Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lịch Trình Tập Hát Trong Năm
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lịch Trình Tập Hát


 1. Tháng 1
  • Lễ Hiển Linh

  • Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

  • Xuân
 2. Tháng 2
  • Lễ Tro

  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Liên Ca Đoàn

  • Lễ Thánh Giuse
 3. Tháng 3
  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Ngày Liên Ca Đoàn
 4. Tháng 4
  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Ngày Liên Ca Đoàn
  • Dâng Hoa
  • Lễ Chúa Lên Trời
 5. Tháng 5
  • Lễ Chúa Lên Trời

  • Quan Thầy Ca Đoàn
  • Lễ Chúa Ba Ngôi
  • Lễ Mình Máu Tháh Chúa
  • Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả
  • Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
  • (Lễ Quan Thầy Giáo Xứ 27/6)
 6. Tháng 6
  • Lễ Quan Thầy

  • Lễ Chúa Ba Ngôi
  • Lễ Mình Máu Tháh Chúa
  • Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả
  • Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
  • Missouri
 7. Tháng 7
  • Missouri
  • Lễ Mẹ Lên Trời
 8. Tháng 8
  • Tập các bài Đám Cưới & Cầu Hồn

 9. Tháng 9
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh
  • Lễ Các Linh Hồn
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 10. Tháng 10
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh
  • Lễ Các Linh Hồn
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 11. Tháng 11
  • Mùa Vọng
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 12. Tháng 12
  • Giáng Sinh
  • Lễ Mẹ Thiên Chúa

HoangHung

(214) 289-9581
790 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Hát Lễ 2006
 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Chúa Nhật): Các thánh lễ như thường
 2. Xuân (chiều Thứ Bảy): 3 Ca đoàn Thánh Linh, Trinh Vương và Augustinô do anh Lê Hùng phu trách
 3. Thứ Năm TT: Ca đoàn Thiếu Nhi
 4. Thứ Sáu Tuần Thánh: Ca đoàn Thánh Linh
 5. Đêm Vọng Phục Sinh: có 2 lễ
  • 6:00pm, Ca đoàn Trinh Vương và Augustinô, có rửa tội -> kéo dài tới hơn 9:00pm
  • 8:30pm, Ca đoàn Thánh Linh

 6. Chúa Nhật Phục Sinh: Không có lễ 8:00am


Hát Lễ 2005

 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa & Truyền Chức (Thứ Bảy): Ca đoàn Thánh Linh
 2. Xuân (Thứ Ba): Lễ 8:00pm do 3 Ca đoàn TL, TV và Augustinô
 3. Thứ Năm TT: Ca đoàn Thiếu Nhi
 4. Thứ Sáu TT: Ca đoàn TL
 5. Vọng Phục Sinh:
  • 6:00pm, Ca đoàn Augustinô & Trinh Vương
  • 9:00pm, Ca đoàn Thánh Linh (có rửa tội)
 6. Thanksgiving & Lễ Các Thánh Tử Đạơ VN @ 8:30am, Ca đoàn TL (cha xứ mới)
 7. Vọng Giáng Sinh 2005: Có 3 Thánh Lễ
  • 5:00pm, Ca đoàn Thiếu Nhi
  • 7:00pm, Ca đoàn Thánh Linh & Trinh Vương
  • 9:30pm, Ca đoàn Augustinô -> Rất giáo dân tham dự, dồn vào 2 lễ trước

 8. Ngày Giáng Sinh (Chúa Nhật): Các thánh lễ như thường
Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
790 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Những Thánh Lễ bất Thường

Cần phải biết trước để chuẩn bị:

 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa: Giáo xứ có mấy lễ, Ca đoàn có hát không? Hát lễ mấy giờ?
 2. Xuân
 3. Tuần Thánh và Vọng Phục Sinh
 4. Lễ Quan Thầy của Giáo Xứ
 5. Rước Lễ Lần Đầu
 6. Thêm Sức
 7. Đại Hội THánh Mẫu Missouri
 8. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
 9. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 10. Lễ Giáng Sinh

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page