nh?ng sáng tác c?a bác cho ph? ...v́:
" chính lúc cho di là lúc du?c nh?n l?y
chính lúc quên ḿnh là lúc nh?n du?c b?n thân ...." ph?i không bác?

clb[/quote]


Reply author: duysinh
Replied on: 01/19/08 11:13
Message:

Kinh cac bac,
Em la Duy Sinh van con song nhan rang day va van con o Saigon.
Hom qua em da dien kien Cao Thanh Hoang va 2 anh em da di du le ra mat phim chieu "Tet Nu Hon Than Chet" va chua co thi gio de lai rai tam su
Sinh da co dien thoai cho bac The Thong o so 061867266, nhung khong lien lac duoc - So dien thoai do anh em Dinh Brothers cung cap
Vi khong co so dien thoai cua anh Pham Thong nen em cung khong biet lam sao ma mo`!
Ve Viet Nam em nhu que`, vi thieu phuong tien di lai
Cung nhu mu`, vi nha cac em o Saigon khong co Noi Mang (Internet)
Neu duoc, xin bac Pham Thong, bac The Thong dien thoai cho em de cung len ke hoach "CO TAY"
Sinh se len duong tro ve vao 23/1 nen cung con vai ngay mong duoc uong ca phe voi cac bac
Co ai ve Saigon, bac The Thong dem ve cho Sinh CD can goi nhe
Dia chi cua Sinh
377/41 Phan van Tri, P 11, Q Binh Thanh (Cho Cay Thi)
So dien thoai nha 8432023 (so vung Saigon)
Di dong 01687773972
Mong cac bac niem tinh tha thu cho Sinh nay nhe
Van con mac no chuyen vieng tham a/c Thong Hue, va bac Pham Thong
Xin bac chilienba dung trach em toi nghiep nhe
Sinh moi kiem ra duoc 1 cuon nhac viet tay (ban goc) cua co LM nhac si Nguyen Linh Kinh do nguoi chu ruot trao lai voi trong trach pho bien cho anh chi em ca truong - Se can nho nhieu den My Hoang day
Sinh da co dip di Nha Trang va gap lai LM nhac si Mi Tram o giao xu Thanh Hai
Vai hang, van nho den anh chi em
Chuc mung Nam Moi den tat ca moi nguoi va mong duoc gap lai tren Pho Rum
Kinh

Duy Sinh


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/19/08 16:32
Message:

Th? là c? ph? này trách l?m Bác Duy Sinh r?i .
Hôm nay 20 /1. Bà xă ḿnh có d?p di SG. Bác làm on liên h? sdt : 0913668226 d? l?y 20 CDs cho ACE nhé!Ḿnh cung g?i t?ng thêm 15 CD"Ḥa khúc T? on 2 " cho các Bác : Duy Sinh,Trantrungtruc,TienCao,LouisLong,hoanggiaphi,My Hoang,Trandaiphuoc,Ple2,maitran ,van,chilienba,bachviet,tranthe....và c̣n m?y Bác TT không nh? tên du?c nh? Bác Duy Sinh chuy?n giùm .
Nh? Bác Duy Sinh chuy?n cho hoangviethung n?a nhé ! Lâu quá t? ngày hvh gh? nhà d?n nay có l? 5 hay 6 nam ko g?p l?i .CD "ThanhcaVietnam vol 1 " này là CD Nh?c Vào d?i Nên Bác nào có tí tu?i khi nghe chân nó c? "gi?t gi?t " th́ d?ng có trách th? thông này nhé!
C̣n SDt nhà ḿnh Nhà nu?c dă thêm s? 3 vào d?ng tru?c s? 6 r?i nên Bác Duy Sinh g?i không du?c là ph?i (0613867266) .C̣n SĐT Di d?ng th́ v?n v?y : 0918171777

Thân chào Bác
TT


Reply author: hoangmusic
Replied on: 01/19/08 18:07
Message:

[quote]va chua co thi gio de lai rai tam su

Qu? th?c là Hoàng này v?n c̣n ?m ?c v́ t? xua t?i gi? ch? di xem phim v?i ngu?i yêu ho?c v?i v? mà thôi , ch? dâu có bao gi? di xem phim v?i cánh d?c r?c dâu!!! Làm sao th́ làm nhé bác Duy Sinh - Bác FAVA ELECTRONIC (F?m VÀo là b? (diên n?ng) di?n gi?t d?y!!)và anh em v?n c̣n dang ?m ?c v? cái kho?n C? Tây - C? Ta dây ! N?u mà có du?c lai rai qu?y m?t tí th́ s? truy?n h́nh tr?c ti?p online cho c? ph? cùng v?a coi nh?u ké v?a thèm r?t nu?c phép cho mà xem - Mong l?m thay - CTH

P/S : Mà t?i khi v? l?i CANADA ch?c bác Duy Sinh m?i d?c du?c thông tin này ?y nh?, v́ t?i nhà anh em c?a bác t?i Saigon này theo nhu bác là c? nhu ngu?i mù thành Giêricô v?y!!!


Reply author: duysinh
Replied on: 01/20/08 02:44
Message:

Sinh va ba xa se den - Mong gap anh chi Thong Hue, Phanxico Dinh Dien, Cao thanh Hoang va Fam Thong tai 196 Bac Hai nhe


Duy Sinh


Reply author: H?i Đang
Replied on: 01/20/08 04:57
Message:


Xin chúc m?ng h?p m?t

... Th?t t́nh , nghe các Bác ḥ h?n g?p m?t xôn xao c? topic mà ḷng ḿnh th?y x?n xang quá . Giá mà du?c ? g?n th́ ....Thôi dành "tu?ng tu?ng" v?y .
Xin chúc các Bác h?p m?t th?t vui - th?t g?n bó và tr?n v?n ư nghia


S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/20/08 06:12
Message:

Gi? phút chót th? thông m?c b?n nên ?y nhi?m cho Bà xă mang toàn b? s? CDs d?n g?p Duy Sinh và trao cho Bác mang ra h?i ngo?i giùm .
Chúc các Bác h?p m?t vui v? nhé !
SDT cua binhnhieuloc nè :0979718165
thethong


Reply author: TranDaiPhuoc
Replied on: 01/20/08 07:02
Message:

Th?y quư v? h?p m?t bên dó vui quá, xin g?i t?ng c? nhóm nh?u m?t bài hát Xuân c?a La H?i và Th? L? h?i xua, n?u gi? này c̣n chua g?c th́ xúm nhau hát ?m t?i cho vui và tr? ra. C?m on anh Th? Thông dă nh? d?n TĐP mà g?i t?ng CD. Chào m?ng c? anh Di?n n?a nhé.

Download Attachment: XuanVaTuoiTre.pdf
57.24 KB
Download Attachment: XuanVaTuoiTre.mid
6.1 KB


Reply author: chilienba
Replied on: 01/20/08 09:45
Message:

quote:
Originally posted by phamvanthong

Xin chào t?t c? ACE trong ph?,cu?c h?p m?t r?t vui,có v? ch?ng anh Duy Sinh,Cao Thanh Hoàng,Phanxicô,ch? Khuong Hu? và con gái anh Th? Thông.R?t ti?c anh Th? Thông cho s? ĐT c?a Binhnhieuloc tr? quá nên t?i này không liên l?c du?c,ph?i chi lúc dó anh nh?n vào ĐT th́ t?i này m?i g?i du?c v́ lúc dó dâu có vào forum dâu h́ h́
Bác Tr?n tr?ng Tr?c oi!196 B?c H?i là d?a ch? nhà ḿnh d?y!n?u bác có v? VN th́ mh? nhé,ḿnh d?i bác +Đ́nh Đ?c +.........d?y

favaUi chà nghe các bác h?p m?t dzui dz? quá mà ham ......Nhu v?y là các bác ? quê nhà an T?t tru?c m?i ngu?i trong và ngoài nu?c dó và các bác cung là nhóm d?u tiên trong ph? dă h?p m?t
Hy v?ng sau n?y s? có thêm nhi?u nhóm khác n?a h?p m?t....th́ dúng là phúc l?c c?a Chúa ban ...
À xin cám on bác TTKH r?t "d? thuong" dă t?ng CD cho t? nhá .

clb


Reply author: hoangmusic
Replied on: 01/20/08 10:09
Message:

[/quote]

. Nhung mà d?ng có chuong tŕnh di xem cinê anh Hoàng nhé . Xem phim th́ khi nào coi ch?ng du?c .
Tr?n Trùng Tr?c
[/quote]
BÂy gi? th́ hoi h?t ?m ?c r?i , th?c t́nh mà nói hôm dó Anh Sinh h?n di u?ng cà phê tán g?u , ai dè lên t?i noi , m?i hay em anh Sinh , quay phim chính c?a công ty phát hành phim chi?u ra m?t b? phim , có g?i m?t s?p gi?y m?i , anh Sinh r? di xem phim , Hoàng này di xem mà ḷng c? ?m ?c nhu nói ? trên!!, nay g?p d?y d? hoi d? ?c nhung v?n c̣n v́ thi?u Th? Thông - nhung không sao , v?y là vui r?i, hy v?ng kho?n 3 tháng n?a CD Th? Thông g?i s? v? t?i noi!!! v́ các thùng hàng c?a anh Sinh dă quá d?y và dă niêm - cân c? r?i , dành ph?i g?i theo du?ng tàu , các CD này s? không có h?p , ch? có b́a mà thôi v́ anh em bên này cùng v?i ch? Khuong Hu? dă tranh th? b? h?t v? h?p ch? gi? l?i ru?t r?i cho vào m?t cái h?p c?ng giao cho anh Sinh dóng thùng g?i v? - Thân m?n - CTH


Reply author: duysinh
Replied on: 01/24/08 19:52
Message:

Báo cáo các bác gia d́nh Sinh dă tr? l?i Canada b́nh yên - Xin cám on các bác dă t?n t́nh theo dơi du?ng di nu?c bu?c c?a gia d́nh Sinh - Cám on bác Ph?m Thông và Cao Hoàng dă t? ch?c bu?i kho?n d?i long tr?ng v?i s? góp m?t c?a bác Khuong Hu? (và cháu gái) cùng anh Đ́nh Di?n - Tuy th?i gian eo h?p nhung ít ra là chúng ta dă di?n ki?n nhau l?n d?u tiên d? s? ti?p t?c d?u hót trong Forum - R?t ti?c gia d́nh Sinh dă không g?p du?c anh Th? Thông và B́nh NL cùng các bác khác - Sinh v?n c̣n áy náy v́ dă không d? th?i gian d? chuy?n tṛ v?i các bác và cung không th? dem CD v? ngay cho các bác - Xin các bác ni?m t́nh b? qua cho - Có l?, theo ki?u nói ? nu?c ta hi?n t?i, dây là bu?i giao luu n?i & ngo?i d?u tiên k?t n?i anh ch? em quen bi?t nhau t? nhà Forum - Hy v?ng có 1 s? các bác v? VN an T?t k? này s? t? ch?c thêm các bu?i h?p m?t khác n?a - Em xin mách nu?c là nhà bác Ph?m Thông r?t r?ng răi, và ngay bên nhà bác Thông là công viên Lê th? Riêng có 1 nhà hàng trên h? r?t chi là h?u t́nh - Sinh s? resize và s? xin post lên vài t?m h́nh d? quư bác chiêm ngu?ng - Nhân dây, gd Sinh xin g?i d?n m?i ngu?i l?i chúc m?ng nam m?i Con Chu?t


Duy Sinh


Reply author: LouisLong
Replied on: 01/24/08 20:48
Message:

Ái dzà! H?i b?a d?n nay b?n quá không hay các bác vô dây trao d?i h?n ḥ vui quá sá! R?t vui nghe du?c Bác Duy Sinh và bác Ph?m van Thông có d?p d?i di?n bà con cḥm xóm bên này tham các bác Th?Thông-KhuongHu?, bác Cao Thanh Thoàng và Bác Đ́nh Di?n. Có r?t nhi?u câu h?i d?n các bác bên nhà mà d?o này lu bu quá nên c? ph?i ng?m ngùi d? dó thui ...Cung r?t vui th?y bác Duy Sinh và gia d́nh v? b́nh an. Xin chúc m?ng và kính g?i d?n quư bác và t?t c? Quư Quy?n m?t nam m?i b́nh an và h?nh phúc nhé!

LouisLong


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/25/08 02:15
Message:

Hi Bác Duy Sinh,
Chúc m?ng c? gia d́nh Bác dă v? nhà b́nh an m?nh kh?e. R?t ti?c là bu?i h?p m?t d?u tiên ḿnh l?i không th? có m?t d? g?p du?c v? ch?ng Bác. Nhung dă có bà xă và cháu gái d?i di?n r?i. Cháu gái Khuong Hà nhà ḿnh r?t hănh di?n v́ du?c “di?n ki?n” Bác Duy Sinh .V́ cháu là h?c tṛ c?a em ru?t Bác Duy Sinh ? Khoa Đ?o di?n. . . . .Cám on Bác dă mang nh?ng CD qua h?i ngo?i giùm tuy dù là món quà M?ng Xuân con chu?t mu?n. Nhung mu?n c̣n hon không ph?i không các Bác. Ḿnh nh? khi xua có nghe câu chuyên v? L?C QUAN T?U .
Chuy?n nhu th? này:
Ba ngu?i b?n cùng t? nhau nh?u dón Xuân. M?t anh l? tay làm d? chai ru?u.
Anh bi quan ,ti?c c?a s? nói (xin phép các Bác) :”M? nó! B? h?t ru?u r?i c̣n ǵ?”. C̣n anh l?c quan nh?t chai ru?u lên m?ng r?” Hihi. V?n c̣n m?t ít d?y nè !Chua d? h?t”. . . . .
Thôi. Nói dai nói dài là nói d?i. Chúc các Bác nhi?u ni?m vui nhe!

thethong


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/25/08 09:08
Message:

Anh H?i Đang oi !
Không bi?t ch?ng nào anh m?i ghé TT d? l?y CD cho TGM Dalat nh? ?
TT dang mong l?m d?y v́ T?t dă g?n k? r?i ...
Cám on anh dă h?i tham Nh?c m?u c?a ḿnh . Bà c? không ph?i m? . Ch?c nh? on Chúa c?m c? qua cái T?t này r?i tính sau .
TT


Reply author: duysinh
Replied on: 01/26/08 01:46
Message:

R?t vui du?c bi?t tin v? nh?c m?u c?a bác Th? Thông - Dù ǵ th́ cung ph?i loi l?i d? c? chung hu?ng cái T?t v?i anh ch? và các cháu ch? - Sinh dă có nói v?i Vinh Son v? cháu Khuong Hà - Vinh Son dang chu?n b? di Pháp làm h?u k? cho phim Trang Noi Đáy Gi?ng - Hy v?ng cháu Khuong Hà s? g?p l?i Th?y Son, có chi ch?c cung du?c "Cái Dù che Cái Cán" n?u có làm bi?ng làm bài hehehehe - Cung nói thêm là bác Cao Thanh Hoàng h?n Sinh di u?ng cà phê vào 7 gi? ru?i sáng - Bác Hoàng v? t?i nhà Sinh là 8 gi? ru?i nên thay v́ d?u hót 1 ti?ng, Sinh bèn dua th?ng bác Hoàng vào r?p coi ra m?t phim N? Hôn Th?n Ch?t (dang chi?u T?t t? ngày hôm qua 25/1) - Bác Hoàng cho bi?t m?y ch?c nam nay chua coi phim nên Sinh th?y bác Hoàng cung h? hê l?m, ch? t?i ph?i 3 chân 4 c?ng ch?y v? Tân Phú ph? bà xă, t?i chua?

Duy Sinh


Reply author: chilienba
Replied on: 01/26/08 05:29
Message:

quote:
Originally posted by duysinh

R?t vui du?c bi?t tin v? nh?c m?u c?a bác Th? Thông - Dù ǵ th́ cung ph?i loi l?i d? c? chung hu?ng cái T?t v?i anh ch? và các cháu ch? - Sinh dă có nói v?i Vinh Son v? cháu Khuong Hà - Vinh Son dang chu?n b? di Pháp làm h?u k? cho phim Trang Noi Đáy Gi?ng - Hy v?ng cháu Khuong Hà s? g?p l?i Th?y Son, có chi ch?c cung du?c "Cái Dù che Cái Cán" n?u có làm bi?ng làm bài hehehehe - Cung nói thêm là bác Cao Thanh Hoàng h?n Sinh di u?ng cà phê vào 7 gi? ru?i sáng - Bác Hoàng v? t?i nhà Sinh là 8 gi? ru?i nên thay v́ d?u hót 1 ti?ng, Sinh bèn dua th?ng bác Hoàng vào r?p coi ra m?t phim N? Hôn Th?n Ch?t (dang chi?u T?t t? ngày hôm qua 25/1) - Bác Hoàng cho bi?t m?y ch?c nam nay chua coi phim nên Sinh th?y bác Hoàng cung h? hê l?m, ch? t?i ph?i 3 chân 4 c?ng ch?y v? Tân Phú ph? bà xă, t?i chua?

Duy SinhBác Duy Sinh và các bác oi,

Nghe tin bà c?, nh?c m?u c?a bác Th? Thông kh?i m? cung m?ng... c?u xin Chúa mau b́nh ph?c c? bà .
Xin chào m?ng bác Duy Sinh và bà x? dă v? nhà b?ng an: "Welcome home!"
Nói t?i "nhà" ...mà nghi cung bu?n cu?i (*) th?t?
Ch? bi?t "nhà" th?c c?a chúng ḿnh là ? dâu?
? Vi?t Nam hay.... ? cái ch? mà chúng ḿnh dang cu ng?? b?n phuong tr?i: M?, Pháp, Úc, Canada ?
Nhung m?t di?u ch?c ch?n "nhà" mà Chúa Giê su dă h?a v?i chúng ḿnh là khi Ngài v? "nhà Cha" Ngài s? d?n m?t ch? cho chúng ḿnh ...Ch? có "nhà dó" m?i là vinh c?u, d?i d?i ...ph?i không các bác ?
(*) bu?n cu?i : mâu thu?n th?t?
Bu?n th́ ph?i khóc ch? sao l?i cu?i ? Ch?c là bu?n ...r?i cu?i lên d? che d?y cái bu?n c?a ḿnh chang nhu Xuân Di?u :
Cu?i là ti?ng khóc khô không l?
Ngu?i ta cu?i trong lúc quá chua cay
Ta th?n nhiên cu?i tru?c d?i thay ....

clb

À mà bác DS cho nhà em h?i hai câu nè :

1)bác vi?t :"cái dù che cái cán" nghia là dź dz?y ? có ph?i cùng nghia v?i :"lá lành dùm lá rách" ko?
2) Khi nào phim : " Trang noi dáy gi?ng và N? hôn th?n ch?t" vào DVD th́ xin bác báo tin cho ACE d? cùng thu?ng th?c cái tài c?a Th?y Son nói riêng và n?n di?n ?nh c?a nu?c nhà nói chung nghen bác ?


Reply author: H?i Đang
Replied on: 01/26/08 19:03
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

...Anh H?i Đang oi !
Không bi?t ch?ng nào anh m?i ghé TT d? l?y CD cho TGM Dalat nh? ?
TT dang mong l?m d?y v́ T?t dă g?n k? r?i ...
....Chào anh Th? Thông
Ḿnh v?a g?i email cho anh d?y , anh vào xem nhé !


S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/29/08 02:06
Message:

Bác Duy Sinh thân m?n,
Cám on Bác dă d? ư d?n cháu Hà và nói v?i thày Son ( nh?t thân nh́ th? mà!Hihiii).Cung cám on Bác dă h?i tham d?n nh?c m?u TT. Đang mong ch? Bác post h́nh bu?i h?p m?t "l?ch s?" anh em qu?c n?i và qu?c ngo?i " lên d?y
Chúc Bác kh?e m?nh và có nhi?u ni?m vui ph?c v? .
thethong

quote:
Originally posted by duysinh

R?t vui du?c bi?t tin v? nh?c m?u c?a bác Th? Thông - Dù ǵ th́ cung ph?i loi l?i d? c? chung hu?ng cái T?t v?i anh ch? và các cháu ch? - Sinh dă có nói v?i Vinh Son v? cháu Khuong Hà - Vinh Son dang chu?n b? di Pháp làm h?u k? cho phim Trang Noi Đáy Gi?ng - Hy v?ng cháu Khuong Hà s? g?p l?i Th?y Son, có chi ch?c cung du?c "Cái Dù che Cái Cán" n?u có làm bi?ng làm bài hehehehe - Cung nói thêm là bác Cao Thanh Hoàng h?n Sinh di u?ng cà phê vào 7 gi? ru?i sáng - Bác Hoàng v? t?i nhà Sinh là 8 gi? ru?i nên thay v́ d?u hót 1 ti?ng, Sinh bèn dua th?ng bác Hoàng vào r?p coi ra m?t phim N? Hôn Th?n Ch?t (dang chi?u T?t t? ngày hôm qua 25/1) - Bác Hoàng cho bi?t m?y ch?c nam nay chua coi phim nên Sinh th?y bác Hoàng cung h? hê l?m, ch? t?i ph?i 3 chân 4 c?ng ch?y v? Tân Phú ph? bà xă, t?i chua?

Duy Sinh


Reply author: duysinh
Replied on: 01/29/08 18:11
Message:

Bac Thong,
Sinh se post hinh - Dang qua ban ron, nhat la bay gio troi Edmonton dang qua lanh -45 Celsius (duoi 0) - Dan Edmonton "teo" het roi bac a - Thang con cua Sinh doi ve Viet Nam roi do - Xe co chet may khong di lam duoc - Truong hoc co noi cung cho nghi - O Canada!!!

Duy Sinh


Reply author: tiencao05
Replied on: 01/30/08 13:24
Message:

quote:
Originally posted by duysinh

Báo cáo các bác gia d́nh Sinh dă tr? l?i Canada b́nh yên - Xin cám on các bác dă t?n t́nh theo dơi du?ng di nu?c bu?c c?a gia d́nh Sinh - Cám on bác Ph?m Thông và Cao Hoàng dă t? ch?c bu?i kho?n d?i long tr?ng v?i s? góp m?t c?a bác Khuong Hu? (và cháu gái) cùng anh Đ́nh Di?n - Tuy th?i gian eo h?p nhung ít ra là chúng ta dă di?n ki?n nhau l?n d?u tiên d? s? ti?p t?c d?u hót trong Forum - R?t ti?c gia d́nh Sinh dă không g?p du?c anh Th? Thông và B́nh NL cùng các bác khác - Sinh v?n c̣n áy náy v́ dă không d? th?i gian d? chuy?n tṛ v?i các bác và cung không th? dem CD v? ngay cho các bác - Xin các bác ni?m t́nh b? qua cho - Có l?, theo ki?u nói ? nu?c ta hi?n t?i, dây là bu?i giao luu n?i & ngo?i d?u tiên k?t n?i anh ch? em quen bi?t nhau t? nhà Forum - Hy v?ng có 1 s? các bác v? VN an T?t k? này s? t? ch?c thêm các bu?i h?p m?t khác n?a - Em xin mách nu?c là nhà bác Ph?m Thông r?t r?ng răi, và ngay bên nhà bác Thông là công viên Lê th? Riêng có 1 nhà hàng trên h? r?t chi là h?u t́nh - Sinh s? resize và s? xin post lên vài t?m h́nh d? quư bác chiêm ngu?ng - Nhân dây, gd Sinh xin g?i d?n m?i ngu?i l?i chúc m?ng nam m?i Con Chu?t


Duy SinhHôm nay m?i vào l?i dây , nghe tin các bác N?i - Ngo?i h?p m?t T?t Niên vui Xuân , dzui quá xá c? .

L?i thêm 1 tin dzui n?a : buu di?n m?i g?i t?i em 1 thùng quà n?ng triu ( wow , quá b?t ng? bên trong là 5 ḍn bánh tét , gị ch? c̣n thom ph?c nóng h?i c?a Ca tru?ng Hoàng Gia Phi g?i t?ng ....ti?c quá ,n?u anh ch? em ḿnh ? g?n nhau th́ nh?u nh?t tung b?ng dz?i .....)

Thôi th́ ḿnh và anh Louis Long d?i di?n nh?u thay các bác v?y .

Vào dây mói th?y t́nh nghia anh em ca doàn d? thuong tuy?t v?i, tuy chua t?ng g?p m?t, mà nhu thân quen t? ki?p nào .

TIEN CAO


Reply author: hoangmusic
Replied on: 02/01/08 21:43
Message:

Nh?t trí v?i anh Thông , chi?u mùng 6 t?t , s? cúp d?y m?t b?a coi nhu ĺ x́ cho Hs thêm m?t ngày ngh? n?a d? h?p m?t v?i NS Th? Thông t? Gia Ki?m lên v́ l?n tru?c không có m?t - Nhung ch?c ch?n Th? Thông ph?i lên ngày dó d?y nhé - Thân m?n - h?n g?p ngày 6 t?t - CTH


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/01/08 22:42
Message:

OK,
Nh?t trí v?i t?t c? các b?n. Ngày 6 T?t ḿnh s? có m?t . Nhung g?p t?i dâu nhi? . Nhu th? là s? g?p m?t dông d? .
Chúc t?t c? các b?n M?T MÙA XUÂN NHU Ư
thethong


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/02/08 05:23
Message:

Phamvanthong oi !
Nh? kêu thêm Binhnhieuloc d?n cho vui d?u Xuân nhé !
thethong


Reply author: bachviet
Replied on: 02/02/08 12:43
Message:

Ái chà,

Mùng 6 T?t th́ xém h?t T?t, nhung quư anh g?p nhau ? dâu, ngày nào, th́ T?t b?t d?u t? ch?n ?y và t? gi? ?y! Vui Xuân doàn t? nh? cho nhà em ké m?t...x?, v?i ít dua "m?c t?n" nhé. Hôm nào r?nh nhà em v? s? an T?t mu?n v?i các anh d? du?c tán dóc vô tu, quên di t? di?u...b?c xúc! Nh? k? l?i cho nhà em nghe ké, d? du?c d?ng c?m v?i các anh, ḿnh...nh?t trí v?y nhé, h́ h́... Xuân này ph?i g?i là Xuân C?u Nguy?n, t?i th?y bà con c?u nguy?n quá xá t? Sài G̣n ra t?i Hà N?i, các anh có nh?y c?m làm tho lúc trà du t?u h?u, th́ d? tr?ng ch? cho em ít hàng, d?ng em phang vào vui ké v?i d?y.
Chúc quư anh vui Xuân...không say không v?, h́ h́...

Duc


Reply author: phamvanthong
Replied on: 02/02/08 18:49
Message:

Hi! Hôm qua t?i gi? mu?n topic c?a anh Th? Thông d? ḥ h?n trao d?i th? là d? r?i,gi? th́ xin tr? l?i topic này cho anh và quư anh ch?,"chuy?n h?n ḥ" c?a chúng ta xin du?c d?t tay nhau qua nhà D7(Private Message),chi ti?t s? xin du?c m? ra ? dó .nhung tru?c khi r?i b? ch?n này cung xin du?c nh?c l?i,theo th?i gian có th? thu x?p du?c c?a các anh ch?,Thông quy?t d?nh ch?n ngày mùng 6 t?t t?c ngày 12 tháng 2 duong l?ch vào lúc 18gi?,chúng ta g?p g?,c? th? nhé

fava


Reply author: youngdinh
Replied on: 02/03/08 23:20
Message:

Xin chào qúy anh ch?

Chúc các anh ch? bên nhà có m?t ngày d?u nam h?p m?t h?u ái th?t là vui. Không bi?t ch?ng nào chúng em bên này m?i có ngày nhu th? này. Nghe các bác h?p m?t có món "M?c t?n" là món ǵ mà em chua du?c nghe bi?t, nghe cung hay hay, món này th́ di "v?i ông lăo ta, hay ông thánh Martin" cái nào o.k nh?t?

Chúc các anh ch? sang nam m?i luôn nhi?u s?c kho?, m?i s? nhu ư.

Young Dinh


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/04/08 07:29
Message:

Hihi,
Bác youngdinh ch? khéo nói dùa . Dân Annam ta ai mà ch?ng bi?t ki?u choi ch? c?a các c? . m?c = cây , t?n = c̣n . m?c t?n = cây c̣n = con c?y . Hih? Th? m?i th?y món th?t chó di ḷng ṿng lu?n qu?n v? tên g?i .Nhung th? m?i thú v? ph?i không các bác . An th?t chó khoi ngu?n sáng t?o d?y các Bác ? .... Có noi l?i g?i là "nai d?ng quê " n?a co . Ḿnh th́ th?y dây là món TA nên di v?i ông già ch?ng g?y (ru?u d? _ông lăo ta ) là nh?t . Ch? ông thánh Martin (Martel)th́ "hoài cành mai (th?t chó ) cho con cú (ru?u Martel) nó d?u ".Hihiiiiiii.
thethong

quote:
Originally posted by youngdinh

Xin chào qúy anh ch?

Chúc các anh ch? bên nhà có m?t ngày d?u nam h?p m?t h?u ái th?t là vui. Không bi?t ch?ng nào chúng em bên này m?i có ngày nhu th? này. Nghe các bác h?p m?t có món "M?c t?n" là món ǵ mà em chua du?c nghe bi?t, nghe cung hay hay, món này th́ di "v?i ông lăo ta, hay ông thánh Martin" cái nào o.k nh?t?

Chúc các anh ch? sang nam m?i luôn nhi?u s?c kho?, m?i s? nhu ư.

Young Dinh


Reply author: tranthe
Replied on: 02/04/08 14:36
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
Tru?c h?t m?n chúc anh ch? và gia d́nh m?t nam M?u Tí Khang An Th?nh Vu?ng. Sau dó h?i anh có bài "Hoan Ca Ph?c Sinh" d?ng Encore không cho ḿnh xin v?i, c?n d? so?n cho ph?n Violin.
Thân m?n,
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/04/08 19:26
Message:

Sorry anh Tr?n Th? ,
Ḿnh g?i anh 2 b?n luôn .
HOAN CA PH?C SINH và CHÚA ĐĂ S?NG L?I
CHÚC M?NG NAM M?I c? Gia d́nh anh ch? .
thethong

quote:
Originally posted by tranthe

Anh Th? Thông thân m?n,
Tru?c h?t m?n chúc anh ch? và gia d́nh m?t nam M?u Tí Khang An Th?nh Vu?ng. Sau dó h?i anh có bài "Hoan Ca Ph?c Sinh" d?ng Encore không cho ḿnh xin v?i, c?n d? so?n cho ph?n Violin.
Thân m?n,
Tr?n Th?
Download Attachment: chuadasonglai.pdf
45.99 KB

Download Attachment: ChuaDaSongLai.enc
20.4 KB

Download Attachment: HoanCaPhucSinh.enc
17.2 KB

Download Attachment: hoancaPS.pdf
48.65 KB


Reply author: youngdinh
Replied on: 02/04/08 23:50
Message:

Xin chào bác Th? Thông cùng qúy anh ch?

Th́ ra các bác nh?u nh?p cu?c xu?t ch?, nghe r?t là lư thú. M?i d?u em nghi nghi là cây c̣n, nhung tu?ng món l? c?a cây c̣n, nhu ru?u m?n, ch? ch́a v.v.... nh?ng món này di chung v?i ông lăo ta, th́ c̣n ǵ b?ng. Lâu l?m r?i em không du?c hu?ng m?c t?n th? thi?t, ? dây ch? du?c d?ng d? g?a thôi bác Thông ?, nay có h?p m?t vui v?y, nh? bác Th? Thông cùng các bác làm dùm em môt x? yêu quê huong nhé. C?m on các anh ch?.

Young Dinh


Reply author: tranthe
Replied on: 02/05/08 03:58
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Sorry anh Tr?n Th? ,
Ḿnh g?i anh 2 b?n luôn .
HOAN CA PH?C SINH và CHÚA ĐĂ S?NG L?I
CHÚC M?NG NAM M?I c? Gia d́nh anh ch? .
thethong


Cám on anh Th? Thông th?t là nhi?u. Xin m?t mà du?c hai.
Ca doàn ? dây r?t thích hát nh?c c?a anh. Tu?n r?i t?p bài Hoan Ca Ph?c Sinh, ACE thích l?m; bài hát làm cho ngu?i nghe th?y m?t s?c s?ng trong ngu?i dang b?ng lên.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/06/08 10:23
Message:

Ch? c̣n không d?y n?a ti?ng n?a là PHÚT GIAO TH?A l?i t?i .
Xin dành nh?ng l?i chúc t?t d?p nh?t t?i các B?n trong For?m
Nguy?n xin Thiên Chúa là Cha hu?ng d?n chúng ta di ti?p bu?c du?ng tr?n này trong t́nh thuong yêu c?a Ngài .
thethong


Reply author: H?i Đang
Replied on: 02/06/08 11:15
Message:

GIAO TH?A ĐĂ Đ?N
Xin chúc cho ngôi nhà riêng c?a Anh Th? Thông trong Forum này Măi luôn r?n ràng - măi luôn ?m áp T̀NH YÊU THÁNH NH?C

S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/19/08 03:16
Message:

Bác nào có b?n "Regina coeli"(N? vuong Thiên Đàng ) cho ḿnh xin 1 b?n .
R?t cám on
TT

Download Attachment: regina coeli.enc
5.77 KB


Reply author: HaiDang
Replied on: 02/19/08 17:41
Message:

Chào anh Th? Thông
Hi v?ng dây là bài anh c?n t́m


Download Attachment: Reginacoeli.pdf
45.69 KB

Download Attachment: Reginacoeli.mid
4.71 KB

File *enc ( Encore 4.55 )
Download Attachment: Reginacoeli.enc
31.07 KB

S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

HaiDang


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/20/08 04:15
Message:

Cám on anh H?i Đang . Đúng là b?n này . Ḿnh s? t?p cho ca doàn hát l? PS nam n?y cùng v?i Halleluia c?a Handel.
Chúc anh m?t Mùa Chay thánh thi?n
TT


Reply author: LouisLong
Replied on: 02/21/08 10:05
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong
Ḿnh s? t?p cho ca doàn hát l? PS nam n?y cùng v?i Halleluia c?a Handel....
TT


Messiah(G.F.Handel) No.44 Hallelujah on youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=bdQPY7ppJds

http://www.youtube.com/watch?v=nnHksDFHTQI&NR=1


Reply author: TranDaiPhuoc
Replied on: 02/21/08 10:59
Message:

Handel c̣n vi?t bài Dixit Dominus lúc ông kho?ng hai muoi m?y tu?i, các b?n nghe th? do?n m? d?u (b?n youtube này âm thanh hoi m?):

http://www.youtube.com/watch?v=K8Id7d_AIjc


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/21/08 15:39
Message:

Chân thành cám on anh Tr?n d?i Phu?c và Louis Long
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/27/08 04:08
Message:

Xin chia s? v?i ACE bài XIN GI? G̀N CON vi?t theo TV 15
thethong

Download Attachment: xingiugincon.enc
22.15 KB

Download Attachment: xingiugincon.pdf
79.57 KB


Reply author: phamvanthong
Replied on: 03/12/08 10:33
Message:

Anh Th? Thông oi! c?m on anh r?t nhi?u v?i các CD v?a r?i anh g?i t?ng,anh có th? cho em xin danh m?c các bài hát trong các CD Tâm T́nh Khúc 1,2 & 3du?c không ?,v́ có m?t s? bài em chua bi?t
Xin c?m on anh nhi?u .


fava


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/13/08 19:33
Message:

G?i fava nh?c b?n TTK
Chúc vui
TT

Download Attachment: Nhac ban TTK.zip
200.04 KB


Reply author: lamnguyen2802
Replied on: 03/31/08 23:27
Message:

Song Moc xin chao thay Petta The Thong
Truoc tien xin thac mac doi chut ve cai nick co ve hoi la cua Thay , thuong thi nguoi ta dung Petro , Pet , Pierre ... nhung cua Thay la "Petta", hong biet co phai la Pet+ta (Pet la Petter , con "ta" tuc la khong phai Tay). Hih? Song Moc thuc su rat me nhung ca khuc cua Thay , tu chuong trinh Tam Tinh Khuc nam 1900 hoi do , thuc hien bang cassette, hoa am Quang Phuc , Lm nhac si An Duc cung co phan trong viec gioi thieu thu am tai Ben Thanh Audio (ngay ay con o Ben Ham Tu). Rat tiec vi chat luong am thanh kem qua ...nho lan do ca si Le Thu hat Khuc hat thanh xuan hay biet bao . Ca doan tui nay thuong hat nhung bai trong ay (ky am lai rui hat th?i May qua , sau nay Lm Pet Thanh Son (Chung vien Xuan Loc) co cho mot so file encore toan nhac The Thong , tha ho ma hat luon . Co mot bai ma Song Moc van thich den gio , do la bai Mang Theo cau hat . Nhung nghe ban hoa am moi khong thay tam tinh nhu lan dau tien, ca si hat cung khong dat lam . Con nua , cai nay thac mac rieng voi Thay: Bai "Con Thuyen Petta", sao Thay khong giu lai cau intro nguyen thuy, va cau "Chua cu ngu yen giac ngon tren thuyen ..." hoi co ve kho hieu do ! Cung hoi nhieu chuyen , Song Moc xin tam dung tai day . Chuc Thay luon co nhieu cam tac moi , tran day than khi va lua cho doi . Song Moc


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/01/08 20:31
Message:

Chào ban Song Moc,
Th́ ra là ngu?i quen cu t? nam 1900. Hihi, dúng là nh? l?i th?i gian dó d?y ?p nh?ng k? niêm. Cái cassette master c?a ḿnh bây gi? nó b? hu r?i . Ti?c quá nhung bi?t sao bây gi?...
Ḿnh xin tr? l?i anh 2 di?m nhé :
1) Tên thánh trong S? r?a t?i c?a ḿnh là Pierre d'alcantara ( thánh Phêrô c?a thành Alcantara). ông Thánh này ? măi t?n Tây Ban Nh? co . Ḿnh v?n ao u?c 1 l?n du?c d?n kính vi?ng Ngài . Nghe k? ông Thánh này r?t kh? h?nh , di lúc nào cung cúi m?t xu?ng d?t ..., khiêm nhu?ng r?t m?c . Nên ḿnh l?y là Pet+ al ( vi?t t?t )+ tên ḿnh . Anh H?i Nguyên c? ch?c ḿnh là Pê dan Th? Thông hoài !!!
2) Bài "Con thuy?n Phêrô dúng th?c là ḿnh mu?n làm m?i t? cách ph?i âm cho t?i ngu?i hát . M?c dù v?n ti?c gi?ng ca dă t?ng hát nam 1990 (don so m?c m?c và hát v?i c? tâm t́nh c?a hoàn c?nh s?ng th?i dó _v?t v?, hoang mang l?n lo âu ...). L?i bài hát này là c?a anh Miên Ly b?n thân c?a m?nh Anh dă du?c Chúa g?i v? 7 nam nay r?i . L?i ca " Chúa c? ng? yên , gi?c ngon trên thuy?n " theo ḿnh nghi, anh Miên Ly mu?n nh?n m?nh t?i : Trong b?t c? hoàn c?nh nào n?u ta dă có Chúa ? bên r?i th́ không s? ǵ n?a . M?c băo táp, phong ba, ngh?ch c?nh c?a cu?c s?ng dua t?i . . . .Và khi dă có Chúa r?i th́ .... Chúa c? viêc...ng? ng?n
Chúc b?n Song Moc có nhi?u ni?m vui bên Chúa trong cu?c s?ng . Xin c?u nguy?n nhi?u cho ḿnh v?i .
TT


quote:
Originally posted by lamnguyen2802

Song Moc xin chao thay Petta The Thong
Truoc tien xin thac mac doi chut ve cai nick co ve hoi la cua Thay , thuong thi nguoi ta dung Petro , Pet , Pierre ... nhung cua Thay la "Petta", hong biet co phai la Pet+ta (Pet la Petter , con "ta" tuc la khong phai Tay). Hih? Song Moc thuc su rat me nhung ca khuc cua Thay , tu chuong trinh Tam Tinh Khuc nam 1900 hoi do , thuc hien bang cassette, hoa am Quang Phuc , Lm nhac si An Duc cung co phan trong viec gioi thieu thu am tai Ben Thanh Audio (ngay ay con o Ben Ham Tu). Rat tiec vi chat luong am thanh kem qua ...nho lan do ca si Le Thu hat Khuc hat thanh xuan hay biet bao . Ca doan tui nay thuong hat nhung bai trong ay (ky am lai rui hat th?i May qua , sau nay Lm Pet Thanh Son (Chung vien Xuan Loc) co cho mot so file encore toan nhac The Thong , tha ho ma hat luon . Co mot bai ma Song Moc van thich den gio , do la bai Mang Theo cau hat . Nhung nghe ban hoa am moi khong thay tam tinh nhu lan dau tien, ca si hat cung khong dat lam . Con nua , cai nay thac mac rieng voi Thay: Bai "Con Thuyen Petta", sao Thay khong giu lai cau intro nguyen thuy, va cau "Chua cu ngu yen giac ngon tren thuyen ..." hoi co ve kho hieu do ! Cung hoi nhieu chuyen , Song Moc xin tam dung tai day . Chuc Thay luon co nhieu cam tac moi , tran day than khi va lua cho doi . Song Moc


Reply author: lamnguyen2802
Replied on: 04/02/08 02:20
Message:

Xin chao Thay Petal ,
Gio thi biet ro nguon con roi , khong con thac mac nua . Cam on Thay that nhieu do . Ah quen mot dieu , Thay co nhac den tac gia Mien Ly , lam Song Moc nho den mot ca tap thanh ca cua tac gia nay , cung kha lau roi , hinh nhu vao nam 1978 thi phai , trong do co cac bai sau: "la thoang mong manh" , "than con tam gui" , "ben bo yeu thuong" (sau nay da duoc bac Petal det nhac lai), "xin tro nen thach dong" ... Sach in kho nho (roneo),giay pelure bon mau kha dep . Chang hay Thay co te giup Song Moc tim lai ca tap do hay khong , hoac co the cho Song Moc xin dia chi cua gia dinh tac gia Mien Ly cung duoc ...
Mot chut nua : Chang hay Thay Petal co hung thu de viet nhac "tu cua nha tho ra doi" khong ? Bay gio the he tre dang rat can nhung ca khuc nhu the! O Sai gon co Lua Hong (Ban MVGT), o Xuan Loc nghe dau cung co nhom Duoc Hong, nhung chua thuc su thap len ngon duoc thuc su cho nguoi tre , vi chua di sau , di sat voi tam tu nguyen vong cua ho ...Thay Giesu ngay xua da song rat gan gui voi con nguoi de roi dat ho ve cung Chan Thien My , con ngay nay, nguoi cong giao (dac biet la o VN) phai buoc vao cai "vong Tam Tang" Chan Thien My , roi moi gap duoc Thay Gie su .... Co hoi kho cho nguoi tre hom nay phai khong thay ? Theo Song Moc biet , moi lan to chuc Dai Hoi Gioi Tre the gioi , nguoi ta luon danh cho nguoi tre 3 chu F (fun, friend ,faith)- Co gap go trong NIEM VUI chung, se nay sinh tinh LIEN DOI , tu do moi huong den NIEM TIN Kito giao .Trach nhiem nay ganh nang tren vai nhung nguoi lo ve muc vu gioi tre , ma gioi nhac si cong giao cung la mot thanh phan khong the thieu ... Vai dong lan man , Song Moc xin tam dung tai day . Hen gap thay trong nhung lan trao doi sau ...
Song Moc


Reply author: tranthe
Replied on: 04/02/08 14:48
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,

Lâu nay b?n l?m ph?i không?
Anh có bài "Ti?n Vào Thánh Cung" d?ng Encore không cho ḿnh xin m?t b?n v?i.
Hôm l? Ph?c Sinh hát bài Hoan Ca Ph?c Sinh c?a anh giáo dân khen nhi?u l?m.
Cám on anh tru?c nhi?u. Chúc anh và gia d́nh m?i s? t?t d?p nh?t.
m?n
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/02/08 17:24
Message:

Anh Tr?n Th? m?n,
Đúng là k? này TT hoi b? b?n v́ dang lo m?y chuy?n riêng .Thêm n?a 2 bà c? hai bên b? dau n?ng nên cung không có th́ gi? nhi?u Bài Ti?n vào Thánh cung , nguyên th?y là c?a Fanxicô . Th?i dó ( nam 1977 ) h?i c̣n di h?c chung . ḿnh có edit l?i nên nhi?u ngu?i tu?ng l?m bài dó c?a ḿnh và Fanxicô vi?t chung . Anh có th? h?i Fanxicô d? xin b?n "z?n ". C̣n b?n ḿnh có là b?n dă edit r?i .
Cám on ca doàn dă hát "Hoan ca PS " c?a TT . Ḿnh dang xem l?i m?t s? b?n nh?c c?a ḿnh d? chu?n b? in 1 t?p k? ni?m ch?ng hon 200 bài .
Bài "Hoan ca PS" cung dă s?a l?i l?i. Ḿnh dă edit bài này trong Forum này .
Chúc anh Tr?n Th? m?nh kh?e , hang say sáng tác . Mong có d?p g?p anh d? hàn huyên n?u anh v? VN .
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/02/08 21:12
Message:

Xin chao Song Moc,
1) Ḿnh s? liên h? v?i v? c?a Miên Ly d? g?i cho anh các bài hát này s?m nh?t có th? .Đúng là t?p " L?I DÂNG " in ronéo gi?y 4 m?u M?t n? l?c r?t l?n th?i dó d?y .
2) V? nh?c : "T? c?a nhà th? hát ra".
Hii , ch?c anh cung bi?t ḿnh sinh ho?t c? d?o l?n d?i, các nh?c si d?i cung có quen bi?t và là b?n khi c̣n trong tru?ng nhu Vy nh?t T?o, Vu Hoàng , Qu?c Dung ...nên nét nh?c d?o c?a TT hoi nhu?m màu " d?i thu?ng " ( v?n b? các c? phê b́nh v?y d?y ) . Nên th?c s? ra , TT cung có vi?t m?t s? bài cho gi?i tr? , nhung v́ sáng tác c?p th?i nên không luu gi? lai. H?n v?i Song Moc m?t th?i gian TT s? thu th?p l?i và g?i cho anh . Th?i sáng tác nhi?u nh?t cách dây dă kho?ng 15 hay 16 nam, th?i Cha Hi?n DCCT ph? trách , anh Vi?t Chung là tru?ng nhóm,trong nhóm có Cha Nguy?n Duy( khi dó c̣n là Thày ), Minh Tâm, Vu d́nh Ân, Thy Yên ..... m?i tháng anh em nh?c si h?p 1 l?n t?i Ṭa TGM Saigon cùng dua ra các b?n nh?c ḿnh vi?t r?i s?a d?i, góp ư ki?n tr?c ti?p v?i nhau . Nhung sau v́ nhi?u lư do, nhóm sáng tác tr? này dành ph?i t?m ngung...vô th?i h?n .
Ḿnh cung r?t tâm huy?t v?i gi?i tr? d?y ch? ch? có di?u là ko có di?u ki?n thôi . Thú th?c v?i Song M?c , ḿnh m?i du?c coi 1 dia CD c?a Tôn giáo b?n Tin Lành , ḿnh th?y r?t thích ...Các b?n tr? c? m?y ngàn ngu?i hát thánh ca ngoài tr?i v?i nh?p di?u say sua theo ti?ng nh?c v?i ban nh?c s?ng th?t sôi d?ng nhung r?t thánh thi?n . Trên sân kh?u là 1 v? M?c s? kiêm ca si, nh?c công . M?t b?u khí kích d?ng c?u nguy?n r?t l?n . Các b?n tr? hát d?ng ca nh?ng câu chung th?t don gi?n nhung ḥa bè hay làm sao ! Thêm n?a là ban nh?c di?n t? v?i Piano, guitar, keyboards choi r?t tuy?t .
M?t vài tam t́nh v?i anh v?y .
Mong là s? có nhi?u b?n tr? d?n v?i Chúa hon qua nh?ng bài ca " t? c?a nhà th? hát ra " này .
G?i anh m?y bài này xem có x? d?ng ǵ du?c k?

quote:
Originally posted by lamnguyen2802

Xin chao Thay Petal ,
Gio thi biet ro nguon con roi , khong con thac mac nua . Cam on Thay that nhieu do . Ah quen mot dieu , Thay co nhac den tac gia Mien Ly , lam Song Moc nho den mot ca tap thanh ca cua tac gia nay , cung kha lau roi , hinh nhu vao nam 1978 thi phai , trong do co cac bai sau: "la thoang mong manh" , "than con tam gui" , "ben bo yeu thuong" (sau nay da duoc bac Petal det nhac lai), "xin tro nen thach dong" ... Sach in kho nho (roneo),giay pelure bon mau kha dep . Chang hay Thay co te giup Song Moc tim lai ca tap do hay khong , hoac co the cho Song Moc xin dia chi cua gia dinh tac gia Mien Ly cung duoc ...
Mot chut nua : Chang hay Thay Petal co hung thu de viet nhac "tu cua nha tho ra doi" khong ? Bay gio the he tre dang rat can nhung ca khuc nhu the! O Sai gon co Lua Hong (Ban MVGT), o Xuan Loc nghe dau cung co nhom Duoc Hong, nhung chua thuc su thap len ngon duoc thuc su cho nguoi tre , vi chua di sau , di sat voi tam tu nguyen vong cua ho ...Thay Giesu ngay xua da song rat gan gui voi con nguoi de roi dat ho ve cung Chan Thien My , con ngay nay, nguoi cong giao (dac biet la o VN) phai buoc vao cai "vong Tam Tang" Chan Thien My , roi moi gap duoc Thay Gie su .... Co hoi kho cho nguoi tre hom nay phai khong thay ? Theo Song Moc biet , moi lan to chuc Dai Hoi Gioi Tre the gioi , nguoi ta luon danh cho nguoi tre 3 chu F (fun, friend ,faith)- Co gap go trong NIEM VUI chung, se nay sinh tinh LIEN DOI , tu do moi huong den NIEM TIN Kito giao .Trach nhiem nay ganh nang tren vai nhung nguoi lo ve muc vu gioi tre , ma gioi nhac si cong giao cung la mot thanh phan khong the thieu ... Vai dong lan man , Song Moc xin tam dung tai day . Hen gap thay trong nhung lan trao doi sau ...
Song MocDownload Attachment: Morongvongtay.enc
14.23 KB

Download Attachment: nhanchungyeuthuong.enc
14.96 KB

Download Attachment: LOICHUA.ENC
11.31 KB

Download Attachment: giaolyvienca.enc
16.23 KB


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 04/03/08 07:17
Message:

Anh Th? Thông và các b?n thân,

Các anh có u?c nguy?n là:
"Mong là s? có nhi?u b?n tr? d?n v?i Chúa hon qua nh?ng bài ca " t? c?a nhà th? hát ra " này ."


Em th?y ngày nay có r?t nhi?u h́nh ?nh trên nh?ng trang web Công Giáo ch?p nh?ng bu?i L? ngoài tr?i r?t dông . Giáo dân Vi?t Nam ḿnh l?i thích di ru?c ki?u n?a . Nhu v?y các nghi th?c Ph?ng V? d?n d?n v́ nhu c?u c?a qu?n chúng (v́ l?i ích và ph?n r?i các linh h?n ) cung du?c dem ra ngoài, kh?i c?a nhà th? .

Nh?ng lư do ngày xua ta v?n nghe là v́ Thánh du?ng là noi tôn nghiêm, không du?c dùng nh?c không thích h?p . Bây gi? Thánh L? du?c c? hành bên ngoài . H́nh th?c và b?u khí có v? "hoành tráng" hon . Chúng ta th? xem nh?ng h́nh ?nh Thánh L? d?ng t? ngoài tr?i mà các Đ?c Giám M?c hay Đ?c Giáo Hoàng làm ngoài tr?i : Các ban nh?c và "ánh dèn m?u" cung th?y r?t "n?i" .

Câu h?i du?c d?t ra: chúng ta có du?c ca t?ng Thiên Chúa b?ng nh?ng bài Thánh Ca v?i "ki?u cách hát" và "choi nh?c" thích h?p v?i gi?i tr?b?u khí "ngoài tr?i" không ?


Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/03/08 22:02
Message:

Câu h?i du?c d?t ra: chúng ta có du?c ca t?ng Thiên Chúa b?ng nh?ng bài Thánh Ca v?i "ki?u cách hát" và "choi nh?c" thích h?p v?i gi?i tr? và b?u khí "ngoài tr?i" không ?
Tr?n Trùng Tr?c
----------------------------------------------
Anh Tr?n Trùng Tr?c oi !
Ḿnh thi?t nghi anh nên m? 1 Topic v? d? tài này cho các Bác trong Forum m?n dàm . Ho?c anh có th? tŕnh ư ki?n này v?i các Linh M?c Nh?c s? d? xin ư ki?n các Ngài . Ví d? nhu Linh m?c Thái Nguyên, Linh m?c Mi Tr?m ch?ng h?n . . . . .
TT


Reply author: Trantrungtruc
Replied on: 04/04/08 06:48
Message:

Vâng anh Th? Thông, khi nào "qu?n" em s? m? m?t topic m?i d? m?i ngu?i chúng ta cùng "ngâm c?u" nhu ngâm thu?c b?c v?y . Thu?c d?ng giă t?t mà l? .

K? này em b?n quá, dang "t?p trung th?n công l?c" d? dánh vơ ... Tàu (anh và anh Phanxicô hi?u em nói ǵ r?i, h́ h́ ...) .

Tr?n Trùng Tr?c


Reply author: stevenminhtam
Replied on: 04/04/08 20:24
Message:

anh Th? Thông,

Anh có n?t nh?c nh?ng b?n hát trong 2 CD KHTO cho em xin. Cám on anh r?t nhi?u.

M?n SMT.


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/05/08 17:28
Message:

Anh Stevenminhtam thân m?n ,
-Trong CD HKTO 1 da ph?n là b?n pdf .
-Trong CD HKTO 2 là b?n Encore
n?u anh thích , cho ḿnh xin email c?a anh d? g?i t?ng anh .
Chúc b́nh anh trong Chúa và M? Maria .
TT

quote:
Originally posted by stevenminhtam

anh Th? Thông,

Anh có n?t nh?c nh?ng b?n hát trong 2 CD KHTO cho em xin. Cám on anh r?t nhi?u.

M?n SMT.


Reply author: lamnguyen2802
Replied on: 04/07/08 20:52
Message:

Kinh gui Thay Pettal The Thong
Song Moc rat cam on Thay da ngo loi giup ve viec tim nhung tac pham cua tac gia Mien Ly . Song Mong mong som nhan duoc hoi am cua Thay (thuc su Song Moc dang thuc hien mot CD thanh ca tang rieng than mau , trong do co bai "ngon co gio dua" cua Mien Ly ma than mau rat thich). Rat cam on Thay . Song Moc


Reply author: stevenminhtam
Replied on: 04/08/08 18:02
Message:

anh Th? Thông,

Em dă g?i email c?a em trong ph?n private messages c?a anh. Anh g?i cho em theo email trong dó là du?c.

Cám on anh r?t nhi?u.

M?n SMT.


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/11/08 09:46
Message:

Anh Song M?c thân m?n ,
Ḿnh g?i d?n anh bài :Nhu ng?n c? úa ( ch? ko ph?i bài Ng?n c? gió dùa _trùng tên v?i 1 tác ph?m c?a nhà van H? Bi?u Chánh_theo ḿnh nghi ch?c anh l?n tên bài chang ?)
T? t? s? g?i ti?p cho anh sau
TT

quote:
Originally posted by lamnguyen2802

Kinh gui Thay Pettal The Thong
Song Moc rat cam on Thay da ngo loi giup ve viec tim nhung tac pham cua tac gia Mien Ly . Song Mong mong som nhan duoc hoi am cua Thay (thuc su Song Moc dang thuc hien mot CD thanh ca tang rieng than mau , trong do co bai "ngon co gio dua" cua Mien Ly ma than mau rat thich). Rat cam on Thay . Song Moc
Download Attachment: nhu ngon co ua.enc
18 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/11/08 20:45
Message:

Đă g?i cho Stevenminhtam theo email riêng .Thân m?n
TT

quote:
Originally posted by stevenminhtam

anh Th? Thông,

Em dă g?i email c?a em trong ph?n private messages c?a anh. Anh g?i cho em theo email trong dó là du?c.

Cám on anh r?t nhi?u.

M?n SMT.


Reply author: lamnguyen2802
Replied on: 04/13/08 21:57
Message:

xin chào Th?y Pettal
Th?c t́nh cám on Th?y, nghe bài hát này ch?c thân m?u c?a SM thích l?m d?y. C̣n 01 bài n?a, không bi?t Th?y t́m giúp du?c không ? : bài hát "thân t?m g?i" ?y ... (bàn tay Chúa nhu V?n lư tru?ng thành ...). Nhân ti?n xin h?i th?y có th? gi?i thi?u so lu?c v? trang web "thanhcavietnam.org" cung nhu CD thánh ca vi?t nam v?a phát hành du?c không ?? M?t l?n n?a, xin cám on Th?y . Song M?c


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/15/08 22:13
Message:

Anh Song M?c thân m?n
1)Kính g?i anh bài :"Thân con t?m g?i" c?a Ns. Miên L? C?n nh?ng bài nào thêm xin anh c? yêu c?u . Ḿnh s? g?i cho anh .
2) Trang Web Thanhcavietnam.org do 1 anh b?n tr? không rành v? nh?c l?m nhung có ḷng yêu m?n thánh nh?c r?t m?c . Anh ta ? Khánh Ḥa . Có nh? m?t vài nh?c si tu v?n nhu Cao huy Hoàng,H?i Ánh,Vu thái Ḥa ...Tôi cung hân h?nh là m?t trong s? dó khi th?y công vi?c t?t d?p c?a anh ta th?c hi?n hoàn toàn phi l?i nhu?n .
Đă có m?t vài tr?c tr?c x?y ra khi trang web post lên nh?ng bài ca chua có s? d?ng ư c?a tác gi? nhung cung dă du?c gi?i quy?t êm d?p . Tôi cung khuyên sau này các anh nên c?n tr?ng trong v?n d? này ....
3) CD "Thanh ca Viet nam Vol 1 "là do ḷng h?o tâm c?a 1 v? gi?u tên mu?n làm 1 CD nh?c c?a tôi d? t?ng các thành viên c?a trang Web thanhcavietnam.org . Trong Cd này ngoài 7 bài c?a tôi , tôi có m?i 3 nh?c si tham gia .Đó là Nguy?n Duy,Phanxicô và ch? H?i Tri?u .CD này cung không bán . Ch? cho, bi?u , t?ng ...
Anh th?y d? là Vol 1 . Ư là m?i nam s? c? g?ng ra 1 CD d? t?ng m?i ngu?i chung l?i ca ng?i Thiên Chúa .
Thân m?n
( Ti?n dây cung h?i tham Bác Duy Sinh v? s? CD "Thánh ca VN " và"Ḥa khúc T? on 2 " nh? Bác mang qua h?i ngo?i r?i chuy?n cho anh Ti?n Cao d? g?i t?ng m?t s? anh ch? em trong forum này dă qua t?i bên dó chua a??Hi hi...)
thethong
[
quote]Originally posted by lamnguyen2802

xin chào Th?y Pettal
Th?c t́nh cám on Th?y, nghe bài hát này ch?c thân m?u c?a SM thích l?m d?y. C̣n 01 bài n?a, không bi?t Th?y t́m giúp du?c không ? : bài hát "thân t?m g?i" ?y ... (bàn tay Chúa nhu V?n lư tru?ng thành ...). Nhân ti?n xin h?i th?y có th? gi?i thi?u so lu?c v? trang web "thanhcavietnam.org" cung nhu CD thánh ca vi?t nam v?a phát hành du?c không ?? M?t l?n n?a, xin cám on Th?y . Song M?c
[/quote]

Download Attachment: than con tam gui.enc
22 KB


Reply author: lamnguyen2802
Replied on: 04/18/08 05:16
Message:

Xin cam on Thay Pettal, da co so DT cua Thay rui Hom nao Thay co dip len Sigon, xin moi Thay mot bat cafe de da ta vay.(Nhan tien xin to mo mot ti, Thay co du dinh ky niem chang duong viet thanh ca cua minh hay chang?). Kinh chao Thay, Song Moc.


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/18/08 08:29
Message:

Bác Song M?c thân m?n,
Vi?c Bác h?i ,TT xin tr? l?i ngay:
Ḿnh CHUA BAO GI? dám nghi t?i vi?c s? t? ch?c 1 dêm thánh ca hát nh?c c?a ḿnh d? k? ni?m hon 30 nam vi?t Thánh ca v́ nhi?u lư do .......Nhung lư do quan tr?ng nh?t:
“Ḿnh v?n nghi ḿnh ch? là m?t d?a tr? con trong vu?n Thánh nh?c c?a Vi?t nam. Các sáng tác c?a ḿnh ch? nhu h?t cát trong sa m?cThánh nh?c VN mênh mông v?i các cây d?i th? nhu Lm. Kim Long, Lm.Ti?n Dung, Vi?t Chung, Lm.Nguy?n Duy…. Cho t?i t?n bây gi? ḿnh t? th?y v?n c̣n ph?i t́m ṭi h?c h?i nhi?u anh Song M?c ?.”

Ḿnh h?ng tu?n v?n có vi?c ph?i v? saigon. R?t hân h?nh nh?n l?i m?i nhâm nhi ly cà phê c?a anh ….
Thân m?n
Th?Thông


quote:
Originally posted by lamnguyen2802

Xin cam on Thay Pettal, da co so DT cua Thay rui Hom nao Thay co dip len Sigon, xin moi Thay mot bat cafe de da ta vay.(Nhan tien xin to mo mot ti, Thay co du dinh ky niem chang duong viet thanh ca cua minh hay chang?). Kinh chao Thay, Song Moc.


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/28/08 09:53
Message:

Tháng 5 l?i v? . Xin g?i t?i quư ACE bài hát "HUONG L̉NG DÂNG M?" do ca si Mai Thiên Vân (Mai H?u) hát .Bài này ca si MTV hát sai ch? CHE ch? . Ph?n ĐK , bè chính bên du?i th́ hát nh? hon bè ph?!!!!Xin quư ACE thông c?m v́ b?n này du?c thu t? Thúy Nga Paris.


Download Attachment: huonglongdangme.pdf
34.3 KB

Download Attachment: huonglongdangme.enc
15.21 KB
Nghe nh?c t?i dây:http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,6673
th? thông


Reply author: chilienba
Replied on: 05/02/08 19:04
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Tháng 5 l?i v? . Xin g?i t?i quư ACE bài hát "HUONG L̉NG DÂNG M?" do ca si Mai Thiên Vân (Mai H?u) hát .Bài này ca si MTV hát sai ch? CHE ch? . Ph?n ĐK , bè chính bên du?i th́ hát nh? hon bè ph?!!!!Xin quư ACE thông c?m v́ b?n này du?c thu t? Thúy Nga Paris.


Download Attachment: huonglongdangme.pdf
34.3 KB

Download Attachment: huonglongdangme.enc
15.21 KB
Nghe nh?c t?i dây:http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,6673
th? thôngBác TTKH oi,
Xin cám on bác dă có nh?c # Play 6673 d? thu?ng th?c và hu?ng tâm th?n v? M? thuong yêu c?a chúng ta trên tr?i trong tháng nam n?y. Trong Thánh ca .org th?t là phong phú ...Ḿnh u?c ǵ có gi? d? nghe h?t bài n? d?n bài kia ...

clb


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/02/08 04:44
Message:

Xin kính g?i t?i Quư ACE trong ph? 6 Bài ca cho Các Gi?i trong Giáo x? mà TT m?i vi?t . Nh?c don so ,d? t?p , d? hát v?i âm v?c v?a ph?i . L?i ca c?a Linh m?c Giuse Nguy?n van Hung ( ph? trách các gi?i trong Giáo ph?n Xuân L?c )
TT

Download Attachment: baicacaonien.enc
15.54 KB

Download Attachment: baicatongdo.enc
14.86 KB

Download Attachment: tamcagiatruong.enc
14.72 KB

Download Attachment: tamcahienmau.enc
14.89 KB

Download Attachment: tamcathieunhi.enc
13.07 KB

Download Attachment: tamcatuoitre.enc
13.77 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 06/02/08 05:32
Message:


C?m on th?t nhi?u anh Th? Thông v?i 06 Bài ca cho Các Gi?i


S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: phamvanthong
Replied on: 06/11/08 06:08
Message:

C?m on Bác Th? Thông v?i t?t c? nh?ng bài Bác dă g?i cho, hai Bác dă ra B?c Ninh chua v?y ? , cho nhà em g?i l?i tham h?i t?t c? các h?c viên ngoài d?t B?c, mong g?p l?i Bác vào kho?ng cu?i tháng này t?i SaiG̣n, khi nào vào l?i nh? thông tin nhé .

Thân chàoFava


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/11/08 17:27
Message:

PvThông r?t thân m?n ,
Cám on Thông v? món quà g?i cho các em ngoài B?c . Ḿnh s? nói các em thêm l?i c?u nguy?n nhi?u cho Thông trên ch?ng du?ng m?i . T?i 16 tháng này 2 v? ch?ng ḿnh m?i ra Hà n?i r?i di B?c Ninh . Khi nào v? s? báo cho Thông bi?t ngay .
Thân m?n trong t́nh yêu c?a Chúa và M? .
TT


Reply author: bachviet
Replied on: 06/11/08 18:01
Message:

Chào anh Th? Thông,

Em dă nh?n du?c 2 CD anh g?i t?ng qua anh DuySinh.
C?m on anh th?t nhi?u, nhà em dă nghe r?t nhi?u l?n trong xe trên du?ng di làm. Khi nào có d?p em v? VN, s? r?t mong di?n ki?n dung nhan mùa Thu c?a anh và dung nhan mùa Xuân c?a ch? Khuong Hu?, cùng các dung nhan mùa H? c?a các anh kia nhé.

Đ?c
dang là dung nhan mùa...Đông, h́ h́...)

Duc


Reply author: phamvanthong
Replied on: 06/11/08 19:50
Message:

co´ le~ "ca´i Ha? na`y kho´ ma` dô´i diê?n duo?c vo´i ca´i Đông kia", truo´c dây vâ~n cu´ hy vo?ng ra`ng se~ co´ nga`y duo?c diê?n kiê´n dê? tu?u phu`ng vo´i ca´c Ba´c ho? nha` ga´i ...y´ quên ...bên ngoa?i chu´ ( nhu Trâ`n Thê´, Thê´ Phong, Đi`nh Đu´c, Hoa`ng Hiê`n, Louis Long, Trâ`n Tê Tê, ... ),Vâ?y ma` diê`u do´ sa´p to´i dây se~ co`n kho´ hon gâ´p bô?i, buô`n thâ?t ,
Co´ Ba´c na`o du? ti´nh vê` quê nô?i thi` thu xê´p vê` le` le? dê? cho nha` em co`n duo?c toa?i nguyê?n nhe´ .
Thân cha`o

Fava


Reply author: bachviet
Replied on: 06/12/08 11:35
Message:

Th́ H? bên ?y Đông bên này
Hai bên n?i ngo?i v?n c̣n dây
Ngo?i c̣n t?i...ngo?i t?i n?i d?y
N?i du?c t?i n?i, ngo?i luu d?y!


H́ h́, nhà bác dă ngâm hu ru?u con t?c kè chua, bao gi? ng?m thu?c du? hu? th́ nhà em v? d?y (nh? d?ng có b? chi b?y b? vào d?y nhá bác, h́ h́...)
H?n tái...n?m g?u gân sách!

Duc


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/13/08 03:16
Message:

Bác Bách Vi?t oi .
Bác kh?i c?n m?i qua bên Đông v́ Phamvanthong t? H? s?p chuy?n qua bên Đông r?i d?y .
Ti?n dây cung xin h?t ḷng cám on anh Duy Sinh dă chuy?n giúp chút quà nh? quê nhà cho các Bác bên ?y .
Đ? M?ng Nhà th? Tapao hoàn thành xây d?ng và Cung hi?n .
Đêm qua, ca doàn SaoMai di Tapao tham d? dêm Di?n nguy?n Thánh ca V? ĐÂY TÔN VINH M? g?m có các ca doàn :Vu?t qua( nhà th? Đ?c Bà) giáo x? Phú Trung(Saigon) , cùng v?i Ca doàn T?ng h?p c?a Giáo ph?n Phan Thi?t .
-Cha Kim Long di?u khi?n bài "Kính Chào Đ?c M? Tà Pao" m?i vi?t c?a Ngài.
-Khuong Hu? di?u khi?n bài K̀A BÀ NÀO c?a Lm.Hoàng Di?p.
Ngoài ra c̣n có m?t s? ca si Công giáo tham d?: Tr?n Ng?c , Mai Th?o , Trung Đông , Di?u Hi?n .

G?i các Bác m?y t?m h́nh ch?p cung nghinh Đ?c M? t? núi TaPao v? Nhà th? và h́nh ?nh Đêm Di?n nguy?n .
Có` Bác nào xem dung nhan c?a Đ?I HI?P S? THÁNH GIÁ chua ? Đêm quá TT cung c? ch?p m?t t?m h́nh v?i ông ta có d?y d? ph?m ph?c c?a Đ?c Thánh Cha ban t?ng d?y .Bên c?nh là con gái và v? ông t?
TT

Download Attachment: Picture 004_resize.jpg
159.54 KB

Download Attachment: SaoMai_KiaBanao.jpg.jpg
138.51 KBg

Download Attachment: Picture 007_resize.jpg
68.91 KB

Download Attachment: Picture 012_resize.jpg
63.94 KÁ

Download Attachment: Picture 014_resize.jpg
135.19 KB .

Download Attachment: Picture 016_resize.jpg
129.21 KB


Reply author: hoangmusic
Replied on: 06/13/08 03:58
Message:

Truo´c lu´c buo´c va`o "co~i trê´t tro´c tra´ng cu?a mu`a Đông" , Pha?m Van Thông muô´n duo?c tiê´p ruo´c anh em trong "a´nh huy hoa`ng ru?c ro~ cu?a na´ng Ha?" mong sau na`y "co`n chu´t gi` dê? nho´" , "không gi` co´ thê? quên".


Reply author: tiencao05
Replied on: 06/13/08 22:31
Message:

Hi anh Ph?m van Thông ,

Qu? th?t trái d?t tṛn mà , n?u không g?p du?c anh ? bên n?i th́ bi?t dâu anh em chúng ḿnh l?i g?p nhau ? bên ngo?i ...lo ǵ . N?u có d?p qua dây anh di d? Đ?i h?i Thánh m?u t?i ḍng Đ?ng Công MO, USA vào d?u tháng 8 hàng nam s? g?p không ch? vài anh em mà h?ng tram v? trong các ca doàn và hàng m?y ch?c ngh́n d?ng huong VN n?a . Tha h? van ngh? và an u?ng tho?i mái ( ch? không du?c nh?u thôi ) . Hi..hi...

Nhân dây m?i xem thêm vài t?m h́nh Đ?c M? Tapao và anh ch? TTKH trên vietcatholic hôm nay :

http://vietcatholic.net/Albums/80612Tapao13062008/index.htm
TIEN CAO


Reply author: LouisLong
Replied on: 06/14/08 07:23
Message:

Re-format l?i message ph?n photos c?a anh TT d? xem h́nh cho ti?n:


Reply author: bachviet
Replied on: 06/21/08 16:35
Message:

Chào quư anh ch?,

Nhà em thành th?c xin l?i th?y th?y, b?i cái v́ m?y l?i dùa vô tâm c?a nhà em (? trong cái post hôm nào, dă quo quào dam câu b?y b?,chuy?n m?y...dung nhan trong h́nh ?y mà)dă làm cho ACE th?y...áy náy, nh?t là anh TT b?...m?ng v?n, b?i post trong...nhà c?a anh, h́ h́...

L?i t?i tôi m?i dàng, xin d?m ng?c an nan. Bên này dang vào mùa H? ng?p n?ng d?p tr?i, nhung th?t là em dang vào mùa...Chay th?ng h?i ?y mà!

C?m on anh ĐVH, bác Batê, bác PVT dă email nh?c và c?t giùm m?y ch? vô duyên kia.
T?i nay v? d?c 1 kinh L?y Cha d? c?u cho quư anh ch? nhé.

Duc


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/24/08 10:16
Message:

TT m?i ? B?c Ninh v? v́ có m?y vi?c riêng ? nhà. Bà xă v?n c̣n ? l?i d?y ti?p hon 1 tu?n n?a m?i v? .
K? này ḿnh và KH d?y Ca tru?ng nam 2 ? Trung Tâm Thánh M?u T? Phong ( m?i x?y d?ng du?c 1 nam _Trên 1 qu? d?i r?t d?p , không gian thoáng mát ). Các h?c viên d?n t? các giáo x? trong B?c Ninh . Đ?n Trung tâm và an ,ng? và ....h?c nhac.
G?i các Bác m?y t?m h́nh . Nh? Lois Long post l?i nhé!
TT


Download Attachment: daimetuphong.jpg
159.3 KB

Download Attachment: danghoanhidongnam.jpg
126.66 KB

Download Attachment: IMG_3584_resize.JPG
129.7 KB

Download Attachment: IMG_3587_resize.JPG
153.88 KB

Download Attachment: IMG_3592_resize.JPG
122.21 KB

Download Attachment: trung tam thanhmauTuPhong.jpg
150.96 KB
Và TT cung dă vi?t 1 bài v? M? T? Phong . G?i các Bác xem qua v?i âm hu?ng Quan h? B?c Ninh
TT

Download Attachment: MeTuPhong.enc
18.72 KB


Reply author: LouisLong
Replied on: 06/24/08 19:50
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong
...
G?i các Bác m?y t?m h́nh . Nh? Lois Long post l?i nhé!
TT
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 07/11/08 04:19
Message:

G?i t?i ACE trong Ph? bài S?NG LÀ Đ?C KYTÔ
tt

Download Attachment: songladuckito.enc
26.27 KB


Download Attachment: songladuckito.pdf
86.04 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 07/31/08 08:40
Message:

S?p t?i Đ?i H?i LaVang l?n th? 28, TT cung góp 3 bài trong CD M? LA VANG, TH?Y D?Y C?A CON .
Xin g?i t?i Quư ACE
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,7329
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,7326
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,7328

Download Attachment: Meoidoainhin _TT.pdf
171.61 KB

Download Attachment: Ngaibaogihaylamtheo_TT.pdf
68.98 KB

Download Attachment: HuongkinhLavang_TT.pdf
32.96 KB


Reply author: ndh
Replied on: 10/10/08 16:59
Message:

Chào anh Th? Thông
Hôm qua em m?i nh?n du?c 2 CD c?a anh do anh Duy Sinh t? Canada chuy?n sang Australia. Tuy có hoi tr? (ch?c t?i b? k?t máy bay) nhung cung dă d?n tay. Xin c?m on anh

Trong thánh l? truy?n th?ng c?a ca ḍan v?a qua (tháng 8/2008) t?i em hát 2 bài: Hi?n L? T́nh Yêu và Tr?m Huong Dâng M? thành công l?m, dang chu?n b? t?p Noel Đêm Th?n Thánh (3 bè), s? c? g?ng di?n d?t nh?ng c?m xúc anh dă g?i g?m vào bài hát m?t cách tuy?t v?i nh?t, không d? ph? ḷng tác gi? dâu

Thân M?n
Ninh Dơan Hùng


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/29/08 09:49
Message:

Cám on NDH ,
Tôi v́ th?i gian qua quá b?n b?u t? ch?c dám cu?i cho con gái nên không có th?i gian vào forum d? tán g?u v?i anh ?m .
Cám on NDH và các anh ch? em ca doàn dă có nhă ư s? d?ng nh?ng bài Thánh ca c?a ḿnh U?c mong s?i dây Thánh nh?c s? ngày càng liên k?t chúng ta l?i v?i nhau h?n
Tôi cung m?i hoàn thành Tuy?n t?p Thánh ca H̉A KHÚC T? ON .
Sách dày 420 trang,b́a c?ng , kh? 21x28 . Cân n?ng 1kg10 . G?m 273 bài t? ca khúc d?n 3, 4 bè v?i các M?c trong Thánh l? và các Mùa trong nam .
Xin c?u nguy?n nhi?u cho nhau nhé !
TT


Reply author: ple22
Replied on: 10/29/08 11:51
Message:

Anh Th? Thông,
Làm th? nào d? có du?c tuy?n t?p Ḥa Khúc T? On c?a anh, giá c? và cách chi tr? th? nào, xin cho bi?t d? có th? mua ?ng h?. - Cám on


Peter


Reply author: hoanggiaphi
Replied on: 10/29/08 18:39
Message:

Vâng bác Th? Thông, nhà em cung mu?n mua d? ?ng hô. Xin cho em bi?t cách th?c.
HH


Reply author: hoangmusic
Replied on: 10/30/08 09:04
Message:

vào lúc 19h00 ngày 25/10 v?a qua, trong bu?i liên hoan m?ng ái n? c?a ḿnh : nhà tho Bùi Khuong Thanh Hà sánh duyên cùng Giáo su Nh?c si chuyên ngành Piano - Nh?c hi?n d?i, thu?c Nh?c vi?n Hà N?i là Vu Nh?t Tân, Nh?c si Th? Thông dă chính th?c ra m?t và phát hành cu?n Tuy?n t?p Thánh Ca mang t?a d? "Ḥa Khúc T? On" dánh d?u 33 nam vi?t Thánh ca c?a ḿnh . H́nh nhu NS Th? Thông dă ch?n ngày tr?ng d?i c?a con gái d? gi?i thi?u t?p Thánh Ca "Ḥa Khúc T? On" nhu m?t quà t?ng vu?t trên m?i quà t?ng c?a ḿnh d? con gái làm hành trang v? nhà ch?ng măi t?n Hà N?i Đ?ng Đa nhu m?t l?i nh?n g?i :"C? d?i B? m? dă là m?t khúc ḥa ca t? on Thiên Chúa th́ nay con cung hăy t? on Thiên Chúa b?ng c? cu?c d?i ḿnh nhu khúc ḥa ca d? danh Chúa du?c c? sáng noi muôn trùng sóng d?ng".

Tuy?n T?p Thánh Ca Ḥa Khúc T? On du?c th?c hi?n trên gi?y m?ng và t?t, cùng 01 CD mang tên "Ḥa Khúc T? On" g?m 13 bài Thánh ca tiêu bi?u du?c tuy?n ch?n v?i g?n m?t n?a là h?p ca do CĐ Sao Mai th?c hi?n v?i giá b́a là 120.000 VND - Đ?a ch? liên h? du?c in trên b́a sách : Bùi Th? Thông - 17/2 Gia Yên - Gia Tân 3 - Th?ng Nh?t - Đ?ng Nai
Đi?n Tho?i : (84)(061)3867266 - Di d?ng : 0918.171.777 - Email : petalthethong@gmail.com

(Thông tin này du?c dang v?i s? d?ng ư c?a NS Th? Thông)


Reply author: hoangmusic
Replied on: 10/30/08 23:01
Message:

Nghe tin bác Duy Sinh dă d?t mua 100 cu?n nh?c c?a TT - s? có ngu?i v? VN l?y - Hi?n nay các nhà sách Công giáo t?i Sàig̣n và Đ?ng Nai d?u có m?t cu?n sách này - n?u mua s? lu?ng nhi?u xin liên h? tr?c ti?p v?i tác gi? - du?i dây là vài chi ti?t v? b́a sách và CD

Download Attachment: CD Label HoaKhucTaOn.jpg
1262.79 KB

Download Attachment: Hoakhuctaon_cover.jpg
1499.43 KB

Download Attachment: muc luc.pdf
179.38 KB

Download Attachment: Song la duc Kito.pdf
128.7 KB


Reply author: ndh
Replied on: 10/31/08 14:36
Message:

Xin chúc m?ng anh Th? Thông v?a ḥan thành công tŕnh l?i v?a có thêm chàng r? quư
Em s? nh? ngu?i nhà mang sách sang dây
Thân M?n


Reply author: H?i Đang
Replied on: 10/31/08 15:16
Message:

Xin chúc m?ng anh Th? Thông v?i công tŕnh v?a hoàn thành
H̉A KHÚC T? ONS?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/20/08 07:16
Message:

Xin kính g?i các Bác bài QUYÊT ĐI THEO NGÀI v?i nh?p di?u tuoi tr? .
M?t bài hát ph?c v? gi?i tr? ch?c h?p hon .
th? thông

Download Attachment: quyetditheongai.enc
121.85 KB

Download Attachment: quyetditheongai_2be.enc
14.35 KB

Download Attachment: quyetditheongai_4be.enc
21.27 KB


Reply author: van
Replied on: 11/20/08 12:49
Message:

Anh Th? Thông Ch? Khuong Hu? M?n,
C?m cu?n Hoà Khúc T? On , ḷng th?y vui h?n lên , qua bao nhiêu nam thang tr?m ?y th? mà t?m ḷng Anh Ch? v?n ? trong Chúa , qua nh?ng ca Khúc Thánh Ca tuy?t v?i ," Chính Chúa là s?c m?nh .... .... Chúa là thành luy che ch? con dêm ngày .... " AC dă hy sinh nhi?u th?i gian d? dào luy?n nh?ng CT tuong lai nh?t là t?i mi?n B?c xin Chúa ǵn gi? Anh Ch? và Gia d́nh trong s? quan pḥng c?a Ngài . ( Hoà Khúc T? On du?c cô em c?m v? t?ng sau chuy?n tham VN )
Thân m?n
Van


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/20/08 21:38
Message:

Oh,
Th? th́ anh Van là ngu?i d?u tiên bên h?i ngo?i có du?c cu?n sách c?a ḿnh d?y. Th?c s? th́ t? lúc vi?t thánh ca t?i gi?(33 nam), ḿnh chua in 1 t?p nh?c nào c?, ch? là t?p m?ng hay b?n r?i, mà ch? in ronéo hay photocopy l?i.... . Đu?c quư Cha và b?n bè d?ng viên , giúp d? nên ḿnh m?i ...li?u in Tuy?n T?p này d?y . Đ?i on Chúa cung êm xuôi .Ḿnh r?t c?n nh?ng l?i c?u nguy?n nhu c?a anh Van .
Xin Chúa luôn gi? ǵn chúng ta trong t́nh thuong yêu c?a Ngài .
TTKH


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/22/08 03:37
Message:

M?t Mùa Giáng Sinh n?a l?i v? . Xin kính g?i t?i ACE m?t khúc hát Giáng Sinh don so ....
Xin Chúa Hài Đ?ng ban nhi?u h?ng ân trong dêm k? ni?m Ngài giáng tr?n .
TT

Download Attachment: tinhtroidat.pdf
49.24 KB

Download Attachment: tinhtroidat.enc
11.77 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/05/09 02:19
Message:

TT m?i du?c m?i tham d? Đêm Thánh ca t?i B?o L?c( Gp Dalat). Đêm di?n quy t? t?t c? các ca doàn quanh dó và có s? góp m?t c?a 3 ca si:Phi Nguy?n,Tuy?t Mai Ly và Kim Cúc. Đ?c dáo nh?t là nh?ng bài Thánh ca dă du?c các ca doàn anh em dân t?c thi?u s? chuy?n ng? sang ti?ng dân t?c hát lên th?t s?t s?ng.Đ?c Cha Phêrô Nguy?n van Nhon dánh giá là r?t thành công ...
G?i ACE m?y t?m h́nh coi cho vui.Nh? Louis Long post l?i cho ACE nhé!
R?t cám on
TT

Download Attachment: Picture 005_resize.jpg
181.04 KB

Download Attachment: Picture 010_resize.jpg
149.89 KB

Download Attachment: Picture 011_resize.jpg
156.15 KB

Download Attachment: Picture 012_resize.jpg
162.77 KB

Download Attachment: Picture 013_resize.jpg
133.46 KB

Download Attachment: Picture 017_resize.jpg
149.58 KB

Download Attachment: Picture 018_resize.jpg
157.55 KB

Download Attachment: Picture 023_resize.jpg
161.24 KB

Download Attachment: Picture 024_resize.jpg
153.18 KB

Download Attachment: Picture 028_resize.jpg
164.33 KB

Download Attachment: Picture 029_resize.jpg
126.61 KB

Download Attachment: Picture 030_resize.jpg
161.54 KB

Download Attachment: Picture 032_resize.jpg
155.82 KB

Download Attachment: Picture 034_resize.jpg
151.26 KB

Download Attachment: Picture 035_resize.jpg
169.17 KB

Download Attachment: Picture 037_resize.jpg
163.47 KB

Download Attachment: Picture 045_resize.jpg
126.46 KB


Reply author: LouisLong
Replied on: 01/05/09 09:11
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong
...
G?i ACE m?y t?m h́nh coi cho vui.Nh? Louis Long post l?i cho ACE nhé!
R?t cám on
TT

Reply author: petalthethong
Replied on: 01/05/09 17:57
Message:

Cám on Louis Long. Nhung h́nh nhu em post l?n 1 t?m h́nh M? TaPao lên d?y . Hihi
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/05/09 04:43
Message:

Xin kính g?i t?i các b?n 2 bài hát v? Thánh Phaolô H?nh . V? Thánh T? d?o c?a vùng d?t Tân Tri?u, Biên Ḥa . Thánh l? M?ng kính dă du?c t? ch?c tr?ng th? vào m?ng 7 T?t v?a qua t?i nhà th? Tân Tri?u . Đ?c Cha Giuse Nguy?n chu Trinh và nhi?u Linh M?c g?n xa dă cùng t?i dâng Thánh l? k? ni?m 150 nam ngày v? Thánh T? Đ?o . ( bài Mp3 s? ch? du?ng link d? ACE nghe sau )
Ngày 28 tháng 05
Thánh Phaolô H?NH
Giáo dân - (1827 – 1859)

Cây lúa tr? bông.

"Nu?c Thiên Chúa ví nhu khi m?t ngu?i kia gieo gi?ng xu?ng d?t, dù ngu?i ?y ng? hay th?c,, ban dêm hay ban ngày h?t gi?ng c? n?y m?m, l?n lên mà ngu?i ?y không bi?t. T? dung cây m?c m? r?i tr? ḍng ḍng và thành nh?ng h?t klúa ch?c n?ch, cho d?n khi mùa g?t t?i" (Mc 4, 26-29).

Đo?n tin m?ng trên dă ?n nghi?m trong cu?c d?i thánh Phaolô H?nh.

C?u H?nh dă chào d?i t?i Tân Tri?u, t?nh Biên Ḥa kho?ng nam 1827. L?n lên c?u cùng hai ngu?i anh d?n Ch? Quán, Sài G̣n d? buôn bán. Du lu?n d?n d?i v? anh nhi?u di?u x?u. Trong ngh? buôn bán, anh giao d?ch v?i m?t s? tay anh ch? chuyên lu?ng g?t, b?t ch?t nh?ng ngu?i cô th? cô thân. . .

Th? nhung l?i tin m?ng anh ti?p nh?n th?i tho ?u v?n không ng?ng n?y n? l?n lên trong anh. Dù chính anh không hay bi?t, l?i Chúa v?n dâm bông và ch? lúc thu?n ti?n th́ k?t trái. M?t l?n kia, khi ch?ng ki?n m?t thi?u ph? nghèo kh? b? dàn em bóc l?t không thuong ti?c, anh b?ng xúc d?ng và ra tay can thi?p, anh dùng áp l?c b?t chúng ph?i tr? l?i t?t c? cho n?n nhân, dù bi?t tru?c thái d? hào hi?p ?y s? mang l?i cho ḿnh h?u q?a không may theo lu?t giang h?. Bông lúa dă chín vàng ch? tay ngu?i th? g?t…

Kitô h?u d?n ch?t

Nh?ng ngu?i b? anh khu?t ph?c t?c gi?n t́m cách tr? thù. H? ch?n gi?i pháp hèn h? nh?t "ném dá gi?u tay". H? t? cáo anh là Kitô h?u, và gán cho anh t?i ti?p tay v?i quân d?i Pháp. Tru?c ṭa án, anh không bao gi? nh?n t?i ph?n qu?c, v́ th?c t? anh không làm. Nhung khi quan h?i: "Anh có ph?i là Kitô h?u không?" th́ anh công nh?n, và c̣n kh?ng d?nh r?ng: "S? là Kitô h?u cho d?n ch?t".

Su?t th?i gian b? giam, các quan t́m m?i cách d? d? anh b? d?o. H? áp d?ng nh?ng h́nh kh? dă man nh?t dă du?c vua T? Đ?c cho phép. Ngu?i ta cang thân th? anh ra dánh ḍn, ngu?i ta dùng ḱm ngu?i d? k?p vào dùi, và dùng nh?ng thanh s?t nung d? dí vào ngu?i, d? b?t anh nh?n t?i dă vu oan và bu?c qua Th?p Gía. Nhung t?t c? nh?ng c?c h́nh tàn b?o dó không th? làm cho anh n?n ḷng th?i chí. Anh không ng?ng kh?ng d?nh m?t di?u duy nh?t : "Tôi là Kitô h?u, không bao gi? tôi ch?i d?o".

Bông hoa ngát huong.

Ngày 28.05.1859, anh H?nh b? tr?m quy?t t?i Chí Ḥa khi m?i 32 tu?i. Thi th? v? t? d?o du?c mai táng ? Ch? Quán.

Đ?c Piô X dă suy tôn ch?ng nhân Phaolô H?nh lên hàng Chân Phu?c ngày 02.05.1909. Ngày 19-06-1988, Đ?c Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên b?c Hi?n thánh.

S? gia Rodriguez so sánh cu?c d?i thánh Phaolô H?nh v?i cu?c d?i "CÁNH HOA TÍM NGÁT HUONG": (Martyrologio Oriental Tr. 253-255)

"Có nh?ng hoa tím m?c d?i bên du?ng, cho d?n ngày có khách b? hành di ngang d?m nát, nó m?i t?a huong thom. Phaolô H?nh qu? là bông hoa b? che khu?t bên v? du?ng Giáo H?i, cho d?n khi b? ṿ nát trong cu?c bách h?i, m?i t?a ra huong thom ngát khi?n chúng ta ph?i lâng lâng ngây ng?t…".

"Gi?a m?t dô th? ô nhi?m d?y bon chen th?p hèn, nh?ng gian d?i b?t công và nh?ng n?i co c?c, th́ m?i ngu?i trông d?i nh?ng cánh hoa báo hi?u mùa Xuân m?i dang d?n, dem l?i b?u khí trong lành hon. Cánh hoa Phaolô H?nh dă t?a huong nh? s?c m?nh Th?n Linh làm cho nh?ng ai chán ghét mùa Đông t?i l?i, l?nh giá, và kh?c sâu vào tâm kh?m h́nh ?nh mùa Xuân vinh c?u… s? th?y trong ḿnh xu?t hi?n m?t ni?m vui bí ?n và hy v?ng tràn tr? vào tuong lai…"

Download Attachment: StPaulus Hanh_2.enc
15.63 KB

Download Attachment: St Phaolo Hanh.pdf
134.9 KB

Download Attachment: StPaulus Hanh_2.pdf
93.71 KB

Download Attachment: St Phaolo Hanh.enc
32.24 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 02/07/09 03:54
Message:

"Có nh?ng hoa tím m?c d?i bên du?ng, cho d?n ngày có khách b? hành di ngang d?m nát, nó m?i t?a huong thom. Phaolô H?nh qu? là bông hoa b? che khu?t bên v? du?ng Giáo H?i, cho d?n khi b? ṿ nát trong cu?c bách h?i, m?i t?a ra huong thom ngát khi?n chúng ta ph?i lâng lâng ngây ng?t…".

C?m on anh Th? Thông dă chia s? ti?u s? và 2 bài hát v? Thánh Phaolô Hanh.

S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/16/09 07:22
Message:

ACE trong Ph? thân m?n,
M?i m?y hôm nay vào trong Ph?, TT quên không bi?t ? m?c nào . Có anh b?n c?n t́m b?n background c?a bài Halleluia . Thôi th́ v́ không nh? trong m?c nào nên TT post ? dây v?y .
Xin chân thành cáo l?i
TT

Download Attachment: mesiah44.enc
310.52 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/03/09 20:58
Message:

S?p t?i tháng 5 . Xin kính g?i Quư B?n Đ?C M? MANG ĐEN
tt

Download Attachment: Duc Me Mangden voi quyen nang 2 ban tay cut.pdf
313.12 KB

Download Attachment: kinh cau Me Mangden.enc
22.41 KB

Download Attachment: kinh cau Me Mangden.mid
3.71 KB

Download Attachment: kinh cau Me Mangden.pdf
89.74 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/03/09 21:17
Message:

Và cung dă g?n t?i 19/3, L? Kính Thánh Giuse . Xin g?i ACE bài:
" Thánh Giuse, ngu?i vu?t màn dêm tam t?i ".
TT

Download Attachment: Thanh GIUSE_2 be.enc
16.17 KB

Download Attachment: Thanh GIUSE_2 be.mid
2.03 KB

Download Attachment: Thanh GIUSE_2 be.pdf
46.53 KB

Download Attachment: Thanh Giuse_4be.pdf
118.78 KB

Download Attachment: Thanh GIUSE_4be.enc
40.41 KB

Download Attachment: Thanh GIUSE_4be.mid
6.05 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 03/07/09 00:57
Message:


Cám on anh Th? Thông r?t nhi?u v?i các ca khúc m?i, hay và tâm t́nh .

Làm phi?n anh 1 chuy?n n?a nhe : có ngu?i b?n ca tru?ng r?t thích ca khúc sau c?a Cha Kim Long do ca doàn Sao Mai hát r?t hay, hoà âm tuy?t v?i , anh có th? cho xin 1 b?n nh?c h?p xu?ng dó du?c không :

T?a d? T́nh yêu Thiên Chúa
Sáng tác Lm.Kim Long
Th? hi?n b?i Ca Đoàn Sao Mai
Album Bài Hát C?a Ca Đoàn Sao Mai

http://thanhcavietnam.org/ThanhCaVN/#Play,4771


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/07/09 02:57
Message:

Anh Ti?n Cao thân m?n ,
TT ch? c̣n b?n pdf du?c scan l?i t? sách thôi . C̣n file encore khi Lm. Nguy?n Hung ḥa âm l?i cho Ca doàn Sao Mai hát dă di theo v?i virus t? m?y nam tru?c r?i . B?n zin c?a Cha Kim Long th́ ḥa âm khác . Chúc anh và gia d́nh 1 Mùa Chay Thánh Thi?n .
TT

Download Attachment: TYTC_KL1.jpg
130.56 KB

Download Attachment: TYTC_KL2.jpg
254.81 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 03/07/09 11:52
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Anh Ti?n Cao thân m?n ,
TT ch? c̣n b?n pdf du?c scan l?i t? sách thôi . C̣n file encore khi Lm. Nguy?n Hung ḥa âm l?i cho Ca doàn Sao Mai hát dă di theo v?i virus t? m?y nam tru?c r?i . B?n zin c?a Cha Kim Long th́ ḥa âm khác . Chúc anh và gia d́nh 1 Mùa Chay Thánh Thi?n .
TT

Download Attachment: TYTC_KL1.jpg
130.56 KB

Download Attachment: TYTC_KL2.jpg
254.81 KBCám on anh ch? và ca doàn Sao Mai r?t nhi?u. Đang nghe ti?p các bài hát khác c?a anh ch? trên web dây . R?t xu?t s?c .

Thân .

TIEN CAO


Reply author: stevenminhtam
Replied on: 03/09/09 17:09
Message:

anh Ti?n Cao,

Anh coi 2 bài này có dúng version mà anh dang t́m không? M?t bài ḥa âm cùa Lm. Kim Long và bài kia ph?n ḥa âm là c?a Ng?c Linh mà em dă t́m trong trang Dinhbrothers.

Download Attachment: tinhyeuThienChua-klbd.pdf
78.73 KB

Download Attachment: tinhyeuThienChua-klnl.pdf
54.46 KB

M?n -SMT-


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/09/09 23:33
Message:

Chào anh Stevenminhtam .
B?n tru?c là b?n Lm.Nguy?n Hung (Bi?n Đ?c ) ḥa âm cho SaoMai hát . ( nên file g?c có ghi klbd.pdf) ch? b?n c?a Cha KL ḥa âm khác .Bài này h́nh nhu th?i gian dó TT có cho Nam và cháu dă chép l?i. Ph?i ghi là: Nh?c và L?i: Kim Long .Ḥa âm : Bi?n Đ?c .
Cám on anh stevenminhtam v?i b?n nh?c pdf r?t d?p .
TT


Reply author: stevenminhtam
Replied on: 03/11/09 19:04
Message:

anh TT,

Cám on anh v? ngu?n g?c b?n ḥa âm c?a Lm. Nguy?n Hung. Em cung là b?n c?a Nam và ? không xa nhau l?m. Em s? báo cho Nam bi?t d? ch?nh l?i tên tác gi? ḥa âm.

Bàn nh?c này v?i ph?n ḥa âm c?a Lm. Nguy?n Hung r?t hay và em dă cho CĐ hát th? m?t l?n trong l? m? tay c?a 1 tân Lm. trong giáo xu r?i. T?p r?t là công phu. Các ca viên hát bàn này r?t là ph?n kh?i m?c dù ch? có 18 ngu?i. Ch? thua CĐ Sao Mai bên anh m?t l?ng thôi :-)

M?n -SMT-


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/12/09 19:27
Message:

H́ h́, Stevenminhtam khiêm nhu?ng qu? Mong r?ng Ca doàn do minhtam d?n d?t s? nag? càng ti?n xa hon trong lănh v?c Thánh nh?c , giúp nhi?u ngu?i g?n Chúa hon .Xin thêm l?i c?u nguy?n nhi?u cho ḿnh v?i nhé!
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/24/09 19:37
Message:

Hôm nay 25/3 L? M? truy?n Tin .
Kính g?i ACE bài m?i .
TT

Download Attachment: Me Truyen Tin_4be.pdf
118.58 KB

Download Attachment: Me Truyen Tin_3be.pdf
47.5 KB

Download Attachment: Metruyentin_4be.enc
39.57 KB

Download Attachment: Me truyen tin_3be.enc
14.61 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/01/09 22:04
Message:

Kính g?i ACE "Câu xu?ng tru?c Phúc âm " l? Th? 5 Tu?n Thánh và bài hát Đón Giám M?c trong nghi L? Truy?n d?u .


Download Attachment: Thanh_Than_Chua_ngu_tren_toi.pdf
48.93 KB

Download Attachment: Thanh_Than_Chua_ngu_tren_toiBb.enc
19.24 KB

Download Attachment: Thanh_Than_Chua_ngu_tren_toiBb.mid
2.89 KB


Download Attachment: DayviThuongTe.enc
19.51 KB

Download Attachment: DayviThuongTe.mid
3.41 KB

Download Attachment: DayviThuongTe.pdf
63.94 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/08/09 04:56
Message:

ACE nào có d?a ch? email c?a Soncalinh làm on cho ḿnh xin .
Cám on nhi?u
TT


Reply author: H?i Đang
Replied on: 04/08/09 09:09
Message:

Chào anh Th? Thông

Anh th? liên h? :
LM. Giuse Truong Đ́nh Hi?n (Son Ca Linh)
Trung Tâm M?c V? T?ng H?p Anrê Phú Yên, giáo x? Tuy Ḥa
SĐT : (057) 3824197 ; 0914038038
E-mail : josdhien1950@gmail.com


S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/08/09 18:05
Message:

Cám on anh H?i Đang nhi?u .Ḿnh s? th? liên h? v?i Ngài .
TT


Reply author: thukha77
Replied on: 05/16/09 11:14
Message:

Con chào các Bác, các cô chú, và chú Ns.Th? Thông, cho phép con xen vào xíu v́ mu?n xin chú TT ph?n ḥa âm cho dàn bài Omnia propter amorem Christi? Hay quá ch?u ko n?i!
Con c?m on Chú nhi?u l?m...


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/04/09 09:51
Message:

Chào cháu ,
R?t ti?c là nh?c n?n b?n này chú dă không c̣n .
Khi làm xong là b? nh?c n?n luôn .
TT

quote:
Originally posted by thukha77

Con chào các Bác, các cô chú, và chú Ns.Th? Thông, cho phép con xen vào xíu v́ mu?n xin chú TT ph?n ḥa âm cho dàn bài Omnia propter amorem Christi? Hay quá ch?u ko n?i!
Con c?m on Chú nhi?u l?m...


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/04/09 09:57
Message:

Nam nay là Nam c?a các Linh m?c . Các Ngài dă ch?n Cha Thánh Vianney làm b?n m?ng . Xin chia s? v?i các b?n b?n nh?c CHA THÁNH VIANNEY .


Download Attachment: Cha Thanh Vianney_TT.enc
36.7 KB


Download Attachment: Cha Thanh Vianney_TT.pdf
93.12 KB
M?i nghe nh?c t?i dây:
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,8555

th? thông

Download Attachment: imprimatur.JPG
250.68 KB


Reply author: tranthe
Replied on: 06/20/09 03:38
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
bài hát nghe th?t hay t? nh?c t?i l?i. Đ?c bi?t ca s? hát dúng y nhu ư tác gi? mu?n di?n t? , nghe phê l?m.

Chúc Anh Th? Thông luôn d?y tràn on Chúa.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/23/09 09:28
Message:

Cám on anh Tr?n Th? v? nh?ng l?i khen.
Ch? t?i ti?n eo h?p nên hát cho d? t?n ti?n th?i Ph?n ph? ho? là do Vincente Lê gi? gi?ng n? ph? ho? d?y .
N?u anh Tr?n Th? x? d?ng bài này xin s?a l?i giùm ḿnh câu cu?i ? ph?n ĐK : hăy d?n Ngài oi! thay b?ng : xin gi? ǵn con
Cám on nhi?u .
C?u mong m?i s? an lành d?n v?i anh Tr?n Th? và gia d́nh .
TT

quote:
Originally posted by tranthe

Anh Th? Thông thân m?n,
bài hát nghe th?t hay t? nh?c t?i l?i. Đ?c bi?t ca s? hát dúng y nhu ư tác gi? mu?n di?n t? , nghe phê l?m.

Chúc Anh Th? Thông luôn d?y tràn on Chúa.
Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: tranthe
Replied on: 06/23/09 14:34
Message:

Anh Th? Thông thân m?n,
bài hát mà du?c chính tác g?a di?n t? là tuy?t v?i nh?t. Không ph?i NS nào cung hát hay c?; và cho dù tác g?a không có gi?ng hay l?m di n?a, th́ ít nh?t h? cung l?t h?t du?c ư h? mu?n g?i vào bài hát.

Thân m?n
Tr?n Th?


Reply author: petalthethong
Replied on: 07/23/09 18:00
Message:

Kính g?i Quư ACE bài CÙNG M? CON KÍNH DÂNG . Ti?ng hát Ca doàn SaoMai .
TT

Download Attachment: cungmeconkinhdang.enc
34.31 KB

Download Attachment: cungmeconkinhdang.pdf
61.16 KB

Download Attachment: Cung Me Con Kinh Dang_SM.mp3
5675.32 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 08/25/09 05:28
Message:

Xin chia s? t?i Quư ACE bài TT m?i vi?t :M?I S? C?A CON LÀ C?A CHÚA .
( có s?a l?i m?t s? chi ti?t và thêm bè vào TK )
TT

Download Attachment: Moi su cua con.enc
55.44 KB

Download Attachment: Moi su cua con.mid
4.36 KB

Download Attachment: Moi su cua con.pdf
48.21 KB


Reply author: ndh
Replied on: 08/25/09 18:53
Message:

Anh Th? Thông oi sao file Encore m? ra không có n?t nào h?t, nh? anh coi l?i dùm
Thân m?n
Ninh Doăn Hùng


Reply author: ple22
Replied on: 08/26/09 00:07
Message:


H́nh nhu bài này anh Th? Thông vi?t trên Encore 5 th́ ph?i
Không m? du?c b?ng Encore 4.5.5 nhung v?i Encore 5 th́ OK.

Peter


Reply author: ndh
Replied on: 08/27/09 18:03
Message:

Cám on anh peter dă "mách nu?c"
Thân M?n


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/19/09 23:18
Message:

Xin cùng chia s? t?i Quư ACE bài NGÀI YÊU Đ?N CÙNG .
(Encore 5.01)

Download Attachment: Ngai yeu den cung_final.mid
25.18 KBDownload Attachment: ngai yeu den cung_final.pdf
90.95 KB

Download Attachment: Ngai yeu den cung_final.enc
99.04 KB


Reply author: HaiDang
Replied on: 09/21/09 11:55
Message:

C?m on anh Th? Thông th?t nhi?u v?i bài hát m?i
NGÀI YÊU Đ?N CÙNG
HaiDang


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/24/09 17:34
Message:

Xin chia s? v?i ACE bài HI?P THÔNG VÀ PH?C V? vi?t theo câu tâm ni?m c?a Đ?c Cha Giuse NGUY?N NANG, Giám m?c GP Phát Di?m.
TTDownload Attachment: songhiep thong phuc vu_TT.enc
50.66 KB

Download Attachment: Song HTPV.pdf
57.56 KB

Download Attachment: songhiepthong.mp3
4930.38 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/28/09 17:32
Message:

Tháng 10 là Tháng Mân Côi kính Đ?c M? . Xin chia s? t?i Quư ACE bài CÙNG M? CON KÍNH DÂNG .
tt


Download Attachment: Cung Me Con Kinh Dang_SM.mp3
5675.28 KB

Download Attachment: cungmeconkinhdang.enc
64.18 KB

Download Attachment: Cung Me con kinh dang.pdf
61.13 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/26/09 12:15
Message:

Cu?i Tháng Mân Côi. Xin chia s? t?i ACE bài M?T TR?I LA VANG (4 bè )
TT

Download Attachment: Mot troi La Vang.pdf
73.19 KB

Download Attachment: Mottroilavang.enc
83.17 KB

Download Attachment: Mottroilavang.mid
11.47 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/28/09 05:23
Message:

Xin chia s? d?n ACE bài HUONG T̀NH YÊU M?N theo âm hu?ng Nh?t B?n . Ti?ng hát Ca doàn Sao Mai .
TT


Download Attachment: Huong tinh yeu men.pdf
73.18 KB

Download Attachment: huongtinhyeumenfullscore.enc
28.47 KB

Download Attachment: Huong Tinh Yeu Men.mp3
4814.59 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 11/23/09 18:19
Message:

Xin chia s? t?i ACE bài VINH DANH THIEN CHÚA c?a Ns. Liên B́nh Đ?nh qua ti?ng hát Ca doàn Sao Mai .
TT


Download Attachment: Vinh Danh Thien Chua MP3.mp3
5325.63 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/03/09 21:24
Message:

TT m?i vi?t 1 bài Giáng Sinh cho Gi?i Tr? . Xin chia s? t?i ACE .
TT

Download Attachment: Tinh da den.enc
21.79 KB

Download Attachment: tinhdaden.pdf
51.98 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/08/10 17:36
Message:

TT m?i vi?t nh?c cho Kinh Đ?c M? Fatima . Xin chia s? t?i Quư ACE .
TT

Download Attachment: Kinh FATIMA.enc
91.44 KB

Download Attachment: Kinh FATIMA.pdf
71.6 KB


Reply author: hoangmusic
Replied on: 03/10/10 07:35
Message:

cám on NS Th? Thông dă g?i m?t bài kinh hát , có l? hoi khó vi?t, nhung th?t d? d? hát c?u nguy?n .


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/24/10 10:11
Message:

Cám on anh Hoangmusic. Đúng là bài này v́ là L?i Kinh nên khi ph? nh?c luôn ph?i theo sát l?i nên cung có khó khan trong vi?c d?t nh?c.
Xin g?i t?i anh và các ACE file Audio bài này.

Download Attachment: Kinh Fatima.mp3
5324.13 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/29/10 20:27
Message:

M?t cô bé dang s?ng t?i Colorado sau khi ca doàn t?p hát b?n này dă t? thu âm và làm Slide show r?t c?m d?ng . . .
Xin g?i t?i m?i ngu?i trong Tu?n thánh này.

http://www.youtube.com/watch?v=qsKUnm-YJd0

TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/09/10 04:45
Message:

Xin kính g?i t?i ACE bài CHÚA GIÀU L̉NG XÓT THUONG c?a Lm.Giuse Vu Đ?c Hi?p, Chánh x? Phúc H?i , giáo ph?n Xuân L?c nhân Chúa nh?t Kính Ḷng thuong xót Chúa.
Nhóm n? Ca doàn Sao Mai tŕnh bày
TT

Download Attachment: Chua giau long xot thuong.mp3
4808.33 KB

Download Attachment: Chua giau long xot thuong.pdf
32.65 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 05/01/10 10:20
Message:

Tháng 5 Dâng Hoa Kính M? . G?i t?i các b?n bài NÀY LÀ MUÔN HO?
tt

Download Attachment: Nay la muon hoa.pdf
64.45 KB

Download Attachment: naylamuonhoa.enc
35.66 KB

Download Attachment: Nay la muon hoa_TT.mp3
4955.15 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 05/08/10 04:52
Message:

Ngày mai là Mother 's Day . Ai cung có 1 M? trên d?i . M? ḿnh nay dă vinh vi?n ra di v? v?i Chúa m?i dây mà dă g?n 1 nam r?i. Xin kính g?i các b?n bài NH? M? .
Xin c?u cho linh h?n Têrêsa 1 k?nh
th? thông

http://www.youtube.com/watch?v=gyir1qDv_yk

Download Attachment: Nho Me.pdf
56.85 KB

Download Attachment: NhoMe_TT.mp3
4664.45 KB


Reply author: langtham
Replied on: 05/18/10 21:05
Message:

G?i Bác TT cùng m?i ngu?i Slideshow : Kinh M?nh L?nh Fatima

http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=12307


Reply author: petalthethong
Replied on: 05/24/10 13:23
Message:

Cám on b?n langtham dă b? th?i gian làm slideshow cho Kinh Fatima .
Hy v?ng nh? s? góp s?c c?a b?n, m?i ngu?i càng thêm yêu m?n M? Fatima hon,nh?t là trong tháng hoa này .
Thanks
TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 08/11/10 09:08
Message:

G?i t?i Quư b?n bài m?i vi?t cho ngày 15-8 v?i phong cách m?i nhung không kém sâu l?ng .
TT

Download Attachment: Hay ve voi Me.pdf
77.45 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 08/13/10 19:10
Message:

Cám on Anh Th? Thông dă chia s? bài hát HĂY V? V?I M?

S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 08/25/10 09:54
Message:

Xin kính g?i t?i Quư ACE bài Mùa H?ng Ân
TT
Nghe t?i :http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10276

Download Attachment: MuaHongAn_tth.pdf
69.16 KB


Reply author: ndh
Replied on: 08/26/10 05:24
Message:

Cám on anh Th? Thông dă chia s? bài h?t
Nh? anh xem l?i file PDF, cu?i trang 1 b? m?t ḍng nh?c c?a bè nam
Thân M?n


Reply author: petalthethong
Replied on: 08/29/10 00:19
Message:

Thành th?t xin l?i anh ndh và các b?n .
Ḿnh xin g?i l?i b?n d?y d? h?n
TT

Download Attachment: Mua Hong An.enc
148.55 KB

Download Attachment: Mua Hong An.pdf
106.47 KB

Và cung xin g?i t?i quư b?n bài DÂN CHÚA T? ON
Nghe t?i : http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10279


Download Attachment: Dan Chua Ta On.pdf
42.91 KB

TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/08/10 20:25
Message:

Xin chia s? v?i ACE bài NGÀI PH?I L?N LÊN c?a Lm.Vinh Ân _Cd Sao mai .
thethong

Download Attachment: ngai phai lon len.pdf
49.69 KB

Download Attachment: ngai phai lon len_final.enc
45.95 KB

Download Attachment: Ngai phai lon len.mp3
4312 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/09/10 00:07
Message:

Xin g?i t?i Quư ACE file Mp3 HĂY V? V?I M? qua ti?ng hát ca si Xuân Phú và nhóm bè Cadil?c
TT

Download Attachment: Hay ve voi Me.mp3
5167.91 KB

Download Attachment: Hay ve voi Me.enc
44 KB

Download Attachment: Hay ve voi Me.pdf
67.85 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/14/10 03:18
Message:

Xin g?i t?i Quư b?n bài VENI VENI EMMANUEL Ca doàn Sao Mai m?i thu âm . Chúc các b?n Mùa Giáng Sinh thánh thi?n và an b́nh .
TT

Download Attachment: NguyĂªn xin Chua den.pdf
213.26 KB

Download Attachment: 07.Nguyen xin Chua den_Mix.mp3
5341.36 KB


Reply author: H?i Đang
Replied on: 12/14/10 06:55
Message:

Cám on Anh Th? Thông dă chia s? bài hát m?i thu âm c?a Ca doàn Sao Mai
http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/Veni-veni-Emmanuel.pdf

S?NG YÊU THUONG & PH?C V?

H?i Đang


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/26/10 10:42
Message:

V?n c̣n du âm c?a Mùa Giáng S?nh
Kính g?i t?i Quư b?n T̀NH ĐĂ Đ?N v?i ti?ng hát Di?u Hi?n . Ph? h?a : Hoàng Hi?p và nhóm bè Cadil?c
TT
http://thanhcavietnam.net/#Play,11118


Download Attachment: Tinh da den_TT.pdf
40.49 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 01/10/11 00:09
Message:

T́nh c? d?c trên vietcatholic 1 bài báo v? ca doàn t?ng h?p t?i Đ?i h?i La vang , trong dó có ca tru?ng Th? Thông chúng ta . V?y xin anh TT có th? k? cho các b?n phuong xa bi?t chút xíu v? ngày Đ?i L? nam nay du?c không . Cám on anh nhi?u .

http://vietcatholic.net/News/Html/86887.htm
Reply author: petalthethong
Replied on: 02/10/11 05:11
Message:

Chào anh Ti?n Cao, chào các b?n trong Forum ,
Măi t?i hôm nay TT m?i có th?i gian vi?t dôi ḍng v? Thánh L? B? M?c Nam Thánh t?i LaVang .
T? 6 tháng tru?c, Cha Minh Anh ( Tru?ng Ban TN Gp Hu? )dă nh? TT cùng v?i Ns Quang Phúc th?c hi?n 1 CD l?y tên theo ch? d? là : CÙNG M? RA KHOI g?m nhi?u nh?c si trong nu?c và h?i ngo?i nhu Ph?m d?c Huy?n, Van Duy Tùng, Ng?c Kôn, Ng?c Linh .......
Chúc và M? LaVang thuong nên CD này hoàn thành và du?c dông d?o ACE kh?p noi dón nh?n r?t n?ng nhiêt.
L? B? M?c du?c t? ch?c ngày 4-6/1/2011 nên TT ra Hu? t? m?ng 3 lúc 8 gi? sáng . Trên chuy?n bay g?p em Tu?n và các anh trong TGP Saigon thu?c Ban Truy?n Thông ra quay phim bu?i l? .Ng?i g?n nhau nên cung vui .

T?i m?ng 3, dúng 7g t?i t?i TGM Hu? , TT t?i th́ th?y dă có d?y d? các ca doàn: Ca Đoàn T?ng H?p g?m Ca Đoàn Cécilia, Ca Đoàn Ave Maria c?a Nhà Th? Chánh Ṭa Ph? Cam, Ca Đoàn Liên Tu Si Gp. Hu?; Ca Đoàn Vu?t Qua c?a Nhà Th? Chánh Ṭa Sài G̣n - TGP Sài G̣n, Ca Đoàn Nhà Th? Chánh Ṭa Hà N?i - TGP Hà N?i, Ca Đoàn Trùng Duong , Ca Đoàn H?i Ngo?i v?i Quư ACE d?n t? New Orleans, California, Texas, Virginia… thu?c Hoa K?, Toronto thu?c Canada. Bên c?nh dó TT c̣n th?y s? hi?n di?n c?a m?t s? Nh?c si tên tu?i nhu Ns. Ph?m Đ?c Huy?n, Ns. H? Đang Tín , ns Cao Huy Hoàng và các Nh?c Tru?ng c?u trào nhu Đ? Trinh Hu?, Hoàng Huong và Đ?c Toàn và .
Vui nh?t là g?p l?i ngu?i anh em ca tru?ng Hoàng B?n mà 34 nam nay chua m?t l?n g?p l?i k? t? Đêm Thánh Ca Giáng Sinh t?i Nhà th? L?c Hung 1977
Đ?c T?ng cung có m?t d? d?ng viên tinh th?n ACE . TT th?t xúc d?ng khi th?y bu?i t?p d?t kéo dài 4 ti?ng d?ng h? mà ACE Ca viên không ai than văn dù v?a ph?i tr?i qua m?t ch?ng du?ng dài t?i Hu? .
Trong du?ng link do anh Tiencao post lên, ch?c ACE cung tâhư du?c s? trang tr?ng c?a Bu?i L?
Chi?u m?ng 5, t?i 3 g tr?i v?n c̣n mua n?ng hat nhung vào kho?ng 6g chi?u th́ M? thuong ng?t mua nên Đêm Di?n nguy?n sau dó dă thành công t?t d?p .
Sáng hôm sau ngày Đ?i L? chính cung th?, tr?i r?t d?p d? bu?i L? g?n k?t thúc m?i mua n?ng h?t d?n
Đ?ng v? phuong diên 1 ngu?i vi?t Thánh ca và hát Thánh ca trong L? B? M?c Nam Thánh t?i Lavang, ḿnh th?y tinh th?n m? d?o, yêu m?n và tin tu?ng vào M? LaVang c?a Giáo dân Vi?t nam th?t không dâu sánh b?ng và tuy dù không có nhi?u th?i gian t?p d?t cùng nhau , nhung v?i t?t c? s? c? g?ng t?i da, các ACE ca viên c?a Ca doàn T?ng H?p dă giúp cho b?u khí c?a Đêm Di?n nguy?n và Thánh L? B? m?c r?t s?t s?ng ...
G?i các b?n m?y t?m h́nh ch?p t?i LaVang

Download Attachment: P1020734_resize.jpg
123.49 KB

Download Attachment: TT_CdToghop_1_resize.jpg
130.65 KB

Download Attachment: TT_CdToghop_2_resize.jpg
154.01 KB

Download Attachment: TT_CdToghop_Dem dien nguyen2_resize.jpg
119.68 KB

Download Attachment: TT_DannhacDantoc_resize.jpg
86.47 KB

Download Attachment: VDTung_HHuong_TThong_DKy_CHHoang_resize.jpg
124.98 KB
Và cung xin chia s? t?i ACE b?n Demo DÂNG BA NGÔI nh?c c?a TT hát trong Thánh L? B? Mac.


Download Attachment: Dang Ba Ngoi_TT.pdf
43.77 KB

Download Attachment: Dang Ba Ngoi_TheThong.mp3
3677.37 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/20/11 18:15
Message:

Mùa chay d? g?n k?,ngày 9-3 là L? Tro
Xin g?i t?i Quư ACE bài KI?P B?I TRO
tt

Download Attachment: Kiep bui tro.enc
21.07 KB

Download Attachment: Kiep Bui Tro.pdf
63.98 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/24/11 07:13
Message:

Kính g?i Quư ACE bài VÂNG Ư CHA cho Th? 5 Tu?n Thánh .
TT

Download Attachment: Vang y Cha_3 be.pdf
71.1 KB

Download Attachment: Vang Y Cha_3 be.enc
19.87 KB

Download Attachment: Vang Y Cha.pdf
80.8 KB

Download Attachment: Vang Y Cha.enc
20.81 KB


Reply author: tiencao05
Replied on: 02/26/11 00:27
Message:

--------------------------------------------------------------------

" Chào ....các b?n trong Forum ,
Măi t?i hôm nay TT m?i có th?i gian vi?t dôi ḍng v? Thánh L? B? M?c Nam Thánh t?i LaVang .
T? 6 tháng tru?c, Cha Minh Anh ( Tru?ng Ban TN Gp Hu? )dă nh? TT cùng v?i Ns Quang Phúc th?c hi?n 1 CD l?y tên theo ch? d? là : CÙNG M? RA KHOI g?m nhi?u nh?c si trong nu?c và h?i ngo?i nhu Ph?m d?c Huy?n, Van Duy Tùng, Ng?c Kôn, Ng?c Linh .......
Chúa và M? LaVang thuong nên CD này hoàn thành và du?c dông d?o ACE kh?p noi dón nh?n r?t n?ng nhi?t....

TT "

-----------------------------------------------

Cám on anh Th? Thông dă g?i nh?c , g?i h́nh, và nh?ng tâm t́nh chia x? th?t dáng quư .

Các b?n ? h?i ngo?i n?u mu?n có b? DVD và CD này do Vietcatholic và giáo t?nh Hu? phát hành, d?ng th?i ?ng h? cho TGP Hu? và Trung Tâm Thánh M?u Toàn Qu?c La Vang có th? order t?i :

http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?ID=87426 http://vietcatholic.net/News/Html/87823.htm

Xem b? DVD này th?t hay tuy b? edit c?t xén nhi?u quá , nên xem chua dă , tuy v?y m?i th?y công s?c v?t v? c?a bi?t bao nhiêu ngu?i, và ḷng yêu quư M? Lavang c?a các con cái M? . CD "CÙNG M? RA KHOI" r?t hay, không bi?t anh Th? Thông có b?n pdf . các bài hát trong CD này xin cho hu?ng ké v?i . Cám on anh nhi?u .


Reply author: hoangmusic
Replied on: 02/26/11 02:34
Message:

quote:
Originally posted by petalthethong

Chào anh Ti?n Cao, chào các b?n trong Forum ,
Măi t?i hôm nay TT m?i có th?i gian vi?t dôi ḍng v? Thánh L? B? M?c Nam Thánh t?i LaVang .
T? 6 tháng tru?c, Cha Minh Anh ( Tru?ng Ban TN Gp Hu? )dă nh? TT cùng v?i Ns Quang Phúc th?c hi?n 1 CD l?y tên theo ch? d? là : CÙNG M? RA KHOI g?m nhi?u nh?c si trong nu?c và h?i ngo?i nhu Ph?m d?c Huy?n, Van Duy Tùng, Ng?c Kôn, Ng?c Linh .......
Chúc và M? LaVang thuong nên CD này hoàn thành và du?c dông d?o ACE kh?p noi dón nh?n r?t n?ng nhiêt.
L? B? M?c du?c t? ch?c ngày 4-6/1/2011 nên TT ra Hu? t? m?ng 3 lúc 8 gi? sáng . Trên chuy?n bay g?p em Tu?n và các anh trong TGP Saigon thu?c Ban Truy?n Thông ra quay phim bu?i l? .Ng?i g?n nhau nên cung vui .

T?i m?ng 3, dúng 7g t?i t?i TGM Hu? , TT t?i th́ th?y dă có d?y d? các ca doàn: Ca Đoàn T?ng H?p g?m Ca Đoàn Cécilia, Ca Đoàn Ave Maria c?a Nhà Th? Chánh Ṭa Ph? Cam, Ca Đoàn Liên Tu Si Gp. Hu?; Ca Đoàn Vu?t Qua c?a Nhà Th? Chánh Ṭa Sài G̣n - TGP Sài G̣n, Ca Đoàn Nhà Th? Chánh Ṭa Hà N?i - TGP Hà N?i, Ca Đoàn Trùng Duong , Ca Đoàn H?i Ngo?i v?i Quư ACE d?n t? New Orleans, California, Texas, Virginia… thu?c Hoa K?, Toronto thu?c Canada. Bên c?nh dó TT c̣n th?y s? hi?n di?n c?a m?t s? Nh?c si tên tu?i nhu Ns. Ph?m Đ?c Huy?n, Ns. H? Đang Tín , ns Cao Huy Hoàng và các Nh?c Tru?ng c?u trào nhu Đ? Trinh Hu?, Hoàng Huong và Đ?c Toàn và .
Vui nh?t là g?p l?i ngu?i anh em ca tru?ng Hoàng B?n mà 34 nam nay chua m?t l?n g?p l?i k? t? Đêm Thánh Ca Giáng Sinh t?i Nhà th? L?c Hung 1977
Đ?c T?ng cung có m?t d? d?ng viên tinh th?n ACE . TT th?t xúc d?ng khi th?y bu?i t?p d?t kéo dài 4 ti?ng d?ng h? mà ACE Ca viên không ai than văn dù v?a ph?i tr?i qua m?t ch?ng du?ng dài t?i Hu? .
Trong du?ng link do anh Tiencao post lên, ch?c ACE cung tâhư du?c s? trang tr?ng c?a Bu?i L?
Chi?u m?ng 5, t?i 3 g tr?i v?n c̣n mua n?ng hat nhung vào kho?ng 6g chi?u th́ M? thuong ng?t mua nên Đêm Di?n nguy?n sau dó dă thành công t?t d?p .
Sáng hôm sau ngày Đ?i L? chính cung th?, tr?i r?t d?p d? bu?i L? g?n k?t thúc m?i mua n?ng h?t d?n
Đ?ng v? phuong diên 1 ngu?i vi?t Thánh ca và hát Thánh ca trong L? B? M?c Nam Thánh t?i Lavang, ḿnh th?y tinh th?n m? d?o, yêu m?n và tin tu?ng vào M? LaVang c?a Giáo dân Vi?t nam th?t không dâu sánh b?ng và tuy dù không có nhi?u th?i gian t?p d?t cùng nhau , nhung v?i t?t c? s? c? g?ng t?i da, các ACE ca viên c?a Ca doàn T?ng H?p dă giúp cho b?u khí c?a Đêm Di?n nguy?n và Thánh L? B? m?c r?t s?t s?ng ...
G?i các b?n m?y t?m h́nh ch?p t?i LaVang
Và cung xin chia s? t?i ACE b?n Demo DÂNG BA NGÔI nh?c c?a TT hát trong Thánh L? B? Mac.


Download Attachment: Dang Ba Ngoi_TT.pdf
43.77 KB

Download Attachment: Dang Ba Ngoi_TheThong.mp3
3677.37 KBnhieu tam h́nh : Sang thi that la sang, toi thi that la toi (may khong danh dau duoc)


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/27/11 16:40
Message:

Xin kính g?i anh Ti?n Cao và các b?n m?t s? b?n nh?c trong Đêm Di?n nguy?n và Thánh l? B? M?c Nam Thánh t?i LaVang
TT

Download Attachment: Allelluia_A4.pdf
30.75 KB

Download Attachment: CAO VOI KHON VI_a4.pdf
115.16 KB

Download Attachment: Chua den.pdf
167.53 KB

Download Attachment: Con Quy Goi.pdf
49.26 KB

Download Attachment: Cung Me Ra Khoi_A4.pdf
48.87 KB

Download Attachment: DANG BA NGOI_a4.pdf
60.52 KB

Download Attachment: Dem binh an_repair_A4.pdf
47.68 KB

Download Attachment: Kinh Hoa Binh.pdf
41.24 KB

Download Attachment: LEVAT DANGCHUA HAI NHI_a4.pdf
71.98 KB

Download Attachment: NGAY ANH SANG_a4.pdf
63.93 KB

Download Attachment: NIEM VUI DANG CAO_a4.pdf
84.36 KB

Download Attachment: NIEM VUI DANG CAO_a4.pdf
84.36 KB

Download Attachment: THANH VINH 71_a4.pdf
79.38 KB

Download Attachment: TINH YEU CUA CHUA_a4.pdf
83.42 KB

Download Attachment: TOI KET HIEP_a4.pdf
53.2 KB

Download Attachment: TRAMTRIEU LOI CA_a4.pdf
46.69 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/30/11 22:21
Message:

Kính g?i t?i Quư ACe m?t cách NGÂM T?NG THÁNH VINH r?t don gi?n. Đây chính là cách mà các Thày ḍng Phanxicô Vi?t nam v?n dang x? dung.
Các thày dă nh? cha Xuân-Th?o ghi l?i m?y cung gi?ng d?c Thánh v?nh n?y
TT

Download Attachment: Ngam Tung A4.pdf
115.81 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/02/11 03:26
Message:

Kính g?i Quư ACE file Mp3 VÂNG Ư CHA

http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11540
tt


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/21/11 19:13
Message:

Kính g?i ACE nh?ng du?ng link nh?c Mùa Chay và Ph?c Sinh c?a TT
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11581
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11582
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11585
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11584
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11583
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11540
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11539
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11538
http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,11537
Chúc ACE M?t L? Ph?c Sinh thánh thiên.
Th? Thông


Reply author: petalthethong
Replied on: 05/22/11 05:39
Message:

Xin kính g?i NGU BÁI 1 cho nh?ng ngày cu?i tháng 5 .
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11737

TT


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/06/11 03:25
Message:

S?p t?i L? M̀NH MÁU CHÚA .
Kính g?i Quư ACE Đ?u l?_Đáp ca _Alleluia.
TT
Download Attachment: Alleluia_Le MMC.enc
37.18 KB
Download Attachment: Alleluia_MMC.pdf
40.14 KB

Download Attachment: Banh cac Thien Than.enc
15.84 KB

Download Attachment: Banh cac Thien Than.pdf
54.51 KB


Download Attachment: Chen chuc tung_Dapca le MMC.pdf
77.05 KB

Download Attachment: Chen chuc tung.enc
19.87 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/10/11 04:08
Message:

Xin kính g?i Quư ACE 1 sáng tác m?i c?a Th? Thông .
TT hát solo v?i ca doàn Sao M?i
M?i vào link:
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11950
th? thông


Reply author: petalthethong
Replied on: 08/24/11 21:27
Message:

Kính g?i ACE 2 bài ca v? T? Đ?o Vi?t Nam :
- AI RA ĐI
- THÁNH PHAO LÔ H?NH
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12234
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12235


Download Attachment: Ai Ra Di.pdf
44.64 KB


Download Attachment: Thanh Phaolo Hanh.pdf
39.38 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/26/11 19:52
Message:

Kính g?i Quư ACE 2 bài Dâng l? .
TT

Download Attachment: Le dang Chua Hai Nhi.pdf
102.02 KB

Download Attachment: Le dang Chua Hai nhi_TT.enc
41.14 KB

Download Attachment: nguyen dang len chua.pdf
47.47 KB

Download Attachment: nguyen dang len chua_final.enc
55.12 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/11/11 18:51
Message:

Xin chia s? cùng ACE bài CN Mùa V?ng th? tu .
B?n này có vi?t thêm bè cho TK theo yêu c?u.
TTDownload Attachment: Troi cao hoi_TT.enc
21.46 KB

Download Attachment: Troi cao hoi_TT.pdf
61.48 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/14/12 09:04
Message:

Xin chia s? v?i ACE 1 bài ca v? Thánh Phaolô Tông d? .
TT

Download Attachment: Thanh Phaolo.mid
3.12 KBDownload Attachment: Thanh Phaolo.enc
25.16 KB

Download Attachment: Thanh Phaolo.pdf
100.74 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/07/12 19:16
Message:

Xin chia s? v?i các b?n
DÂNG V? CHÚA
ttDownload Attachment: Dang ve Chua_4be.pdf
120.01 KB

Download Attachment: Dang ve Chua_4 be.enc
39.09 KB
Download Attachment: Dang ve Chua_3be.pdf
79.57 KB


Download Attachment: Dang ve Chua_3be.enc
37.18 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/10/12 18:21
Message:

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13458

http://www.baicamoi.com/?p=32380


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/16/12 01:38
Message:

Xin chia s? cùng ACE TRONG TAY NGÀI .
TT

Download Attachment: trongtayngai.enc
25.66 KB

Download Attachment: Trong tay Ngai.pdf
47.43 KB


Download Attachment: trongtayngai.mid
5.47 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 03/11/12 02:16
Message:

Xin g?i t?i ACE bài hát XIN LÀ KHÚC HÁT M?I .
TT
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13628


Download Attachment: Xin la khuc hat moi.pdf
72.34 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/12/12 18:02
Message:

Xin g?i t?i ACE m?t bài TT m?i vi?t theo phong cách Taizer : NON NOBIS
TT

Download Attachment: Non nobis_final F.enc
21.71 KB

Download Attachment: Non nobis_final F.mid
2.33 KB

Download Attachment: Non nobis_final F.pdf
86.1 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 04/28/12 17:00
Message:

Chúa nh?t CHÚA CHIÊN LÀNH .
Kính g?i ACE bài ca M?C T? NHÂN LÀNH .
TTDownload Attachment: Muc tu nhan lanh.mid
2.32 KB

Download Attachment: Muc tu nhan lanh.pdf
48.62 KB


Download Attachment: Muc tu nhan lanh.enc
49.17 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 05/07/12 17:46
Message:

Kính g?i ACE YÊU NHI?U TH̀ ĐU?C THA NHI?U .
TT

Download Attachment: Ai yeu nhieu.pdf
88.71 KB

Download Attachment: aiyeunhieu.enc
28.07 KB

Download Attachment: aiyeunhieu.mid
4.76 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 06/05/12 16:45
Message:

Kính g?i Quư ACE
bài vi?t Thánh T? Đ?o Vi?t Nam : BAO LÀ H?NG ÂN .
tt


Download Attachment: Bao la hong an.pdf
82.61 KB

Download Attachment: Bao la Hong an.enc
28.59 KB

Download Attachment: Bao la Hong an.mid
2.8 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 07/12/12 04:02
Message:

Ngày 13 tháng 7 này là Gi? 3 nam M? và 21 nam Cha c?a TT.
Xin Quư ACE thêm l?i c?u nguy?n cho Linh h?n Phêrô và Têrêsa .
Kính g?i Quư Cha và Anh Ch? Em XL bài ON CHA NGHIA M? .
Th? Thông
Kính g?i du?ng link bài hát :
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14438


Download Attachment: On Cha Nghia Me _TT.mid
9.09 KB

Download Attachment: On Cha Nghia Me _TT_2 be.enc
52.05 KB


Download Attachment: On Cha Nghia Me_TT_2 be.pdf
93.92 KB

Download Attachment: On Cha Nghia Me _TT.enc
51.09 KB

Download Attachment: On Cha Nghia Me_TT.pdf
151.21 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/04/12 16:34
Message:

Kính g?i TI?N V? NHÀ CHA .
TT

Download Attachment: Tien ve nha Cha.pdf
56.49 KB

Download Attachment: tienvenhacha.enc
21.14 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 09/04/12 21:16
Message:

và L?I NGUY?N C?U .
Th? Thông


Download Attachment: Loi nguyen cau.pdf
59.12 KB

Download Attachment: Loi nguyen cau_TT.enc
64.99 KB

Download Attachment: Loi nguyen cau_TT.mid
5.25 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/12/12 19:54
Message:

S?p t?i Tháng Các Linh H?n .
Kính g?i các b?n B? l? C?u H?n v?i ph?n d?m dàn c?a Cao Thanh Ho?ng
TT

Download Attachment: Thuong xot.enc
19.58 KB

Download Attachment: Thuong xot_ch.mid
2.02 KB

Download Attachment: Xin thuong xot.pdf
83.56 KB

Download Attachment: Dap ca_Hon con keu khan.enc
18.51 KB

Download Attachment: Dap ca_Hon con keu khan.mid
4.62 KB

Download Attachment: Hon con keu khan_Dap ca.pdf
69.51 KB


Download Attachment: Alleluia.enc
13.28 KB

Download Attachment: Alleluia.mid
1.42 KB

Download Attachment: Alleluia.pdf
39.27 KB
Download Attachment: Thanh.pdf
63.79 KB

Download Attachment: Thanh Thanh Thanh.enc
19.19 KB

Download Attachment: Thanh Thanh Thanh_cau hon_final.mid
2.03 KB

Download Attachment: Lay chien TC.pdf
69.48 KB

Download Attachment: LayChienThienChua.enc
19.92 KB

Download Attachment: LayChienThienChua_ch.mid
2.13 KB


Download Attachment: Thuong Xot Dem Dan.enc
28.59 KB

Download Attachment: Thuong Xot Dem Dan.mid
4 KB

Download Attachment: Dap ca_Hon con keu khan Demdan.enc
30.79 KB

Download Attachment: Dap ca_Hon con keu khan_dem dan.mid
11.72 KB

Download Attachment: Alleluia Demdan.enc
23.46 KB

Download Attachment: Alleluia_dem dan.mid
3.7 KB

Download Attachment: Thanh Thanh Thanh Demdan.enc
28.74 KB

Download Attachment: Thanh Thanh Thanh Demdan.mid
4.33 KB

Download Attachment: LayChienThienChua DemDan.enc
28.72 KB

Download Attachment: LayChienThienChua DemDan.mid
4.29 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 10/29/12 18:19
Message:

Xin chia s? v?i các b?n 1 Đo?n khúc L? DÂNG c?a Khuong Hu? .
TT
Download Attachment: Le Dang.enc
14.09 KB

Download Attachment: Le Dang.mid
1.34 KB

Download Attachment: Le Dang.pdf
42.22 KB


Download Attachment: Le Dang_3 BE.enc
15 KB

Download Attachment: Le Dang_3 BE.mid
1.32 KB

Download Attachment: Le Dang_3 BE.pdf
45.84 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/05/12 08:40
Message:

Xin chia s? v?i các b?n BELEM THU? ?Y . Bài hát V?ng Giáng Sinh.
Th? Thông

Download Attachment: Belem thuo ay.pdf
44.08 KB

Download Attachment: Belem thuo ay.enc
19.31 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/06/12 19:06
Message:

G?i các b?n du?ng link nh?c MP3

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14881
Th? Thông


Reply author: petalthethong
Replied on: 12/28/12 18:17
Message:

FOR UNTO US A CHILD IS BORN
Nh?c: G.F. Handel
L?i Vi?t : Th? Thông

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15117


Download Attachment: ForUnto_Handel_loi Viet The Thong.pdf
149.2 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 01/31/13 19:17
Message:

Xin chia s? b?n nh?c CHÚA CHÍNH LÀ MÙA XUÂN .
Most Nguy?n-ca doàn Sao Mai ph? ho? .
TT
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15288Download Attachment: Chua chinh la Mua Xuan.enc
43.83 KB

Download Attachment: Chua chinh la mua Xuan.pdf
112.34 KB


Reply author: petalthethong
Replied on: 02/07/13 01:40
Message:

Xin chia se v?i các b?n L? DÂNG MÙA XUÂN

Download Attachment: LeDangMuaXuan_tth.pdf
57.12 KB
Nghe nh?c t?i dây:
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15342


Thanh-Nhac Forum : http://www.calendi.com/thanhnhac/

© calendi.com

Close Window